ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sticking

S T IH1 K IH0 NG   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sticking-, *sticking*, stick
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Must have left it sticking in the enemy.จะต้องทิ้งมันติดในศัตรูเซอร์ How I Won the War (1967)
About all you're good for, sticking it in tins.เกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังดีสำหรับ คแลปเปอ, เกาะมันในกระป๋อง How I Won the War (1967)
The reason he got locked in the slam in the first place... was for sticking up a gas station to cover you guys.เหตุผลแรกที่ทำให้เขาไปอยู่ในคุก เป็นเพราะว่าเขาปล้นปั๊มน้ำมันเพื่อจ่ายหนี้พวกคุณ The Blues Brothers (1980)
We sticking' around.เราติดอยู่นี่ไง ถือว่าเสี่ยงอันตรายอยู่แล้ว Day of the Dead (1985)
They put paper umbrellas sticking out the top, so when it rains, it don't thin out the liquor.เผื่อว่าฝนตก เหล้าจะได้ไม่จางไง *batteries not included (1987)
I'm just tired of sticking my dick in a machine. Funny stuff, write it down.ผมทำเงินได้เยอะเลย จากการสมสู่กับไอ้เครื่องนั่น Punchline (1988)
Nothing's sticking, they all got alibi.ไม่มีอะไร มีแต่คำแก้ตัว The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Sneering at someone for sticking his neck out.68 1671 Hero (1992)
Bars, liquor stores, gas stations; you get your head blown off sticking' up one of them.บาร์ร้านสุรา สถานีบริการน้ำมัน; คุณจะได้รับหัวของคุณพัดออกจาก stickin 'ขึ้นหนึ่งของพวกเขา Pulp Fiction (1994)
But touching' his wife's feet and sticking your tongue in the holiest of holies... ain't the same fuckin' ballpark; it ain't the same league; it ain't the same fuckin' sport.แต่ touchin 'ฟุตของภรรยาของเขาและติดลิ้นของคุณในที่ศักดิ์สิทธิ์ของที่ขาด ... ไม่ fuckin 'หมวดหมู่เดียวกัน มันไม่ได้อยู่ในลีกเดียวกัน มันเป็นไปไม่ fuckin เดียวกัน 'กีฬา Pulp Fiction (1994)
We'll need to camouflage the front seat and back seat and floorboards... with quilts and blankets, so if a cop starts sticking' his big snout in the car, the subterfuge won't last, but at a glance the car will appear to be normal.เราจะต้องอำพรางที่นั่งด้านหน้าและที่นั่งด้านหลังและพื้น ... กับผ้าห่มและผ้าห่ม ดังนั้นหากตำรวจจะเริ่ม Stickin 'จมูกใหญ่ของเขาในรถข้ออ้างจะไม่ใช่ครั้งสุดท้าย Pulp Fiction (1994)
But you hate sticking your finger in your eye.แต่คุณไม่ชอบเอานิ้วแหย่ตานี่ The One with the Sonogram at the End (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stickingA pencil is sticking out of your pocket.
stickingAt the risk of sticking my neck out, I think that if we do that, we're making a big, big mistake.
stickingHis shoes were so old that his toes were sticking out of them.
stickingIf it was just a book the Space Police wouldn't be sticking their noses is. The problem is that it's a bundle of super technology.
stickingI'm sticking to my original plan.
stickingIt keeps me sticking into my heart.
stickingMrs Tanaka's characteristic curly hair was sticking up behind her ear.
stickingMy feet started sticking in the muddy street. I nearly fell down.
stickingStop sticking your nose into other people's business.
stickingThe submarine's periscope was sticking right out of the water.
stickingWhy don't you mind your own business? What do you gain by sticking your nose into other people's affairs?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเกาะ[N] sticking to, Syn. การยึด, Example: การเกาะจับของตะไคร่น้ำที่พื้นทำให้ฉันลื่นล้ม

CMU English Pronouncing Dictionary
STICKING    S T IH1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sticking    (v) stˈɪkɪŋ (s t i1 k i ng)
sticking-plaster    (n) stˈɪkɪŋ-plaːstər (s t i1 k i ng - p l aa s t @ r)
sticking-plaster    (n) stˈɪkɪŋ-plaːstəz (s t i1 k i ng - p l aa s t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
症结[zhèng jié, ㄓㄥˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] sticking point; deadlock in negotiations, #23,273 [Add to Longdo]
橡皮膏[xiàng pí gāo, ㄒㄧㄤˋ ㄆㄧˊ ㄍㄠ, ] sticking plaster; adhesive bandage, #124,557 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stolperstein {m}sticking point [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっかんべー;あかんべえ;あかんべ;あっかんべえ;あかんべい;アカンベー[, akkanbe-; akanbee ; akanbe ; akkanbee ; akanbei ; akanbe-] (int,n,vs) facial gesture of pulling one's eyelid down and sticking out one's tongue [Add to Longdo]
にょっきり[, nyokkiri] (adv) sticking out prominently (usu. something long and thin); rising up [Add to Longdo]
べろっと[, berotto] (adv) (See べろべろ・1) licking; sticking out one's tongue [Add to Longdo]
ぺちゃんこ;ぺしゃんこ;ぺっちゃんこ;ぺったんこ;ペッタンコ;ぺたんこ[, pechanko ; peshanko ; pecchanko ; pettanko ; pettanko ; petanko] (adj-na,adj-no) (1) crushed flat; flattened; squashed; flat-topped; (n) (2) (col) (m-sl) flat-chested girl; (3) (on-mim) sound of a sticky rice cake sticking to something [Add to Longdo]
ぺろりと;ぺろっと[, perorito ; perotto] (adv) (on-mim) (See ぺろり) while sticking out one's tongue [Add to Longdo]
意臨[いりん, irin] (n) (See 臨書) copying calligraphy without sticking to the model (calligraphy); copying freely [Add to Longdo]
一所懸命[いっしょけんめい, isshokenmei] (adj-na,n-adv,n) (1) (See 一生懸命) very hard; with utmost effort; with all one's might; desperately; frantically; for dear life; all-out effort; sticking at living in and defending one place; (2) sticking at living in one place [Add to Longdo]
頑固一徹[がんこいってつ, gankoittetsu] (n,adj-na) stubborn; obstinate; sticking to one's views or decisions [Add to Longdo]
気に食わない;気にくわない[きにくわない, kinikuwanai] (exp,adj-i) unable to stomach; sticking in one's throat [Add to Longdo]
堅持[けんじ, kenji] (n,vs) holding on to; sticking to; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sticking
   adj 1: extending out above or beyond a surface or boundary; "the
       jutting limb of a tree"; "massive projected buttresses";
       "his protruding ribs"; "a pile of boards sticking over
       the end of his truck" [syn: {jutting}, {projected},
       {projecting}, {protruding}, {relieved}, {sticking(p)},
       {sticking out(p)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top