ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

smelt

S M EH1 L T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smelt-, *smelt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smelt(vt) หลอม
smelter(n) ผู้หลอม
smeltery(n) โรงหลอม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
smelt(สเมลทฺ) vt. หลอม,หลอมเหลว,ถลุงแร่
smelter(สเมล'เทอะ) n. ผู้หลอม,ผู้ถลุงแร่,เครื่องหลอม,เครื่องถลุงแร่,เตาหลอม,โรงหลอม,โรงถลุงแร่,คนงานโรงหลอม
smeltery(สเมล'เทอรี) n. โรงหลอม,โรงถลุงแร่

English-Thai: Nontri Dictionary
smelt(vt) ถลุง,หลอม
smelter(n) เครื่องถลุงแร่,เตาหลอม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Smeltingการถลุงแร่ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
smeltThe instant he opened the door, he smelt something burning.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลอม(v) melt, See also: smelt, fuse, Syn. หลอมละลาย, ละลาย, Example: เขาหลอมตะกั่วทำลูกปืน, Thai Definition: ทำให้ละลายด้วยความร้อน
ถลุง(v) smelt, Syn. หลอม, Thai Definition: แยกโลหะออกจากสินแร่โดยใช้ความร้อน
หลอมเหลว(v) melt, See also: smelt, Syn. หลอมละลาย, Ant. แข็งตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลอม[løm] (v) EN: smelt ; melt  FR: fondre (du métal) ; couler
หลอมเหลว[lømlēo] (v) EN: melt ; smelt  FR: fondre
ถลุง[thalung] (v) EN: smelt  FR: fondre ; affiner ; purger
ถลุงเหล็ก[thalung lek] (v, exp) EN: smelt iron

CMU English Pronouncing Dictionary
SMELT S M EH1 L T
SMELTZ S M EH1 L T S
SMELTER S M EH1 L T ER0
SMELTERS S M EH1 L T ER0 Z
SMELTING S M EH1 L T IH0 NG
SMELTZER S M EH1 L T Z ER0
SMELTER'S S M EH1 L T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smelt (v) smˈɛlt (s m e1 l t)
smelts (v) smˈɛlts (s m e1 l t s)
smelted (v) smˈɛltɪd (s m e1 l t i d)
smelting (v) smˈɛltɪŋ (s m e1 l t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yě, ㄧㄝˇ, ] smelt, #14,677 [Add to Longdo]
炼铁[liàn tiě, ㄌㄧㄢˋ ㄊㄧㄝˇ, / ] smelting iron, #31,692 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
胡瓜魚[きゅうりうお;キュウリウオ, kyuuriuo ; kyuuriuo] (n) (uk) rainbow smelt (Osmerus mordax dentex) [Add to Longdo]
虎鱚[とらぎす;トラギス, toragisu ; toragisu] (n) (uk) harlequin sandsmelt (Parapercis pulchella) [Add to Longdo]
公魚;若鷺;鰙[わかさぎ;ワカサギ, wakasagi ; wakasagi] (n) (uk) Japanese pond smelt (Hypomesus nipponensis) [Add to Longdo]
似鱚;似義須[にぎす;ニギス, nigisu ; nigisu] (n) (uk) deepsea smelt (Glossanodon semifasciatus) [Add to Longdo]
吹き分ける[ふきわける, fukiwakeru] (v1,vt) to blow apart; to winnow; to smelt [Add to Longdo]
精煉[せいれん, seiren] (n,vs) refining (metals); smelting (copper); temper [Add to Longdo]
精練[せいれん, seiren] (n,vs) (1) scouring; degumming; (2) training; (3) (incorrect kanji for 精錬, 製錬) (See 精錬・1,製錬) refining; smelting [Add to Longdo]
精錬[せいれん, seiren] (n,vs) (1) (See 製錬) refining; smelting; tempering; (2) (See 精練・1) scouring; degumming [Add to Longdo]
精錬所[せいれんしょ;せいれんじょ, seirensho ; seirenjo] (n) refinery; smelting works [Add to Longdo]
製錬[せいれん, seiren] (n,vs) smelting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 smelt
   n 1: small cold-water silvery fish; migrate between salt and
      fresh water
   2: small trout-like silvery marine or freshwater food fishes of
     cold northern waters
   v 1: extract (metals) by heating

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top