ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sizable

S AY1 Z AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sizable-, *sizable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sizable(adj) มีขนาดใหญ่มาก, Syn. sizeable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sizable(ไซ'ซะเบิล) adj. มีขนาดใหญ่มาก,มีขนาดใหญ่พอควร., See also: sizably adv., Syn. sizeable

English-Thai: Nontri Dictionary
sizable(adj) ใหญ่พอดู,ใหญ่มาก

CMU English Pronouncing Dictionary
SIZABLE S AY1 Z AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sizable (j) sˈaɪzəbl (s ai1 z @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
纏まった[まとまった, matomatta] (exp) (1) (uk) (See 纏まる) large; heavy; massed; quite a lot; large amount; sizable (e.g. sum); (2) definite; coherent; congruous; unitary [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sizable
   adj 1: fairly large; "a sizable fortune"; "an ample waistline";
       "of ample proportions" [syn: {ample}, {sizable},
       {sizeable}]
   2: large in amount or extent or degree; "it cost a considerable
     amount"; "a goodly amount"; "received a hefty bonus"; "a
     respectable sum"; "a tidy sum of money"; "a sizable fortune"
     [syn: {goodly}, {goodish}, {healthy}, {hefty}, {respectable},
     {sizable}, {sizeable}, {tidy}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top