ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stunting

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stunting-, *stunting*, stunt
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stunting (v) stˈʌntɪŋ (s t uh1 n t i ng)
stunt (v) stˈʌnt (s t uh1 n t)
stunts (v) stˈʌnts (s t uh1 n t s)
stunted (v) stˈʌntɪd (s t uh1 n t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
矮化[わいか, waika] (n) dwarfing; stunting [Add to Longdo]
スーツアクター[su-tsuakuta-] (n) stunt man (wasei [Add to Longdo]
スタンツ[sutantsu] (n) stunts [Add to Longdo]
スタント[sutanto] (n) stunt [Add to Longdo]
スタントカー[sutantoka-] (n) stunt car [Add to Longdo]
スタントカイト[sutantokaito] (n) stunt kite [Add to Longdo]
スタントマン[sutantoman] (n) stunt man [Add to Longdo]
曲飲み[きょくのみ, kyokunomi] (n) drinking while doing an acrobatic stunt [Add to Longdo]
曲馬師[きょくばし, kyokubashi] (n) circus stunt rider [Add to Longdo]
芸当[げいとう, geitou] (n) feat; risky attempt; trick; stunt [Add to Longdo]
十八番(P);御箱[じゅうはちばん(十八番)(P);おはこ, juuhachiban ( juuhachiban )(P); ohako] (n) (1) (じゅうはちばん only) No. 18; eighteenth; (2) (じゅうはちばん only) (abbr) (See 歌舞伎十八番) repertoire of 18 kabuki plays; (3) one's favourite stunt (favorite); one's specialty; (P) [Add to Longdo]
人気取り[にんきとり, ninkitori] (n) bid for popularity; publicity stunt [Add to Longdo]
宙乗り[ちゅうのり, chuunori] (n) midair stunt; aerial stunts [Add to Longdo]
梯子乗り[はしごのり, hashigonori] (n) ladder-top stunts [Add to Longdo]
売名行為[ばいめいこうい, baimeikoui] (n) act of self-advertisement; publicity stunt [Add to Longdo]
片輪走行[かたりんそうこう, katarinsoukou] (n,vs) driving on two wheels; ski (driving stunt); skiing [Add to Longdo]
末生り;末成り;末成(io)[うらなり, uranari] (n) (1) (See 本生り) fruit grown near the tip of the vine (hence stunted and unripe); (2) weak-looking fellow; pale-faced man; pasty-faced man; pallid man [Add to Longdo]
離れ業;離れ技[はなれわざ, hanarewaza] (n) stunt; feat [Add to Longdo]
矮小;わい小[わいしょう, waishou] (adj-na,n) diminutive; pygmy; pigmy; stunted [Add to Longdo]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stunt(n) การแสดงโลดโผน, See also: การแสดงเสี่ยงอันตราย, Syn. dangerous feat
stunt(vi) ทำการแสดงโลดโผน, See also: แสดงเสี่ยงอันตราย, Syn. perform dangerous feat
stunt(vt) หยุดยั้งการเจริญเติบโต, Syn. dwarf, retard, shorter
stunt(n) สิ่งที่แคระแกร็น, See also: สิ่งที่การเจริญเติบโตหยุดชะงัก, Syn. dwarf
stuntman(n) ผู้แสดงแทนในฉากเสี่ยงอันตราย, Syn. acrobat
stuntwoman(n) ผู้แสดงแทนผู้หญิงในฉากเสี่ยงอันตราย, Syn. acrobat
pull a stunt(idm) แสดงโชว์เพื่อเป็นจุดเด่น, See also: แสดงโชว์เพื่อเรียกร้องความสนใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stunt(สทันทฺ) vt. หยุดยั้ง หรือขัดขวางการเจริญเติบโต. n. การเจริญเติบโตที่หยุดชะงักหรือช้าลง,คนแคระ,สิ่งแคระแกร็น,การแสดงความสามารถหรือความคล่องแคล่ว,การแสดงที่ทำให้ตะลึงพรึงเพริด,การแสดงโลดโผน.vi.,vt. แสดงดังกล่าว., Syn. impede
stunt girln. หญิงที่แสดงโลดโผนแทนดาราหญิง
stunt mann. ผู้แสดงโลดโผนแทนดาราภาพยนตร์

English-Thai: Nontri Dictionary
stunt(n) การแสดงผาดโผน
stunt(vt) ขัดขวาง,หยุดยั้ง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stuntThat's just a cheap publicity stunt.
stuntThe clown's stunts were highly amusing to the boys.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แคระ(v) be dwarfed, See also: be stunted, be undersized, Syn. แคระแกร็น, เล็กแกร็น, Ant. ใหญ่โต, Example: ตัวอย่างโรคที่เกิดจากยีนส์ลักษณะเด่นออโตโซมัล ได้แก่ คนเตี้ยแคระที่มีแขนขาสั้น, Thai Definition: เตี้ยเล็กผิดธรรมดา
แกน(adj) hard, See also: stunted, undeveloped, unripe, Example: ทุเรียนลูกนี้กินไม่ได้เพราะเป็นทุเรียนแกน, Thai Definition: แข็งเป็นไตอยู่ข้างใน (มักใช้แก่ผลไม้) เช่น ทุเรียนแกน มะม่วงแกน
แกร็น(adj) dwarfed, See also: stunted, undeveloped, undersized, Syn. แคระ, Example: เด็กชายมีรูปร่างผอมแกร็นราวกับคนขี้โรค, Thai Definition: ไม่เจริญเติบโตตามปกติ (ใช้แก่คน สัตว์ และพืช)
ลีบ(adj) stunted, See also: dwarf, blighted, Syn. แฟบ, Ant. เต่ง, พอง, อวบ, Example: เจ้าของถั่วกะเทาะเอาถั่วไปหมดแล้ว เหลือแต่เม็ดลีบลอดตาตะแกรง, Thai Definition: แฟบเพราะไม่เจริญเติบโตตามธรรมดาที่ควรเป็น
ลีบ(adj) stunted, See also: dwarf, blighted, Syn. แฟบ, Ant. เต่ง, พอง, อวบ, Example: เจ้าของถั่วกะเทาะเอาถั่วไปหมดแล้ว เหลือแต่เม็ดลีบลอดตาตะแกรง, Thai Definition: แฟบเพราะไม่เจริญเติบโตตามธรรมดาที่ควรเป็น
ค่อม(adj) dwarf, See also: diminutive, stunted, hunchbacked, stoop-shouldered, Syn. เตี้ย, Thai Definition: ที่มีพันธุ์เตี้ยกว่าธรรมดา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แคระ[khrae] (adj) EN: dwarf ; stunted ; short ; undersized ; diminutive ; dwarfed ; undersized  FR: nain
เล่นกล[lenkon] (x) EN: do tricks and stunts ; play tricks ; juggle ; conjure ; playmagic  FR: jongler ; faire des tous de passe-passe ; escamoter
ลีบ[līp] (adj) EN: stunted ; dwarf ; blighted ; lean; atrophic ; withered ; undeveloped  FR: émacié ; décharné ; maigre ; rachitique ; rabougri ; atrophié ; flétri
งัน[ngan] (v) EN: be stunted ; become silent ; be at a loss for words ; pause ; be stumped

CMU English Pronouncing Dictionary
STUNT S T AH1 N T
STUNTS S T AH1 N T S
STUNTZ S T AH1 N T S
STUNTED S T AH1 N T IH0 D

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
特技[tè jì, ㄊㄜˋ ㄐㄧˋ, ] special effect; stunt, #15,717 [Add to Longdo]
绝技[jué jì, ㄐㄩㄝˊ ㄐㄧˋ, / ] stunt, #18,756 [Add to Longdo]
替身[tì shēn, ㄊㄧˋ ㄕㄣ, ] stuntman (in theatre); to work as substitute for sb else; scapegoat; fall-guy, #23,925 [Add to Longdo]
人穷志短[rén qióng zhì duǎn, ㄖㄣˊ ㄑㄩㄥˊ ㄓˋ ㄉㄨㄢˇ, / ] poor and with low expectations; poverty stunts ambition, #135,616 [Add to Longdo]
替身演员[tì shēn yǎn yuán, ㄊㄧˋ ㄕㄣ ㄧㄢˇ ㄩㄢˊ, / ] substitute actor (esp. in fights of theatrical stunts); stuntman [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kunstflug {m}aerobatics; stunt flying [Add to Longdo]
Kunststück {m} | Kunststücke {pl}trick; stunt; feat | tricks; stunts; feats [Add to Longdo]
Selbstunterricht {m}self instruction [Add to Longdo]
Sensationsdarsteller {m}; Stuntman | Sensationsdarsteller {pl}stuntman | stuntmen [Add to Longdo]
Verkümmerung {f}stunted growth [Add to Longdo]
Werbegag {m}advertising stunt [Add to Longdo]
Zwergwuchs {m}dwarfism; stunted growth [Add to Longdo]
jdn. doubelnto be someone's double; to act as someone's stuntman (stuntwoman) [Add to Longdo]
verkrüppeln; verkümmern | verkrüppelnd; verkümmernd | verkrüppelt; verkümmert | verkrüppelt | verkrüppelteto stunt | stunting | stunted | stunts | stunted [Add to Longdo]
verkümmeren | verkümmernd | er/sie/es verkümmert | ich/er/sie/es verkümmerteto become stunted | becoming stunted | he/she/it becomes stunted | I/he/she/it became stunted [Add to Longdo]
verkümmernto go into a decline; to become stunted [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stunting
   n 1: the performance of stunts while in flight in an aircraft
      [syn: {acrobatics}, {aerobatics}, {stunting}, {stunt
      flying}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top