ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spec

S P EH1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spec-, *spec*
English-Thai: Longdo Dictionary
specifications(n) ข้อมูลจำเพาะ (มักปรากฏท้ายคู่มือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า)
spectrograph(n) กล้องโทรทัศน์/กล้องดูดาว ที่มีความสามารถในการบันทึกภาพจากสิ่งที่ส่องอยู่ เช่น The solar-stellar spectrograph is located 5 meters south of the main solar spectrograph on the ground floor of the McMath Telescope complex., See also: Spectoscope, telescope

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
speck(n) แต้ม, See also: จุดเล็กๆ, ชิ้นเล็กๆ, Syn. jot, spot, dot, bit, minim, Ant. lot, hunk, heap
speck(vt) แต้มจุด, See also: ทำเครื่องหมายจุด
specs(n) แว่นตา, Syn. glasses
specie(n) เงินเหรียญ
special(adj) เฉพาะ, See also: เจาะจง, Syn. specific, particular, proper, unique, Ant. general, indefinite
special(n) สิ่งที่พิเศษ, See also: คนพิเศษ, รายการพิเศษ
species(n) ประเภท, See also: ชนิด, Syn. class, genus, order, rank, sort, type
specify(vt) กำหนด, See also: ระบุ, Syn. indicate, designate, cite
speckle(n) จุดด่าง, Syn. spot, fleck, point
speckle(vt) ทำให้เป็นจุดด่าง, Syn. dot, freckle, spot

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
special(สเพช'เชิล) adj.,n. (สิ่งที่) พิเศษ,เฉพาะ,จำเพาะ,เฉพาะอย่าง,เจาะจง,แตกต่างจากธรรมดา,ยกเว้น,ใหญ่ยิ่ง,มาก,สนิทสนม., See also: specially adv., Syn. uncommon, specific
special characterอักขระพิเศษแต่เดิมใช้หมายถึงอักขระที่เป็นเครื่องหมายต่าง ๆ เช่น + - * / $ = , " " ฯลฯ รวมทั้งสระ วรรณยุกต์ ในภาษาไทย บางทีเรียกรวม ๆ ว่า เครื่องหมายวรรคตอนก็ได้ นอกจากนั้น ยังหมายรวมถึงตัวอักขระที่ไม่สามารถกดได้จากแป้นพิมพ์ แต่อาจใช้เทคนิคบางอย่างทำให้พิมพ์ออกมาได้ เช่น ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช การกดแป้น Shift+ALT+K จะได้ภาพลูกแอปเปิลแหว่ง (สัญลักษณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิล) ถ้าใช้แบบอักษรชื่อ Symbol
specialise(สเพช'เชิลไลซ) vi.,vt. เป็นผู้เชี่ยวชาญ,ศึกษาเป็นพิเศษ,ปรับให้เข้าสภาวะบางอย่าง,ระบุ,กำหนดขอบเขต., See also: specialisation n. specialization n., Syn. concentrate on, major in
specialist(สเพช'ชะลิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้ชำนาญการ,ผู้ชำนาญเฉพาะทาง,ผู้ชำนาญพิเศษ., See also: specialistic adj.
speciality(สเพชชิแอล'ที) n. ความชำนาญพิเศษ,สิ่งที่ชำนาญเป็นพิเศษ,ลักษณะเฉพาะ,ลักษณะเฉพาะสาขา,เรื่องที่ทำได้ดีเป็นพิเศษ,เรื่องใหม่,สิ่งใหม่,เรื่องเฉพาะกิจ,นิติกรรม,สัญญาที่ประทับตรา,ข้อปลีกย่อย. adj. แสดงลักษณะเฉพาะ,เอกเทศ, Syn. specialty
specialize(สเพช'เชิลไลซ) vi.,vt. เป็นผู้เชี่ยวชาญ,ศึกษาเป็นพิเศษ,ปรับให้เข้าสภาวะบางอย่าง,ระบุ,กำหนดขอบเขต., See also: specialisation n. specialization n., Syn. concentrate on, major in
species(สพี'ชีซ,-สพี'ซีซ) n.ชนิด, (พืช) ชนิดของสกุลพืช,จำพวก, -Phr. (the species มนุษย์ มนุษยชาติ) pl. species
specifiable(สเพส'ซะไฟ'อะเบิล) adj. กำหนดได้แน่นอน,ระบุได้แน่นอน,เจาะจงได้
specific(สพิซิฟ'ฟิค) adj. โดยเฉพาะ,เจาะจง,พิเศษ,จำเพาะ,ตามชนิด,ระบุ,กำหนด, (ฟิสิกส์) เปรียบเทียบ. n. สิ่งที่เจาะจง,ยาสำหรับโรคเฉพาะ,น้ำหนักพิกัด,เกณฑ์., See also: specifically adv. specificity n., Syn. definite, particular
specific gravityn. ความถ่วงจำเพาะ,ความหนาแน่นเปรียบเทียบ., Syn. relative density.

English-Thai: Nontri Dictionary
special(adj) เจาะจง,พิเศษ,เฉพาะ,ยกเว้น,สนิทสนม
specialist(n) ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้ชำนาญพิเศษ,ผู้ชำนาญการ
specialization(n) ความชำนาญ,ความเชี่ยวชาญ
specialize(vt) ศึกษาเฉพาะสาขา,มีความชำนาญเป็นพิเศษ,ระบุ
specially(adv) อย่างเฉพาะเจาะจง,อย่างพิเศษ
specialty(n) ของพิเศษ,ชนิดพิเศษ,ความชำนาญพิเศษ,ลักษณะเฉพาะ
species(n) ชนิด,พันธ์,จำพวก,รูปแบบ
specific(adj) แน่นอน,เจาะจง,โดยเฉพาะ,พิเศษ
specifically(adv) โดยชนิด,โดยจำเพาะ,โดยพันธุ์,เป็นลักษณะเฉพาะ
specification(n) รายการ,การชี้เฉพาะ,รายละเอียด,การเจาะจง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
special acceptanceการรับเป็นกรณีพิเศษ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
special actบทกฎหมายเฉพาะเรื่อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
special agentตัวแทนเฉพาะการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
special assessmentการประเมินพิเศษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
special authorityอำนาจเฉพาะการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
special bonusเงินปันผลพิเศษ มีความหมายเหมือนกับ extra dividend [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
special caseกรณีพิเศษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
special characterอักขระพิเศษ [มีความหมายเหมือนกับ additional character] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
special committeeคณะกรรมาธิการพิเศษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
special condition of averageเงื่อนไขพิเศษการเฉลี่ย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Special and Differential Treatment (S and D)การประติบัติแบบพิเศษและแตกต่าง " ในความตกลงต่าง ๆ ของ WTO จะมีข้อบทเกี่ยวกับการให้การปฏิบัติเป็นพิเศษและแตกต่างแก่สมาชิกที่เป็น ประเทศกำลังพัฒนา ข้อบท ดังกล่าวอาจแบ่งกว้าง ๆ ได้เป็น 3 ลักษณะ คือ (1) ข้อบทที่กำหนดให้ประเทศพัฒนาแล้วต้องดำเนินมาตรการเพื่อช่วยอำนวยความสะดวก ทางการค้าแก่ประเทศเหล่านี้ (2) ความยืดหยุ่นในการปฏิบัติตามพันธะกรณีในความตกลงต่าง ๆ อาทิ ระยะเวลาปรับตัวที่นานกว่าหรือระดับการเปิดตลาดที่น้อยกว่าประเทศพัฒนาแล้ว (3) การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะแก่ประเทศเหล่านี้ " [การทูต]
Special assessmentsเงินค่าประเมิน [TU Subject Heading]
Special bibliographyบรรณานุกรมหัวข้อวิชาใดหัวข้อวิชาหนึ่ง, Example:

บรรณานุกรม (Bibliography) เป็นหนังสืออ้างอิงประเภทหนึ่ง ให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งข้อมูล รายชื่อหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ทั้งในรูปแบบของสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นหนังสืออ้างอิงประเภทที่บอกให้ทราบว่าจะค้นหาสารสนเทศได้จากแหล่งใด

ลักษณะของบรรณานุกรม ในหนึ่งรายการ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ ครั้งที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์ เมืองที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์ จำนวนหน้า ราคา หรืออาจมีคำอธิบายสาระสำคัญของหนังสือโดยย่อประกอบด้วย

ความสำคัญของบรรณานุกรม คือ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นคว้าหาสารสนเทศประกอบการศึกษา วิจัย ได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วน เป็นเครื่องมือติดตามความเคลื่อนไหวของทรัพยากรสารสนเทศ และเป็นคู่มือในการจัดหาและช่วยในการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ

บรรณานุกรม มีหลายประเภท เช่น บรรณานุกรมทั่วไป บรรณานุกรมแห่งชาติ บรรณานุกรมเฉพาะวิชา

บรรณานุกรมเฉพาะวิชา (Special bibliography) เป็นบรรณานุกรมที่รวบรวมรายชื่อหนังสือ สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง อาจมีบทคัดย่อประกอบ ตัวอย่างเช่น บรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ทางบรรณารักษศาสตร์และบทคัดย่อ

ในอีกความหมายหนึ่ง บรรณานุกรม หมายถึงข้อความที่ประกอบ หรือระบุไว้ในส่วนท้าย หรือแนบท้ายหนังสือ รายงาน บทความวิชาการ และงานวิจัย ที่ผู้เขียนได้ใช้ประกอบในการเขียนผลงาน เพื่อแสดงหลักฐาน ความน่าเชื่อถือ เและเป็นการให้ความเคารพผลงานทางปัญญาที่ผู้อื่นได้แสดงไว้ รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้อ่านที่สนใจติดตามและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Special Buildingอาคารพิเศษ, Example: 1. โรงมหรสพ อัฒจันทร์ หอประชุม หอสมุด หอศิลป์ พิพิธภัณฑสถาน หรือ ศาสนสถาน 2. อู่เรือ คานเรือ หรือ ท่าจอดเรือ สำหรับเรือขนาดใหญ่เกิน 100 ตันกรอส 3. อาคารหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสูงเกิน 15.00 เมตร หรือสะพาน หรืออาคารหรือโครงหลังคาช่วงหนึ่งเกิน 10.00 เมตร หรือมีลักษณะโครงสร้างที่อาจก่อให้เกิดภยันตรายต่อสาธารณชนได้ 4. อาคารที่เก็บวัสดุไวไฟ วัตถุระเบิด หรือวัสดุกระจายแพร่พิษหรือรังสีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Special charactersอักขระพิเศษ, Example: อักขระที่พิมพ์ให้เห็นได้และมักจะใช้ร่วมกับตัวเลข เช่น เครื่องหมายดอลลาร์ ($) จุลภาค (,) เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%) [คอมพิวเตอร์]
Special collectionกลุ่มทรัพยากรเฉพาะด้าน [TU Subject Heading]
Special daysวันพิเศษ [TU Subject Heading]
Special drawing rightสิทธิพิเศษถอนเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Special drawing rightsสิทธิถอนเงินพิเศษ [TU Subject Heading]
Special educationการศึกษาพิเศษ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Special current depositบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ
special offers(phrase) บริการพิเศษ
Special Procedures(n, org) กลไกพิเศษ
special remuneration paymentเงินตอบแทนพิเศษ
Special saving depositบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ
specialization[สเปเชียล ไล้เซชั่น] (n) จุดประสงค์เฉพาะ (ถ้าเขียนแบบอังกฤษจะเขียนเป็น Specialisation)
speciation(n) (พืช)สายพันธุ์ใหม่
specification(vt) รายละเอียด
spectroscopy(n) การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์สเปกตรัม
spectrum(n) ความคิด วิธีการซึ่งมีหลากหลายและสัมพันธ์หรือมีผลกระทบต่อกัน (ที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่ง เช่นวิธีแก้ปัญหาคนไร้ที่อยู่อาศัย)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The transmitted specs never said anything about any chair or a restraining harness or survival gear.รายละเอียดไม่เคยส่ง พูดอะไรเกี่ยวกับเก้าอี้ใด ๆ หรือเทียมรั้ง Contact (1997)
And that's Walter Hagen's man, Spec Hammond.นั่นแฮมมอนผู้เขียนเชียร์เฮเก้นตลอด The Legend of Bagger Vance (2000)
I want you to tell Spec to hold the flag in case I make it. He'll love that.ให้สเปคถือธงไว้ เผื่อลูกนี้ลงคนคงชอบ The Legend of Bagger Vance (2000)
Hagen wants Spec to hold the flag for him in case he sinks it.- เฮเก้นให้สเปคถือธงไว้ The Legend of Bagger Vance (2000)
Let me at least pull the specs for you.ขอให้ผมแสดงให้คุณดู An Inconvenient Lie (2007)
I'm not jumping.Broad specs haven't worked,So it's not bacterial.ผมยังไม่คิดขนาดนั้น,มันยังไม่ขยายวงมาก มันไม่ใช่แบคทีเรีย 97 Seconds (2007)
Morgan,I'd like you to tell me the exact specs for the team surrounding the compound.มอแกนฉันอยากให้นายบอกสเป็กของหน่วยที่ล้อมอยู่หน่อย Chuck Versus the First Date (2008)
And he just had the program specs laying around on his hard drives?แล้วเขามีรายละเอียด อยู่ในฮาร์ดไดรฟ์ของเขาด้วยใช่มั้ย Knight Rider (2008)
Client's team was able to pull the specs for the car's computer off of Graiman's hard drives.คนของผู้ที่จ้างเรา สามารถระบุรายละเอียดได้แล้ว เรื่องรถคอมพิวเตอร์ ที่อยู่ในฮาร์ดไดรฟ์ของเกรแมน Knight Rider (2008)
Kitt's specs were on the drives.ระบบต่างๆ ของคิทก็อยู่ในไดรฟ์นั่นด้วย Knight Rider (2008)
I'll download the specs to the North American Vehicle Manufacturing Database.ฉันจะส่งข้อมูล ไปที่ฐานข้อมูล/Nการผลิตยานพาหนะของอเมริกาเหนือ Wrecking Crew (2008)
And the mass spec picked up kerosene, which leads me to believe that A.J. Watkins was buried at the beach near a bonfire.และเครื่องแมสเสป็ค ตรวจพบน้ำมันก๊าด ซึ่งทำให้เชื่อได้ว่า เอเจวัตกิ้นส์ต้องถูกฝัง แถวชายหาด Wrecking Crew (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spec2ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
specAbout eighty thousand spectators packed into the stadium last night.
specAfter that many live in special homes for the aged where their children and grandchildren can come to visit them.
specA good specimen might weigh up to a kilo.
specA high degree of specialization is required in that company.
specAll families with children get special rates.
specAlmost one-third of all office workers wear spectacles.
specAlthough rain forests make up only two percent of the earth's surface, over half the world's wild plant, animal and insect species live there.
specA mere 529 spectators watched the game.
specAmong these there may be new sources of food fish and new species of other creatures.
specAn effective writer is one who knows what sort of words should be employed in any specific context.
specAn inexperienced stock speculator could easily let his business go to pot and lose his entire fortune.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บัตรแข็ง(n) privilege, See also: special privilege, Syn. บัตรเบ่ง, Thai Definition: อิทธิพลหรืออำนาจ, Notes: (ปาก)
ผู้พบเห็น(n) watcher, See also: spectator, witness, Syn. ผู้พบเจอ, คนเห็น, Example: การฟาดฟันกันครั้งนี้สร้างความโกลาหลให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก, Count Unit: คน
ปั่นราคา(v) speculate, Example: ทุกวันนี้ที่ดินส่วนใหญ่ขายไม่ออก ความกังวลที่ว่าจะมีต่างชาติเข้ามากว้านซื้อที่ดิน ปั่นราคา ทำกำไร เหมือนสมัยน้าชาติคงไม่มีให้เห็นอีกแล้ว, Thai Definition: ใช้เล่ห์ทางการตลาดทำให้ราคาสูงขึ้น
ปั่นหุ้น(v) speculate stock, Example: โบรกเกอร์ปั่นหุ้นให้สูงขึ้นเพื่อขายเอากำไร, Thai Definition: ใช้เล่ห์ทางการตลาดทำให้ราคาหุ้นสูงขึ้น
ถ.พ.(n) specific gravity, Syn. ความถ่วงจำเพาะ, Thai Definition: อัตราส่วนของน้ำหนักของเทหวัตถุกับน้ำหนักของสารมาตรฐานที่มีปริมาตรเท่ากับเทหวัตถุนั้น โดยทั่วไปใช้น้ำบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิ 4 ํ ซ. เป็นสารมาตรฐาน
ศูนย์เฉพาะกิจ(n) ad hoc center, See also: special center, Example: นอกจากภาระกิจต่างๆ ที่แต่ละกองกำกับการมีหน้าที่ในแต่ละเขตพื้นที่รับผิดชอบแล้ว กองปราบปรามยังได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจต่างๆ ขึ้นอีกด้วย
ที่ปรึกษาพิเศษ(n) special advisor, Example: ผมได้ลาออกจากการเป็นพนักงานกระทรวง มาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาพิเศษให้กับหน่วยงานและบริษัทต่างๆ, Thai Definition: บุคคลที่ได้รับคัดเลือกเป็นพิเศษ มีหน้าที่ให้ความเห็นและคำแนะนำ
แว่น(n) glasses, See also: spectacles, Count Unit: อัน
ผาก(n) species of thornless bamboo, See also: Oxytenanthera nigrociliata, Syn. ไผ่ผาก, Example: พ่อกำลังอยากได้ไผ่ผากมาประดับสวนที่บ้าน, Thai Definition: ชื่อไผ่ชนิด Gigantochloa hasskarliana Back. ในวงศ์ Gramineae ไม่มีหนาม ปล้องยาว กาบหุ้มลําต้นแข็ง สีส้ม มีขนดํา
อาจารย์พิเศษ(n) special instructor, Example: คณะอักษรศาสตร์เชิญอาจารย์จากต่างประเทศมาเป็นอาจารย์พิเศษ, Count Unit: คน, Thai Definition: อาจารย์ที่ได้รับเชิญมาสอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดิเรก[adirēk] (adj) EN: special ; superior  FR: spécial ; extra ; supérieur
อาหารป่า[āhān pā] (n, exp) EN: wild food ; jungle food  FR: gibier [m] ; spécialité culinaire de la forêt [f]
อาหารพิเศษ[āhān phisēt] (n, exp) FR: spécialité culinaire [f]
อาจารย์พิเศษ[ājān phisēt] (n, exp) EN: special instructor
อนาคต[anākhot] (n) EN: future ; prospect  FR: futur [m]
อัญเชิญ[anchoēn] (v) EN: respectfully invite ; invite with great respect ; respectfully engage
อนุมาน[anumān] (v) EN: estimate ; reckon ; expect ; deduce ; infer ; speculate  FR: estimer ; spéculer ; déduire ; inférer
อาชญาบัตร[ātyābat] (n) EN: license for prospecting for minerals, fising, slaughtering animals
อาชญาบัตรผูกขาด[ātyābat phūkkhāt] (n, exp) EN: exclusive prospecting license for minerals
ใบปลิว[baipliū = baipliu] (n) EN: leaflet ; handbill  FR: imprimé [m] ; prospectus [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPEC S P EH1 K
SPECS S P EH1 K S
SPECK S P EH1 K
SPECKS S P EH1 K S
SPECHT S P EH1 K T
SPECKLE S P EH1 K AH0 L
SPECIAL S P EH1 SH AH0 L
SPECKER S P EH1 K ER0
SPECIFY S P EH1 S AH0 F AY2
SPECIES S P IY1 SH IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spec (n) spˈɛk (s p e1 k)
speck (n) spˈɛk (s p e1 k)
specs (n) spˈɛks (s p e1 k s)
specie (n) spˈiːʃiː (s p ii1 sh ii)
specks (n) spˈɛks (s p e1 k s)
special (n) spˈɛʃl (s p e1 sh l)
species (n) spˈiːʃiːz (s p ii1 sh ii z)
specify (v) spˈɛsɪfaɪ (s p e1 s i f ai)
specked (j) spˈɛkt (s p e1 k t)
speckle (n) spˈɛkl (s p e1 k l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
专业[zhuān yè, ㄓㄨㄢ ㄧㄝˋ, / ] specialized field; main field of study (at university); major, #629 [Add to Longdo]
[tè, ㄊㄜˋ, ] special; unique; distinguished; especially; unusual; very, #718 [Add to Longdo]
观众[guān zhòng, ㄍㄨㄢ ㄓㄨㄥˋ, / ] spectator; audience, #1,354 [Add to Longdo]
专门[zhuān mén, ㄓㄨㄢ ㄇㄣˊ, / ] specialist; specialized; customized, #1,560 [Add to Longdo]
特殊[tè shū, ㄊㄜˋ ㄕㄨ, ] special; particular; unusual; extraordinary, #1,600 [Add to Longdo]
专用[zhuān yòng, ㄓㄨㄢ ㄩㄥˋ, / ] special; dedicated, #4,255 [Add to Longdo]
专题[zhuān tí, ㄓㄨㄢ ㄊㄧˊ, / ] special topic, #4,505 [Add to Longdo]
特定[tè dìng, ㄊㄜˋ ㄉㄧㄥˋ, ] special; specific; designated; particular, #4,984 [Add to Longdo]
眼镜[yǎn jìng, ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] spectacles; eyeglasses; CL:副[fu4], #5,143 [Add to Longdo]
特价[tè jià, ㄊㄜˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] special price, #5,402 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
specht(n) นกหัวขวาน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Specht {m} | Spechte {pl}woodpecker | woodpeckers [Add to Longdo]
Speck {m}bacon [Add to Longdo]
Speckle-Interferometrie {f}Speckle interferometry [Add to Longdo]
Specklemesstechnik {f}Speckle measurement [Add to Longdo]
Speckschnitte {f} | Speckschnitten {pl}rasher | rashers [Add to Longdo]
Speckschwarte {f} | Speckschwarten {pl}bacon rind | bacon rinds [Add to Longdo]
Speckseite {f} | Speckseiten {pl}flitch of bacon | flitches of bacon [Add to Longdo]
Speckstein {m}soapstone [Add to Longdo]
Speck auslassento render bacon [Add to Longdo]
Spechttöpfer {m} [ornith.]White-throated Treerunner [Add to Longdo]
Spechtfink {m} [ornith.]Woodpecker Finch [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
specimen(uniq) บุคคลตัวอย่าง

Japanese-English: EDICT Dictionary
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
桫欏(oK);杪欏(oK)[へご;ヘゴ, hego ; hego] (n) (uk) Cyathea spinulosa (species of tree fern) [Add to Longdo]
螠(oK)[ゆむし;ユムシ, yumushi ; yumushi] (n) (uk) spoonworm (esp. species Urechis unicinctus) [Add to Longdo]
[たかべ;タカベ, takabe ; takabe] (n) (uk) Labracoglossa argentiventris (species of knifefish) [Add to Longdo]
鱮;鰱[たなご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]
NPO法[エヌピーオーほう, enupi-o-hou] (n) (See 特定非営利活動促進法) the NPO Law (1998); Law Concerning the Promotion of Specific Non-Profit Organization Activities [Add to Longdo]
いた椎[いたじい;イタジイ, itajii ; itajii] (n) (uk) (See すだ椎) Castanopsis sieboldii (species of chinquapin) [Add to Longdo]
いちい樫[いちいがし;イチイガシ, ichiigashi ; ichiigashi] (n) (uk) Quercus gilva (species of oak) [Add to Longdo]
[u] (aux-v) (1) (after the imperfective form of certain verbs and adjectives) indicates speculation; (2) indicates will; (3) indicates invitation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アンスペシファイドビットレイト[あんすぺしふぁいどびっとれいと, ansupeshifaidobittoreito] unspecified bit rate [Add to Longdo]
エクステンドメモリ仕様[エクステンドメモリしよう, ekusutendomemori shiyou] extended memory specification (XMS) [Add to Longdo]
グラフィック基本要素の表示要相[グラフィックきほんようそのひょうじようそう, gurafikku kihonyousonohyoujiyousou] aspects of primitives [Add to Longdo]
サービスアスペクト[さーびすあすぺくと, sa-bisuasupekuto] service aspect [Add to Longdo]
スペクトル[すぺくとる, supekutoru] spectrum (radio) [Add to Longdo]
スペクトルバンド[すぺくとるばんど, supekutorubando] spectral band [Add to Longdo]
スペクトル半値幅[すぺくとるはんねはば, supekutoruhannehaba] FWHM, full width half maximum, spectral width [Add to Longdo]
スペクトル幅[すぺくとるはば, supekutoruhaba] FWHM, full width half maximum, spectral width [Add to Longdo]
スペック[すぺっく, supekku] specification (abbr) [Add to Longdo]
テスト仕様[テストしよう, tesuto shiyou] test specification [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  spec
      n 1: a detailed description of design criteria for a piece of
           work [syn: {specification}, {spec}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top