ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stat

S T AE1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stat-, *stat*
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
status quo(n, from, latin, :stātu, quō) The state of things; the way things are, as opposed to the way they could be; the existing state of affairs.

English-Thai: Longdo Dictionary
stat(abbrev) 1) สถิติ ย่อมาจาก statistics 2) อย่างเฉียบพลัน, ทันทีทันใด ย่อมาจากภาษาพูดที่ว่า sooner than already there
state of the union(n) การแถลงนโยบายประจำปีต่อรัฐสภาของประธานาธิบดีสหรัฐ
Office of the Council of State(n, org) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สถาบันที่ปรึกษากฎหมายของรัฐ)ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://www.krisdika.go.th/
financial statement(n) งบการเงิน
income statement(n) งบกำไรขาดทุน เช่น This is a sample form of Income Statement, showing income and expenses for a given period of business operations.
profit and loss statement(n) งบกำไรขาดทุน เช่น Can anyone direct me to a place where I can get a sample Profit and Loss statement for tax purposes?, Syn. financial statement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
state(n) สภาพ, See also: สถานการณ์, สภาพแวดล้อม, Syn. circumstance, situation
state(vt) บอกกล่าว, See also: แถลง, กล่าว
static(adj) ซึ่งอยู่นิ่งๆ, See also: ซึ่งไม่เคลื่อนไหว, ซึ่งไม่พัฒนา, Syn. immobile, inactive
statue(n) รูปปั้น, See also: รูปหล่อ, รูปแกะสลัก, Syn. model, sculpture
status(n) สถานภาพ, See also: สภาพ, สถานะ
stately(adj) สง่าผ่าเผย, See also: ภูมิฐาน, Syn. dignified, noble, elegant
stately(adj) โอ่อ่า, See also: ใหญ่โต, Syn. majestic, grand
station(n) สถานี, See also: โรง, สถานีรถโดยสาร, สถานีรถไฟ, สถานีย่อย
stature(n) ความสูง (ของร่างกาย), See also: ส่วนสูง, ความสูงของสิ่งของ, Syn. height, tallness
stature(n) ระดับการประสบความสำเร็จ, See also: ความมีชื่อเสียง, ความเจริญเติบโต, Syn. development, growth, reputation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
state(สเทท) n. สภาพ,สถานการณ์,ฐานะ,ลักษณะ,อาการ,สภาพทางอารมณ์,อารมณ์,มลรัฐ,รัฐ,ประเทศ,กิจการของรัฐ,กิจการปกครอง vt. กล่าว,แถลง,แจ้ง,กำหนด,สาธยาย,สาธก, (คณิตศาสตร์) ใช้เครื่องหมายแสดงถึง. adj. เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่,เกี่ยวกับราชการ,เกี่ยวกับพิธี,เกี่ยวกับรัฐ
stated(สเท'ทิด) adj. กำหนดไว้,แน่นอน,ไม่เปลี่ยนแปลง,แถลงไว้,ประกาศไว้,ยอมรับ,เป็นทางการ
statehood(สเทท'ฮูด) n. ความเป็นมลรัฐ,สถานภาพที่เป็นมลรัฐ
statehouse(สเทท'เฮาซฺ) n. อาคารรัฐสภาของมลรัฐ,เมืองหลวงของมลรัฐ
stateless(สเทท'ลิส) adj. ไร้สัญชาติ
stately(สเทท'ลี) adj.,adv. ยิ่งใหญ่,โอ่อ่า,มีเกียรติสูงส่ง,สง่าผ่าเผย., See also: stateliness n., Syn. majestic, elegant, slow
statement(สเทท'เมินทฺ) n. คำแถลง,ถ้อยแถลง,การแถลง,การบรรยาย,รายงานการเงิน,งบดุล,บัญชีการเงิน., Syn. assertion
statesman(สเททซฺ'เมิน) n. รัฐบุรุษ,นักการเมือง,ผู้เชี่ยวชาญทางการเมือง., See also: statesmanly adj. statesmanship n. pl. statesmen, Syn. politician
static(สแทท'ทิค) adj. อยู่กับที่,คงที่,สถิต,ไม่มีกระฉับกระเฉง,อยู่ภายใต้กรอบประเพณี,เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต n. ไฟฟ้าสถิต, See also: statically adv., Syn. still
static electricityn. ไฟฟ้าสถิต

English-Thai: Nontri Dictionary
state(adj) เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่,ซึ่งมีพิธีรีตอง,ของรัฐ
state(vt) แจ้ง,เล่า,แถลง,กล่าว,สาธยาย,กำหนด
stateliness(n) ความสง่าผ่าเผย,ความโอ่อ่า,ความยิ่งใหญ่
stately(adj) สง่าผ่าเผย,โอ่อ่า,ยิ่งใหญ่
statement(n) คำกล่าว,การบอกเล่า,รายงาน,คำแถลง,การบรรยาย
stateroom(n) ห้องพิธี,ห้องส่วนตัว,ห้องนอน,ท้องพระโรง
statesman(n) รัฐบุรุษ
statesmanship(n) ความเป็นรัฐบุรุษ
static(adj) สถิต,คงที่,อยู่กับที่,ไม่กระฉับกระเฉง
station(n) ที่ตั้ง,สถานี,ที่ทำการ,ด่าน,สำนักงาน,ตำแหน่ง,ฐานะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
state๑. รัฐ, ประเทศ๒. สถานะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
stateรัฐ, ประเทศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
state๑. รัฐ, ประเทศ, มลรัฐ (สหรัฐอเมริกา)๒. สถานะ, สถานการณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stateสถานะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
state collective farmนารวมของรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
state council๑. สภาแห่งรัฐ๒. สภารัฐมนตรี (จีน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
state councilสภามลรัฐ (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
State Departmentกระทรวงการต่างประเทศ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
state diagramแผนภาพสถานะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
state enterpriseรัฐวิสาหกิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
stateสถานะของสาร, ความเป็นอยู่ของสารนั้น ๆ มีอยู่ 3 สถานะคือ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
State aidความช่วยเหลือของรัฐ [เศรษฐศาสตร์]
State Banquetงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ประมุขของรัฐผู้รับจัดขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขของรัฐผู้มาเยือน สำหรับงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งประมุขของรัฐผู้มาเยือนอย่างเป็นทางการ จัดขึ้นเพื่อเป็นการตอบแทนแก่ประมุขของรัฐผู้รับ เรียกว่า Return Banquet [การทูต]
State economic enterpriseรัฐวิสาหกิจทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
State enterpriseรัฐวิสาหกิจ [การบัญชี]
State of groundสภาพพื้นดิน [อุตุนิยมวิทยา]
state of matterสถานะของสสาร, สภาวะของสสารซึ่งอาจจะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือแก๊สอย่างใดอย่างหนึ่งที่อุณหภูมิและความดันหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
State of residenceรัฐถิ่นที่อยู่ [การทูต]
State of seaภาวะทะเล [อุตุนิยมวิทยา]
State Peace and Development Councilสภาเพื่อสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ เป็นองค์กรปกครองสูงสุดของพม่าในปัจจุบัน เดิมมีชื่อว่าสภาฟื้นฟูกฎหมายและระเบียบแห่งรัฐ (SLORC - State Law and Order Restoration Council) อันเป็น กลุ่มทหารพม่าที่เข้ายึดอำนาจการปกครองในวันที่ 18 กันยายน 2531 ภายหลังจากที่ประชาชนชาวพม่าได้ออกมาเดินขบวนประท้วงรัฐบาลภายใต้การนำของ พรรคโครงการสังคมนิยมพม่า การเข้ายึดอำนาจรัฐในครั้งนั้นเป็นไปอย่างนองเลือดและคณะทหารดังกล่าวได้ให้ สัญญาว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้ง แต่ภายหลังการเลือกตั้งในวันที่ 27 พฤษภาคม 2533 SLORC กลับปฏิเสธที่จะมอบอำนาจการปกครองให้แก่พรรค National League for Democracy (NLD) และเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2540 SLORC ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น SPDC [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
state of the art(n) ความทันสมัย, ทันสมัย
state of the art(adj) - ศาสตร์แห่งศิลป์ เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายถึงขั้นตอนการพัฒนา ที่ล้ำสมัยและมีคุณค่าที่จะแยกแยะจากสิ่งอื่น ๆ ทั่วไปในปัจจุบันได้ ส่วนใหญ่จะมักจะนำไปใช้กับนามอะไรก็ได้ที่ต้องถูก "พัฒนาขึ้น" เช่นการบินไทยชอบใช้คำว่า The state-of-the-art inflight entertainment system. - ล่าสุด ส่วนใหญ่จะใช้กับ เทคโนโลยีที่พัฒนาไปเรื่อยๆ เช่น มือถือ คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง เป็นต้น, Syn. lastest
State/Provine[อังกฤษ (EN)] (adv) ไทย (TH)
State/Provine[อังกฤษ (EN)] (adv) ไทย (TH)
stated capitalค่าทุนเรือนหุ้น
stateside(adv) ไปยังสหรัฐอเมริกา
statewide(adj) ครอบคลุมทั้งรัฐ
staticสถิตยวิสัย, See also: A. dynamic
Static Converterเครื่องแปลงผันแบบสถิต
stationarity(n) ความคงตัว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
statAbraham Lincoln, the 16th president of the United States, was born in a log cabin in Kentucky.
statA devastating earthquake hit the state capital.
statA foreigner asked me where the station was.
statAfter graduating from college my brother went to the United States for the purpose of doing further research.
statAfter her graduation from college, she went over to the United States.
statAfter parting from me, he approached the station.
statAfter the summit, President Mitterand said that he dissociated himself from the statement.
statA gas station is one kilometer ahead.
statA government official's stately mansion was looted.
statAllow an hour to get to the station.
statA lot of bicycle are illegally parked in front of the station.
statAlthough it was a long way back to the station, little by little the old wagon drew near.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน่วยงานรัฐ(n) state agency, Syn. หน่วยงานราชการ, Ant. หน่วยงานเอกชน, Example: หน่วยงานรัฐหลายหน่วยงานได้ยื่นมือเข้าร่วมกระบวนการนี้แล้ว, Count Unit: หน่วยงาน
มลรัฐ(n) state, See also: province, Syn. รัฐ, Example: เขาทั้งสองได้ทำการทดลองบินที่ชายฝั่งทะเลของมลรัฐแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา, Count Unit: มลรัฐ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อุปกรณ์การเขียน(n) stationery, Syn. เครื่องเขียน
หน่วยงานราชการ(n) government sector, See also: state sector, Syn. หน่วยราชการ, หน่วยงานรัฐบาล, Ant. หน่วยงานเอกชน, Example: วิทยาลัยครูเป็นหน่วยงานราชการจึงได้รับงบประมาณจากรัฐบาล, Count Unit: แห่ง, ที่, หน่วย, หน่วยงาน
สถานภาพ(n) status
สถานี(n) station, Syn. สำนักงาน, ที่ทำการ, หน่วยงาน, Count Unit: สถานี
สถิติ(n) statistic
สภาพเศรษฐกิจ(n) state of economy, Syn. สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
สภาพสังคม(n) state of society
สภาวะ(n) state, See also: condition, Syn. ภาวะ, สถานการณ์, สภาพ, สภาพการณ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอสทาทีน[aētthāthīn = aēsthāthīn] (n) EN: astatine  FR: astate [m]
อัยการ[aiyakān] (n) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney  FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
อาการ[ākān] (n) EN: state ; condition ; manner  FR: état (de santé) [m] ; condition (de santé) [f]
อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ[Anusāwarī Thēphī Sērīphāp] (n, prop) EN: Statue of Liberty
อารมณ์[ārom] (n) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament  FR: humeur [f] ; état d'esprit [m] ; tempérament [m] ; dispositions [fpl] ; émotion [f] ; sentiment [m]
อสังหาริมทรัพย์[asanghārimasap = asanghārimmasap] (n) EN: real estate ; real property ; immovable property ; limmovables ; landed property  FR: propriéte immobilière [f] ; immeubles [mpl]
อายุความ[āyukhwām] (n) EN: prescription ; period of limitation ; statutory period of limitation ; limitation  FR: prescription [f]
แบ่งมรดก[baeng møradok] (v, exp) EN: divide an estate
แบ่งรับแบ่งสู้[baengrap-baengsū] (v) EN: half resist and half yield ; admit in sort and deny in part ; make a noncommittal statement
ใบมรณบัตร[bai møranabat] (n, exp) EN: notification of death  FR: certificat de décès [m] ; attestation de décès [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
STAT S T AE1 T
STATZ S T AE1 T S
STATS S T AE1 T S
STATE S T EY1 T
STATON S T AE1 T AH0 N
STATIN S T EY1 T IH0 N
STATIC S T AE1 T IH0 K
STATEN S T AE1 T AH0 N
STATES S T EY1 T S
STATED S T EY1 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
state (v) stˈɛɪt (s t ei1 t)
Staten (n) stˈætən (s t a1 t @ n)
stated (v) stˈɛɪtɪd (s t ei1 t i d)
states (v) stˈɛɪts (s t ei1 t s)
static (j) stˈætɪk (s t a1 t i k)
statue (n) stˈætʃuː (s t a1 ch uu)
status (n) stˈɛɪtəs (s t ei1 t @ s)
stately (j) stˈɛɪtliː (s t ei1 t l ii)
statics (n) stˈætɪks (s t a1 t i k s)
stating (v) stˈɛɪtɪŋ (s t ei1 t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhàn, ㄓㄢˋ, ] station; to stand; to halt; to stop, #448 [Add to Longdo]
状态[zhuàng tài, ㄓㄨㄤˋ ㄊㄞˋ, / ] state of affairs; state; mode, #880 [Add to Longdo]
统计[tǒng jì, ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧˋ, / ] statistics, #962 [Add to Longdo]
国务院[guó wù yuàn, ㄍㄨㄛˊ ㄨˋ ㄩㄢˋ, / ] State Council (PRC); State Department (USA), #1,772 [Add to Longdo]
声明[shēng míng, ㄕㄥ ㄇㄧㄥˊ, / ] statement; declaration, #2,253 [Add to Longdo]
身材[shēn cái, ㄕㄣ ㄘㄞˊ, ] stature; build (height and weight); figure, #3,585 [Add to Longdo]
[chén, ㄔㄣˊ, ] statesman; vassal; courtier; minister; official, #3,968 [Add to Longdo]
发言[fā yán, ㄈㄚ ㄧㄢˊ, / ] statement; utterance, #4,111 [Add to Longdo]
病情[bìng qíng, ㄅㄧㄥˋ ㄑㄧㄥˊ, ] state of an illness; patient's condition, #4,238 [Add to Longdo]
广电[guǎng diàn, ㄍㄨㄤˇ ㄉㄧㄢˋ, 广 / ] state committee on films and broadcast media; PRC film censorship bureau; abbr. for 廣播電影電視總局|广播电影电视总局, #8,097 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Station(n) |die, pl. Stationen| สถานีรถรางและรถไฟในเมือง เช่น U-Bahn-Station
stattแทนที่
statt(präp) แทนที่ (เป็นบุพบทที่ตามด้วยคำนามรูป Genetiv) เช่น Kann Ich Milch statt Wasser haben? ผมขอนมแทนน้ำได้ไหมครับ
Stätte(n) |die, pl. Stätten| สถานที่, แหล่ง เช่น Der Stadtgarten ist die Stätte der Ruhe und Erholung. สวนประจำเมืองเป็นสถานที่สงบเพื่อการพักผ่อน, See also: Stelle, Platz, Syn. Ort
stattfinden(vi) |fand statt, hat stattgefunden| เกิดขึ้น ใช้กับงานหรือเหตุการณ์ที่มีการเตรียมการณ์ เช่น Sein Geburtstagsparty findet morgen statt. งานเลี้ยงครบรอบวันเกิดของเขามีขึ้นพรุ่งนี้
Tastatur(n) |die, pl. Tastaturen| แป้นพิมพ์ (ของเครื่องพิมพ์ดีด หรือ คอมพิวเตอร์)
Bestätigung(n) |die, pl. Bestätigungen| ใบรับรอง, ใบยืนยัน
Werkstatt(n) |die, pl. Werkstätten| ห้องเครื่อง, ห้องช่าง(ช่างไม้ ช่างเครื่องยนต์ ช่างเครื่องมือ)
Bestatter(n) |der, pl.Bestatter| สัปเหร่อ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Statik {f}statics [Add to Longdo]
Statiker {m}; Statikerin {f} | Statiker {pl}stress analyst | stress analysts [Add to Longdo]
Station {f}station [Add to Longdo]
Station {f}; Krankenstation {f} | auf Stationward | in ward [Add to Longdo]
Stationierung {f}; Aufstellung {f}; Einsatz {m} [mil.]deployment [Add to Longdo]
Stationierungskosten {pl}stationing costs [Add to Longdo]
Stationsarzt {m} | Stationsärzte {pl}ward physician | ward physicians [Add to Longdo]
Stationseinrichtung {f}station equipment [Add to Longdo]
Stationskennung {f} | automatische Stationskennung {f}answerback code | auto answerback code [Add to Longdo]
Stationsrechner {m}cluster controller [Add to Longdo]
Stationsumfrage {f}station cycle polling [Add to Longdo]
Stationsvorsteher {m}station master [Add to Longdo]
Statische Aufladung {f}static electricity charge [Add to Longdo]
Statist {m}; Statistin {f}; Komparse {m} (Theater) | Statisten {pl}supernumerary; supe; cipher | supernumeraries [Add to Longdo]
Statist {m}; Statistin {f} (Film)extra [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
2次局[にじきょく, nijikyoku] (n) {comp} secondary station [Add to Longdo]
CIS[シーアイエス, shi-aiesu] (n) (1) (See 独立国家共同体) Commonwealth of Independent States; CIS; (2) critical incident stress; CIS [Add to Longdo]
GOP[ゴップ, goppu] (n) (See 共和党) Grand Old Party (Republican Party of the United States); GOP [Add to Longdo]
NPS[エヌピーエス, enupi-esu] (n) nuclear power station; NPS [Add to Longdo]
SB[エスビー, esubi-] (n) (1) (See ストアブランド) store brand; (2) (See 普通社債) straight bond; (3) (See ステーションブレーク) station break; (4) (See サイドバック) sideback; (5) (See 社会的企業) social business [Add to Longdo]
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service [Add to Longdo]
あおば[aoba] (n) (obs) (See やまびこ) (former) regular (stops at every station) Tohoku-line Shinkansen [Add to Longdo]
あさひ[asahi] (n) skips-most-stations Jouetsu-line Shinkansen [Add to Longdo]
うっとり[uttori] (adv,adv-to) (1) (See うっとりする) ecstatically; spellbound; with rapt attention; (2) abstractedly; absentmindedly; absorbedly; vacantly [Add to Longdo]
お互い様;御互い様;お互いさま[おたがいさま, otagaisama] (adj-na,n) we are of equal status in this regard [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2次局[にじきょく, nijikyoku] secondary station [Add to Longdo]
アイドル状態[アイドルじょうたい, aidoru joutai] idle state, idle conditions [Add to Longdo]
エラー状態リスト[エラーじょうたいリスト, era-joutai risuto] error state list [Add to Longdo]
エントリ状況[エントリじょうきょう, entori joukyou] entry-status [Add to Longdo]
コネクション統計[コネクションとうけい, konekushon toukei] connection statistics [Add to Longdo]
コミット準備完了状態[こみっとじゅんびかんりょうじょうたい, komittojunbikanryoujoutai] ready-to-commit state [Add to Longdo]
コンパイラ指示命令[コンパイラしじめいれい, konpaira shijimeirei] compiler-directing statement [Add to Longdo]
システム適合性宣言[システムてきごうせいせんげん, shisutemu tekigouseisengen] system conformance statement [Add to Longdo]
シンプルステートメント[しんぷるすてーとめんと, shinpurusute-tomento] simple statement [Add to Longdo]
スイッチ状態条件[すいっちじょうたいじょうけん, suicchijoutaijouken] switch-status condition [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[たけ, take] Statur, Groesse, Koerpergroesse [Add to Longdo]
[ぞう, zou] STATUE, -BILD [Add to Longdo]
彫像[ちょうぞう, chouzou] Statue, Standbild [Add to Longdo]
[かく, kaku] STATUS, RANG, RICHTMASS, REGEL, -FALL [Add to Longdo]
病棟[びょうとう, byoutou] Station_eines_Krankenhauses, Gebaeude_eines_Krankenhauses [Add to Longdo]
統計[とうけい, toukei] Statistik [Add to Longdo]
駐屯[ちゅうとん, chuuton] Stationierung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top