ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

supra

S UW1 P R AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -supra-, *supra*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
supranational(adj) ซึ่งเกี่ยวพันกับหลายๆ ประเทศ, See also: ซึ่งไม่ได้จำกัดแค่ประเทศเดียว, Syn. multinational, international
suprasegmental(adj) เกี่ยวกับลักษณะการออกเสียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
supra(ซู'พระ) adv. เหนือ,อยู่ข้างบน,อยู่ข้างหน้า, Syn. above
supra-Pref. =เหนือ,ข้างบน
ut supra(อูทชู'พรา) Latin ดังข้างต้น,ดังที่ได้แสดงมาแล้ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
supra riparianที่อยู่ใกล้ต้นน้ำกว่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
supra-เหนือ, เกิน, บน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supra-acromial; superacromialเหนือหัวไหล่, บนหัวไหล่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supra-auricular๑. เหนือหัวใจห้องต้น๒. เหนือใบหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suprabony pocketร่องลึกปริทันต์เหนือสันกระดูก, พ็อกเก็ตเหนือสันกระดูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
supraciliary arch; arch, superciliary; arch, supraorbitalโหนกคิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supraciliary; superciliary-คิ้ว, -บริเวณคิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supraclavicularเหนือกระดูกไหปลาร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supraclavicular regionบริเวณเหนือกระดูกไหปลาร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supracondylar fractureกระดูกหักเหนือปุ่มข้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Supratidalเขตน้ำทะเลขึ้นถึง, Example: ส่วนที่เป็นน้ำในบริเวณที่ตื้นจากริมฝั่งจนถึง ที่มีความลึก 200 เมตร ในระบบนิเวศทะเล ซึ่งเป็นบริเวณที่น้ำทะเลจะขึ้นถึงในช่วงน้ำมาก [สิ่งแวดล้อม]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดังกล่าว[dang klāo] (x) EN: aforementioned ; as above ; as stated ; as mentioned above ; aforesaid  FR: comme mentionné ci-dessus ; supra
สารตัวนำยิ่งยวด[sān tūanam ying-yūat] (n, exp) EN: superconductor  FR: supraconducteur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SUPRA S UW1 P R AH0
SUPRANATIONAL S UW2 P R AH0 N AE1 SH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
supra (a) sˈuːprə (s uu1 p r @)
supranational (j) sˌuːprənˈæʃənl (s uu2 p r @ n a1 sh @ n l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上口齿[shàng kǒu chǐ, ㄕㄤˋ ㄎㄡˇ ㄔˇ, 齿 / ] supraoral tooth [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Supraleiter(n) |der, pl. Supraleiter| ตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Supraleiter {m} | Supraleiter {pl}superconductor | superconductors [Add to Longdo]
Supraleitfähigkeit {f}superconductivity [Add to Longdo]
Supraleitspeicher {m}cryogenic storage [Add to Longdo]
Supraleitung {f}superconduction; superconductivity [Add to Longdo]
supraleitend; supraleitfähig {adj}superconductive [Add to Longdo]
supraventrikulär {adj}; über einem Ventrikel [med.]supraventricular [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
モンツキテンジクザメ属[モンツキテンジクザメぞく, montsukitenjikuzame zoku] (n) Hemiscyllium (genus of longtail carpet sharks in the family Hemiscylliidae with short snouts, nostrils at the tip, and elevated eyes and supraorbital ridges) [Add to Longdo]
潮上帯[しおじょうたい, shiojoutai] (n) supratidal zone [Add to Longdo]
超分子[ちょうぶんし, choubunshi] (adj-no,n) supramolecular [Add to Longdo]
副腎[ふくじん, fukujin] (n,adj-no) suprarenal body; adrenal glands [Add to Longdo]
理外[りがい, rigai] (n) supra-rational [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  supra
      adv 1: at an earlier place; "see above" [syn: {above}, {supra}]
             [ant: {below}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top