ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

starter

S T AA1 R T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -starter-, *starter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
starter(n) ผู้เริ่มต้น

English-Thai: Nontri Dictionary
starter(n) ผู้ให้สัญญาณ,ผู้ตั้งต้น,ผู้เริ่มต้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
starter motor; cranking motor; starter; starting motorมอเตอร์ติดเครื่อง, มอเตอร์สตาร์ต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
starter pinion gearเฟืองขับมอเตอร์ติดเครื่อง, เฟืองขับมอเตอร์ สตาร์ต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
starter relayรีเลย์สตาร์ต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
starter; cranking motor; starter motor; starting motorมอเตอร์ติดเครื่อง, มอเตอร์สตาร์ต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
starterสตาร์ตเตอร์, อุปกรณ์ใช้ในวงจรหลอดเรืองแสง ทำหน้าที่เป็นสวิตช์อัตโนมัติ ประกอบด้วยชุดแผ่นโลหะคู่บรรจุในหลอดแก้วซึ่งมีแก๊สนีออนบรรจุอยู่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Starter cultureต้นเชื้อจุลินทรีย์หรือกล้าเชื้อบริสุทธิ์, เชื้อจุลินทรีย์ที่คัดแยกให้บริสุทธิ์ มีทั้งแบบชนิดเดี่ยวหรือแบบผสม ใช้เป็นเชื้อตั้งต้นในกระบวนการหมักอาหาร [เทคโนโลยีชีวภาพ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For starters let's focus on the beatเรามาเริ่มกันที่ จังหวะก่อนนะ Swing Girls (2004)
Most of our starters have been in this program for three years.คนที่เป็นตัวนำ อยู่ในโปรแกรมมาสามปีแล้ว Gridiron Gang (2006)
Then, you could use the insurance money for a starter scholarship for the kids.คุณจะได้เก็บเงินนั่นเป็นทุนการศึกษาให้เด็กๆ Waiting to Exhale (2007)
But I'm a starter now.แต่ฉันก็เริ่มต้นแล้ว Lovely Complex (2007)
Ηis brain was crammed, his starter jammed with ABC disco!สมองเขาไม่แล่น การริเริ่มหยุดชะงักเพราะ ABC ดิสโก้ Like Stars on Earth (2007)
I'm gonna put together a starter kit for you.ผมจะเลือกอุปกรณ์เริ่มต้นให้คุณเอง The Damage a Man Can Do (2008)
the starters are at the gate... and we're ready to go.นักแข่งพร้อมแล้ว เรากำลังจะเริ่มครับ Blow Out (2008)
- I just want to make little starter cut.ผมแค่อยากจะหาอะไรมา Chromolume No. 7 (2010)
I mean, why buy a starter house when we'll have to move out in a year or two?ผมหมายถึง ทำไมต้องซื้อบ้านราคาเริ่มต้น ในเมื่อเราต้องย้ายออก ในอีก 1 หรือ 2 ปีอยู่ดี Full Measure (2010)
♪ Kick on the starter#บิดไปที่ปุ่มเปิด# Never Been Kissed (2010)
Her own little starter Chanel.เริ่มต้นเบาๆด้วย ชาแนล The Thing That Counts Is What's Inside (2010)
Well, Duke's got most of its starters coming back this year, so...ก็ ดุ๊คกลับมาคืนฟอร์มได้ดีที่สุดในปีนี้ ดังนั้น.. A Humiliating Business (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คันสตาร์ทรถ[khan satāt rot] (n) EN: starter  FR: démarreur [m] ; starter [m]
เงินก้นถุง[ngoenkonthung] (n) EN: reserve money ; starter fund ; seed money ; seed capital ; starter amount for good luck

CMU English Pronouncing Dictionary
STARTER S T AA1 R T ER0
STARTERS S T AA1 R T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
starter (n) stˈaːtər (s t aa1 t @ r)
starters (n) stˈaːtəz (s t aa1 t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anfängerrohr {n}starter pipe [Add to Longdo]
Anschlussbewehrung {f}starter bars {pl} [Add to Longdo]
Anschlusseisen {n}starter bar [Add to Longdo]
Starter {m}flagman [Add to Longdo]
Starter {m}; Programmstarter {m}launcher; program launcher [Add to Longdo]
Starter {m}starter [Add to Longdo]
Starterlaubnis {f}; Startfreigabe {f} | Starterlaubnisse {pl}clearance for take off | clearances for take off [Add to Longdo]
Starterzahnkranz {m}starter ring [Add to Longdo]
Zündschloss {n}starter switch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
からして[karashite] (exp) (1) even; for starters; (2) (emphatic form of から) so; therefore; (3) judging from; based on; (4) since; from [Add to Longdo]
キックスターター[kikkusuta-ta-] (n) kick starter [Add to Longdo]
グロースターター[guro-suta-ta-] (n) glow starter [Add to Longdo]
スターター[suta-ta-] (n) starter; (P) [Add to Longdo]
スターターキット[suta-ta-kitto] (n) {comp} starters kit [Add to Longdo]
スロースターター[suro-suta-ta-] (n) slow starter [Add to Longdo]
セルモーター[serumo-ta-] (n) starter motor (wasei [Add to Longdo]
セル付[セルつき, seru tsuki] (n) with a self-starter [Add to Longdo]
旗振り[はたふり, hatafuri] (n) flagwaving; flagman; (in athletic competition) starter; instigator; leader [Add to Longdo]
起動機[きどうき, kidouki] (n) starter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 starter
   n 1: an electric motor for starting an engine [syn: {starter},
      {starter motor}, {starting motor}]
   2: a contestant in a team sport who is in the game at the
     beginning
   3: the official who signals the beginning of a race or
     competition [syn: {starter}, {dispatcher}]
   4: any new participant in some activity [syn: {newcomer},
     {fledgling}, {fledgeling}, {starter}, {neophyte}, {freshman},
     {newbie}, {entrant}]
   5: food or drink to stimulate the appetite (usually served
     before a meal or as the first course) [syn: {appetizer},
     {appetiser}, {starter}]
   6: a hand tool consisting of a rotating shaft with parallel
     handle [syn: {crank}, {starter}]
   7: a culture containing yeast or bacteria that is used to start
     the process of fermentation or souring in making butter or
     cheese or dough; "to make sourdough you need a starter"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top