ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

singe

S IH1 N JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -singe-, *singe*
Possible hiragana form: しんげ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
singe(vt) ทำให้ไหม้, See also: เผา, Syn. burn, char, sizzle
singer(n) นักร้อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
singe(ซินจฺ) vt.,n. (การ) ทำให้ไหม้เกรียม,ลนไฟ,ลนไฟเอาขนออก,ทำให้เสียหาย,ทำให้บาดเจ็บ,แผลไหม้เกรียม,, See also: singeingly adv.
singer(ซิน'เจอะ) n.นักร้อง ,ผู้ร้องเพลง,สิ่งที่ทำให้เกิดเสียงดนตรี,ผู้ลนขนสัตว์,เครื่องลนขนสัตว์
disingenuous(ดิสอินเจน'นิวอัส) adj. ไม่ตรงไปตรงมา,ไม่จริงใจ,

English-Thai: Nontri Dictionary
singe(vt) ลนไฟ,ทำให้ไหม้,ทำให้เสียหาย
singer(n) นักร้อง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Singersนักร้อง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
singeA bad cold caused the singer to lose his voice.
singeA poor singer, he doesn't like to sing in public.
singeAs singers go, she is among the best in the country.
singeAttention centered on the singer.
singeEvery girl knows that singer.
singeEveryone called out to the singer for an encore.
singeEveryone regarded him as a great singer.
singeFor all his political activities he was in essence a singer.
singeGloria was easily the best singer of that evening.
singeHe announced the next singer.
singeHe became a famous singer.
singeHe become a singer against his parents wishes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลน(v) singe, See also: hold something over the fire, expose to heat, soften something with the fire, smoke on a f, Syn. อังไฟ, Example: ตู้เอกสารที่เก็บซองผลประโยชน์ถูกใส่กุญแจอย่างหนาแน่นและลนด้วยครั่งเพื่อป้องกันการเปิดทำลาย, Thai Definition: เอาไฟเผาให้ไหม้แต่ผิวๆ, ทำให้อ่อนด้วยไฟ
มุทิกา(n) singer of ballads, See also: performer of amorous singing, Syn. คนขับเสภา, Count Unit: คน
นักร้อง(n) singer, See also: songster, Example: เดี๋ยวนี้รายการเพลงมีการสัมภาษณ์นักร้องใหม่ๆ เพื่อเอาใจแฟนเพลง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มีความสามารถในการร้องเพลงหรือร้องเพลงเป็นอาชีพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จ๋อ[jø] (n) EN: monkey  FR: singe [m]
กบี่[kabī] (n) EN: monkey  FR: singe [m]
คนขับเสภา[khonkhap sēphā] (n, exp) EN: singer of ballads
คอสอง[khøsøng] (n) EN: second singer
กระบี่[krabī] (n) EN: monkey  FR: singe [m]
ละครลิง[lakhøn ling] (n, exp) EN: monkey show ; imitating human performers  FR: spectacle avec des singes [m]
เลียน[līen] (v) EN: imitate ; copy ; parrot ; mimic ; ape ; emulate ; mock ; follow the example of  FR: imiter ; copier ; simuler ; singer
ลิง[ling] (n) EN: monkey ; ape  FR: singe [m]
ลิงทโมน[ling thamōn] (n, exp) EN: big monkey  FR: grand singe [m]
ล้อเลียน[lølīen] (v) EN: mimic ; ape ; mock ; imitate ; parody  FR: singer ; imiter ; parodier ; caricaturer

CMU English Pronouncing Dictionary
SINGE S IH1 N JH
SINGED S IH1 N JH D
SINGEL S IH1 NG G AH0 L
SINGER S IH1 NG ER0
SINGERS S IH1 NG ER0 Z
SINGER'S S IH1 NG ER0 Z
SINGERMAN S IH1 N JH ER2 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
singe (v) sˈɪnʤ (s i1 n jh)
singed (v) sˈɪnʤd (s i1 n jh d)
singer (n) sˈɪŋər (s i1 ng @ r)
singes (v) sˈɪnʤɪz (s i1 n jh i z)
singers (n) sˈɪŋəz (s i1 ng @ z)
singeing (v) sˈɪnʤɪŋ (s i1 n jh i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
歌手[gē shǒu, ㄍㄜ ㄕㄡˇ, ] singer, #4,185 [Add to Longdo]
歌唱家[gē chàng jiā, ㄍㄜ ㄔㄤˋ ㄐㄧㄚ, ] singer, #24,150 [Add to Longdo]
[liáo, ㄌㄧㄠˊ, ] singe, #35,253 [Add to Longdo]
火烧眉毛[huǒ shāo méi mao, ㄏㄨㄛˇ ㄕㄠ ㄇㄟˊ ㄇㄠ˙, / ] singeing one's eyebrows; fig. extremely urgent; desperate situation, #85,465 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
singen(vi) |sang, hat gesungen| ร้องเพลง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Singen {n}singing [Add to Longdo]
singen | singend | gesungen | er/sie singt | ich/er/sie sang | wir sangen | er/sie hat/hatte gesungen | ich/er/sie sängeto sing {sang; sung} | singing | sung | he/she sings | I/he/she sang | we sang | he/she has/had sung | I/he/she would sing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイドル歌手[アイドルかしゅ, aidoru kashu] (n) pop idol; idol singer [Add to Longdo]
アムラー[amura-] (n) (abbr) young girls who imitate the style of singer Amuro Namie [Add to Longdo]
アルト歌手[アルトかしゅ, aruto kashu] (n) alto (voice or singer) [Add to Longdo]
オペラ歌手[オペラかしゅ, opera kashu] (n) opera singer [Add to Longdo]
ガイドメロディ[gaidomerodei] (n) guide melody (karaoke melody to help the singer hold the tune) [Add to Longdo]
シンガー[shinga-] (n) singer; (P) [Add to Longdo]
シンガーソングライター[shinga-songuraita-] (n) singer-songwriter; (P) [Add to Longdo]
ジャズシンガー[jazushinga-] (n) jazz singer [Add to Longdo]
ジンゲル[jingeru] (n) (1) (obsc) singer (ger [Add to Longdo]
バックバンド[bakkubando] (n) backing band (for singer) (wasei [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぎん, gin] SINGEN, REZITIEREN [Add to Longdo]
歌う[うたう, utau] singen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 singe
   n 1: a surface burn [syn: {scorch}, {singe}]
   v 1: burn superficially or lightly; "I singed my eyebrows" [syn:
      {singe}, {swinge}]
   2: become superficially burned; "my eyebrows singed when I bent
     over the flames" [syn: {scorch}, {sear}, {singe}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top