ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sung

S AH1 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sung-, *sung*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sung(vi) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ sing
sung(vt) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ sing
sunglass(n) แว่นรวมแสงแดดที่ทำให้เผาไหม้ได้
sunglasses(n) แว่นตากันแดด, See also: แว่นกันแดด, Syn. dark glasses, eyeglass

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sung(ซัง) vi,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ sing
sunglass(ซัน'กลาส) n. แว่นรวมแสงแดดที่ทำให้เผาไหม้ได้, Syn. burning glass
sunglasses(ซัน'กลาสซิส) n. แว่นตากันแดด
unsung(อันซัง') adj. ไม่ได้ร้องเพลง,ไม่ได้ร้อง

English-Thai: Nontri Dictionary
sung(vt pp ของ) sing

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sunglassesแว่นตากันแดด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sungHave you ever heard that song sung in French?
sungHave you ever heard this opera sung in Italian?
sungHe is wearing sunglasses.
sungHe put on sunglasses to protect his eyes from ultraviolet rays.
sungI heard the song sung in French.
sungI heard the song sung in Italian.
sungI need a good pair of sunglasses.
sungI wear cool clothes and cool sunglasses.
sungI wore sunglasses to protect my eyes from the sun.
sungSunglasses protect our eyes from the sun.
sungWhat do you need sunglasses for in such a dark place?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แว่นตาดำ(n) sunglasses, Example: ธุรกิจของเรแบนด์กระเตื้องขึ้นเพราะคนที่เป็นโรคเวิลด์คัพฟีเวอร์จะต้องซื้อแว่นตาดำไว้ใส่ปกปิดขอบดำใต้ตา, Count Unit: อัน
แว่นกันแดด(n) sunglasses, Syn. แว่นตากันแดด, แว่นดำ, Example: เขาเป็นโรคแพ้แสงแดด ดังนั้นจึงต้องใส่แว่นกันแดดเป็นประจำ, Count Unit: อัน, Thai Definition: เครื่องสวมตาใช้กันแดด
แว่นตากันแดด(n) sunglasses, Syn. แว่นกันแดด, แว่นดำ, Example: อย่าลืมพกแว่นตากันแดดไปทะเลด้วย, Count Unit: อัน, Thai Definition: เครื่องสวมตาใช้กันแดด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขตสะพานสูง[Khēt Saphān Sūng] (n, prop) EN: Saphan Sung district
ซัมซุง[Samsung] (tm) EN: Samsung  FR: Samsung
แว่นกันแดด[waen kandaēt] (n, exp) EN: sunglasses  FR: lunettes de soleil [fpl]
แว่นตาดำ[waentā dam] (n, exp) EN: sunglasses  FR: lunettes de soleil [fpl]
แว่นตากันแดด[waentā kandaēt] (n, exp) EN: sunglasses  FR: lunettes de soleil [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
SUNG S AH1 NG
SUNG'S S AH1 NG Z
SUNGARD S AH1 N G AA2 R D
SUNGLASS S AH1 N G L AE2 S
SUNGROUP S AH1 N G R UW2 P
SUNGARD'S S AH1 N G AA2 R D Z
SUNGLASSES S AH1 N G L AE2 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sung (v) sˈʌŋ (s uh1 ng)
sunglasses (n) sˈʌnglæsɪz (s uh1 n g l a s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
演唱[yǎn chàng, ㄧㄢˇ ㄔㄤˋ, ] sung performance; to sing for an audience, #5,307 [Add to Longdo]
墨镜[mò jìng, ㄇㄛˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] sunglasses, #16,055 [Add to Longdo]
金成[Jīn Chéng, ㄐㄧㄣ ㄔㄥˊ, / ] Sung KIM, US diplomat and director of US State Department's Korea office, #79,728 [Add to Longdo]
太阳眼镜[tài yáng yǎn jìng, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] sunglasses [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
sung(n) |die, pl. Lösungen| เฉลย, ทางแก้ปัญหา
Zulassung(n) |die, pl. Zulassungen| การอนุญาต
Zulassungsbescheid(n) |der| คำตอบรับ เช่น ตอบรับเข้าศึกษาต่อ เป็นต้น, See also: A. der Ablehnungsbescheid
Einfachverglasung(n) |die, pl. Einfachverglasungen| การทำกระจกแก้วชั้นเดียว
Dreifachverglasung(n) |die, pl. Dreifachverglasungen| การทำกระจกแก้วสามชั้น
Doppelverglasung(n) |die, pl. Doppelverglasungen| การทำกระจกแก้วสองชั้น
Vorlesung(n) |die, pl. Vorlesungen| วิชาหรือชั่วโมงบรรยาย, See also: A. das Praktikum, das Seminar
sung(n) |die, pl. Lösungen| สารละลาย
Freilassung(n) |die, pl. Freilassungen| การปลดปล่อย, การไถ่ตัว, การไถ่เชลย เช่น Selbst die Terrorgruppe setzte sich offenbar für ihre Freilassung ein. กลุ่มผู้ก่อการร้ายเองก็ยังขอร้องให้มีการปล่อยตัวของเธอ
Zusammenfassung(n) |die, pl. Zusammenfassungen| บทสรุป, ใจความ, บทคัดย่อ, สาระสำคัญ, เนื้อหาหลัก, See also: die Kurzfassung, das Schlusswort, Syn. die Übersicht

Japanese-English: EDICT Dictionary
すんごい[sungoi] (adj-i) (col) (See 凄い) terrible; dreadful; terrific; amazing; great; wonderful; to a great extent [Add to Longdo]
カラバラ[karabara] (n) ballads sung by Karashima Midori [Add to Longdo]
グラサン[gurasan] (n) (abbr) (sl) (See サングラス) sunglasses [Add to Longdo]
ゴツンゴツン[gotsungotsun] (adv) (See ゴツン) thumping; banging [Add to Longdo]
サングラス[sangurasu] (n) sunglasses; (P) [Add to Longdo]
シュンガ[shunga] (n) Shunga (dynasty of India, approx. 180-68 BCE); Sunga [Add to Longdo]
ショッピング(P);ショッピッング(ik)[shoppingu (P); shoppitsungu (ik)] (n,vs) shopping; (P) [Add to Longdo]
ツングース[tsungu-su] (n) Tungus (Tungusic-speaking people, esp. the Evenki) [Add to Longdo]
ツングース語[ツングースご, tsungu-su go] (n) Tungusic language (esp. Evenki) [Add to Longdo]
ツングース諸語[ツングースしょご, tsungu-su shogo] (n) Tungusic languages [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ピアアドレシッング[ぴああどれしつんぐ, piaadoreshitsungu] peer addressing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Sung
   n 1: the imperial dynasty of China from 960 to 1279; noted for
      art and literature and philosophy [syn: {Sung}, {Sung
      dynasty}, {Song}, {Song dynasty}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top