ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

subpoena

S AH0 P IY1 N AH0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -subpoena-, *subpoena*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
subpoena(n) หมายศาล, See also: หมายเรียก, Syn. citation, summons
subpoena(vt) เรียกตัวด้วยหมายศาล, See also: เรียกตัวด้วยหมายเรียก, Syn. cite, summon

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
subpoena(ซับพี'นะ) n. หมายศาล,หมายเรียก vt. เรียกตัวด้วยหมายศาลหรือหมายเรียก., Syn. subpena, summons, summon

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
subpoenaหมายเรียกพยาน [ดู summons ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
subpoenaหมายเรียกพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมายพยาน[māi phayān] (n, exp) EN: writ of subpoena
หมายเรียก[māirīek] (n) EN: summons ; warrant ; writ of summons to appear ; subpoena
หมายศาล[māisān] (n) EN: subpoena ; summons ; writ  FR: assignation (à comparaître) [f] ; citation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SUBPOENA S AH0 P IY1 N AH0
SUBPOENAS S AH0 P IY1 N AH0 Z
SUBPOENAED S AH0 P IY1 N AH0 D
SUBPOENAING S AH0 P IY1 N AH0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
subpoena (v) sˈəpˈiːnə (s @1 p ii1 n @)
subpoenas (v) sˈəpˈiːnəz (s @1 p ii1 n @ z)
subpoenaed (v) sˈəpˈiːnəd (s @1 p ii1 n @ d)
subpoenaing (v) sˈəpˈiːnərɪŋ (s @1 p ii1 n @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传讯[chuán xùn, ㄔㄨㄢˊ ㄒㄩㄣˋ, / ] subpoena; summon for interrogation, #33,566 [Add to Longdo]
拘传[jū chuán, ㄐㄩ ㄔㄨㄢˊ, / ] subpoena; to summon (for questioning), #80,031 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
出頭命令[しゅっとうめいれい, shuttoumeirei] (n,vs) (issuing) order requiring somebody to report personally (to a police station); subpoena [Add to Longdo]
召喚状[しょうかんじょう, shoukanjou] (n) call; summons; subpoena [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 subpoena
   n 1: a writ issued by court authority to compel the attendance
      of a witness at a judicial proceeding; disobedience may be
      punishable as a contempt of court [syn: {subpoena},
      {subpoena ad testificandum}]
   v 1: serve or summon with a subpoena; "The witness and her
      records were subpoenaed"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top