ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

statue

S T AE1 CH UW2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -statue-, *statue*
หรือคุณหมายถึง statü?
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
statue(n) รูปปั้น, See also: รูปหล่อ, รูปแกะสลัก, Syn. model, sculpture
statuette(n) รูปปั้นเล็ก
Statue of Liberty(n) อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพของอเมริกา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
statue(สแทช'ชุ) n. รูปปั้น,รูปสลัก,รูปแกะสลัก,รูปหล่อ,ผลงานศิลปะสามมิติที่จำลองรูปคนหรือสัตว์, Syn. sculpture, figure
statue of libertyn. อนุสาวรีย์เทพธิดาแห่งเสรีภาพบนเกาะ Liberty ในอ่าวท่าเรือนิวยอร์ค

English-Thai: Nontri Dictionary
statue(n) รูปปั้น,รูปหล่อ,รูปแกะสลัก,งานประติมากรรม
statuesque(adj) งดงาม,สง่างาม,เหมือนรูปปั้น
statuette(n) รูปหล่อเล็กๆ,รูปปั้นเล็กๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
statue of fraudsบัญญัติหนังสือสัญญา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
statueAnd a wish is engraved on the base of the statue:
statueHe carved marble into a statue.
statueHe leaned against the pillar and gazed at the Statue of Liberty.
statueHe made a little statue out of soft clay.
statueHe shaped the statue from clay.
statueHe was as still as a statue.
statueI'd like to see the Statue of Liberty.
statueIn 1958, the statue was built in the Hiroshima Peace Park.
statueIn the center of the university campus stands the statue of the founder.
statueLet's have our picture taken with the statue in the back, shall we?
statueOn top of the statue, Sadako is holding a golden crane over her head.
statueThe boy did not reach his father's statue of six feet.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปปั้น(n) statue, See also: sculpture, molded figure, Example: รูปปั้นไม่มีทางเหมือนคนได้เลย เพราะมันเป็นซากไม่มีชีวิต, Count Unit: รูป, Thai Definition: รูปที่ปั้นขึ้น
พระบรมรูป(n) statue of a king, Syn. พระรูป, Example: กลุ่มเกษตรกรภาคอีสานชุมนุมกันที่ลานพระบรมรูปทรงม้า, Count Unit: แห่ง, ที่, Thai Definition: รูปปั้นของราชา, Notes: (ราชา)
พระพุทธรูป(n) image of Buddha, See also: Statue of Buddha, Buddha image, Syn. พุทธรูป, Example: เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆ แบบท่าทางของพระพุทธรูปจึงมีลักษณะเป็นปางต่างๆ ตามพุทธประวัติ, Count Unit: องค์, Thai Definition: รูปหล่อจำลองพระพุทธเจ้า, รูปปั้นพระพุทธเจ้า
รูปแกะสลัก(n) sculpture, See also: statue, Example: เขาขับรถบรรทุกซากสตัฟฟ์ และรูปแกะสลักไม้ไปส่งที่ร้านในเมือง
ปฏิมา(n) image, See also: statue, figure, sculpture, Syn. พระพุทธรูป, พุทธปฏิมา, พุทธปฏิมากร, ปฏิมากร, Example: พระพุทธปฏิมาทั้งสองเป็นศิลปะเนื่องในพุทธศาสนานิกายเถรวาท, Thai Definition: รูปเปรียบหรือรูปแทนองค์พระพุทธเจ้า คือ พระพุทธรูป
ปฏิมากร(n) image, See also: statue, figure, sculpture, Syn. พุทธปฏิมา, พุทธปฏิมากร, พระพุทธรูป, Example: พระพุทธชินสีห์นี้เป็นพระพุทธปฏิมากรดีล้ำเลิศประกอบด้วยพุทธลักษณะอันประเสริฐ, Thai Definition: รูปเปรียบหรือรูปแทนองค์พระพุทธเจ้า คือ พระพุทธรูป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ[Anusāwarī Thēphī Sērīphāp] (n, prop) EN: Statue of Liberty
หน้าตัก[nātak] (n) EN: long measure of the Buddha statue in the posture of meditation
องค์[ong] (n) EN: [classifier : Buddha statues ; holy persons ; priests ; royal persons]  FR: [classificateur : statues du Bouddha ; personnes saintes ; membres de la famille royale ; moines vénérés]
พระบรมรูปทรงม้า[Phraborom Rūpsong Mā] (n, prop) EN: King Chulalongkorn Monument ; King Rama V Monument ; Equestrian Statue of King Chulalongkorn
พระพุทธรูป[Phraphuttharūp] (n, exp) EN: image of Buddha ; Statue of Buddha ; Buddha image  FR: image du Bouddha [f] ; représentation du Bouddha [f]
ปกครอง[pokkhrøng] (v) EN: rule ; rule over ; administer ; govern ; administrate ; dominate ; reign  FR: régner ; gouverner ; administrer ; statuer
รูปแกะสลัก[rūpkaesalak] (n) EN: sculpture; statue  FR: sculpture [f] ; statue [f]
รูปปั้น[rūppan] (n) EN: statue ; sculpture ; molded figure  FR: statue [f] ; sculpture [f]
รูปสลัก[rūpsalak] (n) EN: statue   FR: statue [f]
ตัดสิน[tatsin] (v) EN: decide ; render a decision  FR: décider ; statuer ; juger ; porter un jugement ; trancher

CMU English Pronouncing Dictionary
STATUE S T AE1 CH UW2
STATUES S T AE1 CH UW2 Z
STATUETTE S T AE2 CH UW0 EH1 T
STATUESQUE S T AE2 CH UW0 EH1 S K
STATUETTES S T AE2 CH UW0 EH1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
statue (n) stˈætʃuː (s t a1 ch uu)
statues (n) stˈætʃuːz (s t a1 ch uu z)
statuette (n) stˌætʃuˈɛt (s t a2 ch u e1 t)
statuesque (j) stˌætʃuˈɛsk (s t a2 ch u e1 s k)
statuettes (n) stˌætʃuˈɛts (s t a2 ch u e1 t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雕像[diāo xiàng, ㄉㄧㄠ ㄒㄧㄤˋ, ] statue, #16,510 [Add to Longdo]
塑像[sù xiàng, ㄙㄨˋ ㄒㄧㄤˋ, ] statue, #23,577 [Add to Longdo]
自由神像[Zì yóu shén xiàng, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄕㄣˊ ㄒㄧㄤˋ, ] Statue of Liberty [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freiheitsstatue {f}Statue of Liberty [Add to Longdo]
Standbild {n} | Standbilder {pl}statue | statues [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しいさあ;シーサー[shiisaa ; shi-sa-] (n) Okinawan lion statues, used as talisman against evil [Add to Longdo]
スタチュー[sutachu-] (n) statue [Add to Longdo]
ハチ公[ハチこう, hachi kou] (n) statue of Hachiko (a dog) at Shibuya station [Add to Longdo]
モアイ[moai] (n) moai (Easter Island statues) [Add to Longdo]
開眼供養[かいげんくよう, kaigenkuyou] (n) ceremony to consecrate a newly made Buddhist statue or image by inserting the eyes (thereby investing it with soul) [Add to Longdo]
乾漆像[かんしつぞう, kanshitsuzou] (n) lacquered (wooden) Buddha statue [Add to Longdo]
岩座[いわざ, iwaza] (n) stone-like socle (used as the base for a Buddhist statue) [Add to Longdo]
寄せ木造り[よせぎづくり, yosegidukuri] (n) joined block construction of a statue [Add to Longdo]
胸像[きょうぞう, kyouzou] (n) bust (statue); (P) [Add to Longdo]
玉殿[たまどの, tamadono] (n) alias for fox (from a statue in the Inarimae shrine) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぞう, zou] STATUE, -BILD [Add to Longdo]
彫像[ちょうぞう, chouzou] Statue, Standbild [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  statue
      n 1: a sculpture representing a human or animal

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top