ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stuffing

S T AH1 F IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stuffing-, *stuffing*, stuff
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stuffing(sl) มีเซ็กส์, See also: ร่วมเพศ
stuffing(n) เครื่องยัดไส้อาหาร, Syn. dressing, filling
stuffing(n) ของที่ใช้ยัดไส้หมอนหรือที่นอน, Syn. padding, wadding

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stuffing(สทัฟ'ฟิง) n. การยัด,การอัด,การบรรจุ,การทำให้เต็ม,การทำให้อม,การยัดไส้,สิ่งยัดไส้,สิ่งที่ใช้ยัดไส้,สัตว์ตายที่ถูกยัดไส้ (สตัฟ) ไว้ดูเล่น,เครื่องอัดกันน้ำหรือของเหลวรั่ว, Syn. internal parts

English-Thai: Nontri Dictionary
stuffing(n) การอัด,การยัด,การบรรจุ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stuffing boxชุดกันรั่ว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
stuffing, ballot boxการลงไพ่ไฟ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stuffing (Cookery)การยัดไส้ (การปรุงอาหาร) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stuffingGyoza stuffing? I made some gyoza at home but, possibly because I didn't have enough dough, I had some of the filling left over.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นวม[nūam] (n) EN: padding ; quilt ; filling ; lining ; stuffing ; wadding ; quilt ; cushion ; pad  FR: rembourrage [m] ; bourre [f] ; coussinet [m] ; édredon [m] ; couette [f]
ไส้[sai] (n) EN: stuffing ; filling  FR: farce [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
STUFFING S T AH1 F IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stuffing (v) stˈʌfɪŋ (s t uh1 f i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, / ] stuffing; force-meat, #14,675 [Add to Longdo]
填塞物[tián sè wù, ㄊㄧㄢˊ ㄙㄜˋ ㄨˋ, ] stuffing; filling material [Add to Longdo]
馂馅[jùn xiàn, ㄐㄩㄣˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] stuffing; force-meat; filling, e.g. in 包子[bao3 zi5] or 饺子[jiao3 zi5] [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
詰め[つめ, tsume] TH: ช่วงปลายที่ใกล้จะสิ้นสุดและค่อนข้างเข้มข้น  EN: stuffing

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Füllung {f} (Braten) | Füllungen {pl}stuffing | stuffings [Add to Longdo]
Stopfbuchse {f}; Stopfbüchse {f} [techn.] | Stopfbüchsen {pl}stuffing box | stuffing boxes [Add to Longdo]
Stopfbuchsverschraubung {f}stuffing gland [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
詰まり(P);詰り[つまり, tsumari] (adv) (1) (uk) that is to say; that is; in other words; I mean; (2) (uk) in short; in brief; to sum up; ultimately; in the end; in the long run; when all is said and done; what it all comes down to; when you get right down to it; (n) (3) (uk) clogging; obstruction; stuffing; (degree of) blockage; (4) (uk) shrinkage; (5) (uk) (See とどのつまり) end; conclusion; (6) (uk) (arch) dead end; corner; (7) (uk) (arch) distress; being at the end of one's rope; (P) [Add to Longdo]
詰め;詰[つめ;づめ, tsume ; dume] (n,suf) (1) (づめ when a suffix) stuffing; packing; (n) (2) end (esp. the foot of a bridge); (3) lowest-ranking guest at tea ceremony; (4) tea master; (5) endgame (esp. in shogi or used figuratively); (6) (abbr) sweet eel sauce; (7) (arch) middle-aged woman; (n-suf) (8) appointment to a particular workplace; (9) using as the sole ground of judgement (judgment); (10) (after the -masu stem of a verb) continuing; keep doing for period of time [Add to Longdo]
詰め物;詰物[つめもの, tsumemono] (n) filling or packing material; stuffing; padding [Add to Longdo]
射込み[いこみ, ikomi] (n) (in cooking) stuffing; filling; packing; padding [Add to Longdo]
[しん, shin] (n) (1) wick; marrow; staple (for stapler); (pencil) lead; stuffing; pith; (2) (See 心・しん) core; heart; centre; center; (P) [Add to Longdo]
剥製;はく製[はくせい, hakusei] (n,vs,adj-no) (1) stuffing; mounting; (n) (2) stuffed animal [Add to Longdo]
腹八分目[はらはちぶんめ, harahachibunme] (n) being moderate in eating; stopping short of stuffing oneself [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stuffing
   n 1: a mixture of seasoned ingredients used to stuff meats and
      vegetables [syn: {stuffing}, {dressing}]
   2: padding put in mattresses and cushions and upholstered
     furniture

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top