ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

smugged

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smugged-, *smugged*, smugg, smugge
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smugge(vi) ลักลอบนำเข้าอย่างผิดกฎหมาย, Syn. bootleg, moonshine
smugge(vt) ลักลอบนำเข้าอย่างผิดกฎหมาย, Syn. bootleg, moonshine
smuggle(vi) ลักลอบนำเข้า
smuggle(vt) ลักลอบนำเข้า
smuggle in(phrv) ลักลอบนำเข้า, Ant. smuggle out
smuggle out(phrv) ลักลอบนำออก, Ant. smuggle in
smuggle past(phrv) ลักลอบนำผ่าน
smuggle through(phrv) ลักลอบเข้าประเทศ
peanut smuggling(sl) คำเรียกผู้หญิงที่ใส่เสื้อโป๊จนเห็นหัวนม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
smuggle(สมัก'เกิล) vt.,vi. ลักลอบนำสินค้าเข้าหรือออกโดยผิดกฎหมาย,แอบถือไปด้วย, See also: smuggler n.

English-Thai: Nontri Dictionary
smuggle(vt) ลอบนำเข้า
smuggler(n) คนลอบนำของเถื่อนเข้ามา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
smugglingการลักลอบ (นำเข้าหรือส่งออก) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
smugglingการลักลอบ (นำเข้าหรือออก) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diamond smugglingการลักลอบเพชรหนีศุลกากร [TU Subject Heading]
Human smugglingการลักลอบขนผู้ย้ายถิ่น [TU Subject Heading]
Smugglingการลักลอบหนีศุลกากร [TU Subject Heading]
Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crimeกระบวนการบาหลี เกี่ยวกับการลักลอบขนคนเข้าเมือง การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติในเอเชียและแปซิฟิก [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
smuggIn the latest report it is written that 90% of all the cocaine smuggled in the world is transported by sea, and most of that by speedboat.
smuggThe police arrested him for smuggling.
smuggThe townspeople were astonishingly naive about what the smugglers were.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค้าของเถื่อน(v) smuggle, Thai Definition: ลอบนำสินค้าเข้ามาโดยไม่เสียภาษี
ผู้ลักลอบ(n) smuggler, See also: bootlegger, Example: ตำรวจเตรียมการจับผู้ลักลอบขนสินค้าหนีภาษี, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่แอบกระทำการโดยไม่ให้ใครรู้
ลักลอบ(v) smuggle, Syn. แอบซ่อน, ซ่อนเร้น, Example: เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองลักลอบนำสินค้าเข้ามาทางชายแดนภาคใต้เสียเอง, Thai Definition: ลอบเอาไป, ลอบเอามา
หนีภาษี(adj) smuggled, Syn. เลี่ยงภาษี, Example: ไม่อยากให้มีการโพสขายรถหนีภาษี ไม่มีทะเบียน ในเวบของเราเลย, Thai Definition: ไม่ยอมเสียภาษี
สินค้าหนีภาษี(n) smuggled goods, See also: contraband, Syn. ของหนีภาษี, Example: การลักลอบนำสินค้าหนีภาษีเข้ามาขายพบมากตามจังหวัดชายแดน
ของเถื่อน(n) contraband goods, See also: smuggled goods, illicit goods, bootleg goods, Syn. ของผิดกฎหมาย, Ant. ของถูกกฎหมาย, Example: พรุ่งนี้คนร้ายจะลักลอบขนของเถื่อนเข้าพม่า, Thai Definition: ของที่ผิดกฎหมาย
ของหนีภาษี(n) smuggled goods, Syn. ของผิดกฎหมาย, Ant. ของถูกกฎหมาย, Example: กรมศุลกากรจับของหนีภาษีได้เป็นจำนวนมากที่ท่าเรือคลองเตย
สินค้าเถื่อน(n) contraband goods, See also: smuggled goods, illicit goods, illegally-imported goods, Syn. ของเถื่อน, Ant. สินค้าถูกกฎหมาย, ของถูกกฎหมาย, Example: ศุลกากรสามารถตรวจจับไม้เถื่อนและสินค้าเถื่อนได้เป็นจำนวนมากในปีนี้, Thai Definition: สินค้าที่ลักลอบนำเข้ามาในประเทศโดยมิได้ผ่านการเสียภาษี
แอบ(v) tuck away, See also: be covert, hide, conceal, cover up, smuggle, slip, Syn. ซุกซ่อน, ซ่อน, Thai Definition: ทำโดยไม่ให้ผู้อื่นรู้เห็น
สินค้าเถื่อน(n) contraband goods, See also: smuggled goods, illicit goods, illegally-imported goods, Syn. ของเถื่อน, Ant. สินค้าถูกกฎหมาย, ของถูกกฎหมาย, Example: ศุลกากรสามารถตรวจจับไม้เถื่อนและสินค้าเถื่อนได้เป็นจำนวนมากในปีนี้, Thai Definition: สินค้าที่ลักลอบนำเข้ามาในประเทศโดยมิได้ผ่านการเสียภาษี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การลักลอบ[kān lakløp] (n) EN: smuggling
ของเถื่อน[khøng theūoen] (n, exp) EN: contraband goods ; smuggled goods ; illicit goods ; bootleg goods  FR: produit de contrebande [m] ; marchandise importée illégalement [f]
ลักลอบ[lakløp] (v) EN: sneak ; smuggle  FR: passer en fraude ; entrer furtivement
หนีภาษี[nī phāsī] (adj) EN: smuggled
ยึดของหนีภาษี[yeut khøng nī phāsī] (v, exp) EN: seize smuggled goods

CMU English Pronouncing Dictionary
SMUGGLE S M AH1 G AH0 L
SMUGGLED S M AH1 G AH0 L D
SMUGGLER S M AH1 G L ER0
SMUGGLER S M AH1 G AH0 L ER0
SMUGGLING S M AH1 G L IH0 NG
SMUGGLERS S M AH1 G AH0 L ER0 Z
SMUGGLERS S M AH1 G L ER0 Z
SMUGGLING S M AH1 G AH0 L IH0 NG
SMUGGLERS' S M AH1 G L ER0 Z
SMUGGLERS' S M AH1 G AH0 L ER0 Z
SMUGGLER'S S M AH1 G L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smugger (j) smˈʌgər (s m uh1 g @ r)
smuggle (v) smˈʌgl (s m uh1 g l)
smuggest (j) smˈʌgɪst (s m uh1 g i s t)
smuggled (v) smˈʌgld (s m uh1 g l d)
smuggler (n) smˈʌglər (s m uh1 g l @ r)
smuggles (v) smˈʌglz (s m uh1 g l z)
smugglers (n) smˈʌgləz (s m uh1 g l @ z)
smuggling (v) smˈʌglɪŋ (s m uh1 g l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
走私[zǒu sī, ㄗㄡˇ ㄙ, ] to smuggle; to have an illicit affair, #8,127 [Add to Longdo]
水货[shuǐ huò, ㄕㄨㄟˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] smuggled goods, #19,347 [Add to Longdo]
夹带[jiā dài, ㄐㄧㄚ ㄉㄞˋ, / ] to smuggle; to carry secretly; notes smuggled into an exam, #34,230 [Add to Longdo]
缉私[jī sī, ㄐㄧ ㄙ, / ] to suppress smugglers; to search for smuggled goods, #35,124 [Add to Longdo]
偷运[tōu yùn, ㄊㄡ ㄩㄣˋ, / ] to smuggle, #45,185 [Add to Longdo]
走私品[zǒu sī pǐn, ㄗㄡˇ ㄙ ㄆㄧㄣˇ, ] smuggled product; contraband; pirate product, #179,095 [Add to Longdo]
走私货[zǒu sī huò, ㄗㄡˇ ㄙ ㄏㄨㄛˋ, / ] smuggled goods [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
密輸[みつゆ, mitsuyu] TH: ลักลอบนำเข้า  EN: smuggling (vs)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Devisenschmuggel {m}currency smuggling [Add to Longdo]
Schmuggel {m}smuggling [Add to Longdo]
Schmuggler {m} | Schmuggler {pl}smuggler | smugglers [Add to Longdo]
schmuggeln | schmuggelnd | geschmuggelt | er/sie schmuggelt | ich/er/sie schmuggelte | er/sie hat/hatte geschmuggeltto smuggle | smuggling | smuggled | he/she smuggles | I/he/she smuggled | he/she has/had smuggled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
運び屋[はこびや, hakobiya] (n) courier; smuggler; carrier (e.g. of illegal drugs); trafficker [Add to Longdo]
売人[ばいにん, bainin] (n) trader; smuggler; pusher; drug dealer; drug runner [Add to Longdo]
密航[みっこう, mikkou] (n,vs) smuggling; (P) [Add to Longdo]
密出国[みつしゅっこく, mitsushukkoku] (n,vs) (See 密入国) smuggling oneself out of a country [Add to Longdo]
密入国[みつにゅうこく(P);みつにゅうごく, mitsunyuukoku (P); mitsunyuugoku] (n,vs) smuggling oneself into a country; illegal immigration; (P) [Add to Longdo]
密入国斡旋業者[みつにゅうこくあっせんぎょうしゃ, mitsunyuukokuassengyousha] (n) people smuggler [Add to Longdo]
密売[みつばい, mitsubai] (n,vs) smuggling; bootlegging; illicit trade; (P) [Add to Longdo]
密売品[みつばいひん, mitsubaihin] (n) smuggled goods; contraband [Add to Longdo]
密貿易[みつぼうえき, mitsuboueki] (n,vs) smuggling [Add to Longdo]
密輸[みつゆ, mitsuyu] (n,vs) smuggling; contraband trade; (P) [Add to Longdo]
密輸出[みつゆしゅつ, mitsuyushutsu] (n,vs) smuggling out [Add to Longdo]
密輸船[みつゆせん, mitsuyusen] (n) smuggler [Add to Longdo]
密輸入[みつゆにゅう, mitsuyunyuu] (n,vs) smuggling in [Add to Longdo]
密輸品[みつゆひん, mitsuyuhin] (n) smuggled goods [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top