ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

successions

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -successions-, *successions*, succession
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
successions (n) sˈəksˈɛʃənz (s @1 k s e1 sh @ n z)
succession (n) sˈəksˈɛʃən (s @1 k s e1 sh @ n)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
succession(n) การต่อเนื่องกัน, See also: การตามกันมาติดๆ, ลักษณะที่ต่อเนื่องกัน, Syn. chain, sequence, series
succession(n) การรับช่วงต่อ, See also: การสืบทอดต่อ, Syn. accession, inheritance
succession(n) การสืบสันตติวงศ์, See also: การสืบสกุล, Syn. heirship, heredity
successional(adj) เป็นการต่อเนื่อง, Syn. following, sequential

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
succession(ซัคเซส'เชิน) n. การต่อเนื่อง,ลำดับ,การสืบมรดก,การรับช่วง,สิทธิการรับช่วง,สิทธิการสืบมรดก,ผู้สืบช่วงต่อ,ทายาท,ผู้สืบสันดาน,ผู้สืบตระกูล,ลักษณะต่อเนื่อง., See also: successional adj. successionally adv., Syn. cntinuatio

English-Thai: Nontri Dictionary
succession(n) อันดับ,การสืบต่อ,ทายาท,การรับช่วง,ผู้สืบสันดาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plant successionชุมพืชทดแทน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
line of successionลำดับการสืบราชสันตติวงศ์, ลำดับการสืบทอดตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
law of faunal successionกฎการเปลี่ยนแปลงทดแทนสัตวชาติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
successionการสืบมรดก, การสืบต่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
succession dutyอากรมรดก [ดู death duty, estate duty และ legacy duty] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
succession, line ofลำดับการสืบราชสันตติวงศ์, ลำดับการสืบทอดตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
faunal successionการเปลี่ยนแปลงทดแทนสัตวชาติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
universal successionการรับมรดกทั้งมวล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inheritance and successionการรับมรดกและการสืบมรดก [เศรษฐศาสตร์]
Ecological successionการทดแทนทางนิเวศวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Inheritance and successionมรดกและการรับมรดก [TU Subject Heading]
Inheritance and succession (Islamic law)มรดกและการรับมรดก (กฎหมายอิสลาม) [TU Subject Heading]
Successionการสืบทอดตำแหน่ง [TU Subject Heading]
succession of statesการสืบทอดของรัฐ [การทูต]
successionการเปลี่ยนแปลงแทนที่, กระบวนการที่สิ่งมีชีวิตกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในระบบนิเวศ ถูกแทนที่โดยกลุ่มสิ่งมีชีวิตใหม่ เมื่อสภาวะแวดล้อมเดิมเปลี่ยนแปลงไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
successionA business cycle is a recurring succession of periods of prosperity and periods of depression.
successionAfter a succession of warm days, the weather became cold.
successionHe came to the throne by succession.
successionThey won the Japan Cup three years in succession.
successionThis year typhoons comes in succession.
successionWe are writing to inform you that Mr Koichi Ohara has been appointed as Manager of the Technical Department in succession to Mr Taro Iida.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผับ(adv) rapidly in succession, See also: staccato, in staccato, Example: เด็กชายวิ่งผับๆ มาขอเงินแม่ไปซื้อขนม, Thai Definition: เสียงดังเช่นนั้น (ใช้ในลักษณะรวดเร็วทันทีทันใด)
ทยอย(adv) one by one, See also: in succession, one after another, Example: นักเก็งกำไรเกิดรู้สึกกลัวเมื่อเห็นดัชนีหุ้นลดลงจึงเริ่มทยอยขายหุ้นตามตลาดหุ้น
สันตติวงศ์(n) royal succession, Example: รัฐบาลกราบบังคมทูล ขอพระราชทานอัญเชิญพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดลขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบสันตติวงศ์ตามกฏมฌเฑียรบาล เป็นรัชกาลที่ 8 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์, Thai Definition: การสืบต่อตระกูลของพระมหากษัตริย์โดยเชื้อสาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อย่างต่อเนื่อง(adv) continuously, See also: consecutively, in succession, in a row, Example: เทคโนโลยีจะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น
ลูกหลาน(n) lineage, See also: descendant, pedigree, parentage, clan, progeny, posterity, succession, Syn. เชื้อไข, Example: เมื่อยายแก่แล้วก็ต้องพึ่งลูกหลาน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้สืบเชื้อสาย
สันตติวงศ์(n) royal succession, Example: รัฐบาลกราบบังคมทูล ขอพระราชทานอัญเชิญพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดลขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบสันตติวงศ์ตามกฏมฌเฑียรบาล เป็นรัชกาลที่ ๘ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์, Thai Definition: การสืบต่อตระกูลของพระมหากษัตริย์โดยเชื้อสาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อย่างต่อเนื่อง(adv) continuously, See also: consecutively, in succession, in a row, Example: เทคโนโลยีจะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กฎหมายมรดก[kotmāi møradok] (n, exp) EN: law of succession  FR: loi de succession [f]
ลำดับ[lamdap] (n) EN: order ; priority ; succession ; sequence ; arrangement ; step  FR: ordre [m] ; distribution [f] ; séquence [f] ; suite [f]
ลูกหลาน[lūklān] (n) EN: lineage ; descendant ; pedigree ; parentage ; clan ; progeny ; posterity ; succession  FR: descendant [m]
เป็นลำดับ[pen lamdap] (adv) EN: successively ; in succession ; one after the other ; in order ; respectively ; progressively ; gradually  FR: progressivement ; graduellement
รวด[rūat] (adv) EN: at once ; at one time ; at a stretch ; throughout ; in succession ; one after another ; repeatedly  FR: de suite ; en ligne ; consécutivement ; l'un après l'autre ; sans cesse ; à chaque fois
ทรัพย์มรดก[sap møradok] (n, exp) EN: estate  FR: héritage [m] ; legs [m] ; succession [f]
ตับ[tap] (n) EN: set ; row ; series ; bank ; row ; gang ; rack ; belt ; strip ; arrangement of ; skewer  FR: chapelet [m] ; enfilade [f] ; succession [f] ; rang [m] ; file [f] ; brochette [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SUCCESSION S AH0 K S EH1 SH AH0 N

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
先后[xiān hòu, ㄒㄧㄢ ㄏㄡˋ, / ] early or late; priority; in succession; one after another, #1,774 [Add to Longdo]
纷纷[fēn fēn, ㄈㄣ ㄈㄣ, / ] one after another; in succession; one by one, #1,781 [Add to Longdo]
相继[xiāng jì, ㄒㄧㄤ ㄐㄧˋ, / ] in succession; following closely, #4,668 [Add to Longdo]
依次[yī cì, ㄧ ㄘˋ, ] in order; in succession, #7,401 [Add to Longdo]
接连[jiē lián, ㄐㄧㄝ ㄌㄧㄢˊ, / ] on end; in a row; in succession, #7,838 [Add to Longdo]
一连[yī lián, ㄧ ㄌㄧㄢˊ, / ] in a row; in succession; running, #12,260 [Add to Longdo]
[sì, ㄙˋ, ] succession (to a title); to inherit; continuing (a tradition); posterity, #12,624 [Add to Longdo]
层出不穷[céng chū bù qióng, ㄘㄥˊ ㄔㄨ ㄅㄨˋ ㄑㄩㄥˊ, / ] more and more emerge (成语 saw); innumerable succession; breeding like flies, #14,245 [Add to Longdo]
接二连三[jiē èr lián sān, ㄐㄧㄝ ㄦˋ ㄌㄧㄢˊ ㄙㄢ, / ] one after another (成语 saw) in succession, #22,583 [Add to Longdo]
连天[lián tiān, ㄌㄧㄢˊ ㄊㄧㄢ, / ] for days in succession, #22,716 [Add to Longdo]
蝉联[chán lián, ㄔㄢˊ ㄌㄧㄢˊ, / ] to continue in a post; (to hold a post) several times in succession; (to win a title) in successive years; to stay at number one; to defend a championship, #23,460 [Add to Longdo]
雨后春笋[yǔ hòu chūn sǔn, ㄩˇ ㄏㄡˋ ㄔㄨㄣ ㄙㄨㄣˇ, / ] lit. after rain, the spring bamboo (成语 saw); fig. rapid new growth; many new things emerge in rapid succession, #28,704 [Add to Longdo]
陆陆续续[lù lù xù xù, ㄌㄨˋ ㄌㄨˋ ㄒㄩˋ ㄒㄩˋ, / ] in succession; one after another; continuously, #32,410 [Add to Longdo]
世袭[shì xí, ㄕˋ ㄒㄧˊ, / ] succession; inheritance; hereditary, #35,070 [Add to Longdo]
[shàn, ㄕㄢˋ, ] changes and succession, #46,851 [Add to Longdo]
连珠[lián zhū, ㄌㄧㄢˊ ㄓㄨ, / ] joined as a string of pearls; in rapid succession; alignment; Renju, a Japanese game, also called Gomoku or five-in-a-row, #53,010 [Add to Longdo]
连珠炮[lián zhū pào, ㄌㄧㄢˊ ㄓㄨ ㄆㄠˋ, / ] in quick-fire succession, #66,999 [Add to Longdo]
岁序[suì xù, ㄙㄨㄟˋ ㄒㄩˋ, / ] succession of seasons, #379,136 [Add to Longdo]
世袭之争[shì xí zhī zhēng, ㄕˋ ㄒㄧˊ ㄓ ㄓㄥ, / ] succession struggle; dispute over inheritance [Add to Longdo]
噶拉・多杰・仁波切[Gá lā· Duo1 jie2 · Ren2 bo1 qie4, ㄍㄚˊ ㄌㄚ· Duō jié, ㄉㄨㄛ ㄐㄧㄝˊ· Ren2 bo1 qie4, / ] Garab Dorje Rinpoche, succession of Buthanese religious leaders [Add to Longdo]
挨肩儿[āi jiān r, ㄞ ㄐㄧㄢ ㄖ˙, / ] in rapid succession (of children, close in age); shoulder-to-shoulder [Add to Longdo]
清史列传[Qīng shǐ liè zhuàn, ㄑㄧㄥ ㄕˇ ㄌㄧㄝˋ ㄓㄨㄢˋ, / ] Biographic history of Qing dynasty by a succession of authors, published 1928 and revised 1987, with biographies of 2,900 notable Qing commoner citizens, 80 scrolls [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
相次ぐ[あいつぐ, aitsugu] TH: ตามมาเป็นลำดับ  EN: to follow in succession
引続き[ひきつづき, hikitsuduki] TH: ต่อจากนี้ไปอีก  EN: in succession

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablauf {m}; Reihenfolge {f}; Aufeinanderfolge {f}; Sequenz {f} | Abläufe {pl}; Sequenzen {pl}; Folgen {pl} | in rascher Abfolgesequence | sequences | in quick succession [Add to Longdo]
Aufeinanderfolge {f}; Folge {f}; Abfolge {f} | in kurzer Aufeinanderfolgesuccession | in close succession [Add to Longdo]
Erbfolge {f}succession [Add to Longdo]
Erbrecht {n}law of succession [Add to Longdo]
Folgen {pl}successions [Add to Longdo]
Thronfolge {f}succession to the throne [Add to Longdo]
folgendsuccessional [Add to Longdo]
sich überstürzen (Ereignisse)to come in a rush; to follow in rapid succession [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずらずら[zurazura] (adv-to) in succession; in an endless stream; continuing without pause or interruption [Add to Longdo]
ぞろぞろ[zorozoro] (adv,n) (on-mim) in groups; in succession; (P) [Add to Longdo]
どさどさ[dosadosa] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See ドサ) throwing down multiple objects in succession; (2) at once in great numbers [Add to Longdo]
ぶっ続け;打っ続け[ぶっつづけ, buttsuduke] (adv) (1) (uk) continuously; throughout; (2) in succession [Add to Longdo]
オーストリア継承戦争[オーストリアけいしょうせんそう, o-sutoria keishousensou] (n) War of the Austrian Succession (1740-1748) [Add to Longdo]
スペイン継承戦争[スペインけいしょうせんそう, supein keishousensou] (n) War of the Spanish Succession (1701-1714) [Add to Longdo]
遺産相続[いさんそうぞく, isansouzoku] (n) inheritance; succession to property [Add to Longdo]
一次遷移[いちじせんい, ichijisen'i] (n) primary succession [Add to Longdo]
芋蔓式;芋づる式;いもづる式[いもづるしき, imodurushiki] (adv) one after another; in succession [Add to Longdo]
引き続き(P);引続き(P)[ひきつづき, hikitsuduki] (adv,n) continuing for a long time; in succession; without a break; (P) [Add to Longdo]
引き続く;引続く[ひきつづく, hikitsuduku] (v5k,vi) to continue (for a long time); to occur in succession [Add to Longdo]
家督相続[かとくそうぞく, katokusouzoku] (n) inheritance; succession to family headship [Add to Longdo]
系列[けいれつ, keiretsu] (n) (1) series; sequence; system; order of succession; (2) keiretsu (conglomeration of businesses linked by cross-shareholdings); (P) [Add to Longdo]
継起[けいき, keiki] (n,vs) occurring in succession [Add to Longdo]
継承[けいしょう, keishou] (n,vs) inheritance; succession; accession; (P) [Add to Longdo]
後から後から[あとからあとから, atokaraatokara] (exp) one after another; in rapid succession [Add to Longdo]
後継[こうけい, koukei] (n,adj-f) (1) succession; (n) (2) successor; (P) [Add to Longdo]
後継者争い[こうけいしゃあらそい, koukeishaarasoi] (n) succession struggle; succession race [Add to Longdo]
交々;交交;交;相;更[こもごも, komogomo] (adv) (uk) alternately; in succession [Add to Longdo]
皇位継承[こういけいしょう, kouikeishou] (n) (Japanese) imperial succession [Add to Longdo]
財産相続[ざいさんそうぞく, zaisansouzoku] (n) succession to or inheritance of property [Add to Longdo]
使徒継承[しとけいしょう, shitokeishou] (n) apostolic succession [Add to Longdo]
使徒承伝[しとしょうでん, shitoshouden] (n) apostolic succession [Add to Longdo]
次々(P);次次[つぎつぎ, tsugitsugi] (adv,adv-to,n) in succession; one by one; (P) [Add to Longdo]
次から次へと[つぎからつぎへと, tsugikaratsugiheto] (exp) in succession; one after another [Add to Longdo]
襲爵[しゅうしゃく, shuushaku] (n,vs) succession to the peerage [Add to Longdo]
襲名[しゅうめい, shuumei] (n,vs) succession to another's professional name; (P) [Add to Longdo]
襲名披露[しゅうめいひろう, shuumeihirou] (n,vs) announcing the succession to another's stage name [Add to Longdo]
重ね言葉[かさねことば, kasanekotoba] (n) (See 重言) redundancy; succession of words of similar meaning [Add to Longdo]
重言[じゅうごん, juugon] (n) succession of words of similar meaning [Add to Longdo]
承継[しょうけい, shoukei] (n,vs) succession; accession; inheritance [Add to Longdo]
相次ぐ(P);相継ぐ[あいつぐ, aitsugu] (v5g) to follow in succession; to happen one after another; (P) [Add to Longdo]
相前後する[あいぜんごする, aizengosuru] (vs-s,vi) to occur one after another; to happen in succession [Add to Longdo]
相続[そうぞく, souzoku] (n,vs) succession; inheritance; (P) [Add to Longdo]
相続権[そうぞくけん, souzokuken] (n) heirship; (claim) the (right of) succession; one's inheritance rights [Add to Longdo]
続き[つづき, tsuduki] (n,n-suf) sequel; continuation; (also suffix) continuation (in time and space); second series; succession; spell; (P) [Add to Longdo]
釣瓶打ち[つるべうち, tsurubeuchi] (n,vs) fire in rapid succession; a volley of shots [Add to Longdo]
梯子(P);階子;梯[はしご(P);ていし, hashigo (P); teishi] (n) (1) ladder; (2) stairs; (n,vs) (3) (はしご only) going to several places in succession (e.g. barhopping); (P) [Add to Longdo]
読み継ぐ[よみつぐ, yomitsugu] (v5g,vt) to read in succession (e.g. by many readers) [Add to Longdo]
抜き[ぬき, nuki] (adv,suf) (1) without; not including; dispensed with; (2) (beating) in succession; (P) [Add to Longdo]
譜代相伝[ふだいそうでん, fudaisouden] (n) hereditary succession [Add to Longdo]
峰続き[みねつづき, minetsuduki] (n) succession of peaks [Add to Longdo]
名披露目;名広め[なびろめ, nabirome] (n) (See 襲名披露) announcing the succession to another's stage name [Add to Longdo]
矢継早;矢継ぎ早[やつぎばや, yatsugibaya] (adj-na,n,adj-no) rapid succession (e.g. questions) [Add to Longdo]
立て続け(P);たて続け[たてつづけ, tatetsuduke] (n) succession; (P) [Add to Longdo]
連戦連勝[れんせんれんしょう, rensenrenshou] (n,vs) succession of victories [Add to Longdo]
連戦連敗[れんせんれんぱい, rensenrenpai] (n) succession of defeats [Add to Longdo]
連続[れんぞく, renzoku] (n,vs) serial; consecutive; continuity; occurring in succession; continuing; (P) [Add to Longdo]
連破[れんぱ, renpa] (n,vs) winning successively; defeating one's enemy in succession [Add to Longdo]
連発(P);連ぱつ[れんぱつ, renpatsu] (n,vs) running continuously; firing in rapid succession; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top