ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

smog

S M AA1 G   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smog-, *smog*
English-Thai: Longdo Dictionary
transmogrify(vt) เปลี่ยนรูป, แปรรูป, แปลงรูป, Syn. transform

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smog(n) หมอกควัน, See also: ควัน, ควันพิษ, Syn. atmosphere pollution, fog
smoggy(adj) เต็มไปด้วยหมอกควัน, Syn. hazy, vaporous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
smog(สมอค) n. ควันหมอก,หมอกผสมควัน.
cosmogony(คอซมอก'กะนี) n. ทฤษฎีการกำเนิดของจักรวาล., See also: cosmogonic adj. ดูcosmogony cosmogonist n. ดูcosmogony
seismogram(ไซซ'มะแกรม) n. บันทึกของ seismograph
seismograph(ไซซ'มะกราฟ) n. เครื่องมือวัดและบันทึกความสั่นสะเทือนที่เกิด จากแผ่นดินไหว., See also: seismographic adj. seismographical adj.
seismography(ไซซมอก'กระฟี) n. การวัดและบันทึกความสั่นสะเทือนที่เกิดจากแผ่นดินไหว,=seismology (ดู), See also: seismographer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
cosmogony(n) ทฤษฎีการกำเนิดจักรวาล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
smogหมอกควัน, หมอกปนควัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Smogหมอกควัน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
smogIn large cities, in London for instance, there is heavy smog.
smogOur city was covered with smog.
smogSmog causes plants to die.
smogSmog hung over Tokyo.
smogSmog is the enemy of healthy lungs.
smogThe accident was due to the smog.
smogThe air was infected with photochemical smog.
smogThe very air we breathe is polluted with smog from the factory chimneys.
smogThey suffered from smog.

CMU English Pronouncing Dictionary
SMOG S M AA1 G
SMOGGY S M AO1 G IY0
SMOGGIEST S M AA1 G IY0 AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smog (n) smˈɒg (s m o1 g)
smogs (n) smˈɒgz (s m o1 g z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Smog {m}smog [Add to Longdo]
Smogalarm {m}smog alert [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スモッグ[sumoggu] (n,adj-no) smog; (P) [Add to Longdo]
宇宙進化論[うちゅうしんかろん, uchuushinkaron] (n) cosmogony [Add to Longdo]
宇宙発生論[うちゅうはっせいろん, uchuuhasseiron] (n) cosmogony [Add to Longdo]
煙霧[えんむ, enmu] (n) haze; mist; fog; smog [Add to Longdo]
光化学スモッグ[こうかがくスモッグ, koukagaku sumoggu] (n) photochemical smog [Add to Longdo]
光化学スモッグ注意報[こうかがくスモッグちゅういほう, koukagaku sumoggu chuuihou] (n) smog alert [Add to Longdo]
地震記象[じしんきしょう, jishinkishou] (n) seismogram [Add to Longdo]
地震計[じしんけい, jishinkei] (n) seismograph; seismometer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  smog
      n 1: air pollution by a mixture of smoke and fog [syn: {smog},
           {smogginess}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top