ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spoken

S P OW1 K AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spoken-, *spoken*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spoken(vi) กริยาช่อง 3 ของ speak

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spoken(สโพ'เคิน) adj. พูด,เอ่ย,เกี่ยวกับภาษาพูด,ทางปาก,เกี่ยวกับคำพูด, Syn. said, uttered, verbal
bespoken(บิสโพ'เคิน) กริยาช่อง 3 ของ bespeak
fair-spokenadj. มีวาจาไพเราะ,ปากหวาน,พูดดี., See also: fair-spokenness n.
free-spokenadj. ซึ่งพูดแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ,ขวานผ่าซาก,พูดจาโผงผาง, See also: free-spokenly adv. free-spokenness n.
outspoken(เอาทฺ'สโพคเคิน) adj. พูดโผงผาง,พูดตรงไปตรงมา,พูดจาเปิดเผย,กิริยาช่อง 3 ของ outspeak., See also: outspokenly adv. outspokenness n., Syn. frank
well-spoken(เวล'สโพ'เคิน) adj. พูดดี,พูดได้ไพเราะ,พูดได้เหมาะสม

English-Thai: Nontri Dictionary
spoken(vt pp ของ) speak
outspoken(adj) โผงผาง,ขวานผ่าซาก,ตรงๆ,เปิดเผย,โต้งๆ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spokenภาษาพูด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spokenActors, artists, musicians, and writers may use many forms including spoken and written words, actions, colors and sounds.
spokenAnswer at once when spoken to.
spokenAre you aware of the fact that you are not spoken well of?
spokenA stone once cast, and a word once spoken, cannot be recalled.
spokenA strange fellow, he never speaks unless spoken to.
spokenA word spoken at the wrong time can do very much more harm than good.
spokenBecause of this, Koko can understand hundreds of spoken words.
spokenBeginners should learn spoken English first.
spokenBeing spoken to by a foreigner, I did not know what to do.
spokenBoth French and English are spoken in Canada.
spokenBut the temple he had spoken of was his body.
spokenDr. Patterson also uses spoken language with Koko.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัดพูดภาษาอังกฤษ[hat phūt phāsā Angkrit] (xp) EN: practise spoken English  FR: s'exercer à la pratique de l'anglais
โฮกฮาก[hōk-hāk] (adv) EN: rudely ; harshly ; brusquely ; loud-spoken
คำดูถูก[kham dū thūk] (n) EN: insult (spoken ~)  FR: insulte (verbale) [f]
ขวานผ่าซาก[khwān phā sāk] (x) EN: plain-spoken
เล่าลือ[laoleū] (v) EN: rumor ; be rumored ; be widely spoken
ปากกล้า[pākklā] (adj) EN: sharp-tongued ; outspoken
ภาษาปาก[phāsā pāk] (n, exp) EN: colloquialism ; colloquial expression ; spoken language  FR: langue parlée [f] ; langue orale [f]
ภาษาพูด[phāsā phūt] (n, exp) EN: spoken language ; colloquial language ; colloquial speech  FR: langage parlé [m] ; langue parlée [f] ; parler [m]
โป้ง[pōng] (adj) EN: boastful ; out spoken ; talkative ; loose  FR: vantard

CMU English Pronouncing Dictionary
SPOKEN S P OW1 K AH0 N
SPOKENLY S P OW1 K AH0 N L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spoken (v) spˈoukən (s p ou1 k @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
说唱[shuō chàng, ㄕㄨㄛ ㄔㄤˋ, / ] spoken and sung; hip-hop (music genre), #24,836 [Add to Longdo]
语声[yǔ shēng, ㄩˇ ㄕㄥ, / ] spoken language; sound of speaking, #25,105 [Add to Longdo]
白话[bái huà, ㄅㄞˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] spoken language; vernacular, #28,808 [Add to Longdo]
道白[dào bái, ㄉㄠˋ ㄅㄞˊ, ] spoken lines in opera, #40,373 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばやい;ばわい[bayai ; bawai] (n-adv,n) (col) (spoken variant of 場合) (See 場合・ばあい) case; situation [Add to Longdo]
ぶっつけ[buttsuke] (n,adj-na) without preparation; off the cuff; abrupt; outspoken; (at) first [Add to Longdo]
イギリス英語[イギリスえいご, igirisu eigo] (n) (See 英々語) British English (i.e. English as spoken in the UK) [Add to Longdo]
シュグニー語[シュグニーご, shuguni-go] (n) Shughni (language spoken in Pamir mountains in Afghanistan and Tajikistan) [Add to Longdo]
スポークンタイトル[supo-kuntaitoru] (n) spoken title [Add to Longdo]
ノシ[noshi] (exp) (col) (arm waving) bye-bye! (text only, not spoken) [Add to Longdo]
ポンポン(P);ぽんぽん[ponpon (P); ponpon] (n) (1) pompon; pompons; bobbles; (2) (chn) tummy; tumtum; (adv,adv-to) (3) (on-mim) bang-bang; pop-pop; tap-tap; (4) without reservation; unreservedly; snappishly; outspokenly; (P) [Add to Longdo]
暗黙の了解[あんもくのりょうかい, anmokunoryoukai] (exp,n) tacit understanding; unspoken agreement [Add to Longdo]
伊予弁[いよべん, iyoben] (n) Iyo dialect (spoken in Ehime prefecture) [Add to Longdo]
異言[いげん, igen] (n) tongues (i.e. utterances or "languages" spoken during instances of glossolalia) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spoken
   adj 1: uttered through the medium of speech or characterized by
       speech; sometimes used in combination; "a spoken
       message"; "the spoken language"; "a soft-spoken person";
       "sharp-spoken" [ant: {written}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top