ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sneer

S N IH1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sneer-, *sneer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sneer(vi) ยิ้มเยาะ, See also: เย้ยหยัน, พูดดูถูก, ทำหน้าเยาะเย้ย, ทำหน้าล้อเลียน, Syn. cackle, gigle, laugh
sneer(vt) พูดดูถูก, See also: เย้ยหยัน, เยาะเย้ย, Syn. mock, scoff, Ant. honor, respect
sneer(n) คำพูดเยาะเย้ย, See also: คำพูดดูถูก, Syn. detraction, scoff
sneerer(n) คนที่เยาะเย้ยคนอื่น, See also: คนดูถูกคนอื่น, Syn. cynic
sneer at(phrv) ยิ้มเยาะ, See also: เย้ยหยัน
sneerful(adj) ซึ่งเยาะเย้ยคนอื่น, See also: ซึ่งดูถูกคนอื่น, Syn. scornful
sneering(adj) ซึ่งเยาะเย้ยคนอื่น, See also: ซึ่งดูถูกคนอื่น, Syn. scornful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sneer(สเนียร์) vi.,vt.,n. (การ) หัวเราะเยาะ,เยาะเย้ย,เย้ยหยัน,ยิ้มเยาะ,ถากถาง,เหน็บแนม., See also: sneering adj., Syn. scoff, mock, gibe, jeer

English-Thai: Nontri Dictionary
sneer(vi) เยาะเย้ย,ยิ้มเยาะ,ถากถาง,ดูถูก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sneerAny boy who should do that would be sneered.
sneerHe curled his lip in a sneer.
sneerHe did something stupid and was sneered at.
sneerThe stepmother sneered at Cinderella.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวเราะเยาะ(v) laugh at, See also: sneer, mock, Syn. เยาะเย้ย, Ant. ชมเชย, ยกย่อง, Example: เธอแน่ใจว่าเขาหัวเราเยาะเธอ เธอจึงทำท่าปั้นปึ่งใส่, Thai Definition: หัวเราะเพื่อเยาะเย้ยให้เจ็บใจ
แสยะ(v) sneer, See also: grimace, Example: ชายฉกรรจ์แสยะยิ้มหยันเยาะ ความกลัวที่มีต่อผู้เฒ่าหมดลง, Thai Definition: อาการของปากที่แบะออก แสดงให้รู้ว่า เกลียด เยาะเย้ย หรือ เกลียดกลัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวเราะเยาะ[hūarǿ yǿ] (v) EN: deride ; ridicule ; laugh at ; sneer ; mock ; laugh at  FR: tourner en dérision ; ridiculiser ; se moquer de ; rire de ; railler (litt.)
แสยะ[sayae] (v) EN: sneer ; grin ; grimace with the mouth ; smile broadly ; smile grimly ; smile scornfully  FR: forcer un sourire
ตลก[talok] (v) EN: fun ; joke ; jest ; ridicule ; amuse ; jeer ; mock ; sneer ; taunt ; play the fool  FR: plaisanter
เย้ย[yoēi] (v) EN: mock ; jeer ; laugh at ; sneer ; ridicule  FR: se moquer ; tourner en dérision
เยาะเย้ย[yǿyoēi] (v) EN: ridicule ; mock ; jeer ; sneer ; laugh at ; make fun of ; chaff ; deride  FR: ridiculiser ; bafouer

CMU English Pronouncing Dictionary
SNEER S N IH1 R
SNEERS S N IH1 R Z
SNEERED S N IH1 R D
SNEERING S N IH1 R IH0 NG
SNEERINGER S N IH1 R IH0 N JH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sneer (v) snˈɪəʳr (s n i@1 r)
sneers (v) snˈɪəʳz (s n i@1 z)
sneered (v) snˈɪəʳd (s n i@1 d)
sneering (v) snˈɪəʳrɪŋ (s n i@1 r i ng)
sneeringly (a) snˈɪəʳrɪŋliː (s n i@1 r i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あざ笑う;嘲笑う;せせら笑う;嘲ら笑う[あざわらう(あざ笑う;嘲笑う);せせらわらう(嘲笑う;せせら笑う;嘲ら笑う), azawarau ( aza warau ; seserawarau ); seserawarau ( seserawarau ; sesera warau ; az] (v5u,vt) (uk) to sneer at; to ridicule [Add to Longdo]
笑い(P);咲い;嗤い[わらい, warai] (n) (1) (See 笑う・1) laugh; laughter; (2) (See 笑う・2) smile; (3) (esp. 嗤い) (See 笑う・3) sneer; (P) [Add to Longdo]
笑う(P);咲う;嗤う[わらう, warau] (v5u,vi) (1) to laugh; (2) to smile; (3) (esp. 嗤う) to sneer; to ridicule; (P) [Add to Longdo]
冷罵[れいば, reiba] (n,vs) sneer; scoffing; abuse [Add to Longdo]
冷評[れいひょう, reihyou] (n,vs) sarcasm; sneer; jeer [Add to Longdo]
嗤笑[ししょう, shishou] (n,vs) sneer [Add to Longdo]
嘲笑[ちょうしょう, choushou] (n,vs) scorn; sneer [Add to Longdo]
揶揄嘲笑[やゆちょうしょう, yayuchoushou] (n,vs) ridicule and sneer; (cast) ridicule and scorn (upon) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sneer
   n 1: a facial expression of contempt or scorn; the upper lip
      curls [syn: {sneer}, {leer}]
   2: a contemptuous or scornful remark
   v 1: express through a scornful smile; "she sneered her
      contempt"
   2: smile contemptuously; "she sneered at her little sister's
     efforts to play the song on the piano"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top