ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

straiten

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -straiten-, *straiten*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
straiten(vt) ทำให้ลำบาก, Syn. confuse, perplex

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
straiten(สเทรท'เทิน) vt. ทำให้ลำบาก,ทำให้เคร่งเครียด,จำกัด,ทำให้คับแคบ,เคร่งครัดในระเบียบ, Syn. restrict

English-Thai: Nontri Dictionary
straiten(vt) ทำให้แคบ,จำกัด,ทำให้เคร่งเครียด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แย่[yaē] (v) EN: suffer hardship ; be in straitened circumstances ; be in the soup ; be down and out ; be in a bad way ; bear the brunt ; be in the red

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
straiten (v) strˈɛɪtn (s t r ei1 t n)
straitens (v) strˈɛɪtnz (s t r ei1 t n z)
straitened (v) strˈɛɪtnd (s t r ei1 t n d)
straitening (v) strˈɛɪtnɪŋ (s t r ei1 t n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
苦しい[くるしい, kurushii] (adj-i) (1) painful; difficult; agonizing; (2) (See 苦しい懐・くるしいふところ) needy; tight (budget); straitened (circumstances); (3) (See 苦しい言い訳・くるしいいいわけ) forced (smile, joke); lame (excuse); strained (interpretation); (4) awkward (situation); painful (position); (suf,adj-i) (5) (often ぐるしい) (See 寝苦しい・ねぐるしい,聞き苦しい・ききぐるしい,見苦しい・みぐるしい) (after masu stem) hard to do; unpleasant; (P) [Add to Longdo]
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s,vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) {comp} to download; to copy from a computer to another medium; (7) {MA} to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P) [Add to Longdo]
落魄[らくはく, rakuhaku] (n,vs) being reduced to poverty; living in poverty; coming down in the world; straitened (reduced) circumstances [Add to Longdo]
零落[れいらく, reiraku] (n,vs) falling into straitened circumstances; downfall; ruin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 straiten
   v 1: bring into difficulties or distress, especially financial
      hardship [syn: {straiten}, {distress}]
   2: squeeze together

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top