ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stet

S T EH1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stet-, *stet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stet(vt) ไม่ตัดออก
stethoscope(n) หูฟังของแพทย์
stethoscopi(adj) เกี่ยวกับหูฟังของแพทย์
stethoscopical(adj) เกี่ยวกับหูฟังของแพทย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stet(สเทท) vi. ให้คงที่,ไม่ตัดออก. vt. ใส่เครื่องหมาย"stet"
stetho-Pref.=หน้าอก,ทรวงอก
stethoscopic(al) (สเทธธะสคอพ'พิค) n. เกี่ยวกับเครื่องตรวจฟัง,เกี่ยวกับการตรวจฟังได้จากการตรวจฟัง., See also: stethoscopy n.
obstetric(อับสที'ทริค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการคลอดบุตร,เกี่ยวกับสูติเวช
obstetrical(อับสที'ทริค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการคลอดบุตร,เกี่ยวกับสูติเวช
obstetrician(ออบสทิทริช'เชิน) n. สูติแพทย์
obstetrics(ออบสที'ทริคซฺ) n. สูติศาสตร์

English-Thai: Nontri Dictionary
stethoscope(n) หูฟังของหมอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
steth(o)-ทรวงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
steth(o)-ทรวงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stethographเครื่องบันทึกการเคลื่อนไหวทรวงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stethomeniaภาวะเลือดออกในหลอดลมทับระดู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stethoscopeเครื่องฟังตรวจ, หูฟัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stethoscopeเครื่องฟังตรวจ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stethoscope, monauralเครื่องฟังตรวจหูเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stethoscopy๑. การฟังตรวจ [มีความหมายเหมือนกับ auscultation]๒. การใช้เครื่องฟังตรวจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stethospasmกล้ามเนื้อทรวงอกหดเกร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stetThe doctor placed a stethoscope on the patient's chest.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องฟังหัวใจ[khreūang fang hūajai] (n, exp) EN: stethoscope  FR: stéthosope [m]
เครื่องฟังการเต้นของหัวใจ[khreūang fang kān ten khøng hūajai] (n, exp) EN: stethoscope  FR: stéthosope [m]
ความบริสุทธิ์ใจ[khwām børisutjai] (n) EN: sincerity  FR: innocence [f] ; sincérité [f] ; chasteté [f]
หมอทำคลอด[mø tham khløt] (n) EN: obstetrician  FR: obstétricien [m] ; obstétricienne [f]
แผนกสูตินารีเวช[phanaēk sūtinārīwēt] (n) EN: obstetrics  FR: obstétrique [f]
แผนกสูตินารีเวช แผนกคลอด[phanaēk sūtinārīwēt phanaēk khløt] (n, exp) EN: obstetrics and gynecology  FR: obstétrique et gynécologie [fpl]
พรหมจรรย์[phrommajan] (n) EN: study of Buddhist metaphysics ; brahmacharya ; holy life ; chastity ; celibacy   FR: chasteté [f]
สูติกรรม[sūtikam] (n) EN: childbirth ; delivery ; midwifery ; obstetrics  FR: naissance [f]
สูติแพทย์[sūtiphaēt] (n) EN: obstetrician ; accoucheur
สูติศาสตร์[sūtisāt] (n) EN: obstetrics

CMU English Pronouncing Dictionary
STET S T EH1 T
STETZ S T EH1 T S
STETHEM S T EH1 T AH0 M
STETZER S T EH1 T Z ER0
STETZEL S T EH1 T Z AH0 L
STETHEM S T EH1 TH AH0 M
STETSON S T EH1 T S AH0 N
STETTER S T EH1 T ER0
STETLER S T EH1 T L ER0
STETTLER S T EH1 T L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stet (nil) stˈɛt (s t e1 t)
stetson (n) stˈɛtsn (s t e1 t s n)
stetsons (n) stˈɛtsnz (s t e1 t s n z)
stethoscope (n) stˈɛθəskoup (s t e1 th @ s k ou p)
stethoscopes (n) stˈɛθəskoups (s t e1 th @ s k ou p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
听诊器[tīng zhěn qì, ㄊㄧㄥ ㄓㄣˇ ㄑㄧˋ, / ] stethoscope; medical device to listen to heart rate, #57,832 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
stetsเป็นประจำ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
steter Wandel {m}; Unbeständigkeit {f}vicissitude [Add to Longdo]
stet {adj}unhesitating [Add to Longdo]
stet; stetig {adv}steadily [Add to Longdo]
stethoskopischstethoscopic [Add to Longdo]
stethoskopisch {adv}stethoscopically [Add to Longdo]
stetig; gleichmäßig; unbeirrbar {adj}consistent [Add to Longdo]
stetig [math.] {adj}continuous [Add to Longdo]
stetig; ständig {adj}steady [Add to Longdo]
stetig differenzierbar [math.]continuously differentiable [Add to Longdo]
Steter Tropfen höhlt den Stein.Little strokes fell big oaks. [Add to Longdo]
Stets zu Diensten!Anything to oblige! [Add to Longdo]
Stethoskop {n} [med.] | Stethoskope {pl}stethoscope | stethoscopes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベルティッドラス[beruteiddorasu] (n) belted wrasse (Stethojulis balteata) [Add to Longdo]
産科[さんか, sanka] (n,adj-no) obstetrics; (P) [Add to Longdo]
産科医[さんかい, sankai] (n) obstetrician [Add to Longdo]
産科医師[さんかいし, sankaishi] (n) obstetrician [Add to Longdo]
産科医療[さんかいりょう, sankairyou] (n) obstetric care [Add to Longdo]
産科学[さんかがく, sankagaku] (adj-na) obstetrics [Add to Longdo]
産婦人科[さんふじんか, sanfujinka] (n) maternity and gynaecology department (gynecology); department of obstetrics and gynaecology (gynecology); (P) [Add to Longdo]
産婦人科医[さんふじんかい, sanfujinkai] (n) obstetrician and gynecologist [Add to Longdo]
聴診[ちょうしん, choushin] (n,vs,adj-no) auscultation; listening to a person's chest with a stethoscope [Add to Longdo]
聴診器[ちょうしんき, choushinki] (n) stethoscope [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stet
   v 1: printing: cancel, as of a correction or deletion
   2: printing: direct that a matter marked for omission or
     correction is to be retained (used in the imperative)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 st.
 
 1. (kıs.) stanza, stet, stitch.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top