ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

speculations

S P EH2 K Y AH0 L EY1 SH AH0 N Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -speculations-, *speculations*, speculation
CMU English Pronouncing Dictionary
SPECULATIONS S P EH2 K Y AH0 L EY1 SH AH0 N Z
SPECULATION S P EH2 K Y AH0 L EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
speculations (n) spˌɛkjulˈɛɪʃənz (s p e2 k y u l ei1 sh @ n z)
speculation (n) spˌɛkjulˈɛɪʃən (s p e2 k y u l ei1 sh @ n)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
speculation(n) การใคร่ครวญ, See also: การพิจารณา, Syn. meditation, consideration

English-Thai: Nontri Dictionary
speculation(n) การหมุนเงิน,ความคิด,การเดา,การเสี่ยงโชค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
speculationการคาดคะเน, การเก็งความจริง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Speculationการเก็งกำไร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Speculationการเก็งกำไร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
speculationHe consumed much of each day in idle speculation.
speculationHe lost the greater part of his fortune in speculation.
speculationHe sometimes indulges himself in idle speculation.
speculationNo speculation has taken place concerning the motives.
speculationSpeculation is growing apace.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเก็งกำไร(n) speculation, See also: approximation, estimation, Example: การเก็งกำไรสินค้าของพ่อค้าทำให้เขาถูกต่อว่ามากมาย
สิ่งที่คิด(n) what someone thinks, See also: thought, idea, speculation, reflection, Example: บางครั้งสิ่งที่คิดก็ไม่เป็นจริงเสมอไป
สิ่งที่คิด(n) what someone thinks, See also: thought, idea, speculation, reflection, Example: บางครั้งสิ่งที่คิดก็ไม่เป็นจริงเสมอไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กักตุน[kaktun] (v) EN: hoard for speculation ; corner
การเก็งกำไร[kān kengkamrai] (n) EN: speculation
การเล็งกำไร[kān leng kamrai] (n, exp) EN: speculation
การเล่นหุ้น[kān len hun] (n, exp) EN: speculation
สิ่งที่คิด[sing thī khit] (n, exp) EN: what someone thinks ; thought ; idea ; speculation ; reflection

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
推测[tuī cè, ㄊㄨㄟ ㄘㄜˋ, / ] conjecture; speculate; speculation; surmise, #9,323 [Add to Longdo]
囤积[tún jī, ㄊㄨㄣˊ ㄐㄧ, / ] to stock up; to lay in supplies; to hoard (for speculation); to corner the market in sth, #19,935 [Add to Longdo]
投机倒把[tóu jī dǎo bǎ, ㄊㄡˊ ㄐㄧ ㄉㄠˇ ㄅㄚˇ, / ] speculation and profiteering (成语 saw); buying and selling on speculation, #37,042 [Add to Longdo]
官倒[guān dǎo, ㄍㄨㄢ ㄉㄠˇ, ] speculation by officials; profiteering by government employees; bureaucratic turpitude [Add to Longdo]
投机买卖[tóu jī mǎi mài, ㄊㄡˊ ㄐㄧ ㄇㄞˇ ㄇㄞˋ, / ] buying and selling on speculation [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mutmaßung {f}; Spekulation {f}speculation [Add to Longdo]
Rätselraten {n}speculation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[u] (aux-v) (1) (after the imperfective form of certain verbs and adjectives) indicates speculation; (2) indicates will; (3) indicates invitation [Add to Longdo]
よう[you] (aux-v) (1) (non-五段 verbs, e.g. 食べよう) indicates speculation; (2) indicates will; (3) indicates invitation [Add to Longdo]
スペキュレーション[supekyure-shon] (n) speculation [Add to Longdo]
為替投機[かわせとうき, kawasetouki] (n) currency speculation [Add to Longdo]
一六勝負[いちろくしょうぶ, ichirokushoubu] (n) gambling; speculation [Add to Longdo]
憶説;臆説[おくせつ, okusetsu] (n) hypothesis; speculation; surmise; conjecture [Add to Longdo]
憶測(P);臆測[おくそく, okusoku] (n,vs) guess; speculation; supposition; (P) [Add to Longdo]
下馬評[げばひょう, gebahyou] (n) rumor; rumour; gossip; speculation; irresponsible criticism; hearsay [Add to Longdo]
株式投機[かぶしきとうき, kabushikitouki] (n) stock speculation; speculation in stocks; playing the stock market [Add to Longdo]
空相場[くうそうば, kuusouba] (n) speculation; fictitious transaction [Add to Longdo]
[やま, yama] (n,ctr) (1) mountain; hill; (2) mine (e.g. coal mine); (3) heap; pile; (n) (4) crown (of a hat); thread (of a screw); tread (of a tire); (5) climax; peak; critical point; (6) guess; speculation; (7) (used by policemen, crime reporters, etc.) criminal case; crime; (8) (See 山鉾) festival float (esp. one mounted with a decorative halberd); (n-pref) (9) wild; (P) [Add to Longdo]
山勘[やまかん, yamakan] (adj-na,n) guesswork; speculation [Add to Longdo]
思惟[しい;しゆい, shii ; shiyui] (n,vs) (1) (esp. しい) thought; thinking; speculation; (2) {Buddh} (esp. しゆい) using wisdom to get to the bottom of things; focusing one's mind; deep contemplation; concentrating; deliberating; pondering; reflecting [Add to Longdo]
思索[しさく, shisaku] (n,vs) speculation; thinking; meditation; (P) [Add to Longdo]
思弁[しべん, shiben] (n,vs) speculation [Add to Longdo]
思惑(P);思わく(P)[おもわく, omowaku] (n,adj-no) (1) expectation; prediction; forecast; (2) anticipation; speculation; (P) [Add to Longdo]
射幸;射倖[しゃこう, shakou] (n) speculation [Add to Longdo]
新聞辞令[しんぶんじれい, shinbunjirei] (n) Appointment conjecturally reported in a newspaper; announcement of an appointment which is (turns out to be) mere press speculation [Add to Longdo]
推考[すいこう, suikou] (n,vs) surmising; speculation [Add to Longdo]
先物買い[さきものがい, sakimonogai] (n,vs) buying futures; speculation [Add to Longdo]
想察[そうさつ, sousatsu] (n,vs) (obsc) surmisal; hypothesis; speculation; conjecture; supposition [Add to Longdo]
相場[そうば, souba] (n) (1) market price; (2) speculation (e.g. on stocks); (3) reputation (according to conventional wisdom); estimation; esteem; (P) [Add to Longdo]
地上げ;地揚げ[じあげ;ちあげ, jiage ; chiage] (n,vs) (1) land speculation; (2) raising the ground level [Add to Longdo]
土地投機[とちとうき, tochitouki] (n) land speculation; real-estate speculation; speculation in land [Add to Longdo]
投機[とうき, touki] (n) speculation; venture; stockjobbing; gambling (on stocks); (P) [Add to Longdo]
投機熱[とうきねつ, toukinetsu] (n) speculation fever [Add to Longdo]
揣摩臆測;揣摩憶測[しまおくそく, shimaokusoku] (n,vs) conjectures and surmises; speculation; giving one's imagination full play without any ground [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top