ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sober

S OW1 B ER0   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sober-, *sober*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sober[ADJ] ไม่เมา (ยาหรือเหล้า), Syn. abstinent, moderate, Ant. intemperate
sober[ADJ] เอาจริงเอาจัง, See also: เคร่งขรึม, เยือกเย็น, สุขุม, Syn. serious, solemn, Ant. frivolous
sober up[PHRV] เลิกดื่ม, See also: หยุดดื่ม
sober down[PHRV] ทำให้คลายความตื่นเต้น, See also: ตื่นเต้นน้อยลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sober(โซ'เบอะ) adj. ไม่เมา,มีสติ,ปกติ,สุขุม,เยือกเย็น,เคร่งขาม,สงบเสงี่ยม,ไม่คุยโว,ไม่จินตนาการ,มีเหตุผล vt.,vi. ทำให้หรือกลายเป็นไม่เมา (มีสติ,ปกติ...), See also: soberingly adv. soberly adv., Syn. moderate
sober-mindedadj. มีสติ,สุขุม,สงบเสงี่ยม,เยือกเย็น,มีเหตุผล., See also: sober-mindedness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
sober(adj) เงียบขรึม,เป็นปกติ,มีสติ,สุขุม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sober (adj ) สร่างเมา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But people must be sober and enlightened.แต่คนจะต้องมีสติและตรัสรู้ Idemo dalje (1982)
You think I'd step foot on this tub sober?คิดว่าฉันต้องการตั้งเท้าบนอ่าง นี้มีสติ? 2010: The Year We Make Contact (1984)
House of Abercrombie and Blair, publishers, drunk or sober.บ้านของ Abercrombie และแบลร์สำนักพิมพ์เมาหรือสติ The Russia House (1990)
The only two sober people there.เพียงสองคนมีสติมี The Russia House (1990)
They sobered him up.เขากำลังบำบัดอยู่ Goodfellas (1990)
No. I was sobering up.ที่ผมได้รับการขึ้น sobering The Shawshank Redemption (1994)
and therefore is not by any to be enterprised lightly, or wantonly, to satisfy man's carnal lusts and appetites, but reverently, discreetly, advisedly, soberly, and in the fear of God, duly considering the causes for which matrimony was ordained.และในขณะนี้ถ้าไม่มีใครหาญกล้า เข้ามาอย่างไม่จริงจังหรือพิเรนทร์ เพื่อที่จะคัดค้านด้วยความปรารถนา ในทางกามาและความกระหาย แต่ด้วยความเคารพ ด้วยการไตร่ตรอง การมีสติ ความสุขุม Episode #1.6 (1995)
I'd never been more sober in my life.- ทำใจไม่ได้ Gattaca (1997)
I'm going to hang myself as soon as I'm sober.ข้าจะแขวนคอตาย ทันทีที่หายปวด The Man in the Iron Mask (1998)
And tomorrow morning, I'll be sober... but you'll still be beautiful.เธอก็ยังสวยอยู่นะ อีชาบิว - อีชาบิว The Dreamers (2003)
Sober up.สู้ตายโว้ย.. 11:14 (2003)
Well, let's check it out before they sober up.เอาล่ะ ไหนไปดูกันหน่อยสิ ก่อนที่พวกเขาจะเลิก Mr. Monk and the Blackout (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
soberHe drinks a lot but always seems sober.
soberHe led a sober life.
soberI went for a walk to try to sober up.
soberRegardless of how much he drank, he seems as sober as ever.
soberThe first thing that came to my attention was the large sofa. It was covered in sober coloured leather, the seat and the back both looked wide and comfortable.
soberWere you sober at that time?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมองสุขุม[adj.] (samøng sukhum) EN: sober-minded ; coolheaded   
สุขุม[v.] (sukhum) EN: keep cool ; be calm ; be composed ; be sober   
ตรึงเครียด[v. exp.] (treung khrīet) EN: be serious; be sober ; look grave   

CMU English Pronouncing Dictionary
SOBER    S OW1 B ER0
SOBERS    S OW1 B ER0 Z
SOBERED    S OW1 B ER0 D
SOBERLY    S OW1 B ER0 L IY0
SOBERING    S OW1 B ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sober    (v) sˈoubər (s ou1 b @ r)
sobers    (v) sˈoubəz (s ou1 b @ z)
sobered    (v) sˈoubəd (s ou1 b @ d)
soberly    (a) sˈoubəliː (s ou1 b @ l ii)
sobering    (v) sˈoubərɪŋ (s ou1 b @ r i ng)
sober-sides    (n) sˈoubə-saɪdz (s ou1 b @ - s ai d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nüchtern; nicht betrunken {adj} | nüchterner | am nüchternstensober | more sober | most sober [Add to Longdo]
sachlich; nüchtern {adj} | sachlicher; nüchterner | am sachlichsten; am nüchternstensober | soberer | soberest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クリソベリル[, kurisoberiru] (n) chrysoberyl [Add to Longdo]
覚ます(P);醒ます[さます, samasu] (v5s,vt) (1) to awaken; (2) to disabuse; (3) to sober up; (P) [Add to Longdo]
覚める(P);醒める[さめる, sameru] (v1,vi) (1) to wake; to wake up; (2) to become sober; to sober up; to regain consciousness (e.g. after anaesthesia); (3) to come to one's senses; to be disillusioned; (P) [Add to Longdo]
謹厳[きんげん, kingen] (adj-na,n) stern; grave; solemn; sobersided [Add to Longdo]
謹厳実直[きんげんじっちょく, kingenjicchoku] (n) sober and honest [Add to Longdo]
金緑石[きんりょくせき, kinryokuseki] (n) chrysoberyl [Add to Longdo]
肩が凝る;肩がこる[かたがこる, katagakoru] (exp,v5r) (1) to have stiff shoulders; (2) to be ill at ease; (adj-f) (3) serious; sober [Add to Longdo]
渋い(P);澁い(oK)[しぶい, shibui] (adj-i) (1) astringent; bitter; puckery; rough; harsh; tart; (2) austere; elegant (and unobtrusive); refined; quiet (and simple); sober; sombre; subdued; tasteful (in a quiet way); understated; (3) sour (look); glum; grim; sullen; sulky; (4) stingy; tight-fisted; (P) [Add to Longdo]
寝そべる[ねそべる, nesoberu] (v5r,vi) to sprawl; to lie sprawled [Add to Longdo]
真面目(ateji)(P);眞面目(ateji)(oK)[まじめ, majime] (adj-na,n) diligent; serious; honest; sober; grave; earnest; steady; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sober
   adj 1: not affected by a chemical substance (especially alcohol)
       [ant: {drunk}, {inebriated}, {intoxicated}]
   2: dignified and somber in manner or character and committed to
     keeping promises; "a grave God-fearing man"; "a quiet sedate
     nature"; "as sober as a judge"; "a solemn promise"; "the
     judge was solemn as he pronounced sentence" [syn: {grave},
     {sedate}, {sober}, {solemn}]
   3: lacking brightness or color; dull; "drab faded curtains";
     "sober Puritan grey"; "children in somber brown clothes"
     [syn: {drab}, {sober}, {somber}, {sombre}]
   4: completely lacking in playfulness [syn: {unplayful},
     {serious}, {sober}] [ant: {playful}]
   v 1: cause to become sober; "A sobering thought"
   2: become more realistic; "After thinking about the potential
     consequences of his plan, he sobered up" [syn: {sober up},
     {sober}]
   3: become sober after excessive alcohol consumption; "Keep him
     in bed until he sobers up" [syn: {sober up}, {sober}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top