ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stylish

S T AY1 L IH0 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stylish-, *stylish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stylish(adj) นำสมัย, See also: เข้าสมัย, Syn. chic, smart, fashionable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stylish(สไท'ลิช) adj. ทันสมัย,เข้ารูปแบบปัจจุบัน,เก๋,สวยงาม., See also: stylishly adv. stylishness n., Syn. chic, fashionable

English-Thai: Nontri Dictionary
stylish(adj) เก๋,ทันสมัย,สวยงาม,เข้าสมัย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stylishDo you have any more stylish?
stylishThat's a stylish hat you are wearing.
stylishYou're very stylish.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามสมัย(adv) fashionably, See also: stylishly, in vogue, up to date, Syn. ตามสมัยนิยม, Example: แฟชั่นเสื้อผ้ามักเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยอย่างรวดเร็ว, Thai Definition: ตามช่วงเวลานั้น, คราวนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก๋ไก๋[kēkai] (v) EN: be chic ; be smart-looking ; be good-looking ; be stylish ; be fashionable ; be trendy

CMU English Pronouncing Dictionary
STYLISH S T AY1 L IH0 SH
STYLISHLY S T AY1 L IH0 SH L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stylish (j) stˈaɪlɪʃ (s t ai1 l i sh)
stylishly (a) stˈaɪlɪʃliː (s t ai1 l i sh l ii)
stylishness (n) stˈaɪlɪʃnəs (s t ai1 l i sh n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
stilvoll {adj} | stilvoller | am stilvollstenstylish | more stylish | most stylish [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いかす[ikasu] (v5s,vi) to be smart; to be cool; to be sharp; to be stylish [Add to Longdo]
かっけー[kakke-] (adj-na,adj-no) (col) (See 格好いい・かっこういい) attractive; good-looking; stylish; "cool" [Add to Longdo]
しゃきっと;シャキッと[shakitto ; shakitsu to] (adv) (1) (See すっきり) crisp; crunchy; (2) refreshing; straight; firm; sharp; smart and stylish [Add to Longdo]
ばりッと[bari tsu to] (adv) (1) (on-mim) sound of an object breaking loudly; ripping sound; tearing sound; (2) (See ぱりっと・1) being stylish [Add to Longdo]
スタイリッシュ[sutairisshu] (adj-na) stylish [Add to Longdo]
スマート[suma-to] (adj-na,n) (1) smart; stylish; (2) slim; (P) [Add to Longdo]
ハイカラ[haikara] (adj-na,n,adj-no) (1) stylish; smart; fashionable; (2) (See ハイカラー) high collar; (3) hair dressed in a western style; (vs) (4) to dress in the latest Western fashion [Add to Longdo]
[きのと, kinoto] (adj-na,n) (1) second (party to an agreement); the B party (e.g. in a contract); the latter; (2) strange; quaint; stylish; chic; spicy; queer; witty; tasty; romantic; (exp) (3) (abbr) (sl) (See 御疲れ様) thank you; goodbye; goodnight; (P) [Add to Longdo]
格好いい;かっこ好い[かっこういい(格好いい);かっこいい, kakkouii ( kakkou ii ); kakkoii] (adj-i) (See 格好よい) attractive; good-looking; stylish; "cool" [Add to Longdo]
格好つける;格好付ける;恰好付ける[かっこうつける;かっこつける(ik), kakkoutsukeru ; kakkotsukeru (ik)] (v1) (uk) to affect a stylish air; to try to look good; to show off [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stylish
   adj 1: having elegance or taste or refinement in manners or
       dress; "a little less posh but every bit as stylish as
       Lord Peter Wimsey"; "the stylish resort of Gstadd" [syn:
       {stylish}, {fashionable}] [ant: {styleless}, {unstylish}]
   2: being or in accordance with current social fashions;
     "fashionable clothing"; "the fashionable side of town"; "a
     fashionable cafe" [syn: {fashionable}, {stylish}] [ant:
     {unfashionable}, {unstylish}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top