ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

supervisions

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -supervisions-, *supervisions*, supervision
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
supervisions (n) sˌuːpəvˈɪʒnz (s uu2 p @ v i1 zh n z)
supervision (n) sˌuːpəvˈɪʒn (s uu2 p @ v i1 zh n)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
supervision(n) การดูแลตรวจตรา, See also: การควบคุม, การจัดการ, Syn. guidance, management, control, direction, superintendence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
supervision(ซูเพอะวิช'เชิน) n. การดูแล,การควบคุม,การควบคุมการก่อสร้าง,การตรวจตรา

English-Thai: Nontri Dictionary
supervision(n) การควบคุม,การดูแล,การจัดการ,การอำนวยการ,การตรวจตรา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
supervisionการควบคุมดูแล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
supervisionการควบคุมดูแล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
supervision order๑. คำสั่งให้คุมประพฤติ (เด็กและเยาวชน)๒. คำสั่งให้คุมความประพฤติ (ระหว่างการรอลงอาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
School supervisionการนิเทศโรงเรียน [TU Subject Heading]
School supervision, Secondaryการนิเทศโรงเรียนมัธยมศึกษา [TU Subject Heading]
State supervisionการตรวจสอบโดยรัฐ [TU Subject Heading]
Supervisionการนิเทศ [TU Subject Heading]
Supervision of employeesการนิเทศพนักงาน [TU Subject Heading]
Child Health Supervisionการดูแลสุขภาพเด็ก [การแพทย์]
Clinical Supervisionการทดสอบทางคลีนิค,การนิเทศแบบคลินิค [การแพทย์]
Medical Supervisionการนิเทศก์ทางการแพทย์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
supervisionThe shop is kept under police supervision.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การควบคุมดูแล(n) supervision, Example: การควบคุมดูแลอย่างทั่วถึงของหัวหน้าทำให้พนักงานผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพดี
การคุม(n) supervision, Syn. การควบคุม, Example: การคุมนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ผู้คุมต้องมีความรับผิดชอบสูง
ความควบคุมดูแล(n) supervision, See also: superintendent, Syn. ความดูแล, ความกำกับดูแล, Example: คณะวิชาทั้งสองส่วนอยู่ในความควบคุมดูแลของรองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษา
ธุรการ(n) administration, See also: management, supervision, superintendence, Example: สมคิดเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ, Thai Definition: การจัดกิจการงานโดยส่วนรวมของแต่ละหน่วย ซึ่งมิใช่งานวิชาการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การควบคุมดูแล[kān khūapkhum dūlaē] (n, exp) EN: supervision
การคุม[kān khum] (n) EN: supervision ; control  FR: contrôle [m]
นิเทศ[nithēt] (n) EN: supervision ; demonstration ; information

CMU English Pronouncing Dictionary
SUPERVISION S UW2 P ER0 V IH1 ZH AH0 N

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
监管[jiān guǎn, ㄐㄧㄢ ㄍㄨㄢˇ, / ] to oversee; to take charge of; to supervise; to administer; supervisory; supervision, #1,752 [Add to Longdo]
管制[guǎn zhì, ㄍㄨㄢˇ ㄓˋ, ] control; supervision, #8,119 [Add to Longdo]
国家质量监督检验检疫总局[guó jiā zhì liàng jiān dū jiǎn yàn jiǎn yì zǒng jú, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄓˋ ㄌㄧㄤˋ ㄐㄧㄢ ㄉㄨ ㄐㄧㄢˇ ㄧㄢˋ ㄐㄧㄢˇ ㄧˋ ㄗㄨㄥˇ ㄐㄩˊ, / ] AQSIQ; PRC State Administration of Quality Supervision and Quarantine [Add to Longdo]
督建[dū jiàn, ㄉㄨ ㄐㄧㄢˋ, ] to supervise and construct; constructed under the supervision of [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufsicht {f} | unter ärztlicher Aufsichtsupervision | under medical supervision [Add to Longdo]
Bauaufsicht {f}; Bauüberwachung {f}construction supervision [Add to Longdo]
Bauleitung {f}construction supervision; management of works [Add to Longdo]
Beaufsichtigung {f}supervision [Add to Longdo]
Betreuung {f} (von wissenschaftlichen Arbeiten)supervision [Add to Longdo]
Gewerbeaufsicht {f}trade control; trade supervision [Add to Longdo]
unter ärztlicher Kontrolleunder medical supervision [Add to Longdo]
unter Polizeiaufsichtunder police supervision [Add to Longdo]
Steuerung {f}; Überwachung {f}supervision [Add to Longdo]
Supervision {f}; Überwachung {f}supervision [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
の下に;の許に[のもとに, nomotoni] (exp) (1) (uk) under the supervision of; (2) underneath; (3) on the basis of [Add to Longdo]
スーパービジョン[su-pa-bijon] (n) supervision [Add to Longdo]
ネットワーク監視[ネットワークかんし, nettowa-ku kanshi] (n) {comp} network supervision [Add to Longdo]
遠隔監視[えんかくかんし, enkakukanshi] (n) {comp} remote supervision [Add to Longdo]
監修[かんしゅう, kanshuu] (n,vs) (1) (editorial) supervision; general editorship; (n) (2) supervising director (of anime, TV series etc.); (P) [Add to Longdo]
監督[かんとく, kantoku] (n,vs,adj-no) (1) supervision; control; superintendence; direction; (n) (2) director; superintendent; supervisor; coach; foreman; manager; overseer; controller; boss; (P) [Add to Longdo]
監理(P);幹理[かんり, kanri] (n,vs) superintendence; supervision; administration; (P) [Add to Longdo]
緩む(P);弛む[ゆるむ, yurumu] (v5m,vi) (1) to become loose; to slacken (e.g. rope); (2) to become less tense; to relax; to let one's guard down; (3) to slacken (e.g. coldness, supervision); to become lax; (4) to become softer (e.g. ground, facial expression); (of ice) to partially melt; (5) to decrease (e.g. speed); (6) (of a market price) to go down slightly; (P) [Add to Longdo]
銀行監督[ぎんこうかんとく, ginkoukantoku] (n) bank supervision [Add to Longdo]
宰領[さいりょう, sairyou] (n,vs) supervision; superintendence; management; supervisor [Add to Longdo]
指導監督[しどうかんとく, shidoukantoku] (n,vs) guidance and supervision [Add to Longdo]
主管[しゅかん, shukan] (n,vs) supervision; management; supervisor; manager; (P) [Add to Longdo]
主宰[しゅさい, shusai] (n,vs) supervision; chairmanship; (P) [Add to Longdo]
取り締まり(P);取締まり(P);取り締り(P);取締り(P);取締[とりしまり, torishimari] (n) control; management; supervision; (P) [Add to Longdo]
静観[せいかん, seikan] (n,vs,adj-no) watchful waiting; careful supervision; (P) [Add to Longdo]
責任[せきにん, sekinin] (n) (1) duty; responsibility (incl. supervision of staff); (2) liability; onus; (P) [Add to Longdo]
担当[たんとう, tantou] (n,vs) (in) charge (of an area of responsibility, but not necessarily supervision of staff); (P) [Add to Longdo]
直属[ちょくぞく, chokuzoku] (n,vs,adj-no) direct control; direct supervision; (P) [Add to Longdo]
締めくくり;締め括り[しめくくり, shimekukuri] (n) conclusion; end; completion; summing up; supervision [Add to Longdo]
統括(P);統轄[とうかつ, toukatsu] (n,vs) (1) unification; bringing together; generalization; (2) (esp. 統轄) control; supervision; (P) [Add to Longdo]
統監[とうかん, toukan] (n,vs) supervision; supervisor [Add to Longdo]
付きっ切り[つきっきり, tsukikkiri] (n) constant attendance; uninterrupted supervision [Add to Longdo]
保護処分[ほごしょぶん, hogoshobun] (n) disposing of a case by placing an offender on probation or under supervision [Add to Longdo]
預かり(P);預り[あずかり, azukari] (n) (1) under custody; under supervision; (2) undecided match; draw; tie; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ネットワーク監視[ネットワークかんし, nettowa-ku kanshi] network supervision [Add to Longdo]
遠隔監視[えんかくかんし, enkakukanshi] remote supervision [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top