ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stupor

S T UW1 P ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stupor-, *stupor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stupor(n) อาการมึนงง, Syn. daze, dullness, stupefaction
stupor(n) อาการกึ่งสลบ, See also: อาการหมดสติ, Syn. coma, insensibility, unconsciousness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stupor(สทิว'เพอะ) n. อาการกึ่งสลบหรือเกือบสลบ,อาการมึนงง,อาการไม่รู้สึก., See also: stuporous adj., Syn. lethargy, insensibility, apathy

English-Thai: Nontri Dictionary
stupor(n) ความมึนงง,ความงง,ความไม่รู้สึกตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stupor๑. (จิตเวช.) อาการเงียบงัน๒. ภาวะกึ่งโคม่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stuporous๑. -เงียบงัน๒. -กึ่งโคม่า [มีความหมายเหมือนกับ semicomatose] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary
STUPOR S T UW1 P ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stupor (n) stjˈuːpər (s t y uu1 p @ r)
stupors (n) stjˈuːpəz (s t y uu1 p @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stupor {m}; Bewegungslosigkeit {f}; Reaktionslosigkeit {f} [med.]stupor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
昏睡[こんすい, konsui] (n,vs,adj-no) (1) lethargy; stupor; (2) coma; dead sleep; (P) [Add to Longdo]
昏迷[こんめい, konmei] (n,vs,adj-no) stupefaction; stupor; unconsciousness; confusion [Add to Longdo]
昏迷状態[こんめいじょうたい, konmeijoutai] (n) befuddled (bewildered, confused) state; stupor [Add to Longdo]
喪心[そうしん, soushin] (n,vs) absent-mindedness; stupor; dejection [Add to Longdo]
麻痺(P);痲痺[まひ, mahi] (n,vs) paralysis; palsy; numbness; stupor; (P) [Add to Longdo]
茫然自失;呆然自失;ぼうぜん自失[ぼうぜんじしつ, bouzenjishitsu] (n,vs,adj-no) stupor; stupefaction; trance; (being) dumbfounded [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stupor
   n 1: the feeling of distress and disbelief that you have when
      something bad happens accidentally; "his mother's death
      left him in a daze"; "he was numb with shock" [syn: {daze},
      {shock}, {stupor}]
   2: marginal consciousness; "his grogginess was caused as much by
     exhaustion as by the blows"; "someone stole his wallet while
     he was in a drunken stupor" [syn: {grogginess}, {stupor},
     {stupefaction}, {semiconsciousness}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top