ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sponge

S P AH1 N JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sponge-, *sponge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sponge(n) ฟองน้ำ (สัตว์ทะเลชนิดหนึ่ง), Syn. poriferan
sponge(n) ยางฟองน้ำ
sponge(vt) เช็ดถูด้วยฟองน้ำ, Syn. mop up
sponge(vi) เกาะคนอื่นกิน, See also: อาศัยคนอื่นยังชีพ, Syn. eadge, crave
sponge on(phrv) อาศัย, See also: พึ่งพิง, ยังชีพด้วยค่าใช้จ่ายของคนอื่นโดยไม่ได้รับเชิญ, Syn. spatter on, spatter with, splash over, splash with
sponge up(phrv) ดูด/ซับด้วยฟองน้ำ
sponge off(phrv) ถูออกด้วยฟองน้ำ, See also: ซับออกด้วยฟองน้ำ, Syn. sponge away
sponge out(phrv) ถูออกด้วยฟองน้ำ, See also: ซับออกด้วยฟองน้ำ, Syn. sponge away
sponge away(phrv) ถูออกด้วยฟองน้ำ, See also: ซับออกด้วยฟองน้ำ, Syn. sponge off
sponge cake(n) ขนมเค้ก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sponge(สพันจฺ) n. ฟองน้ำ vt. ถูด้วยฟองน้ำ,ดูดซึมด้วยฟองน้ำ vi. ซับน้ำ,เก็บฟองน้ำ,อาศัยคนอื่นยังชีพ -Phr. (throw in the sponge ยอมแพ้), Syn. exploit, impose on

English-Thai: Nontri Dictionary
sponge(n) ฟองน้ำ,กาฝาก,ขนมฟู
sponge(vt) ถู,เช็ดด้วยฟองน้ำ,ลบ,ซับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sponge๑. ฟองน้ำ๒. ก้อนซับ, แผ่นซับ๓. ซับเช็ด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spongeฟองน้ำ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sponge tentจุกถ่างทำด้วยฟองน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spongeA sponge absorbs liquids.
spongeA sponge absorbs water.
spongeI sponged a dinner off my uncle.
spongePlease sponge the mess up of the table.
spongeSponge absorbs water so it is convenient for shading water-colours and such.
spongeThe boxing match was completely one-sided, one pug was so badly mauled that his manager had to throw in the sponge.
spongeThe mother sponged her sick child's face.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟองน้ำ(n) sponge, Example: เธอเคยเห็นฟองน้ำเป็นๆ ในทะเลบ้างหรือเปล่า, Count Unit: ก้อน, เรียกตามลักษณะและขนาด เช่น ชิ้น, แผ่น, ม้วน, Thai Definition: สัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลังทุกชนิดในจำพวก Porifera มีเนื้อเยื่อ 2 ชั้น ลักษณะเป็นรูพรุน อุ้มน้ำ พบทั้งในทะเลและน้ำจืด
ฟองน้ำ(n) sponge, Example: ที่ก้นกระถางจะมีฟองน้ำคอยซับน้ำและเก็บน้ำไว้เพื่อให้ความชุ่มชื่นแก่ต้นไม้, Count Unit: ก้อน, เรียกตามลักษณะและขนาด เช่น ชิ้น, แผ่น, ม้วน, Thai Definition: สิ่งที่มีลักษณะเป็นรูพรุน อ่อนนุ่ม และซับน้ำได้ดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บวบเหลี่ยม[būap līem] (n, exp) EN: sponge gourd ; Angled Gourd ; vegetable gourd ; Chinese oka
ฟองน้ำ[føngnām] (n) EN: sponge  FR: éponge [f]
ฟองน้ำใช้ครัว[føngnām chai khrūa] (n, exp) EN: kitchen sponge  FR: éponge de cuisine [f]
ฟองน้ำล้างจาน[føngnām lāng jān] (n, exp) EN: kitchen sponge  FR: éponge à vaisselle [f]
ขนมฟู[khanom fū] (n, exp) EN: Chinese sponge cake
ขนมสาลี่[khanom sālī] (n, exp) EN: Thai sponge cake
กระถินหอม[krathin høm] (n, exp) EN: Sponge Tree ; Sweet Wattle
กระถินเทศ[krathin thēt] (n, exp) EN: Sponge Tree ; Sweet Wattle
รังบวบ[rangbūap] (n) EN: loofah ; dried tough fiber of the sponge-gourd
สาลี่[sālī] (n) EN: Thai sponge cake

CMU English Pronouncing Dictionary
SPONGE S P AH1 N JH
SPONGED S P AH1 N JH D
SPONGES S P AH1 N JH IH0 Z
SPONGEFORM S P AH1 N JH IH0 F AO2 R M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sponge (v) spˈʌnʤ (s p uh1 n jh)
sponged (v) spˈʌnʤd (s p uh1 n jh d)
sponger (n) spˈʌnʤər (s p uh1 n jh @ r)
sponges (v) spˈʌnʤɪz (s p uh1 n jh i z)
spongers (n) spˈʌnʤəz (s p uh1 n jh @ z)
sponge-cake (n) spˈʌnʤ-kɛɪk (s p uh1 n jh - k ei k)
sponge-cakes (n) spˈʌnʤ-kɛɪks (s p uh1 n jh - k ei k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
海绵[hǎi mián, ㄏㄞˇ ㄇㄧㄢˊ, / 綿] sponge, #12,838 [Add to Longdo]
蜂糕[fēng gāo, ㄈㄥ ㄍㄠ, ] sponge cake (light steamed flour or rice cake), #376,511 [Add to Longdo]
松糕[sōng gāo, ㄙㄨㄥ ㄍㄠ, / ] sponge cake [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Porengummi {m}sponge rubber [Add to Longdo]
Schwamm {m} | Schwämme {pl} | mit einem Schwamm abwaschen; mit einem Schwamm abwischensponge | sponges | to sponge down; to sponge off [Add to Longdo]
Stockschwamm {m}sponge on a stick [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どら焼き;銅鑼焼き[どらやき, dorayaki] (n) Japanese dessert consisting of two slices of kasutera (sponge cake) with red bean jam in between [Add to Longdo]
カステラ(P);カステーラ[kasutera (P); kasute-ra] (n) sponge cake (por [Add to Longdo]
シフォンケーキ[shifonke-ki] (n) chiffon (cake); sponge (cake) [Add to Longdo]
スポンジ(P);スパンジ(ik)[suponji (P); supanji (ik)] (n) sponge; (P) [Add to Longdo]
スポンジケーキ[suponjike-ki] (n) sponge cake; (P) [Add to Longdo]
スポンジゴム[suponjigomu] (n) sponge rubber [Add to Longdo]
スポンジボール[suponjibo-ru] (n) soft ball; sponge ball [Add to Longdo]
スポンジラバー[suponjiraba-] (n) sponge rubber [Add to Longdo]
スポンジ状[スポンジじょう, suponji jou] (n) (1) sponge; (adj-no) (2) spongy; spongiform [Add to Longdo]
海綿[かいめん;うみわた, kaimen ; umiwata] (n,adj-no) sponge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sponge
   n 1: a porous mass of interlacing fibers that forms the internal
      skeleton of various marine animals and usable to absorb
      water or any porous rubber or cellulose product similarly
      used
   2: someone able to acquire new knowledge and skills rapidly and
     easily; "she soaks up foreign languages like a sponge" [syn:
     {quick study}, {sponge}]
   3: a follower who hangs around a host (without benefit to the
     host) in hope of gain or advantage [syn: {leech}, {parasite},
     {sponge}, {sponger}]
   4: primitive multicellular marine animal whose porous body is
     supported by a fibrous skeletal framework; usually occurs in
     sessile colonies [syn: {sponge}, {poriferan}, {parazoan}]
   v 1: wipe with a sponge, so as to clean or moisten
   2: ask for and get free; be a parasite [syn: {mooch}, {bum},
     {cadge}, {grub}, {sponge}]
   3: erase with a sponge; as of words on a blackboard
   4: soak up with a sponge
   5: gather sponges, in the ocean

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top