ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

states

S T EY1 T S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -states-, *states*, state
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
statesman(n) รัฐบุรุษ
statesmanly(adv) อย่างรัฐบุรุษ
statesmanlike(adj) เหมือนรัฐบุรุษ
statesmanship(n) ความเป็นรัฐบุรุษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
statesman(สเททซฺ'เมิน) n. รัฐบุรุษ,นักการเมือง,ผู้เชี่ยวชาญทางการเมือง., See also: statesmanly adj. statesmanship n. pl. statesmen, Syn. politician
papal statesเขตปกครองขององคสันตะปาปา
united statesn. สหรัฐอเมริกา., See also: United Statesian adj., Syn. United States of America, America.

English-Thai: Nontri Dictionary
statesman(n) รัฐบุรุษ
statesmanship(n) ความเป็นรัฐบุรุษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
States' rightsสิทธิของมลรัฐ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
states, association ofสมาคมแห่งรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
statesmanรัฐบุรุษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
statesman, elderรัฐบุรุษอาวุโส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
States, Size ofขนาดของรัฐ [TU Subject Heading]
Statesmenรัฐบุรุษ [TU Subject Heading]
Statesmen's spousesคู่สมรสรัฐบุรุษ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
stateside(adv) ไปยังสหรัฐอเมริกา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A man whom the President of the United States once called "God's own quarterback."คนที่ท่านปธน.เคยเรียกเขาว่า... ควอเตอร์แบ็คของพระเจ้า Oh, God! (1977)
You're here to help us reactivate the Discovery and its computer systems because that is United States territory.คุณอยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้เราเปิดใช้ งาน ดิสคัเฟอรีและระบบ คอมพิวเตอร์ เพราะเห็นว่าเป็นดินแดนของ สหรัฐอเมริกา 2010: The Year We Make Contact (1984)
The United States is threatening a naval blockade.ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นที่ คุกคาม ด่านทหารเรือ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Welcome to United States territory.ยินดีต้อนรับสู่สหรัฐอเมริกา ดินแดน 2010: The Year We Make Contact (1984)
The United States has broken off diplomatic relations with Russia.สหรัฐอเมริกาได้หักออก ความสัมพันธ์ทางการทูตกับ รัสเซีย 2010: The Year We Make Contact (1984)
They will record that the next day the president of the United States looked out the White House window and the premier of the Soviet Union looked out the Kremlin window and saw the new distant sun in the sky.พวกเขาจะบันทึกว่าในวัน ถัดไป ประธานาธิบดีของ สหรัฐอเมริกา มองออกไปนอกหน้าต่าง ทำเนียบขาว 2010: The Year We Make Contact (1984)
the United States would never-- if the president-- that's how it will always be.สหรัฐอเมริกา จะไม่ปฏิเสธ คำร้องขอของประธานาธิบดี ตามนั้น ชัดเจนมั้ยครับ? Spies Like Us (1985)
I see the chief United States delegate mr. Emmett Fitz-Hume. mr.ผมเห็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายสหรัฐฯ คุณ Emmett Fitz-Hume ทุกคนอยากรู้ว่า การเจรจาเป็นอย่างไรบ้าง Spies Like Us (1985)
I pledge allegiance to the flag... of the United States of America... and to the Republic for which it stands, one nation...ข้าขอแสดงความ จงรักภักดีต่อธง... แห่งประเทศ สหรัฐอเมริกา... และต่อสาธารณรัฐ ในปกครอง An American Tail (1986)
-Mrs. Mrs. Tanaka, it's very important to the government of the United States that we find Frank Dux.-Mrs ทานากะ? Bloodsport (1988)
I assume that you're out of touch with the current states of the war.ผมว่าคุณอาจไม่ได้ติดตามNข่าวสถานการณ์สงครามนี้สักเท่าไร Rambo III (1988)
Mr. Harris, the so-called novels of Terence Mann ... endorse promiscuity, godlessness, the mongrelization of the races, and disrespect to high-ranking officers of the United States Army.คุณแฮร์ริส นวนิยาย ของเทอเรนซ์ แมนน์... สนับสนุนความสำส่อน ความไม่เชื่อในพระเจ้า การผสมข้ามเผ่าพันธุ์... Field of Dreams (1989)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
statesAbraham Lincoln, the 16th president of the United States, was born in a log cabin in Kentucky.
statesAfter graduating from college my brother went to the United States for the purpose of doing further research.
statesAfter her graduation from college, she went over to the United States.
statesAn Englishman is an alien in the United States.
statesA politician thinks of the next election; a statesman, the next generation.
statesAs a matter of fact, he's going to the states.
statesBecause he lived in the United States for five years.
statesBesides being a great statesman, Sir Winston Churchill was a great writer.
statesBesides being a statesman, he is a well-known painter.
statesBetween 1820 and 1973, the United States admitted more than 46 million immigrants.
statesB. Franklin was an American statesman and inventor.
statesBoth Canada and Mexico border on the United States.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รัฐบุรุษ(n) statesman, Example: หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 สิ้นสุดลง รัฐบุรุษของประเทศผู้ชนะสงครามได้ทำความตกลงร่วมกันจัดตั้งองค์การสันนิบาตชาติ, Thai Definition: ผู้ที่ได้รับยกย่องอย่างสูงว่ามีความรู้ความสามารถในการบริหารบ้านเมือง
นักการเมือง(n) politician, See also: statesman, congressman, Example: เราเชื่อว่ายังมีนักการเมืองที่ดีอีกมากในปัจจุบัน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ทำหน้าที่บริหารทางการเมือง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จตุบริษัท[jatubørisat] (n) EN: the four estates of the realm
การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา[kān leūaktang prathānāthibødī Saharat Amērikā] (xp) EN: United States presidential election   FR: élections présidentielles américaines [fpl]
การทูต[kānthūt] (n) EN: diplomacy ; statecraft ; statesmanship ; foreign affairs ; external affairs  FR: diplomatie [f]
นักการเมือง[nakkānmeūang] (n) EN: politician ; statesman ; congressman  FR: homme politique [m] ; femme politique [f] ; politicien [m] ; politicienne [f]
นักการทูต[nakkānthūt] (n) EN: diplomat ; ambassador ; emissary ; envoy ; consul ; minister ; statesman  FR: diplomate [m, f]
พรหมวิหาร[phrommawihān = phromwihān] (n) EN: four principles of virtuous existence ; sublime states of mind  FR: les quatre vertus [fpl]
ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา[prathānāthibødī khøng Saharat Amērikā] (n, exp) EN: President of the United-States of America  FR: président des États-Unis d'Amérique [m]
ประเทศอเมริกา[Prathēt Amērikā] (n, prop) EN: United States ; U.S ; USA ; America  FR: États-Unis [mpl] ; États-Unis d'Amérique [mpl] ; Amérique [f]
ประเทศสหรัฐอเมริกา[Prathēt Saharat Amērikā] (n, prop) EN: United States of America ; United States ; America  FR: États-Unis [mpl] ; USA [mpl]
รัฐบุรุษ[ratthaburut] (n) EN: statesman  FR: homme d'État [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
STATES S T EY1 T S
STATES' S T EY1 T S
STATESMEN S T EY1 T S M IH0 N
STATESIDE S T EY1 T S AY1 D
STATESMAN S T EY1 T S M AH0 N
STATESWEST S T EY2 T S W EH1 S T
STATESMAN'S S T EY1 T S M AH0 N Z
STATESMANLIKE S T AH0 T EH1 S M AH0 N L AY2 K
STATESMANSHIP S T EY1 T S M AH0 N SH IH2 P
STATESBOROUGH S T EY1 T S B AH0 R OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
states (v) stˈɛɪts (s t ei1 t s)
Stateside (n) stˈɛɪtsaɪd (s t ei1 t s ai d)
statesman (n) stˈɛɪtsmən (s t ei1 t s m @ n)
statesmen (n) stˈɛɪtsmən (s t ei1 t s m @ n)
statesmanlike (j) stˈɛɪtsmənlaɪk (s t ei1 t s m @ n l ai k)
statesmanship (n) stˈɛɪtsmənʃɪp (s t ei1 t s m @ n sh i p)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chén, ㄔㄣˊ, ] statesman; vassal; courtier; minister; official, #3,968 [Add to Longdo]
政治家[zhèng zhì jiā, ㄓㄥˋ ㄓˋ ㄐㄧㄚ, ] statesman; politician, #13,713 [Add to Longdo]
吴越[Wú Yuè, ㄨˊ ㄩㄝˋ, / ] states of south China in different historical periods; proverbially perpetual arch-enemies, #32,256 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CIS[シーアイエス, shi-aiesu] (n) (1) (See 独立国家共同体) Commonwealth of Independent States; CIS; (2) critical incident stress; CIS [Add to Longdo]
GOP[ゴップ, goppu] (n) (See 共和党) Grand Old Party (Republican Party of the United States); GOP [Add to Longdo]
アメリカドル;アメリカ・ドル[amerikadoru ; amerika . doru] (n) American dollar; United States dollar; US dollar [Add to Longdo]
アメリカ合衆国(P);亜米利加合衆国[アメリカがっしゅうこく, amerika gasshuukoku] (n) United States of America; (P) [Add to Longdo]
アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁[アメリカがっしゅうこくれんぽうきんきゅうじたいかんりちょう, amerika gasshuukokurenpoukinkyuujitaikanrichou] (n) Federal Emergency Management Agency of the United States; FEMA [Add to Longdo]
アメリカ領ヴァージン諸島[アメリカりょうヴァージンしょとう, amerika ryou va-jin shotou] (n) United States Virgin Islands [Add to Longdo]
アメリカ連合国[アメリカれんごうこく, amerika rengoukoku] (n) The Confederate States of America; The Confederacy; CSA [Add to Longdo]
アラブ諸国[アラブしょこく, arabu shokoku] (n) Arab countries; Arab states [Add to Longdo]
アンザス[anzasu] (n) (See アンザス条約) Australia, New Zealand and the United States; ANZUS [Add to Longdo]
アンザス条約[アンザスじょうやく, anzasu jouyaku] (n) ANZUS Treaty (Australia, New Zealand and the United States) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top