ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

submission

S AH0 B M IH1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -submission-, *submission*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
submission(ซับมิช'เชิน) n. การยอม,การจำนน,การยอมแพ้,การอ่อนน้อม,สิ่งที่ยอมจำนน,การเสนอให้พิจารณา., Syn. capitulation, surrender

English-Thai: Nontri Dictionary
submission(n) ความอ่อนน้อม,การยอมจำนน,การยอมแพ้,การเสนอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
submission of a plaintการเสนอคำฟ้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
submissionWe have the alternatives of death and submission.

CMU English Pronouncing Dictionary
SUBMISSION S AH0 B M IH1 SH AH0 N
SUBMISSIONS S AH0 B M IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
submission (n) sˈəbmˈɪʃən (s @1 b m i1 sh @ n)
submissions (n) sˈəbmˈɪʃənz (s @1 b m i1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
归顺[guī shùn, ㄍㄨㄟ ㄕㄨㄣˋ, / ] submission, #44,458 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
投稿[とうこう, toukou] TH: การส่งเรื่องไปลงหนังสือพิมพ์หรือวารสาร  EN: submission

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Submission {f}tender [Add to Longdo]
Unterwerfung {f} (unter) | Unterwerfungen {pl}submission (to) | submissions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インターネットによる願書提出[インターネットによるがんしょていしゅつ, inta-netto niyoruganshoteishutsu] (n) {comp} on-line submission of an application form [Add to Longdo]
メッセージ発信抽象操作[メッセージはっしんちゅうしょうそうさ, messe-ji hasshinchuushousousa] (n) {comp} message-submission abstract-operation [Add to Longdo]
威服[いふく, ifuku] (n,vs) awe into submission [Add to Longdo]
往生[おうじょう, oujou] (n,vs) (1) death; passing to the next life; dying a happy death; (2) giving up a struggle; submission; (3) at wit's end; flummoxed; (P) [Add to Longdo]
甘受[かんじゅ, kanju] (n,vs) submission to; putting up with [Add to Longdo]
間接発信[かんせつはっしん, kansetsuhasshin] (n) {comp} indirect submission [Add to Longdo]
間接発進ポート[かんせつはっしんポート, kansetsuhasshin po-to] (n) {comp} indirect-submission port [Add to Longdo]
帰順[きじゅん, kijun] (n,vs) submission; return to allegiance [Add to Longdo]
帰伏;帰服[きふく, kifuku] (n,vs) submission; surrender [Add to Longdo]
恐妻[きょうさい, kyousai] (n) submission to one's wife [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
メッセージ発信抽象操作[メッセージはっしんちゅうしょうそうさ, messe-ji hasshinchuushousousa] message-submission abstract-operation [Add to Longdo]
間接発信[かんせつはっしん, kansetsuhasshin] indirect submission [Add to Longdo]
間接発進ポート[かんせつはっしんポート, kansetsuhasshin po-to] indirect-submission port [Add to Longdo]
直接発信[ちょくせつはっしん, chokusetsuhasshin] direct submission [Add to Longdo]
投入[とうにゅう, tounyuu] submission (vs), investment [Add to Longdo]
発信[はっしん, hasshin] submission [Add to Longdo]
発信の否認不能[はっしんのひにんふのう, hasshinnohininfunou] non-repudiation of submission [Add to Longdo]
発信時刻表示[はっしんじこくひょうじ, hasshinjikokuhyouji] submission time stamp indication, MS [Add to Longdo]
発信証明[はっしんしょうめい, hasshinshoumei] proof of submission [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 submission
   n 1: something (manuscripts or architectural plans and models or
      estimates or works of art of all genres etc.) submitted for
      the judgment of others (as in a competition); "several of
      his submissions were rejected by publishers"; "what was the
      date of submission of your proposal?" [syn: {submission},
      {entry}]
   2: the act of submitting; usually surrendering power to another
     [syn: {submission}, {compliance}]
   3: the condition of having submitted to control by someone or
     something else; "the union was brought into submission"; "his
     submission to the will of God"
   4: the feeling of patient, submissive humbleness [syn:
     {meekness}, {submission}]
   5: a legal document summarizing an agreement between parties in
     a dispute to abide by the decision of an arbiter
   6: an agreement between parties in a dispute to abide by the
     decision of an arbiter
   7: (law) a contention presented by a lawyer to a judge or jury
     as part of the case he is arguing

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top