ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spics

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spics-, *spics*, spic
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spic(n) คำเรียกคนสเปน (คำสแลง)
spice(n) เครื่องเทศ, See also: เครื่องปรุงแต่งรสชาติ, Syn. sauce, seasoning
spice(vt) ใส่เครื่องเทศ, See also: ใส่เครื่องชูรส, เพิ่มรสชาติ, Syn. flavor, enliven, pepper, season
spick(n) คำเรียกคนสเปน (คำสแลง)
spicy(adj) เผ็ดร้อน, See also: มีรสเผ็ด, Syn. hot, peppery, strong, Ant. flat, bland, insipid
auspice(n) ฤกษ์ดี, See also: มงคล, ศุภมงคล, Syn. favorable omen
spicula(n) หนาม, Syn. spicule
spice up(phrv) ทำให้มีรสชาติดีขึ้น, See also: ทำให้มีรสชาติมากขึ้น
spiculate(adj) แหลมอย่างเข็ม, Syn. spicular
suspicion(n) ความคลางแคลงใจ, See also: ความระแวง, ความสงสัย, ความหวาดระแวง, ความไม่ไว้วางใจ, Syn. distrust, doubt, mistrust, wariness
suspicion(n) ร่องรอย, See also: สิ่งที่บอกเป็นนัย, รอยแต้มเล็กน้อย, Syn. hint, trace, tinge
auspicious(adj) ที่มีฤกษ์ดี, See also: เป็นมงคล, Syn. favorable, propitious
despicable(adj) เลวทราม, See also: ระยำ, ชั่วร้าย, ชั่วช้า, เลว, ต่ำช้า, น่ารังเกียจ, Syn. abject, contemptible, mean
spice with(phrv) ชูรสด้วย, See also: เติมรสชาติด้วย
suspicious(adj) น่าสงสัย, See also: ไม่ชอบมาพากล, ไม่น่าไว้ใจ, Syn. distrustful, doubtful, questionable
suspicious(adj) หวาดระแวง, See also: ขี้สงสัย, ขี้ระแวง, Syn. doubting, nervous, wary
conspicuous(adj) ที่เห็นได้ชัดเจน, Syn. obvious
perspicuous(adj) ชัดเจน, See also: ชัดแจ้ง, แจ่มแจ้ง, เข้าใจง่าย, ไม่คลุมเครือ, Syn. lucid, distinct, intelligible, limpid, luculent, pellucid
inauspicious(adj) อัปมงคล, See also: ซึ่งไม่เป็นมงคล, ซึ่งเป็นลางร้าย, Syn. foreboding, ill-omende, Ant. auspicious, rosy
transpicuous(adj) ซึ่งโปร่งแสง
unauspicious(adj) ซึ่งโชคร้าย, Syn. unpropitious, unfavorable, Ant. hopeful, propitious
inconspicuous(adj) ซึ่งไม่สะดุดตา, See also: ซึ่งไม่เป็นเป้าสายตา, ซึ่งไม่เป็นที่สังเกต, ซึ่งไม่เด่น, Syn. unnoticeable, Ant. conspicious, noticeable
perspicacious(adj) สายตาแหลม, See also: ปัญญาเฉียบแหลม, Syn. insightful, intuitive, Ant. stupid, dull
spick and span(idm) สะอาดมาก
above suspicion(idm) ไม่น่าสงสัย
conspicuous by one's absence(idm) ไม่ปรากฎตัวอยู่ด้วยทั้งๆ ที่ควรอยู่
Variety is the spice of life.(idm) ความหลากหลาย ความเปลี่ยนแปลงทำให้ชีวิตน่าสนใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allspice(ออล' สไพซ) ต้นไม้จำพวก Pimenta officinalis เป็นต้นไม้ที่มีกลิ่นน่าดม
auspicate(ออส'พะเคท) vt. ทำพิธีเปิด, เริ่มแรก (inaugurate)
auspice(ออ'สพิสฺ) n., (pl. auspices) ความอุปถัมภ์,สุภมงคลสมัย,ฤกษ์ดี,การทำนาย (ตามลักษณะการบินของนก) ,นิมิตร (patronage)
auspicial(ออสพิ' ซัล) adj. เกี่ยวกับ auspices, ได้ฤกษ์, เป็นมงคล (of auspices)
auspicious(ออสพิช'เชิส) adj. ได้ฤกษ์,เป็นมงคล,รุ่งเรือง. -auspiciousness, Syn. propitious, promising, Ant. inauspicious
conspicuous(คันสพิค'คิวอัส) adj. เด่นชัด,ชัดแจ้ง,เป็นที่สนใจ,เตะตา., See also: conspicuity n. ดูconspicuous, Syn. obvious, Ant. indistinct
despicable(เดส'พิคะเบิล) adj. น่ารังเกียจที่สุด,เลวทราม,น่าเหยียดหยาม,น่าดูหมิ่น, See also: despicableness n. ดูdespicable, Syn. mean, Ant. admirable
inauspicious(อินออสพิช' เชิส) adj. ไม่เป็นมงคล, ลางร้าย, เป็นผลร้าย., See also: inauspiciously adv. inauspiciousness n.
inconspicuous(อินคันสพิค' คิวเอิส) adj. ไม่เด่น, ไม่เตะตา., See also: inconspicuously adv. inconspicuousness n., Syn. unobtrusive, unremarkable, indistinct
perspicacious(เพอสพะเค'เชิส) adj. สายตาแหลม,ปัญญาเฉียบแหลม, See also: perspicaciousness n.
perspicacity(เพอสพิแคส'ซิที) n. การมีสายตาแหลม,ความเฉียบแหลมของปัญญา,ความเฉลียวฉลาด, Syn. discernment
perspicuity(เพอสพิคิว'อิที) n. ความชัดเจน,ความแจ่มแจ้ง,ความเข้าใจง่าย, Syn. plainness
perspicuous(เพอสพิค'คิวเอิส) adj. ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,เข้าใจง่าย,ไม่คลุมเครือ, Syn. clear
spice(สไพซฺ) n. เครื่องเทศ,เครื่องชูรส,สิ่งที่เพิ่มรสชาติ,รสชาติ,จำนวนเล็กน้อย. vt. ใส่เครื่องเทศ,ใส่เครื่องชูรส,เพิ่มรสชาติ,ทำให้เกิดรสชาต', Syn. flavour, zest
spicy(สไพ'ซี) adj. ใส่เครื่องเทศ,มีเครื่องเทศมาก,มีกลิ่นหอม,เผ็ดร้อน,ฉุน,รสจัด,ไม่ค่อยเหมาะสม, See also: spicily adv. spiciness n. -S .spicey
suspicion(ซัสพิช'เชิน) n. ความสงสัย,ความกังขา,ความระแวง,ร่องรอย,นัย vt. สง-สัย., Syn. doubt, distrust, Ant. trust
suspicious(ซัสพิช'เชิส) adj. น่าสงสัย,เต็มไปด้วยความสงสัย,ขี้สงสัย,ขี้ระแวง, See also: suspiciousness n., Syn. doubtful, dubious
transpicuous(แทรนซฺพิค'คิวเอิส) adj. โปร่งแสง., See also: transpicuous ly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
auspices(n) ฤกษ์,ศุภมงคลสมัย,การอุปถัมภ์,ความอุปการะ
auspicious(adj) รุ่งเรือง,ฤกษ์งามยามดี,เป็นลางดี
despicable(adj) น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเหยียดหยาม,น่าดูถูก
hospice(n) ที่พักคนเดินทาง,บ้านพักรับรอง
inauspicious(adj) ไม่เป็นมงคล,ลางไม่ดี,เป็นลางร้าย
inconspicuous(adj) ไม่สะดุดตา,ไม่เด่น,สงบเสงี่ยม
perspicacious(adj) ฉลาด,ปัญญาแหลม,เฉียบแหลม,ปัญญาไว
perspicacity(n) ความฉลาด,ความเฉียบแหลม,การมีปัญญาแหลม
perspicuity(n) ความชัดแจ้ง,ความแจ่มแจ้ง,ความเข้าใจง่าย
perspicuous(adj) แจ่มแจ้ง,ชัดแจ้ง,ชัดเจน,เข้าใจง่าย
spice(n) เครื่องปรุงรส,เครื่องเทศ,ของเผ็ดร้อน
spice(vt) ปรุงรส,ใส่เครื่องเทศ,เพิ่มรสชาติ
spiciness(n) กลิ่น,รส
spicy(adj) เผ็ดร้อน,ฉุน,รสจัด
suspicion(n) ข้อพิรุธ,ความสงสัย,ความระแวง,ร่องรอย
suspicious(adj) ขี้ระแวง,ขี้สงสัย,มีพิรุธ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reasonable suspicionเหตุอันควรสงสัยว่ากระทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
spinescent; spicularเป็นหนาม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
spicular; spinescentเป็นหนาม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
spiculeสิ่งเรียวแหลม, เสี้ยน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spiculeติ่งเข็ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
spicule boneเสี้ยนกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spicule boneเสี้ยนกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spiculoseมีผิวเป็นหนาม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
suspicionความสงสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
spicateคล้ายช่อเชิงลด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
spiciformแบบช่อเชิงลด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bone, spiculeเสี้ยนกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mispickelมิสพิกเกล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clove (Spice)กานพลู [TU Subject Heading]
Hospice careการดูแลผู้ป่วยวาระสุดท้าย [TU Subject Heading]
Pepper (Spice)พริกไทย (เครื่องเทศ) [TU Subject Heading]
Pepper (Spice) industryอุตสาหกรรมพริกไทย [TU Subject Heading]
PSpiceพีสไปซ์ [TU Subject Heading]
Spice plantsพืชเครื่องเทศ [TU Subject Heading]
Spicesเครื่องเทศ [TU Subject Heading]
Bony Spiculesผิวกะโหลกด้านในเป็นเส้นๆ,เส้นกระดูกขาวทึบเล็กๆ,สปิคูลของกระดูก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
auspicicious(adj) อย่างชื่นชอบ, Syn. favorable
spicy mixed vegetable soup(vi) แกงเลียง
spicy prawn soup(n) ต้มยำกุ้ง, See also: ต้มยำกุ้ง, Syn. Tom Yum Goong

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spicThe way she spoke to us was suspicious.
spicThe police were suspicious of his movements.
spicThe police are suspicious of the old man.
spicI have a suspicion about his death.
spicThe words confirmed him in his suspicions.
spicHer unusual behavior gave rise to our suspicions.
spicShe threw a suspicious glance at him.
spicHe fell under the suspicion of the police.
spicCountry people are traditionally suspicious of strangers.
spicHer conduct gave rise to suspicions in his mind.
spicTom's acknowledgement that he stole the ring cleared the maid of suspicion.
spicSuspicion is destructive of friendship.
spicWe are all suspicious about him.
spicThe story was too pat and I got rather suspicious.
spicEvents of that type generally arouse suspicion.
spicSuspicion that this amounts to insider trading has strengthened.
spicThey were suspicious of him, and not without reason.
spicThe former president of a certain association has been arrested on suspicion of breach of trust.
spicMake it as (spicy) hot as you can.
spicThe speech contest was held under the auspices of the Ministry of Education.
spicHis alibi is above suspicion.
spicHis behavior aroused my suspicions.
spicPlease don't look at me suspiciously.
spicHis story aroused my suspicion.
spicIt was not what he said but the way he said it that made me suspicious.
spicKorean food is noted for its spicy flavor.
spicThat party was held under the auspices of the Foreign Ministry.
spicSuch conduct on his part gave rise to her parents' suspicion.
spicI love Korean food because of the hot spices.
spicI'm always suspicious of men like him.
spicYou are too suspicious about everything.
spicSuch conduct will give rise to suspicion.
spicYou shouldn't eat anything spicy.
spicShe regarded me suspiciously.
spicHe is above suspicion.
spicSuch words will give rise to suspicion.
spicTom looked at the tall man suspiciously.
spicI am ashamed of your despicable deed.
spicThis store has a variety of spices.
spicHe was conspicuous by his absence.
spicThe police are suspicious of my alibi.
spicHe looks suspicious.
spicHe was purged of all suspicion.
spicIn her right hand was gripped a suspicious looking rod that practically radiated "I'm a magical girl item".
spicIf you see a suspicious person, please inform the police.
spicHe was under suspicion of being a spy.
spicHe is under suspicion of theft.
spicEvery now and then I like to have hot and spicy food.
spicThis aroused her suspicion.
spicHis conduct is above suspicion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานมงคล(n) auspicious ceremony, See also: propitious ceremony, Example: พระสงฆ์ทำพิธีอาราธนาเพื่อทำน้ำพระพุทธมนต์ในโอกาสงานมงคลต่างๆ
คาใจ(adj) doubtful, See also: questionable, suspicious, dubious, skeptical, Example: กรรมการผู้จัดการใหญ่ออกโรงเปิดแถลงข่าว เคลียร์ปัญหาคาใจให้สิ้นซาก, Thai Definition: ยังข้องใจอยู่, ยังติดใจอยู่
จ๊าบ(adj) prominent, See also: outstanding, remarkable, conspicuous, distinguished, notable, marked, Syn. เริ่ด, เลิศ, Example: เขารับบทจ๊าบเป็นโรมิโอ ที่ดูคล้ายลูกรัฐมนตรีเมืองไทยบางคน, Thai Definition: เด่นสะดุดตา, Notes: (สแลง)
สงสัย(v) doubt, See also: suspect, to be suspicious
ไม่ไว้วางใจ(v) distrust, See also: disbelieve, mistrust, have no trust in, have no confidence in, suspect, be suspicious of, Ant. ไว้วางใจ, วางใจ, Example: ผู้คนในเมืองต่างมีชีวิตเร่งรีบ และหวาดกลัว ไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน, Thai Definition: ไม่เชื่อใจ, ไม่วางใจ, ไม่เชื่อถือ
หวาดระแวง(v) be suspicious, See also: doubt, suspect, Syn. เคลือบแคลง, ระแวง, แคลงใจ, สงสัย, Ant. วางใจ, เชื่อใจ, ไว้ใจ, Example: เขารู้สึกหวาดระแวงกับความมืดยามค่ำคืน เพราะความมืดมักจะซ่อนเร้นสิ่งต่างๆ ไว้, Thai Definition: หวั่นเกรงสงสัย
หวาดระแวง(adv) suspiciously, See also: doubtfully, Syn. เคลือบแคลง, ระแวง, แคลงใจ, สงสัย, Ant. วางใจ, เชื่อใจ, ไว้ใจ, Example: ทุกคนเห็นผมเป็นตัวประหลาด สายตาของพวกเขามองดูผมอย่างหวาดระแวง, Thai Definition: หวั่นเกรงสงสัย
เผ็ด(v) be hot, See also: be spicy, be pungent, be peppery, Thai Definition: มีรสอย่างรสพริก
เผ็ด(adj) spicy, See also: hot, pungent, peppery, Example: เขาไม่ชอบอาหารรสเผ็ด, Thai Definition: มีรสอย่างรสพริก
มงคลฤกษ์(n) auspicious occasion, Syn. ฤกษ์ดี, Example: วันและเวลาที่กำหนดให้ถือเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ไม่ต้องไปสรรหาฤกษ์ที่ไหนมาอีก, Thai Definition: เวลาที่ดี
มัสมั่น(n) spicy Muslim curry, Syn. แกงมัสมั่น, Example: มัสมั่นเป็นอาหารที่ต้องใช้เวลาในการทำมาก, Thai Definition: ชื่อแกงชนิดหนึ่ง เป็นแกงเผ็ดอย่างมุสลิม ปรุงด้วยเครื่องเทศ น้ำแกงข้น มีรสเค็ม หวาน และ ออกเปรี้ยวเล็กน้อย
ลาบ(n) minced meat (with vegetable and chilli), See also: spicy minced meat salad, Example: ลาบเป็ดเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุดรธานี, Thai Definition: อาหารชนิดหนึ่ง ใช้เนื้อสัตว์สับให้ละเอียดผสมด้วยเครื่องปรุง
วันดีคืนดี(adv) propitious day, See also: auspicious time, one fine day, Example: วันดีคืนดีก็มีข่าวว่า ประชา ขอย้ายตัวเองไปอยู่ต่างจังหวัด, Count Unit: วัน, Thai Definition: วันที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ
วายร้าย(adj) devilish, See also: evil, fiendish, diabolical, demonic, despicable, Syn. เหลือร้าย, ชั่วร้าย, ชั่วช้า, Ant. ดี, Example: เราอุตส่าห์หลบมาหากินตอนกลางคืน แต่เราก็มาเจอเข้ากับนกเค้าแมววายร้ายเข้าอีก
วารดิถี(n) auspicious day/occasion, Example: ในวารดิถีอันเป็นมิ่งมงคลนี้ ข้าพเจ้าขอเปิดผ้าคลุมพระบรมรูป ณ บัดนี้, Thai Definition: วาระซึ่งเป็นวันทางจันทรคติ
แหนง(v) suspect, See also: be suspicious of, doubt, distrust, Syn. หมาง, ระแวง, Ant. ไว้ใจ, Example: โปรดอย่าแหนงดิฉันเลย ดิฉันทำทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์นะ
สะอาดหมดจด(v) be spick and span, See also: be well-cleaned, be well-groomed, be neat and clean, Ant. สกปรกโสโครก, Example: พวกเราช่วยกันปัดกวาดเหย้าเรือน และบริเวณบ้านให้สะอาดหมดจด
หาฤกษ์หายาม(v) pick an auspicious day, See also: calculate an auspicious time, Syn. ดูฤกษ์ดูยาม, Example: พ่อแม่เตรียมหาฤกษ์หายามเพื่อจัดงานแต่งงานให้ลูกชาย
โอกาสดี(n) auspicious, See also: favourable (promising) opportunity, Syn. โอกาสทอง, Example: การที่มหาวิทยาลัยขยายวิทยาเขตไปยังจังหวัดนครปฐมนั้นเป็นโอกาสดีที่มหาวิทยาลัยจะได้เข้าไปมีบทบาทด้านศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐม, Thai Definition: ช่วงจังหวะที่ดี, ช่องทางที่ดี
ฉงนใจ(v) doubt, See also: suspect, be skeptical, be suspicious of, be doubtful, be uncertain, be unsure, wonder, Syn. เอะใจ, คลางแคลงใจ, สงสัย, Example: นางเริ่มฉงนใจที่เขาทำทุกอย่างให้เธอเกินความพอดี, Thai Definition: เกิดความสงสัยหรือไม่แน่ใจ, รู้สึกแคลงใจ
ติดอยู่ในใจ(v) be doubtful, See also: be suspicious, be questionable, be dubious, Syn. ค้างคาใจ, Example: การกระทำที่ผ่านมาของเขายังติดอยู่ในใจผม จึงทำให้ผมไม่สามารถเชื่อใจเขาได้อีก, Thai Definition: ข้องอยู่ในใจ, ยังคงค้างคาใจอยู่
แกงเลียง(n) spicy mixed vegetable soup, Example: แม่ที่เพิ่งคลอดลูกควรรับประทานแกงเลียงเพื่อช่วยให้น้ำนมมาก, Thai Definition: ชื่อแกงผักอย่างหนึ่งไม่เผ็ด
ไพร่(adj) base, See also: despicable, vile, mean, low-down, bad, contemptible, Syn. เลว, ชั่วช้า, ทราม, ถ่อย, สถุล, Example: ข้าไม่มีลูกสันดานไพร่อย่างเอ็งหรอก, Thai Definition: ที่เลวทรามชั่วช้าหรือที่ผิดศีลธรรม
ขี้สงสัย(adj) suspicious, See also: dubious, doubtful, skeptical, Example: เขาบอกว่าเด็กขี้สงสัยมักจะเป็นเด็กที่ฉลาด, Thai Definition: ที่ไม่แน่ใจหรือลังเลในข้อเท็จจริง
ขี้ระแวง(adj) suspicious, See also: distrustful, doubtful, Syn. หวาดระแวง, ระแวง, Example: ผู้มีสุขภาพจิตไม่ดีส่วนใหญ่มีนิสัยขี้ระแวงไม่ไว้วางใจแม้แต่ตนเอง, Thai Definition: ที่มีความสงสัยหรือเกิดแคลงใจขึ้นมา
ข้อสงสัย(n) doubt, See also: suspicion, Syn. ปัญหา, คำถาม, Example: ทุกคนมีข้อสงสัยต่างๆ นานาเกี่ยวกับการหายไปของดาราสาว, Thai Definition: ข้อเคลือบแคลงหรือลังเลไม่แน่ใจในข้อเท็จจริง
ความหวาดระแวง(n) suspicion, See also: mistrust, distrust, Syn. ความสงสัย, ความระแวง, Example: ผู้นำตะวันตกปกปิดความหวาดระแวงพายุประชาธิปไตยในโซเวียตไว้อย่างมิดชิด, Thai Definition: ความกลัวและไม่ไว้วางใจ
สงสัย(v) wonder, See also: be suspicious, doubt, Syn. กังขา, Ant. เข้าใจ, Example: ผมสงสัยว่าทำไมเขาจึงลาออก, Thai Definition: ไม่เข้าใจ
สงสัย(v) suspect, See also: be suspicious, doubt, distrust, mistrust, Syn. แคลงใจ, คลางแคลงใจ, Example: ตำรวจสงสัยหลักฐานที่ผู้ต้องหานำมา, Thai Definition: ไม่ปลงใจเชื่อ
เครื่องเทศ(n) spices, See also: spicery, Example: อาหารแขกมีรสเผ็ดร้อนและใส่เครื่องเทศมากกว่าอาหารชาติอื่นๆ, Count Unit: ชนิด, Thai Definition: ของหอมฉุนและเผ็ดร้อนที่ได้มาจากต้นไม้ สำหรับใช้ทำยาไทยและปรุงอาหาร โดยมากมาจากต่างประเทศ เช่น ลูกผักชี ยี่หร่า
เครื่องแกง(n) spices, See also: curry paste, curry powder, Example: แม่ตำเครื่องแกงดังโป๊กๆ มาจากในครัว, Thai Definition: สิ่งที่ใช้ในการปรุงแกง มีพริก กะปิ หอม กระเทียม เป็นต้น
เผ็ดร้อน(adj) hot, See also: spicy, strong, pungent, Ant. จืด, Example: อาหารแขกมีรสเผ็ดร้อนและใส่เครื่องเทศมากว่าอาหารชาติอื่นๆ, Thai Definition: ทั้งเผ็ดทั้งร้อนอย่างรสพริกไทยหรือดีปลี
พิรุธ(v) behave suspiciously, See also: be strange, Example: เขาพิรุธอย่างสังเกตเห็นได้ชัด เพราะเขาไม่ใช่โจรอาชีพ, Thai Definition: แสดงกิริยาว่ากระทำผิดมาแล้ว, มีอาการน่าสงสัยว่าต้องกระทำผิดมา
พิรุธ(adj) suspicious, See also: doubtful, dubious, Example: มีหลายอย่างในเนื้อหาของจดหมายลูกโซ่ ที่ส่อไปในทางพิรุธ และแอบแฝงด้วยเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์, Thai Definition: ที่ผิดปกติ, ที่มีอาการน่าสงสัย
พิรุธ(n) suspicion, See also: defect, Example: การรัฐประหารล้มเหลว เพราะประธานาธิบดีจับพิรุธในเหตุการณ์ได้, Thai Definition: อาการน่าสงสัย, อาการไม่น่าไว้วางใจ
มีเลศนัย(adj) equivocal, See also: mysterious, furtive, sly, suspicious, Example: เขาขยับแว่นตาสีดำที่ใส่อยู่สองสามครั้งเพื่อซ่อนแววตาอันมีเลศนัยเอาไว้
ผงาด(adv) dignifiedly, See also: prominent, conspicuous, splendid, Syn. สง่า, เด่น, ตระหง่าน, ผง่าน, Example: ผู้เฒ่าฝันถึงวันที่ตัวเองยืนผงาดอยู่บนยอดภูสูงได้สำเร็จวันนั้นคงสง่างามยิ่งกว่าตะวัน
ผง่าน(adv) dignifiedly, See also: prominent, splendid, conspicuous, Syn. ผงาด, สง่า, เด่น, ตระหง่าน, Example: เขายืนผง่านอยู่กลางห้องโถง
ฤกษ์(n) auspicious time, See also: auspicious moment, auspicious occasion, Syn. เวลา, โอกาส, ยาม, กาล, Example: เขาถือวันพ่อแห่งชาติเป็นฤกษ์ปลูกส้มเขียวหวานต้นแรกลงบนไร่, Thai Definition: คราว หรือเวลาที่กำหนด หรือคาดว่าจะให้ผล, Notes: (สันสกฤต)
ฤกษ์ดี(n) auspicious time, Example: พระพุทธเจ้าถือว่า การทำดีไม่ว่าในเวลาใด เป็นฤกษ์ดี และเรื่องดีทั้งสิ้น, Thai Definition: เวลาที่กำหนด หรือคาดว่าจะให้ผลดี
ฤกษ์พานาที(n) propitious time, See also: auspicious moment, Thai Definition: ระยะเวลาที่เป็นฤกษ์
ฤกษ์ล่าง(n) a kind of auspicious time, Thai Definition: ฤกษ์ที่ประกอบฤกษ์บน มี 9 ฤกษ์
เลิกลั่ก(adj) bewildered, See also: unnatural, suspicious, Example: ฉันเห็นหน้าตาเลิกลั่กของเขาแล้วอดขำไม่ได้
วิมัติ(n) doubtfulness, See also: suspicion, Syn. ความเคลือบแคลง, ความสงสัย, ความข้องใจ, ความแคลงใจ, ความฉงน, ความกังขา, ความสนเท่ห์, Notes: (บาลี)
ศงกา(n) doubt, See also: suspicion, Syn. ความสงสัย, ความเคลือบแคลง, ความข้องใจ, ความกังขา, ความสนเท่ห์, ศังกา
ศังกา(n) doubt, See also: suspicion, Syn. ความสงสัย, ความเคลือบแคลง, ความข้องใจ, ความกังขา, ความสนเท่ห์, ศงกา, Notes: (สันสกฤต)
ศุภเคราะห์(n) auspicious planet or lucky star which means an auspicious day or moment, See also: lucky planet, auspicious sign, auspicious time, lucky day, Syn. คราวมงคล, คราวดี, โอกาสดี, Notes: (สันสกฤต)
ศุภนิมิต(n) good omen, See also: good dream, auspicious time, propitious sign, auspice, dream foretelling fortune, good luc, Syn. นิมิตดี, ลางดี, Example: วันนี้ถือว่าเป็นศุภนิมิตที่ดีที่ทั้งรัฐบาลและเอกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย
ศุภมาส(n) auspicious month, Syn. เดือนดี, Thai Definition: วันคืนเดือนปี
สงกา(n) doubt, See also: suspicion, Syn. ความสงสัย, ความเคลือบแคลง, ความข้องใจ, ความกังขา, ความสนเท่ห์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัปมงคล = อปมงคล[appamongkhon] (adj) EN: inauspicious ; unfortunate ; unfavourable ; unpropitious  FR: sinistre ; lugubre
อัปรีย์[apprī] (adj) EN: unpropitious ; inauspicious ; wicked ; despicable ; contemptible ; diabolical ; evil ; vicious  FR: maudit ; méprisable ; diabolique
ฉลาด[chalāt] (adj) EN: clever ; intelligent ; ingenious ; bright ; sagacious ; smart ; shrewd  FR: intelligent ; ingénieux ; brillant ; malin ; rusé ; perspicace ; astucieux
เฉลียวฉลาด[chalīochalāt] (adj) EN: perceptive ; discerning ; clever ; cute  FR: perspicace ; sagace ; intelligent
เฉลียวใจ[chalīojai] (v) EN: suspect ; be suspicious ; have an inkling  FR: jaillir à l'esprit
ฉงนใจ[cha-ngonjai] (v) EN: doubt ; suspect ; be skeptical ; be suspicious of ; be doubtful ; be uncertain ; be unsure ; wonder
ฉู่ฉี่[chūchī] (n) EN: king of curry cooked with fried fish or pork served with a spicy sauce  FR: poisson frit pimenté [m]
ได้ฤกษ์[dāi reūk] (v, exp) EN: reach the auspicious time/moment
จืด[jeūt] (adj) EN: tasteless ; insipid ; not spicy  FR: insipide ; fade ; sans saveur ; sans goût
โจ่งแจ้ง[jōngjaēng] (adv) EN: obviously ; openly ; flagrantly ; blatantly ; glaringly ; conspicuously ; brazenly  FR: ouvertement ; manifestement
แกงเลียง[kaēng līeng] (xp) EN: vegetable soup Thai style ; spicy-mixed vegetable soup
แกงเหลือง[kaēng leūang] (n, exp) EN: kaeng lueng ; Southern-style sour and spicy soup
ไก่ย่าง[kai yāng] (n, exp) EN: roasted chicken ; grilled spiced chicken  FR: poulet rôti [m] ; poulet grillé [m]
กังขา[kangkhā] (v) EN: be suspicious ; doubt ; wonder  FR: douter
ข้าวมันส้มตำ[khāoman somtam] (xp) EN: rice cooked in coconut milk and eaten with spicy papaya salad
ข้าวหมก[khāomok] (x) EN: Islamic dish consisting of rice with buried meat ; spiced rice steamed with chicken/beef/mutton
ข้าวหมกไก่[khāomok kai] (xp) EN: rice cooked with chicken ; spiced rice steamed with chicken
ขี้ระแวง[khīrawaēng] (adj) EN: suspicious ; distrustful ; doubtful  FR: soupçonneux ; suspicieux
ขี้สงสัย[khīsongsai] (adj) EN: suspicious ; dubious ; doubtful ; skeptical  FR: sceptique ; incrédule ; suspicieux
แคลง[khlaēng] (v) EN: doubt ; be suspicious  FR: douter ; être suspicieux
ข้อกังขา[khøkangkhā] (n) EN: doubt ; suspicion ; question  FR: doute [m] ; suspicion [f]
คม[khom] (adj) EN: keen ; clever ; bright ; intelligent ; witty ; sagacious ; acute  FR: spirituel ; astucieux ; perspicace
ข้อสงสัย[khøsongsai] (n) EN: doubt ; suspicion  FR: doute [m] ; suspicion [f]
เครื่องแกง[khreūangkaēng] (n) EN: spices ; curry paste ; curry powder  FR: curry [m]
ความไม่ชอบมาพากล[khwām maichøpmāphākøn] (n) EN: suspiciousness ; strangeness ; oddness ; queerness ; peculiarity
ความเผ็ด[khwām phet] (n) EN: spiciness
ความระแวง[khwām rawaēng] (n) EN: suspicion ; mistrust ; doubt  FR: soupçon [m] ; suspicion [f]
ความสงสัย[khwām songsai] (n) EN: doubtfulness ; questionableness ; doubt ; suspicion  FR: doute [m] ; soupçon [m] ; suspicion [f] ; défiance [f]
กบผัดเผ็ด[kop phat phet] (n, exp) EN: spicy-fried frogs
กริ่ง[kring] (v) EN: be suspicious of ; suspect ; be doubtful  FR: suspecter
หลักแหลม[laklaēm] (adj) EN: brilliant ; sharp ; keen ; clever ; shrewd ; smart ; astute ; sagacious ; penetrating   FR: perspicace ; pénétrant (fig.) ; sagace ; spirituel ; brillant
ลางดี[lāng dī] (n, exp) EN: auspicious omen  FR: bon présage [m] ; bon augure [m]
ลาบ[lāp] (n) EN: spicy minced meat salad (with green vegetables and chillies) ; spicy minced meat with vegetable  FR: salade de viande hachée pimentée [f]
ลาบหมู[lāp mū] (n, exp) EN: spicy minced pork salad (with green vegetables and chillies)
ลาบเนื้อ[lāp neūa] (n, exp) EN: spicy minced beef salad (with green vegetables and chillies)
ลาบเป็ด[lāp pet] (n, exp) EN: spicy minced duck salad (with green vegetables and chillies)
ลาบปลา[lāp plā] (n, exp) EN: spicy crispy salad
ลาบปลาช่อน[lāp plā chǿn] (n, exp) EN: spicy minced snakehead salad
ลาบปลาดุก[lāp plāduk] (n, exp) EN: spicy minced catfish salad
ลาบปลานิล[lāp plā Nin] (n, exp) EN: spicy minced tilapia salad
ไม่ชอบมาพากล[maichøpmāphākøn] (adj) EN: suspicious ; mistrustful ; distrustful ; suspecting ; doubting
มัสมั่น[matsaman] (n) EN: spicy Muslim curry
เมี่ยงปลาทู[mīeng plā thū] (n, exp) EN: spicy fried mackerel
มีความสงสัย[mī khwām songsai] (adj) EN: suspicious  FR: suspicieux ; défiant
มงคล[mongkhon] (adj) EN: favorable ; auspicious ; propitious ; lucky  FR: favorable ; propice ; propitiatoire
มลทิน[monthin] (n) EN: flaw ; blemish ; defect ; fault ; impurity ; smudge ; stain ; cause for suspicion  FR: souillure [f] ; impureté [f]
แหนง[naēng] (v) EN: suspect ; be suspicious of ; doubt ; distrust  FR: soupçonner ; suspecter
แหนงใจ[naēngjai] (v) EN: suspect ; doubt ; be suspicious ; mistrust
น้ำพริก[nāmphrik] (n, exp) EN: chilli sauce ; spice mixture ; chili paste ; pepper sauce  FR: sauce pimentée [n]
น่าสงสัย[nāsongsai] (adj) EN: ambiguous ; doubtful ; suspicious-looking ; doubtable ; suspicious  FR: douteux ; suspect ; ambigu

CMU English Pronouncing Dictionary
SPIC S P IH1 K
SPICE S P AY1 S
SPICY S P AY1 S IY0
SPICER S P AY1 S ER0
SPICES S P AY1 S AH0 Z
SPICES S P AY1 S IH0 Z
SPICEY S P AY1 S IY0
SPICED S P AY1 S T
SPICHER S P IH1 CH ER0
SPICING S P AY1 S IH0 NG
AUSPICE AO1 S P IH0 S
HOSPICE HH AA1 S P AH0 S
SPICKARD S P IH1 K ER0 D
SPICKLER S P IH1 K L ER0
SPICUZZA S P IY0 K UW1 T S AH0
ALLSPICE AO1 L S P AY2 S
AUSPICES AO1 S P IH0 S IH0 Z
HOSPICES HH AA1 S P AH0 S IH0 Z
SPICELAND S P AY1 S L AE2 N D
HOSPICE'S HH AA1 S P AH0 S IH0 Z
SUSPICION S AH0 S P IH1 SH AH0 N
SUSPICIONS S AH0 S P IH1 SH AH0 N Z
DESPICABLE D IH0 S P IH1 K AH0 B AH0 L
SUSPICIOUS S AH0 S P IH1 SH AH0 S
AUSPICIOUS AA0 S P IH1 SH AH0 S
CONSPICUOUS K AH0 N S P IH1 K Y UW0 AH0 S
SUSPICIOUSLY S AH0 S P IH1 SH AH0 S L IY0
INAUSPICIOUS IH2 N AW2 S P IH1 SH IH0 S
INCONSPICUOUS IH2 NG K AA1 N S P IH0 K W AH0 S
PERSPICACIOUS P ER0 S P AH0 K EY1 SH AH0 S
CONSPICUOUSLY K AH0 N S P IH1 K Y UW0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aspic (n) ˈæspɪk (a1 s p i k)
spice (v) spˈaɪs (s p ai1 s)
spick (j) spˈɪk (s p i1 k)
spicy (j) spˈaɪsiː (s p ai1 s ii)
spiced (v) spˈaɪst (s p ai1 s t)
spices (v) spˈaɪsɪz (s p ai1 s i z)
hospice (n) hˈɒspɪs (h o1 s p i s)
spicier (j) spˈaɪsɪəʳr (s p ai1 s i@ r)
spicily (a) spˈaɪsɪliː (s p ai1 s i l ii)
spicing (v) spˈaɪsɪŋ (s p ai1 s i ng)
allspice (n) ˈɔːlspaɪs (oo1 l s p ai s)
auspices (n) ˈɔːspɪsɪz (oo1 s p i s i z)
hospices (n) hˈɒspɪsɪz (h o1 s p i s i z)
spiciest (j) spˈaɪsɪɪst (s p ai1 s i i s t)
spiciness (n) spˈaɪsɪnəs (s p ai1 s i n @ s)
suspicion (n) sˈəspˈɪʃən (s @1 s p i1 sh @ n)
auspicious (j) ˈɔːspˈɪʃəs (oo1 s p i1 sh @ s)
despicable (j) dˈɪspˈɪkəbl (d i1 s p i1 k @ b l)
despicably (a) dˈɪspˈɪkəbliː (d i1 s p i1 k @ b l ii)
suspicions (n) sˈəspˈɪʃənz (s @1 s p i1 sh @ n z)
suspicious (j) sˈəspˈɪʃəs (s @1 s p i1 sh @ s)
conspicuous (j) kˈənspˈɪkjuəʳs (k @1 n s p i1 k y u@ s)
perspicuity (n) pˌɜːʳspɪkjˈuːɪtiː (p @@2 s p i k y uu1 i t ii)
perspicuous (j) pˈəspˈɪkjuəʳs (p @1 s p i1 k y u@ s)
auspiciously (a) ˈɔːspˈɪʃəsliː (oo1 s p i1 sh @ s l ii)
inauspicious (j) ˌɪnɔːspˈɪʃəs (i2 n oo s p i1 sh @ s)
perspicacity (n) pˌɜːʳspɪkˈæsɪtiː (p @@2 s p i k a1 s i t ii)
suspiciously (a) sˈəspˈɪʃəsliː (s @1 s p i1 sh @ s l ii)
unsuspicious (j) ˌʌnsəspˈɪʃəs (uh2 n s @ s p i1 sh @ s)
conspicuously (a) kˈənspˈɪkjuəʳsliː (k @1 n s p i1 k y u@ s l ii)
inconspicuous (j) ˌɪnkənspˈɪkjuəʳs (i2 n k @ n s p i1 k y u@ s)
perspicacious (j) pˌɜːʳspɪkˈɛɪʃəs (p @@2 s p i k ei1 sh @ s)
perspicuously (a) pˈəspˈɪkjuəʳsliː (p @1 s p i1 k y u@ s l ii)
inauspiciously (a) ˌɪnɔːspˈɪʃəsliː (i2 n oo s p i1 sh @ s l ii)
oversuspicious (j) ˌouvəsəspˈɪʃəs (ou2 v @ s @ s p i1 sh @ s)
conspicuousness (n) kˈənspˈɪkjuəʳsnəs (k @1 n s p i1 k y u@ s n @ s)
inconspicuously (a) ˌɪnkənspˈɪkjuəʳsliː (i2 n k @ n s p i1 k y u@ s l ii)
perspicuousness (n) pˈəspˈɪkjuəʳsnəs (p @1 s p i1 k y u@ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiǎn, ㄒㄧㄢˇ, / ] prominent; conspicuous, #1,554 [Add to Longdo]
怀疑[huái yí, ㄏㄨㄞˊ ㄧˊ, 怀 / ] to doubt; to suspect; doubt; suspicion; skeptical, #2,486 [Add to Longdo]
[ruì, ㄖㄨㄟˋ, ] lucky; auspicious; propitious; rayl (acoustical unit), #3,040 [Add to Longdo]
[là, ㄌㄚˋ, ] hot (spicy); pungent, #3,967 [Add to Longdo]
[xiōng, ㄒㄩㄥ, ] ominous; inauspicious; famine; crop failure, #5,748 [Add to Longdo]
[xiáng, ㄒㄧㄤˊ, ] auspicious; propitious, #6,924 [Add to Longdo]
可疑[kě yí, ㄎㄜˇ ㄧˊ, ] suspicious; dubious, #8,820 [Add to Longdo]
嫌疑[xián yí, ㄒㄧㄢˊ ㄧˊ, ] suspicion; (be) suspected (of), #8,969 [Add to Longdo]
大户[dà hù, ㄉㄚˋ ㄏㄨˋ, / ] great family; rich family; large landlord; conspicuous spender or consumer, #9,062 [Add to Longdo]
引人注目[yǐn rén zhù mù, ㄧㄣˇ ㄖㄣˊ ㄓㄨˋ ㄇㄨˋ, ] to attract attention; eye-catching; conspicuous, #9,828 [Add to Longdo]
[ruì, ㄖㄨㄟˋ, ] astute; perspicacious; farsighted, #10,375 [Add to Longdo]
吉利[jí lì, ㄐㄧˊ ㄌㄧˋ, ] auspicious; lucky; propitious, #10,850 [Add to Longdo]
大吉[dà jí, ㄉㄚˋ ㄐㄧˊ, ] very auspicious; extremely lucky, #12,531 [Add to Longdo]
显效[xiǎn xiào, ㄒㄧㄢˇ ㄒㄧㄠˋ, / ] to show an effect; to produce an effect; a conspicuous effect, #16,585 [Add to Longdo]
显眼[xiǎn yǎn, ㄒㄧㄢˇ ㄧㄢˇ, / ] conspicuous; eye-catching; glamorous, #16,999 [Add to Longdo]
前瞻性[qián zhān xìng, ㄑㄧㄢˊ ㄓㄢ ㄒㄧㄥˋ, ] farsightedness; perspicacity; prescience, #17,120 [Add to Longdo]
卑鄙[bēi bǐ, ㄅㄟ ㄅㄧˇ, ] base; mean; contemptible; despicable, #17,782 [Add to Longdo]
不起眼[bù qǐ yǎn, ㄅㄨˋ ㄑㄧˇ ㄧㄢˇ, ] seemingly unimportant; inconspicuous; unremarkable; nothing to write home about, #18,095 [Add to Longdo]
刺激性[cì jī xìng, ㄘˋ ㄐㄧ ㄒㄧㄥˋ, ] thrilling; exciting; stimulating; irritating; provocative; pungent; spicy, #19,007 [Add to Longdo]
香料[xiāng liào, ㄒㄧㄤ ㄌㄧㄠˋ, ] spice; flavoring; condiment; perfume, #19,767 [Add to Longdo]
猜疑[cāi yí, ㄘㄞ ㄧˊ, ] to suspect; suspicious; misgivings, #21,796 [Add to Longdo]
辛辣[xīn là, ㄒㄧㄣ ㄌㄚˋ, ] spicy hot (taste); fig. biting (criticism), #22,168 [Add to Longdo]
疑心[yí xīn, ㄧˊ ㄒㄧㄣ, ] suspicion, #24,904 [Add to Longdo]
突显[tū xiǎn, ㄊㄨ ㄒㄧㄢˇ, / ] conspicuous; to make sth stand out; make sth prominent, #25,592 [Add to Longdo]
酸甜苦辣[suān tián kǔ là, ㄙㄨㄢ ㄊㄧㄢˊ ㄎㄨˇ ㄌㄚˋ, ] sour, sweet, bitter and spicy hot; fig. the joys and sorrows of life, #26,090 [Add to Longdo]
多心[duō xīn, ㄉㄨㄛ ㄒㄧㄣ, ] oversensitive; suspicious, #26,908 [Add to Longdo]
龌龊[wò chuò, ㄨㄛˋ ㄔㄨㄛˋ, / ] dirty; filthy; vile; despicable; narrow-minded; petty, #27,190 [Add to Longdo]
不祥[bù xiáng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˊ, ] ominous; inauspicious, #28,573 [Add to Longdo]
崭露头角[zhǎn lù tóu jiǎo, ㄓㄢˇ ㄌㄨˋ ㄊㄡˊ ㄐㄧㄠˇ, / ] to reveal outstanding talent (成语 saw); to stand out as conspicuously brilliant, #31,165 [Add to Longdo]
猜忌[cāi jì, ㄘㄞ ㄐㄧˋ, ] be suspicious and jealous of, #32,230 [Add to Longdo]
卑劣[bēi liè, ㄅㄟ ㄌㄧㄝˋ, ] base; mean; despicable, #33,119 [Add to Longdo]
引人注意[yǐn rén zhù yì, ㄧㄣˇ ㄖㄣˊ ㄓㄨˋ ㄧˋ, ] to attract attention; eye-catching; conspicuous, #35,119 [Add to Longdo]
狐疑[hú yí, ㄏㄨˊ ㄧˊ, ] suspicious; in doubt, #36,055 [Add to Longdo]
凶多吉少[xiōng duō jí shǎo, ㄒㄩㄥ ㄉㄨㄛ ㄐㄧˊ ㄕㄠˇ, / ] everything bodes ill, no positive signs (成语 saw); inauspicious; everything points to disaster, #40,793 [Add to Longdo]
祥瑞[xiáng ruì, ㄒㄧㄤˊ ㄖㄨㄟˋ, ] auspicious; propitious, #41,865 [Add to Longdo]
疑云[yí yún, ㄧˊ ㄩㄣˊ, / ] a haze of doubts and suspicions, #42,815 [Add to Longdo]
疑团[yí tuán, ㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] suspicion; doubts and suspicions; a chain of suspicions, #49,183 [Add to Longdo]
[zhēn, ㄓㄣ, / ] auspicious; lucky, #49,600 [Add to Longdo]
避嫌[bì xián, ㄅㄧˋ ㄒㄧㄢˊ, ] avoid doing anything that may arouse suspicion; avoid arousing suspicion, #49,961 [Add to Longdo]
疑神疑鬼[yí shén yí guǐ, ㄧˊ ㄕㄣˊ ㄧˊ ㄍㄨㄟˇ, ] to suspect everyone; overly suspicious, #50,940 [Add to Longdo]
惶惑[huáng huò, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄛˋ, ] anxious and perplexed; uneasy and confused; suspicious and fearful, #52,392 [Add to Longdo]
欲盖弥彰[yù gài mí zhāng, ㄩˋ ㄍㄞˋ ㄇㄧˊ ㄓㄤ, / ] trying to hide it makes it more conspicuous (成语 saw); A cover up only makes matters worse., #52,530 [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, / ] fragment; spices, #53,027 [Add to Longdo]
紫气[zǐ qì, ㄗˇ ㄑㄧˋ, / ] purple cloud (auspicious portent in astrology), #53,266 [Add to Longdo]
心眼儿[xīn yǎn er, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ ㄦ˙, / ] one's thoughts; mind; intention; willingness to accept new ideas; baseless suspicions, #55,471 [Add to Longdo]
香囊[xiāng náng, ㄒㄧㄤ ㄋㄤˊ, ] spice bag, #65,682 [Add to Longdo]
酸辣汤[suān là tāng, ㄙㄨㄢ ㄌㄚˋ ㄊㄤ, / ] hot and sour soup; sour and spicy soup, #76,184 [Add to Longdo]
五香粉[wǔ xiāng fěn, ㄨˇ ㄒㄧㄤ ㄈㄣˇ, ] five spices powder, #76,417 [Add to Longdo]
嫌隙[xián xì, ㄒㄧㄢˊ ㄒㄧˋ, ] hostility; animosity; suspicion, #78,871 [Add to Longdo]
凶宅[xiōng zhái, ㄒㄩㄥ ㄓㄞˊ, / ] inauspicious abode; haunted house, #85,478 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
klarperspicuous [Add to Longdo]
Argwohn {m}; Verdacht {m}; Vermutung {f}; Ahnung {f}suspicion [Add to Longdo]
Aspik {m}; Sülze {f}aspic [Add to Longdo]
Brasil-Gewürz {n} [cook.]brazilian spice [Add to Longdo]
Deutlichkeit {f}; Auffälligkeit {f}conspicuousness [Add to Longdo]
Deutlichkeit {f}perspicuity [Add to Longdo]
Dopingverdacht {m}suspicion of having taken drugs [Add to Longdo]
Eselsbrücke {f}; Gedächtnishilfe {f} | Eselsbrücken {pl}; Spickzettel {pl}mnemonic; mnemonic rhyme | cribs [Add to Longdo]
Gewürz {n} | Gewürze {pl}spice | spices [Add to Longdo]
Glück {n}auspiciousness [Add to Longdo]
Jämmerlichkeit {f}despicableness [Add to Longdo]
Klarheit {f}perspicaciousness [Add to Longdo]
Misstrauen {n}suspiciousness [Add to Longdo]
Nadel {f} | Nadeln {pl}spicule | spicules [Add to Longdo]
Pickel {m}; Eispickel {m}pick; pickaxe; ice-pick [Add to Longdo]
Piment {m,n}; Nelkenpfeffer {m} [cook.]allspice; pimento [Add to Longdo]
Scharfsinn {m}perspicacity [Add to Longdo]
Schirmherrschaft {f}auspices [Add to Longdo]
Schutzherrschaft {f} | Schutzherrschaften {pl}auspice | auspices [Add to Longdo]
Spam (Frühstücksfleisch)spam (spiced pork and ham; luncheon meat) [Add to Longdo]
Spickaal {m} [cook.] | Spickaale {pl}smoked eel | smoked eels [Add to Longdo]
Spicknadel {f}larding needle [Add to Longdo]
Spickzettel {m} [ugs.]crib [coll.] [Add to Longdo]
Sterbeklinik {f}; Hospiz {n}hospice [Add to Longdo]
Unauffälligkeit {f}inconspicuousness [Add to Longdo]
Verdacht {m}; Verdächtigung {f} | Verdächtigungen {pl} | haltlose Verdächtigung {f} | Verdacht schöpfensuspicion | suspicions | groundless suspicion | to become suspicious [Add to Longdo]
Verdachtsmoment {m} | Verdachtsmomente {pl}suspicious fact | suspicious facts [Add to Longdo]
Würzigkeit {f}spiciness [Add to Longdo]
Verdacht von sich ablenkento divert suspicion from oneself [Add to Longdo]
abschreiben; spickento crib [Add to Longdo]
arglos {adj}unsuspecting; unsuspicious [Add to Longdo]
arglos {adv}unsuspiciously [Add to Longdo]
argwöhnisch; misstrauisch; scheel {adj} (gegen) | argwöhnischer | am argwöhnischstensuspicious (of) | more suspicious | most suspicious [Add to Longdo]
auffällig; deutlich; unübersehbar {adj} | auffälliger | am auffälligstenconspicuous | more conspicuous | most conspicuous [Add to Longdo]
auffallendconspicuous [Add to Longdo]
auffallend {adv}conspicuously [Add to Longdo]
jds. Argwohn beschwichtigento quieten someone's suspicions [Add to Longdo]
bespickendspiking [Add to Longdo]
deutlichperspicuous [Add to Longdo]
deutlich {adv}conspicuously [Add to Longdo]
deutlich {adv}perspicuously [Add to Longdo]
geschniegelt und gebügelt; wie aus dem Ei gepelltspick and span [Add to Longdo]
gespicktspiked [Add to Longdo]
gespickt; geschmort {adj} [cook.]à la mode [Add to Longdo]
gewürzt {adj} | gewürzter | am gewürztestenspiced | more spiced | most spiced [Add to Longdo]
glücksverheißend; viel versprechend; günstig {adj}auspicious [Add to Longdo]
günstig {adv}auspiciously [Add to Longdo]
jämmerlich {adj}despicable [Add to Longdo]
jämmerlich {adv}despicably [Add to Longdo]
klarperspicacious [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
XO醤[エックスオーじゃん, ekkusuo-jan] (n) XO sauce (spicy seafood sauce used primarily in Cantonese cooking) [Add to Longdo]
あやかし[ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters [Add to Longdo]
お屠蘇[おとそ, otoso] (n) New Year's sake; spiced sake [Add to Longdo]
お目出度い(ateji);御目出度い(ateji);お芽出度い(ateji);御芽出度い(ateji);お愛でたい;御愛でたい[おめでたい, omedetai] (n) (1) (uk) (pol) (See めでたい) special; auspicious; happy; (2) naive; innocent; good-natured [Add to Longdo]
お目出度う(ateji)(P);御目出度う(ateji);お芽出度う(ateji);御芽出度う(ateji)[おめでとう, omedetou] (int) (uk) (See おめでたい・1) congratulations!; an auspicious occasion!; (P) [Add to Longdo]
でんと[dento] (adv) imposingly; heavily; conspicuously; in a dignified manner [Add to Longdo]
めきめき[mekimeki] (adv) (on-mim) conspicuously; (P) [Add to Longdo]
アスピック[asupikku] (n) aspic [Add to Longdo]
オールスパイス[o-rusupaisu] (n) allspice [Add to Longdo]
オランダ薄荷[オランダはっか;オランダハッカ, oranda hakka ; orandahakka] (n) (uk) (See スペアミント) spearmint (Mentha spicata) [Add to Longdo]
キョドる[kyodo ru] (v5r,vi) (1) (sl) (See 挙動) to act suspiciously; to behave in a strange way; (exp) (2) How are you today? [Add to Longdo]
コンスピキュオスエンジェルフィッシュ[konsupikyuosuenjierufisshu] (n) conspicuous angelfish (Chaetodontoplus conspicillatus); spectacled angelfish [Add to Longdo]
シードスパイス[shi-dosupaisu] (n) seed spice [Add to Longdo]
スターアニス[suta-anisu] (n) star anise (spice) [Add to Longdo]
スパイシー[supaishi-] (adj-na) spicy [Add to Longdo]
スパイシースパイス[supaishi-supaisu] (n) spicy spice [Add to Longdo]
スパイス[supaisu] (n) spice; (P) [Add to Longdo]
スピッカート[supikka-to] (n) spiccato (ita [Add to Longdo]
チャンジャ[chanja] (n) salted Pacific cod entrails in spicy sauce [Add to Longdo]
トッポッキ;トッポキ[toppokki ; toppoki] (n) tteokbokki (spicy stir-fried Korean rice cake) (kor [Add to Longdo]
ハーブスパイス[ha-busupaisu] (n) herb spice [Add to Longdo]
パプリカ[papurika] (n) paprika (spice made from sweet peppers) (hun [Add to Longdo]
ピーピー柿[ピーピーかき, pi-pi-kaki] (n) (abbr) (See 柿の種・かきのたね・2,ピーナッツ,柿ピー・かきピー,ピー柿・ピーかき) mix of peanuts and spicy baked or fried mochi chips in the shape of kaki (Japanese persimmon) seeds [Add to Longdo]
ピー柿[ピーかき, pi-kaki] (n) (abbr) (See 柿の種・かきのたね・2,ピーナッツ,柿ピー・かきピー) mix of peanuts and spicy baked or fried mochi chips in the shape of kaki (Japanese persimmon) seeds [Add to Longdo]
ホスピス[hosupisu] (n) hospice; (P) [Add to Longdo]
マサラ;マサラー[masara ; masara-] (n) masala (mixture of spices used in Indian cooking) [Add to Longdo]
リアトリス[riatorisu] (n) liatris (esp. the dense blazing star, Liatris spicata) (lat [Add to Longdo]
悪推量[わるずいりょう, waruzuiryou] (adj-na,n) distrust; unjust suspicion [Add to Longdo]
伊予水木[いよみずき;イヨミズキ, iyomizuki ; iyomizuki] (n) (uk) (See 土佐水木) iyomizugi winter hazel (Corylopsis spicata) [Add to Longdo]
異形[いぎょう, igyou] (adj-no,adj-na,n) (arch) fantastic; grotesque; strange-looking; suspicious-looking [Add to Longdo]
異彩[いさい, isai] (n) conspicuous colour; conspicuous color [Add to Longdo]
一際;一きわ[ひときわ, hitokiwa] (adv) conspicuously; noticeably; remarkably; still more; especially [Add to Longdo]
一頭地を抜く[いっとうちをぬく, ittouchiwonuku] (exp,v5k) to cut a conspicuous figure; to be by far the best [Add to Longdo]
瓜田李下[かでんりか, kadenrika] (exp) Be careful not to invite the least suspicion; Leave no room for scandal [Add to Longdo]
影の薄い[かげのうすい, kagenousui] (adj-i) (See 影が薄い) inconspicuous; unobtrusive; low profile [Add to Longdo]
艶っぽい[つやっぽい, tsuyappoi] (adj-i) romantic; spicy; coquettish [Add to Longdo]
汚職疑惑[おしょくぎわく, oshokugiwaku] (n) suspicion of corruption [Add to Longdo]
黄道吉日[おうどうきちにち;こうどうきちにち, oudoukichinichi ; koudoukichinichi] (n) very auspicious day for all types of occasions [Add to Longdo]
[きのと, kinoto] (adj-na,n) (1) second (party to an agreement); the B party (e.g. in a contract); the latter; (2) strange; quaint; stylish; chic; spicy; queer; witty; tasty; romantic; (exp) (3) (abbr) (sl) (See 御疲れ様) thank you; goodbye; goodnight; (P) [Add to Longdo]
乙な味[おつなあじ, otsunaaji] (n) strange taste; spicy taste [Add to Longdo]
佳節;嘉節[かせつ, kasetsu] (n) auspicious occasion [Add to Longdo]
加薬[かやく, kayaku] (n) spices; seasoning; adding extra ingredients (med) [Add to Longdo]
可笑しい(P);奇怪しい(iK)[おかしい, okashii] (adj-i) (1) (uk) funny; amusing; comical; laughable; ridiculous; (2) (uk) strange; odd; funny; peculiar; weird; unusual; eccentric; (3) (uk) improper; unsuitable; unbecoming; (4) (uk) suspicious; (P) [Add to Longdo]
嘉辰;佳辰[かしん, kashin] (n) lucky day; auspicious occasion; happy day [Add to Longdo]
嘉日[かじつ, kajitsu] (n) good day; auspicious occasion [Add to Longdo]
怪しい(P);妖しい[あやしい, ayashii] (adj-i) (1) (怪しい only) suspicious; dubious; doubtful; dodgy; suspicious (referring to a potential amorous relation); dangerous (e.g. financial situation); ominous (e.g. weather); strange; shady; fishy; (2) (See いろっぽい) charming; bewitching; mysterious; (P) [Add to Longdo]
怪しげ[あやしげ, ayashige] (adj-na,n) questionable; doubtful; suspicious [Add to Longdo]
怪火[かいか, kaika] (n) fire of mysterious or suspicious origin [Add to Longdo]
怪漢[かいかん, kaikan] (n) suspicious man [Add to Longdo]
怪鳥;化鳥[けちょう;かいちょう(怪鳥), kechou ; kaichou ( kaichou )] (n) (See 鵺・1) suspicious bird; strange bird; eerie bird; ominous bird; apparition transformed into a bird [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top