ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sunken

S AH1 NG K AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sunken-, *sunken*
Possible hiragana form: すんけん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sunken(adj) จมอยู่ใต้น้ำ, Syn. capsized, immersed, submerged
sunken(adj) โบ๋, See also: โหว่, จมลง, ตอบ, ซูบ, Syn. drawn, haggard, hollow
sunken(adj) อยู่ใต้ระดับ, See also: อยู่ต่ำกว่าระดับ, Syn. depressed, down, lowered

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sunken(ซัง'เคิน) vi.,vt.. กริยาช่อง 3 องsink. adj. จมลง,อยู่ใต้น้ำ,โบ๋,อยู่ใต้ระดับ,เป็นแอ่ง,ต่ำกว่าพื้นดิน., Syn. under, lower, down

English-Thai: Nontri Dictionary
sunken(adj) อยู่ใต้น้ำ,จม,เป็นแอ่ง,โบ๋

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sunkenThe ship was wrecked on a sunken reef.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โหล(adj) hollowed, See also: sunken, Syn. โบ๋, ลึก, กลวง, Example: เขาเป็นไข้ป่า ผอม ตาโหล นอนซมอยู่หลายวัน, Thai Definition: ลึกลงไป
ตอบ(adj) sunken, See also: thin, lean, gaunt, emaciated, Syn. ซูบ, Example: ผู้ชายคนนั้นมีแก้มตอบมาก, Thai Definition: แก้มที่มีลักษณะยุบลึกเข้าไป
แก้มตอบ(v) sunken cheeks, Example: หล่อนลดน้ำหนักจนแก้มตอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบ๋[bō] (adj) EN: pitted ; dented ; deep ; sunken  FR: creux ; enfoncé
บุ๋ม[bum] (adj) EN: dimpled ; dented ; pitted ; caved ; sunken
แก้มตอบ[kaēm tøp] (n, exp) EN: sunken cheeks ; hollow cheeks  FR: fossette [f]
โหล[lō] (adj) EN: sunken ; hollowed
ตาโหล[tā lō] (n, exp) EN: sunken eyes ; hollowed eyes
ตอบ[tøp] (adj) EN: sunken ; hollow

CMU English Pronouncing Dictionary
SUNKEN S AH1 NG K AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sunken (v) sˈʌŋkən (s uh1 ng k @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
埋线[mái xiàn, ㄇㄞˊ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] sunken cord (used in bookbinding) [Add to Longdo]
[yǎo, ㄧㄠˇ, ] sunken eyes; deep; abstruse [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eingelassen {adj} (Badewanne)sunken (bath) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つんけん[tsunken] (adv,vs) crabbily; unsociably [Add to Longdo]
暗礁[あんしょう, anshou] (n) reef; sunken rock; (P) [Add to Longdo]
囲炉裏;居炉裏;囲炉裡[いろり, irori] (n) sunken hearth; sunken fireplace [Add to Longdo]
[おう, ou] (pref) (See 凹レンズ) concave; hollow; sunken [Add to Longdo]
凹目[くぼめ, kubome] (n) sunken (deep-set) eyes [Add to Longdo]
金壺眼[かなつぼまなこ, kanatsubomanako] (n) goggle-eyes; round, sunken eyes; greedy look [Add to Longdo]
切通(io);切り通し[きりどおし, kiridooshi] (n) (railway) cutting; excavation; sunken road; opencut [Add to Longdo]
地火炉[じかろ;ちかろ;じひろ, jikaro ; chikaro ; jihiro] (n) (See 地炉,いろり) sunken hearth or fireplace [Add to Longdo]
沈没船[ちんぼつせん, chinbotsusen] (n) sunken ship [Add to Longdo]
土壇[どだん, dodan] (n) (1) dirt mound; (2) dirt walls on the inside of the sunken hearth in a tea room; (3) platform made of dirt used to perform executions (decapitations) in the Edo period [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  sunken
      adj 1: having a sunken area; "hunger gave their faces a sunken
             look" [syn: {deep-set}, {sunken}, {recessed}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top