ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

speculation

S P EH2 K Y AH0 L EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -speculation-, *speculation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
speculation(n) การใคร่ครวญ, See also: การพิจารณา, Syn. meditation, consideration

English-Thai: Nontri Dictionary
speculation(n) การหมุนเงิน,ความคิด,การเดา,การเสี่ยงโชค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
speculationการคาดคะเน, การเก็งความจริง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Speculationการเก็งกำไร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Speculationการเก็งกำไร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
speculationHe consumed much of each day in idle speculation.
speculationHe lost the greater part of his fortune in speculation.
speculationHe sometimes indulges himself in idle speculation.
speculationNo speculation has taken place concerning the motives.
speculationSpeculation is growing apace.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเก็งกำไร(n) speculation, See also: approximation, estimation, Example: การเก็งกำไรสินค้าของพ่อค้าทำให้เขาถูกต่อว่ามากมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กักตุน[kaktun] (v) EN: hoard for speculation ; corner
การเก็งกำไร[kān kengkamrai] (n) EN: speculation
การเล็งกำไร[kān leng kamrai] (n, exp) EN: speculation
การเล่นหุ้น[kān len hun] (n, exp) EN: speculation
สิ่งที่คิด[sing thī khit] (n, exp) EN: what someone thinks ; thought ; idea ; speculation ; reflection

CMU English Pronouncing Dictionary
SPECULATION S P EH2 K Y AH0 L EY1 SH AH0 N
SPECULATIONS S P EH2 K Y AH0 L EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
speculation (n) spˌɛkjulˈɛɪʃən (s p e2 k y u l ei1 sh @ n)
speculations (n) spˌɛkjulˈɛɪʃənz (s p e2 k y u l ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
投机倒把[tóu jī dǎo bǎ, ㄊㄡˊ ㄐㄧ ㄉㄠˇ ㄅㄚˇ, / ] speculation and profiteering (成语 saw); buying and selling on speculation, #37,042 [Add to Longdo]
官倒[guān dǎo, ㄍㄨㄢ ㄉㄠˇ, ] speculation by officials; profiteering by government employees; bureaucratic turpitude [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[u] (aux-v) (1) (after the imperfective form of certain verbs and adjectives) indicates speculation; (2) indicates will; (3) indicates invitation [Add to Longdo]
よう[you] (aux-v) (1) (non-五段 verbs, e.g. 食べよう) indicates speculation; (2) indicates will; (3) indicates invitation [Add to Longdo]
スペキュレーション[supekyure-shon] (n) speculation [Add to Longdo]
為替投機[かわせとうき, kawasetouki] (n) currency speculation [Add to Longdo]
一六勝負[いちろくしょうぶ, ichirokushoubu] (n) gambling; speculation [Add to Longdo]
憶説;臆説[おくせつ, okusetsu] (n) hypothesis; speculation; surmise; conjecture [Add to Longdo]
憶測(P);臆測[おくそく, okusoku] (n,vs) guess; speculation; supposition; (P) [Add to Longdo]
下馬評[げばひょう, gebahyou] (n) rumor; rumour; gossip; speculation; irresponsible criticism; hearsay [Add to Longdo]
株式投機[かぶしきとうき, kabushikitouki] (n) stock speculation; speculation in stocks; playing the stock market [Add to Longdo]
空相場[くうそうば, kuusouba] (n) speculation; fictitious transaction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 speculation
   n 1: a message expressing an opinion based on incomplete
      evidence [syn: {guess}, {conjecture}, {supposition},
      {surmise}, {surmisal}, {speculation}, {hypothesis}]
   2: a hypothesis that has been formed by speculating or
     conjecturing (usually with little hard evidence);
     "speculations about the outcome of the election"; "he
     dismissed it as mere conjecture" [syn: {speculation},
     {conjecture}]
   3: an investment that is very risky but could yield great
     profits; "he knew the stock was a speculation when he bought
     it" [syn: {speculation}, {venture}]
   4: continuous and profound contemplation or musing on a subject
     or series of subjects of a deep or abstruse nature; "the
     habit of meditation is the basis for all real knowledge"
     [syn: {meditation}, {speculation}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top