ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stimulant

S T IH1 M Y AH0 L AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stimulant-, *stimulant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stimulant(n) สิ่งกระตุ้น, See also: สารกระตุ้น, Syn. stimulation
stimulant(n) ยากระตุ้น, Syn. intoxicant, restorative, tonic
stimulant(adj) กระตุ้น, Syn. intoxicant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stimulant(สทิม'มิวเลินทฺ) n. ตัวกระตุ้น,อาหารกระตุ้น,เครื่องดื่มกระตุ้น,ยาบำรุง,ยากระตุ้นหัวใจ. adj. กระตุ้น,กระตุ้นการทำงาน,ทำให้ตื่นเต้น

English-Thai: Nontri Dictionary
stimulant(n) เครื่องเร้าความรู้สึก,เครื่องกระตุ้น,ยาบำรุง,ยากระตุ้นหัวใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stimulant๑. -กระตุ้น๒. ยากระตุ้น, สารกระตุ้น, สิ่งกระตุ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stimulant, alcoholicยากระตุ้นเข้าแอลกอฮอล์, ยากระตุ้นเข้าสุรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stimulant, cardiac; cardiantสารกระตุ้นหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stimulant, central nervous system; stimulant, CNSยากระตุ้นระบบประสาทกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stimulant, cerebralยากระตุ้นสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stimulant, CNS; stimulant, central nervous systemยากระตุ้นระบบประสาทกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stimulant, diffusibleยากระตุ้นฤทธิ์สั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stimulant, gastric; stimulant, stomachicยาธาตุเจริญอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stimulant, intestinalยากระตุ้นลำไส้, ยาถ่าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stimulant, respiratoryยากระตุ้นการหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stimulantIntoxication is what happens when the brain is affected by certain stimulants.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยากระตุ้น(n) stimulant, See also: performance-enhancing drug, Example: นักกีฬาประเทศเจ้าภาพถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน เพราะตรวจพบยากระตุ้นในร่างกาย, Count Unit: ชนิด, ประเภท
สิ่งกระตุ้น(n) stimulant, See also: stimulus, incentive, Syn. สิ่งจูงใจ, แรงกระตุ้น, สิ่งเร้า, Example: ถ้าต้องการให้เด็กรักการเรียนรู้ อาจจะต้องอาศัยสิ่งกระตุ้นหลายอย่าง, Thai Definition: สิ่งที่คอยเตือนหรือหนุนให้รีบกระทำ
แรงกระตุ้น(n) stimulant, See also: catalyst, impulse, motivation, push, Example: การสอบเป็นแรงกระตุ้นให้พร้อมที่จะดูหนังสือมากกว่าปกติ
แรงกระตุ้น(n) stimulant, See also: catalyst, impulse, motivation, push, Example: การสอบเป็นแรงกระตุ้นให้พร้อมที่จะดูหนังสือมากกว่าปกติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องกระตุ้นหัวใจ[khreūang kratun hūajai] (n, exp) EN: stimulant for the heart  FR: stimulateur cardiaque [m]
แรงกระตุ้น[raēng kratun] (n) EN: motivation ; stimulant ; incentive ; driving force  FR: motivation [f]
สิ่งจูงใจ[sing jūngjai] (n, exp) EN: incentive ; stimulant ; motivator
ท้าทาย[thāthāi] (adj) EN: challenging  FR: stimulant

CMU English Pronouncing Dictionary
STIMULANT S T IH1 M Y AH0 L AH0 N T
STIMULANTS S T IH1 M Y AH0 L AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stimulant (n) stˈɪmjulənt (s t i1 m y u l @ n t)
stimulants (n) stˈɪmjulənts (s t i1 m y u l @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
兴奋剂[xīng fèn jì, ㄒㄧㄥ ㄈㄣˋ ㄐㄧˋ, / ] stimulant; doping (in athletics), #14,048 [Add to Longdo]
提神剂[tí shén jì, ㄊㄧˊ ㄕㄣˊ ㄐㄧˋ, / ] stimulant to enhance mental performance; stay-awake drug; agrypnotic [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anregungsmittel {n} | Anregungsmittel {pl}stimulant | stimulants [Add to Longdo]
Stimulans {n}; Aufputschmittel {n}; anregendes Heilmittel [med.] | Stimulanzien pl; Stimulantia pl; Aufputschmittel pl; anregende Heilmittelstimulant | stimulants [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガラナ[garana] (n) (1) guarana (tree); Paullinia cupana; (2) guarana (seed extract as an ingredient used in stamina drinks and foods for restorative and stimulant effect) [Add to Longdo]
シャブ[shabu] (n) stimulant; pep-pill; upper; speed [Add to Longdo]
覚醒剤(P);覚せい剤(P)[かくせいざい, kakuseizai] (n) stimulant; (P) [Add to Longdo]
気付け[きつけ;きづけ, kitsuke ; kiduke] (n) (1) encouragement; bringing around; resuscitation; (2) stimulant; tonic; restorative; (3) (in) care of [Add to Longdo]
興奮剤[こうふんざい, koufunzai] (n) stimulant [Add to Longdo]
刺戟剤;刺激剤[しげきざい, shigekizai] (n) stimulant [Add to Longdo]
刺激物;刺戟物[しげきぶつ, shigekibutsu] (n) stimulant; stimulative; excitant [Add to Longdo]
刺激薬[しげきやく, shigekiyaku] (n) stimulant; irritant [Add to Longdo]
促進剤[そくしんざい, sokushinzai] (n) accelerant; stimulant [Add to Longdo]
補薬[ほやく, hoyaku] (n) (1) adjuvant; (2) (See 補法) revitalizing stimulant (in Chinese medicine) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stimulant
   adj 1: that stimulates; "stimulant phenomena" [syn: {stimulant},
       {stimulating}]
   n 1: any stimulating information or event; acts to arouse action
      [syn: {stimulation}, {stimulus}, {stimulant}, {input}]
   2: a drug that temporarily quickens some vital process [syn:
     {stimulant}, {stimulant drug}, {excitant}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top