ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spook

S P UW1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spook-, *spook*
English-Thai: Longdo Dictionary
spooky(adj, colloq) น่ากลัว เช่น spooky movie, Syn. creepy

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spook(n) ผี (คำไม่เป็นทางการ), See also: ภูตผีปีศาจ, Syn. ghost, specter
spook(n) นักสืบ (คำสแลง), See also: จารชน, สายลับ, Syn. detective, spy
spook(vt) หลอกให้ตกใจ, See also: ทำให้ตกใจ, ทำให้กลัว, Syn. haunt, startle, terrorize
spook(vi) ตกใจกลัว, See also: ตกอกตกใจ, Syn. be frightened, scare
spooky(adj) น่ากลัว, Syn. ominous, weird, scary
spook at(phrv) ตกใจกลัว, See also: ตกอกตกใจกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spook(สพูค) n. ภูติผีปีศาจ,คนประหลาด,นักจารกรรม,นักสืบ,คนผิวดำ. vt. ทำให้ตกใจ,ทำเป็นผี. vi. ตกใจ
spooky(สพู'คี) adj. เหมือนผี,เหมือนภูติผีปีศาจ,น่ากลัว,ตกใจง่าย., See also: spookily adv.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลอน(v) haunt, See also: spook, scare, frighten, Syn. หลอกหลอน, Example: ภาพอุบัติเหตุหวนกลับมาหลอนเขาอีก, Thai Definition: อาการที่ภาพซึ่งน่ากลัวหรือน่าสะเทือนใจคงอยู่ในมโนภาพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลอก[løk] (v) EN: frighten ; spook  FR: effrayer
หลอน[løn] (v) EN: spook ; haunt
ผี[phī] (n) EN: spirit ; ghost ; jinn ; spook ; devil ; genie ; demon ; phantom ; ghoul ; bad spirit  FR: esprit [m] ; fantôme [m] ; démon [m] ; génie [m] ; spectre [m]
สาง[sāng] (n) EN: ghost ; spirit ; spook (inf.) ; apparition ; spectre ; wraith  FR: esprit [m] ; fantôme [m] ; spectre [m] ; apparition [f] ; revenant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPOOK S P UW1 K
SPOOKS S P UW1 K S
SPOOKY S P UW1 K IY0
SPOOKED S P UW1 K T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spook (n) spˈuːk (s p uu1 k)
spooks (n) spˈuːks (s p uu1 k s)
spooky (j) spˈuːkiː (s p uu1 k ii)
spookier (j) spˈuːkɪəʳr (s p uu1 k i@ r)
spookiest (j) spˈuːkɪɪst (s p uu1 k i i s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お化けの話[おばけのはなし, obakenohanashi] (n) (See 怪談) spooky tale; ghost story [Add to Longdo]
お化け話;御化け話[おばけばなし, obakebanashi] (n) (See 怪談) ghost story; spooky story [Add to Longdo]
アカギンザメ[akaginzame] (n) spookfish (Hydrolagus mitsukurii, species of cartilaginous fish from the Northwest Pacific) [Add to Longdo]
テングギンザメ[tenguginzame] (n) Pacific spookfish (Rhinochimaera pacifica, species of deep water cartilaginous fish); deep-sea chimaera [Add to Longdo]
気味悪い;気味わるい[きみわるい;きびわるい, kimiwarui ; kibiwarui] (adj-i) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky [Add to Longdo]
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P) [Add to Longdo]
薄気味の悪い[うすぎみのわるい, usugiminowarui] (exp,adj-f) (See 薄気味悪い) eerie; spooky [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spook
   n 1: someone unpleasantly strange or eccentric [syn: {creep},
      {weirdo}, {weirdie}, {weirdy}, {spook}]
   2: a mental representation of some haunting experience; "he
     looked like he had seen a ghost"; "it aroused specters from
     his past" [syn: {ghost}, {shade}, {spook}, {wraith},
     {specter}, {spectre}]
   v 1: frighten or scare, and often provoke into a violent action;
      "The noise spooked the horse"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top