ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

steady

S T EH1 D IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -steady-, *steady*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
steady(adj) มั่นคง, See also: แน่วแน่, ซึ่งไม่สั่นคลอน, Syn. cool, poised, steadfast
steady down(phrv) ประพฤติตัวดีขึ้น, See also: ทำตัวเหมาะสม
steady state(n) ความมั่นคงของระบบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
steady(สเทด'ดี) adj.,vt.,vi.,adv. (ทำให้,กลายเป็น) มั่นคง,แน่นอน,สม่ำเสมอ,เป็นนิสัย,ไม่เปลี่ยนแปลง,ต่อเนื่อง,ไม่ลดละ,หนักแน่น,เด็ดเดี่ยว -Phr. (go steady ไปนัดกับเพศตรงข้ามคนใดคนหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ) ., See also: steadier n. steadily adv. steadiness n
unsteady(อันสเทด'ดี) adj.,vt. (ทำให้) ไม่มั่นคง,เปลี่ยนแปลงง่าย,ไม่เที่ยง., See also: unsteadily adv. unsteadiness n., Syn. unstable

English-Thai: Nontri Dictionary
steady(adj) แน่วแน่,มั่นคง,สม่ำเสมอ,คงที่,หนักแน่น,เด็ดเดี่ยว
steady(vt) ทำให้คงที่,ทำให้มั่นคง,ทำให้สม่ำเสมอ,ทำให้หนักแน่น
unsteady(adj) ไม่แน่นอน,ไม่เที่ยง,ไม่มั่นคง,ไม่คงที่,ไร้เสถียรภาพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
steady state conditionภาวะสถานะคงตัว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
steady flowsteady flow, การไหลแบบคงที่ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
steady-non uniform flowsteady-non uniform flow, การไหลคงที่แบบไม่สม่ำเสมอ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
steadyA staff is used to help steady yourself when walking, much like a cane.
steadyBut for his steady support, my venture would have resulted in a failure.
steadyBut for your steady support, my mission would have resulted in failure.
steadyBut, I'm going steady.
steadyFood supply shows steady improvement.
steadyHe maintained a steady speed on the highway.
steadyHe was walking up the hill at a steady pace.
steadyHold this ladder steady.
steadyHow about going steady with me?
steadyI always use the steps, but ... they wobble, it's scary ... so I'd like you to hold them steady.
steadyI have been going steady with her for three years
steadyJack and Betty have been going steady for a month.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขาประจำ(n) steady customer, See also: regular customer, Syn. ลูกค้าประจำ, Ant. ขาจร, Example: ผู้หญิงพวกนี้เป็นขาประจำของร้านป้าแดง, Thai Definition: ผู้ที่มาซื้อเป็นประจำ
คงตัว(v) steady, See also: be stable, be constant, be unchanged, Syn. ไม่ผันแปร, Example: คนเรายิ่งเติบโตขึ้นบุคลิกภาพก็จะยิ่งคงตัวและเปลี่ยนแปลงได้ยาก, Thai Definition: มีค่าเท่าตัวไม่เปลี่ยนแปลงไป
แน่วแน่(adj) firm, See also: steady, steadfast, fixed, intent, resolute, unswerving, unwavering, Syn. แน่แน่ว, Example: ทหารทุกคนมีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติ, Thai Definition: ที่ใจมุ่งมั่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างจริงจัง
ใจหนักแน่น(adj) steady, See also: firm, stable, solid, constant, determined, single-minded, Syn. ใจมั่นคง, Ant. ใจเบา, Example: คนที่เป็นคนใจหนักแน่นจะไม่เชื่อในเรื่องต่างๆ อย่างง่ายๆ, Thai Definition: มีใจอดทน, ไม่เชื่อง่าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชมเปาะ[chom pǿ] (v, exp) EN: pay steady compliments (to) ; be profuse in praise ; admire without reserve ; praise without reserve ; be struck with admiration  FR: amadouer
ฝนตกพรำ ๆ[fontok phram-phram] (n, exp) EN: light rain ; steady rain
ใจเย็น[jaiyen] (adj) EN: calm ; cool ; cool-headed ; patient ; unemotional ; composed ; unruffled ; mentally calm ; even-tempered ; steady  FR: calme ; placide ; paisible ; serein ; imperturbable ; flegmatique ; patient
ขาประจำ[khāprajam] (n) EN: regular customer ; steady customer
คลอน[khløn] (v) EN: shake ; move ; shake from side to side ; stagger ; be unsteady ; vibrate  FR: vaciller ; branler
คง[khong] (adj) EN: stable ; steady ; firm  FR: constant ; stable
คงตัว[khongtūa] (v) EN: steady ; be stable ; be constant ; be unchanged  FR: être stable ; être constant
แน่[naē] (adj) EN: sure ; confident ; certain ; steady; steadfast  FR: certain ; sûr
แน่ว[naēo] (adj) EN: steady ; firm ; steadfast
แน่วแน่[naēonaē] (adj) EN: firm ; steady ; steadfast ; fixed ; intent ; resolute ; unswerving ; unwavering  FR: résolu

CMU English Pronouncing Dictionary
STEADY S T EH1 D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
steady (v) stˈɛdiː (s t e1 d ii)
steadying (v) stˈɛdɪɪŋ (s t e1 d i i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
稳定[wěn dìng, ㄨㄣˇ ㄉㄧㄥˋ, / ] steady; stable; stability; to pacify, #897 [Add to Longdo]
稳重[wěn zhòng, ㄨㄣˇ ㄓㄨㄥˋ, / ] steady; earnest; staid, #12,765 [Add to Longdo]
沉着[chén zhuó, ㄔㄣˊ ㄓㄨㄛˊ, / ] steady; calm and collected; not nervous, #13,467 [Add to Longdo]
沉稳[chén wěn, ㄔㄣˊ ㄨㄣˇ, / ] steady; calm; unflustered, #14,142 [Add to Longdo]
稳态[wěn tài, ㄨㄣˇ ㄊㄞˋ, / ] steady state, #38,355 [Add to Longdo]
稳如泰山[wěn rú Tài shān, ㄨㄣˇ ㄖㄨˊ ㄊㄞˋ ㄕㄢ, / ] steady as Mt Tai; as safe as houses, #67,497 [Add to Longdo]
稳实[wěn shí, ㄨㄣˇ ㄕˊ, / ] steady; calm and practical, #141,340 [Add to Longdo]
稳静[wěn jìng, ㄨㄣˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] steady; calm, #243,983 [Add to Longdo]
稳练[wěn liàn, ㄨㄣˇ ㄌㄧㄢˋ, / ] steady and proficient; skilled and reliable, #247,531 [Add to Longdo]
稳厚[wěn hòu, ㄨㄣˇ ㄏㄡˋ, / ] steady and honest [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dauerzustand {m}; stationärer Zustandsteady state [Add to Longdo]
Fließgleichgewicht {n}steady state [Add to Longdo]
Gleichanteil {m}steady component [Add to Longdo]
felsenfest {adj}steady as a rock [Add to Longdo]
fest; standhaft; langsam {adj} | fester; standhafter | am festesten; am standhaftestensteady | steadier | steadiest [Add to Longdo]
Halt!Steady on! [Add to Longdo]
Dauerbremsüberbelastung {f}steady braked load [Add to Longdo]
Dauerleistung {f}steady state [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がたつく[gatatsuku] (v5k,vi) to rattle; to be bumpy; to be shaky; to be unsteady [Add to Longdo]
ぐらつく[guratsuku] (v5k,vi) to be unsteady; to reel; to shake [Add to Longdo]
てくてく[tekuteku] (adv) (on-mim) trudgingly; going long way at steady pace; (P) [Add to Longdo]
どくどく[dokudoku] (adv,adv-to) (on-mim) gushingly; copiously; profusely; in a steady stream [Add to Longdo]
ひょこひょこ[hyokohyoko] (adv,n) unsteady steps [Add to Longdo]
ふらふら(P);フラフラ[furafura (P); furafura] (adj-na,adv-to,vs,adj-no) (on-mim) unsteady on one's feet; stagger; reel; totter; dizzy; (P) [Add to Longdo]
よぼよぼ[yoboyobo] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) unsteady; tottering; (2) weak from old age; infirm [Add to Longdo]
よろよろ[yoroyoro] (adv,n,vs,adv-to,adj-no) (on-mim) unsteady on its feet; tottering; (P) [Add to Longdo]
ゴーステディー[go-sutedei-] (n) go steady [Add to Longdo]
シーンタフネス性[シーンタフネスせい, shi-ntafunesu sei] (n) ability of a video camera to hold a scene steady (wasei [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 steady
   adv 1: in a steady manner; "he could still walk steadily" [syn:
       {steadily}, {steady}] [ant: {falteringly}, {uncertainly},
       {unsteadily}]
   adj 1: not subject to change or variation especially in
       behavior; "a steady beat"; "a steady job"; "a steady
       breeze"; "a steady increase"; "a good steady ballplayer"
       [ant: {unsteady}]
   2: not liable to fluctuate or especially to fall; "stocks are
     still firm" [syn: {firm}, {steady}, {unfluctuating}]
   3: securely in position; not shaky; "held the ladder steady"
   4: marked by firm determination or resolution; not shakable;
     "firm convictions"; "a firm mouth"; "steadfast resolve"; "a
     man of unbendable perseverence"; "unwavering loyalty" [syn:
     {firm}, {steadfast}, {steady}, {stiff}, {unbendable},
     {unfaltering}, {unshakable}, {unwavering}]
   5: relating to a person who does something regularly; "a regular
     customer"; "a steady drinker" [syn: {regular}, {steady}]
   6: not easily excited or upset; "steady nerves"
   n 1: a person loved by another person [syn: {sweetheart},
      {sweetie}, {steady}, {truelove}]
   v 1: make steady; "steady yourself" [syn: {steady}, {calm},
      {becalm}]
   2: support or hold steady and make steadfast, with or as if with
     a brace; "brace your elbows while working on the potter's
     wheel" [syn: {brace}, {steady}, {stabilize}, {stabilise}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top