ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

some

S AH1 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -some-, *some*
Possible hiragana form: そめ
English-Thai: Longdo Dictionary
have a go at someone(phrase) วิจารณ์ใครบางคน หรือบ่นเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง
get someone's feet wetเริ่มทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นครั้งแรกที่ค่อนข้างมีความเสี่ยง เช่น If you've never invested money in the stock market, now is the time to get your feet wet.
condescend (to somebody)(vi) ปฏิบัติตนกับผู้อื่นในลักษณะที่คิดว่าตนเองสำคัญหรือฉลาดกว่า เช่น When giving a talk, be careful not to condescend to your audience. เวลาที่พูด ระวังอย่าพูดในลักษณะที่คิดว่าตนเองสำคัญหรือฉลาดกว่าผู้ฟัง
condescend (to do something)(vt) ยอมทำ ในลักษณะที่ผู้ทำคิดว่าตนเองอยู่ในระดับทางสังคมหรือตำแหน่งหน้าที่ที่สูงกว่า แต่ยอมลดตัวลงมาทำสิ่งที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่า เช่น I had to wait almost two hours before he condescended to see us. ฉันต้องรอเกือบสองชั่วโมง กว่าเขาจะยอมออกมาพบฉัน, Syn. deign

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
some(adj) เล็กน้อย, Syn. a few, a little, a bit, any
some(pron) บางส่วน, Syn. any, a few, more or less
some(adj) ที่มีจำนวนสองหรือสาม
some(adj) ไม่เจาะจง, See also: คร่าวๆ
some(adv) คร่าวๆ
some(adv) เล็กน้อย
some(suf) เต็มไปด้วย
some(suf) สองหรือมากกว่าสองคนในการกระทำหนึ่งๆ
someday(adv) ในวันหนึ่ง (ในอนาคต), Syn. sometime, sooner or later
somehow(adv) ด้วยวิธีใดก็ตาม, See also: อย่างไรก็ตาม, Syn. however, anyhow, anyway

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
some(ซัม) adj.,pron. บางส่วน,บางอัน,บางชิ้น,มีบ้าง,ไม่แน่,ไม่เจาะจง adv. ประมาณ,โดยประมาณ,คร่าว ๆ ,ในราว,ค่อนข้าง, Syn. certain
some way(ซัม'เวย์) adv. บางวิธี,บางวิธีการ,บางประการ, Syn. somehow
somebody(ซัม'บอดดี) pron.,n. บางคน
somedayadv. บางวัน
somedealadv. ค่อนข้าง,ค่อนข้างจะ
somehow(ซัม'เฮา) adv. ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง,ด้วยเหตุผลบางประการ
someone(ซัม'วัน) pron. บางคน,บางบุคคล,คนนั้นคนนี้
someplace(ซัม'เพลส) adv. บางที,บางแห่ง
somersault(ซัม'เมอะซอลทฺ) vi.,n. (การ) ตีลังกา,หกคะเมน,เปลี่ยนแปลงสิ้นเชิง., Syn. somerset, summersault, summerset
somerset(ซัม'เมอะซิท,-เซท) n.,vi. =somersault

English-Thai: Nontri Dictionary
some(adj) บางอย่าง,บ้าง,บางอัน,ประมาณ
some(pro) บางคน,บางอัน,บางส่วน
somebody(n) บางคน,ใครคนหนึ่ง
someone(n) บางคน,ใครคนหนึ่ง
somersault(n) การตีลังกา,การหกคะเมน,การพลิกกลับ
somersault(vt) ตีลังกา,หกคะเมน,พลิกกลับ
something(pro) บางสิ่ง,บางอย่าง
sometime(adv) บางเวลา,บางที,บางครั้ง,บางโอกาส,บางคราว
sometimes(adv) บางเวลา,บางที,บางครั้ง,บางโอกาส,บางคราว
somewhat(adv) บางส่วน,ค่อนข้างจะ,บ้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
somesthesia; somaesthesia; somataesthesia; somatesthesiaความรู้สึกมีกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Boy. Some rain.ฝนตกหนักเนอะ 21 Grams (2003)
Find some secluded glade where she can pick wildflowers.พบบางบึงเงียบสงบ ที่เธอสามารถเลือกดอกไม้ป่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Some daу when mу dreamsบางวันหนึ่งเมื่อความฝันของ ฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Some daу mу рrince will comeบางวันเจ้าชายของฉันจะมา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Some daу we'll meet againบางวันที่เราจะได้พบกันอีกครั้ง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Some daу when sрring is hereบางวันเมื่อฤดูใบไม้ผลิอยู่ที่นี่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Some daу mу рrince will comeบางวันเจ้าชายของฉันจะมา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Some daу we'll meet againบางวันที่เราจะได้พบกันอีกครั้ง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Some daу when sрring is hereบางวันเมื่อฤดูใบไม้ผลิอยู่ที่นี่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Some daу when mу dreamsบางวันหนึ่งเมื่อความฝันของ ฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Some daу when sрring is hereบางวันเมื่อฤดูใบไม้ผลิอยู่ที่นี่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Some daу when mу dreamsบางวันหนึ่งเมื่อความฝันของ ฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
someA boy made off with some money.
someA boy ran off with some money.
someAbstract art is something to feel.
someA budget deficit must be financed somehow.
someA businessman is working out some figures with a calculator.
someA canary is a small bird and people sometimes keep it as a pet.
someA captain sometimes goes to Davy Jones's locker with his ship.
someA casual remark can hurt someone.
someAccepting money as a politician is sometimes a gray area.
someAccording to some scholars, a major earthquake could occur at any moment now.
someA check is a method of paying money to somebody.
someA child is crying somewhere.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำหน้า(n) someone like you, Syn. หน้า, Example: ฉันจะคอยดูว่าน้ำหน้าอย่างเธอจะเลี้ยงลูกได้ดีแค่ไหน, Thai Definition: ใช้ในความแดกดัน รังเกียจ หรือ ดูหมิ่น เป็นต้น
บางประการ(n) some aspects, See also: some measures, Ant. ทุกประการ, Example: องค์กรแรงงานได้รับสิทธิสามารถดำเนินมาตรการบางประการเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของกรรมกรได้
บางประเด็น(n) some issues, See also: some main points/ideas, Ant. ทุกประเด็น, Example: ผู้เข้าร่วมการประชุมจากฝ่ายต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในบางประเด็น
บางราย(n) some people, See also: some cases, Ant. ทุกราย, Example: กัญชาเป็นยาเสพติดที่มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทของบุคคลแตกต่างกัน บางรายใช้นิดหน่อยก็เกิดอาการเป็นพิษบางรายใช้มากก็ไม่เป็นไร
มิ่งขวัญ(n) idol, See also: someone or something esteemed, someone or something revered, Example: พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญ และที่รักเคารพเทิดทูลของคนทั้งชาติ, Thai Definition: สิ่งหรือผู้เป็นที่รักหรือเคารพนับถือ
วันใด(n) someday, See also: one of these days, Example: วันใดที่ฉันเกิดท้อใจ ฉันจะนึกถึงคำสั่งสอนของแม่เสมอ, Count Unit: วัน, Thai Definition: เวลาในช่วงวันนั้น
วันหนึ่ง(n) someday, See also: one of these days, Example: เขากล่าวกับทุกคนว่า วันหนึ่งเขาจะต้องขอเธอแต่งงานให้ได้, Count Unit: วัน
บางท่าน(pron) someone, See also: somebody, Syn. บางคน, Example: ร้านเคียงเลอาหารอร่อย สะอาด บรรยากาศดีมาก บางท่านอาจจะซื้อแล้วแกะหอยนางรมเป็นตัวๆ ทานที่นั่นได้เลย
วันก่อน(n) some days ago, See also: previous day, the other day, Example: วันก่อนไปหาหมอ เขาให้ยามากิน ยามันเม็ดใหญ่ กินลำบากจัง, Count Unit: วัน, Thai Definition: วันในอดีต
วันหนึ่งวันใด(n) some day, See also: one of these days, Syn. วันใดวันหนึ่ง, Example: ผมไม่กระทำตนแบบเช้าถึงเย็นถึง หรือไปขอดื่มกาแฟในวันหนึ่งวันใดในแต่ละสัปดาห์ เพราะผมเห็นว่าไม่จำเป็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบอ้าง[aēp-āng] (v) EN: claim, pretend that something is true  FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
อำ[am] (v) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff  FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อำนวยความสะดวก[amnūay khwām sadūak] (v, exp) EN: facilitate ; make something convenient ; make something easy  FR: faciliter ; rendre aisé
อ้าง[āng] (v) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite  FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)
อ้างว่า[āng wā] (v) EN: claim ; claim something is true ; pretend that something is true  FR: affirmer que ; prétendre que ; soutenir que
อันตราย[antarāi] (adj) EN: dangerous ; risky ; hazardous ; perilous ; venturesome  FR: dangereux ; risqué ; périlleux
เอาใจช่วย[aojai chūay] (v, exp) EN: wish somebody success ; wish success to somebody  FR: soutenir ; encourager
เอาลง[ao long] (v, exp) EN: put something down  FR: enlever
อะไร[arai] (x) EN: whatever ; anything ; something  FR: quelque chose ; rien
อัดฉีด[atchīt] (v) EN: encourage someone by giving them money  FR: graisser la patte à qqn (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
SOME S AH1 M
SOMER S AH1 M ER0
SOMES S AH1 M Z
SOMESH S OW2 M EH1 SH
SOMERS S AH1 M ER0 Z
SOMEDAY S AH1 M D EY2
SOMEONE S AH1 M W AH2 N
SOMEHOW S AH1 M HH AW2
SOMEBODY S AH1 M B AH0 D IY2
SOMEBODY S AH1 M B AA2 D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
some (j) sʌm (s uh m)
someday (a) sˈʌmdɛɪ (s uh1 m d ei)
somehow (a) sˈʌmhau (s uh1 m h au)
someone (n) sˈʌmwʌn (s uh1 m w uh n)
someway (a) sˈʌmwɛɪ (s uh1 m w ei)
Somerset (n) sˈʌməsət (s uh1 m @ s @ t)
somebody (prp) sˈʌmbədiː (s uh1 m b @ d ii)
sometime (a) sˈʌmtaɪm (s uh1 m t ai m)
somewhat (a) sˈʌmwɒt (s uh1 m w o t)
someplace (a) sˈʌmplɛɪs (s uh1 m p l ei s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一些[yī xiē, ㄧ ㄒㄧㄝ, ] some; a few; a little, #144 [Add to Longdo]
有些[yǒu xiē, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄝ, ] some; somewhat, #401 [Add to Longdo]
有人[yǒu rén, ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ, ] someone; people; anyone; there is someone there; occupied (as in restroom), #564 [Add to Longdo]
[mǒu, ㄇㄡˇ, ] some; a certain; sb or sth indefinite; such-and-such, #663 [Add to Longdo]
[xiē, ㄒㄧㄝ, ] some; few; several; (a measure word), #1,029 [Add to Longdo]
有所[yǒu suǒ, ㄧㄡˇ ㄙㄨㄛˇ, ] somewhat; to some extent, #1,470 [Add to Longdo]
某些[mǒu xiē, ㄇㄡˇ ㄒㄧㄝ, ] some; certain (things), #1,981 [Add to Longdo]
有时[yǒu shí, ㄧㄡˇ ㄕˊ, / ] sometimes; now and then, #2,006 [Add to Longdo]
有时候[yǒu shí hou, ㄧㄡˇ ㄕˊ ㄏㄡ˙, / ] sometimes, #2,262 [Add to Longdo]
某种[mǒu zhǒng, ㄇㄡˇ ㄓㄨㄥˇ, / ] some kind (of), #3,380 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
染め上げる[そめあげる, someageru] (vi) ย้อม

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
染める[そめる, someru] TH: ย้อมสี  EN: to dye

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bei Gelegenheitsome time; at your convenience; in your time [Add to Longdo]
Weltverbesserer {m}; Weltverbesserin {f}some who thinks he/she an to the world to rights; do-gooder [Add to Longdo]
andermalsome other time [Add to Longdo]
dereinstsome day [Add to Longdo]
irgendwosome place; someplace [Add to Longdo]
irgendein Witzboldsome wit [Add to Longdo]
Einige Zuschauer könnten an diesen Szenen Anstoß nehmen.Some viewers may find these scenes disturbing. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
[くりかえし;おなじ;おなじく;のま;どうのじてん, kurikaeshi ; onaji ; onajiku ; noma ; dounojiten] (n) repetition of kanji (sometimes voiced) [Add to Longdo]
○;〇(iK)[まる, maru] (n) (1) circle (sometimes used for zero); (2) (See ◎) (ant [Add to Longdo]
3P[さんピー, san pi-] (n) (col) (sens) threesome [Add to Longdo]
X染色体[エックスせんしょくたい, ekkusu senshokutai] (n) X chromosome [Add to Longdo]
Y染色体[ワイせんしょくたい, wai senshokutai] (n) Y chromosome [Add to Longdo]
web拍手;ウェブ拍手[ウェブはくしゅ, uebu hakushu] (n) (sometimes abbr. to 拍手) system for showing appreciation to the author of a web-site (lit [Add to Longdo]
xx[ちょめちょめ, chomechome] (n) (m-sl) (sometimes also **, ○○, etc.) (See 伏せ字・1) blankety-blank; bleep; used in place of sensitive word (often sexually related) [Add to Longdo]
[a] (int) (1) Ah! (expression of surprise, recollection, etc.); Oh!; (2) Hey! (to get someone's attention) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ベータテストを実施する[ベータテストをじっしする, be-tatesuto wojisshisuru] to beta test (something) [Add to Longdo]
取り外す[とりはずす, torihazusu] to demount, to dismantle, to take something away, to detach [Add to Longdo]
精通者[せいつうしゃ, seitsuusha] expert (person), someone in the know [Add to Longdo]
読み込む[よみこむ, yomikomu] to express (e.g. emotion), to fetch (e.g. CPU inst.), to read (extra meaning) into (something) [Add to Longdo]
満足[まんぞく, manzoku] satisfaction (vs) (e.g. of some condition) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
初める[そめる, someru] beginnen ...someru [Add to Longdo]
染める[そめる, someru] faerben [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 some
   adv 1: (of quantities) imprecise but fairly close to correct;
       "lasted approximately an hour"; "in just about a minute";
       "he's about 30 years old"; "I've had about all I can
       stand"; "we meet about once a month"; "some forty people
       came"; "weighs around a hundred pounds"; "roughly
       $3,000"; "holds 3 gallons, more or less"; "20 or so
       people were at the party" [syn: {approximately}, {about},
       {close to}, {just about}, {some}, {roughly}, {more or
       less}, {around}, {or so}]
   adj 1: quantifier; used with either mass nouns or plural count
       nouns to indicate an unspecified number or quantity;
       "have some milk"; "some roses were still blooming";
       "having some friends over"; "some apples"; "some paper"
       [ant: {all(a)}, {no(a)}]
   2: relatively much but unspecified in amount or extent; "we
     talked for some time"; "he was still some distance away"
   3: relatively many but unspecified in number; "they were here
     for some weeks"; "we did not meet again for some years"
   4: remarkable; "that was some party"; "she is some skier"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top