ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

startle

S T AA1 R T AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -startle-, *startle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
startle(vi) สะดุ้ง, See also: ้ตกใจ
startle(vt) ทำให้สะดุ้ง, See also: ทำให้ตกใจ
startle out of(phrv) ทำให้สะดุ้งตื่น, See also: ทำให้สะดุ้งตกใจจาก, Syn. start out of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
startle(สทาร์'เทิล) vi.,vt. (ทำให้) สะดุ้งตกใจ. n. สิ่งที่ทำให้สะดุ้งตกใจ,สิ่งรบกวน., See also: startlingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
startle(n) สิ่งรบกวน,ความสะดุ้ง,ความตกใจ
startle(vt) รบกวน,ทำให้สะดุ้ง,ปลุก,ไล่,ทำให้ตื่น,ทำให้ตกใจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pat a white rump in the desert and you'll startle an Englishman.ทุกที่ในทะเลทราย และคุณจะตกใจสังวาสอังกฤษ อังกฤษรักทะเลทราย How I Won the War (1967)
These passageways were made for the king's security... not so you can startle me to death.ช่องทางลับ มีไว้เพื่อความปลอดภัย ไม่ได้มีไว้ให้ข้าตกใจเล่นนะ The Man in the Iron Mask (1998)
Excuse me. Okay. I didn't mean to startle you.โทษนะคะ โอเค ชั้นไม่ได้ตั้งใจจะทำให้คุณสะดุ้ง 50 First Dates (2004)
That horse has a low startle point.มันขี้ตกใจน่ะ Brokeback Mountain (2005)
Sorry to startle you.ขอโทษที่ทำให้ตกใจ Four Brothers (2005)
Didn't mean to startle you.ไม่ได้ตั้งใจให้คุณตกใจ Cell Test (2005)
I'm sorry. I didn't mean to startle you.ขอโทษด้วย ฉันไม่ได้อยากทำให้คุณตกใจ Resident Evil: Extinction (2007)
Did I startle you?ผมทำให้คุณสะดุ้งเหรอ? Chapter Five 'Angels and Monsters' (2008)
I didn't mean to startle you.ฉันไม่ได้ตั้งใจทำให้คุณตกใจ Going Under (2008)
if the man who took michael is there, your presence MIGHT JUST STARTLE HIM.ถ้าคนที่พาตัวไมเคิลไปอยู่ที่นั่น การให้เขาเห็นคุณอยู่ที่นั่นจะทำให้เขาตกใจ The Instincts (2008)
And I hope you see things that startle you.และหวังว่าลูกจะได้พบบางอย่างที่เตือนสติลูก The Curious Case of Benjamin Button (2008)
You don't wanna startle me.ทางที่ดีคุณอย่าทำให้ผมตกใจ Chapter Eleven 'I Am Sylar' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
startleHe was so startled that he ran outside barefoot.
startleI was fine and startled.
startleKei is startled by that question, but shakes her head as it to say that it's nothing.
startleKyoko, startled by the lightning, clung onto me.
startleThe cracking sound startled us.
startleThese animals were startled by the noise of the fireworks.
startleThe sudden noise startled the old man.
startleWe were startled at the explosion.
startleWhen the door slammed unexpectedly, it startled me.
startleYou startled me!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผวา(v) frightened, See also: startled, shocked, scared, Example: เด็กเล็กๆ มักผวาในตอนดึก, Thai Definition: แสดงอาการเช่นเอามือไขว่คว้าหรืออ้าแขนโถมตัวเข้ากอดเมื่อสะดุ้งตกใจหรือตื่นเต้น
ความตกใจ(n) fright, See also: startle, surprise, Syn. ความตื่นตระหนก, ความตระหนกตกใจ, Example: เมื่อมีเสียงระเบิดดังขึ้น ทุกคนก็วิ่งออกมาจากตึกด้วยความตกใจ, Thai Definition: ความรู้สึกแปลกใจเพราะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้กลัว[khīklūa] (adj) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless  FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)
ขวัญหาย[khwanhāi] (adj) EN: scared ; soul loss ; startled ; fearful
ขวัญแขวน[khwan khwaēn] (v) EN: be frightened ; be terrified ; be scared ; be startled
ขวัญกระเจิง[khwan krajoēng] (v) EN: be frightened ; be startled ; be scared
ขวัญหนี[khwannī] (adj) EN: frightened ; terrified ; scared ; startled
ขวัญหนีดีฝ่อ[khwannīdīfø] (adj) EN: frightened ; terrified ; scared ; startled
หน้าตื่น[nāteūn] (v) EN: look startled
ผวา[phawā] (adj) EN: frightened ; startled ; shocked ; scared  FR: surpris ; effrayé
สะดุ้ง[sadung] (v) EN: be startled ; be shocked ; be scared ; be frightened ; get a fright ; br taken aback ; be surprised  FR: sursauter ; avoir un sursaut ; tressaillir
ตกใจ[tokjai] (v) EN: be frightened ; be startled ; be alarmed ; panic  FR: avoir peur ; être effrayé ; s'effrayer ; être frappé d'horreur ; s'alarmer ; être paniqué ; paniquer

CMU English Pronouncing Dictionary
STARTLE S T AA1 R T AH0 L
STARTLED S T AA1 R T AH0 L D
STARTLES S T AA1 R T AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
startle (v) stˈaːtl (s t aa1 t l)
startled (v) stˈaːtld (s t aa1 t l d)
startles (v) stˈaːtlz (s t aa1 t l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[è, ㄜˋ, ] startled, #13,568 [Add to Longdo]
吓一跳[xià yī tiào, ㄒㄧㄚˋ ㄧ ㄊㄧㄠˋ, / ] startled; to frighten; scared out of one's skin, #25,805 [Add to Longdo]
[jù, ㄐㄩˋ, ] startled, #32,855 [Add to Longdo]
惊马[jīng mǎ, ㄐㄧㄥ ㄇㄚˇ, / ] startled horse, #118,441 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっと言わせる[あっといわせる, attoiwaseru] (exp,v1) to startle; to surprise [Add to Longdo]
ぎくり[gikuri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (with a) start; (vs) (2) to be startled [Add to Longdo]
ぎょっと[gyotto] (adv,n,vs) (on-mim) being startled; (P) [Add to Longdo]
どきり;どっきり;ドッキリ[dokiri ; dokkiri ; dokkiri] (adv,adv-to,vs) (on-mim) feeling shocked or startled [Add to Longdo]
びっくり仰天;吃驚仰天[びっくりぎょうてん, bikkurigyouten] (n,vs) astonished; stunned; startled out of one's wits; thunderstruck; open-eyed astonishment [Add to Longdo]
怯え;脅え[おびえ, obie] (n) (uk) being startled, surprised or afraid; panic; trepidation [Add to Longdo]
脅かす(P);嚇かす;威かす[おどかす, odokasu] (v5s,vt) (1) (See 脅かす・おびやかす) to threaten; to menace; (2) to startle; to surprise; (P) [Add to Longdo]
驚懼[きょうく, kyouku] (n,vs) (arch) being startled [Add to Longdo]
魂消る[たまげる, tamageru] (v5r,vi) (arch) (See 魂消る) to be astonished; to be startled; to be appalled [Add to Longdo]
魂消る[たまげる, tamageru] (v1,vi) (derived from たまきえる) to be astonished; to be startled; to be appalled [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 startle
   n 1: a sudden involuntary movement; "he awoke with a start"
      [syn: {startle}, {jump}, {start}]
   v 1: to stimulate to action ; "..startled him awake";
      "galvanized into action" [syn: {startle}, {galvanize},
      {galvanise}]
   2: move or jump suddenly, as if in surprise or alarm; "She
     startled when I walked into the room" [syn: {startle},
     {jump}, {start}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top