ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sin

S IH1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sin-, *sin*
Possible hiragana form: しん
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Sing[สอ-อิ-งอ=สิงห์] (uniq) สิงห์

English-Thai: Longdo Dictionary
processing(phrase) กำลังดำเนินการ
nursing practice(n) ปฏิบัติการพยาบาล
window dressing(n) การตกแต่งบัญชี, การตกแต่งหลอกๆ ให้ดูดี เพื่อปกปิดอะไรบางอย่าง
teasing(adj) ที่ล้อเลียน, อย่างยั่วยวน, เย้าแหย่, สัพยอก
foreign business act(n) พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
business unit(n) (คำย่อใช้ BU) หน่วยธุรกิจ
buckpassing(n, adj) การปัดความรับผิดชอบ, ที่ปัดความรับผิดชอบ เช่น The most important one is the non-trust and buckpassing bureaucracy., The managers are active when there's benefit and buckpassing when things go bad., See also: avoiding
Phasin(n) ซิ่นมัดหมี่
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sin(n) บาป, See also: อกุศล, ความผิด, Syn. error, wrongdoing, wickedness, evil-doing, Ant. righteousness, virtue
sin(n) การทำผิดศีลธรรม, See also: การทำผิดหลักปฏิบัติ
sin(n) อักษรตัวที่ 21 ของภาษาฮิบรู
sin(vi) กระทำบาป, See also: กระทำบาป, กระทำผิด, Syn. err, wrong, trespass
sine(n) อัตราสัดส่วนของด้านมุมแหลมต่อด้านมุมฉาก, See also: ซายน์
sing(vi) ร้องเพลง, See also: ขับร้อง, เปล่งเสียง, Syn. chant, harmonize, vocalize, Ant. screech
sing(vt) ร้องเพลง, See also: ขับร้อง, เปล่งเสียง, ทำให้เกิดเสียงดนตรี, Syn. chant, harmonize, vocalize, Ant. screech
sing(vi) สรรเสริญด้วยบทกวี, See also: สดุดีด้วยบทกวี, Syn. versify
sing(vt) สรรเสริญด้วยบทกวี, See also: สดุดีด้วยบทกวี, Syn. versify
sing(n) การร้องเพลง, See also: การขับร้อง, เสียงร้องเพลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sin(ซิน) n. บาป,อกุศล,ความชั่ว,ความชั่วร้าย vi. กระทำบาป,กระทำความชั่ว,ละเมิดต่อหลักการ. vt. กระทำผิด., See also: sinningly adv., Syn. trespass, wrongdoing, wickedness, err
since(ซินซฺ) adj.,prep.,conj.นับตั้งแต่นั้นมา,ตั้งแต่,ในเมื่อ,เนื่องด้วย,เนื่องจาก,โดยเหตุที่,เมื่อ (หลายปี) มาแล้ว., See also: since long นานมาแล้ว, แต่ก่อนนานมาแล้ว, Syn. from then till now, ago
sincere(ซินเซียร์') adj. ใจจริง,ใจซื่อ,จริงใจ,แท้จริง, See also: sincerely adv., Syn. truth, honest
sincerity(ซินเซีย'ริที) n. ความใจจริง,ความจริงใจ,ความมีใจซื่อ,ความแท้จริง,ความไม่ปลอม,ความบริสุทธิ์,ความไม่มีสิ่งเจือปน., Syn. honesty, Ant. hypocrisy
sine(ไซน์) n. (ตรีโกนมิติ) (ในสามเหลี่ยมมุมฉาก) อัตราส่วนของด้านตรงข้ามมุมที่กำหนดให้กับด้านตรงข้ามมุมฉาก
sinecure(ไซ'นะเคียวเออะ) n. ตำแหน่งการงานที่มีแต่นาม,ตำแหน่งว่าง,ตำแหน่งศาสนาที่ได้เงินแต่ไม่ต้องสอน., See also: sinecurist n. sinecureship n.
sinew(ซิน'นิว) n. เส้นเอ็น,เอ็น,แหล่งกำลัง,แหล่งอำนาจ,กำลัง,อำนาจ,ความแข็งแรง,กำลังวังชา,แก่น. vt. ใส่เอ็น,เพิ่มกำลัง
sinewy(ซิน'นิวอี) adj. มีเอ็นที่แข็งแรง,คล้ายเส้นเอ็น,มีเอ็นมาก,เหนียว,ทรหด,แข็งแรง,มีกำลังวังชา,แรง., See also: sinewiness n.
sing(ซิง) {sang,sung,singing,sings} vi.,vt.,n. (การ) ร้องเพลง, (นก) ร้อง,การขับร้อง,เสียงร้องเพลง,เสียงเพลง, See also: singable adj. singingly adv., Syn. carol, chant
singe(ซินจฺ) vt.,n. (การ) ทำให้ไหม้เกรียม,ลนไฟ,ลนไฟเอาขนออก,ทำให้เสียหาย,ทำให้บาดเจ็บ,แผลไหม้เกรียม,, See also: singeingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
sin(n) อกุศล,บาป,ความชั่ว,การทำชั่ว
sin(vi) ประพฤติชั่ว,ทำบาป,ประทุษร้าย,นอกใจ,ละเมิด
since(adv) เนื่องจาก,ตั้งแต่นั้นมา,เนื่องด้วย,โดยเหตุที่
since(con) เพราะว่า,นับตั้งแต่,เนื่องจาก,เนื่องด้วย
since(pre) หลังจาก,ตั้งแต่,จาก
sincere(adj) จริงใจ,ซื่อสัตย์,แท้จริง,บริสุทธิ์
sincerity(n) ความจริงใจ,ความซื่อสัตย์,ความแท้จริง,ความบริสุทธิ์
sinecure(n) ตำแหน่งว่าง
sinew(n) กล้ามเนื้อ,เอ็น,แก่น,ความแข็งแรง,กำลังวังชา,อำนาจ
sinewy(adj) ทรหด,แข็งแรง,มีกำลังวังชา,เหนียว,คล้ายเอ็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sincipital-ส่วนเหนือหน้าผาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sinciputส่วนเหนือหน้าผาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sineไซน์ [เขียนแทนด้วย sin] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sine curveเส้นโค้งไซน์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sine die (L.)โดยไม่มีกำหนด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sine die (L.)๑. โดยไม่มีกำหนด [ดู without day]๒. การปล่อยตัวพ้นข้อหาไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sine die, adjournmentเลื่อนการประชุมโดยไม่มีกำหนด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sine que non (L.)สิ่งที่จะงดเว้นมิได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sinecureตำแหน่งที่ไม่ต้องทำงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sinew; tendonเอ็นกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sinบาป [TU Subject Heading]
sine functionฟังก์ชันไซน์, ฟังก์ชันตรีโกณมิติชนิดหนึ่ง อาจนิยามโดยอาศัยวงกลมหนึ่งหน่วยเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ sine q = y โดยที่ q เป็นจำนวนจริงที่แทนด้วยความยาวของส่วนโค้งที่วัดจากจุด (1, 0) บนวงกลมหนึ่งหน่วย ไปตามส่วนโค้งของวงกลม(โดยคิดทิศทาง) และมี (x, y) เป็นจุดปลายของส่วนโค้งที่ย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Sine locoไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Sine nomineไม่ปรากฏชื่อสำนักพิมพ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Singalasuttaสิงคาลกสสูตร [TU Subject Heading]
Singaporeสิงคโปร์ [TU Subject Heading]
Singapore Inter-bank Offered Rate (SIBOR)อัตรากู้ยืมเงินระหว่างธนาคารแห่งประเทศ สิงคโปร์, Example: อัตราดอกเบี้ยการให้กู้ยืมเงินในตลาดเงินกู้ ระยะสั้น ระหว่างธนาคารของสิงคโปร์ ซึ่งอัตราให้กู้ยืมเงินนี้ จะอิงอัตรากู้ยืมระหว่างธนาคารที่ลอนดอนเป็นหลัก (ดู Libor) [สิ่งแวดล้อม]
Singersนักร้อง [TU Subject Heading]
Singingการร้องเพลง [TU Subject Heading]
Singing commercialsเพลงโฆษณา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sincerely yoursด้วยความจริงใจ, Syn. yours sincerely
sine qua non(n) ถ้าไม่ใช่เพราะ, Syn. but for
sinecurist[ซิน'นิคิวเออริสทฺ] (n) คนทำงานสบาย
single fileเดินเป็นแถวเดียว
single-minded(vi, vt, slang) เดิมพัน ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA), See also: single-mind, Syn. single minded
sino(n) จีน คนจีน ชาวจีน กลุ่มภาษาจีนเช่น ตึกแบบ sino portugese แถวจังหวัดภูเก็ต หาดใหญ่ (สายหนี่ง), Syn. sinitic
sino(n, uniq) ตึกแบบ sino portuguese ที่ประเทศมาเลเซีย มักละกา ปีนัง
sinteringการเผาผนึก (กรรมวิธีการขึ้นรูปโลหะทางวิศวกรรม)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What hideous sin have you committed lately?ท่านทำบาปอะไรที่หนักหนาหรือ? The Princess Bride (1987)
Ma, it's a sin to leave it there.แม่,ปล่อยมันไว้อย่างนั้นไม่ได้ Goodfellas (1990)
...to raise us from the death of sin unto the life of righteousness, that when we shall depart this life, we may rest in Him, as our hope is this, our brother doth, and that, at the general resurrection in the last day,เพื่อชะล้างเรา จากบาปทั้งปวง สู่ชีวิต ที่มีแต่ความดีงาม เพื่อยามที่เราละทิ้ง ชีวิตนี้ Wuthering Heights (1992)
And when they fly away, the part of you that knows it was a sin to lock them up does rejoice.และเมื่อพวกเขาบินหนีไป เป็นส่วนหนึ่งของคุณที่รู้ว่ามันเป็นบาปที่จะล็อคพวกเขาขึ้นไม่ชื่นชมยินดี The Shawshank Redemption (1994)
I release you from any sin in taking my life.ข้าให้อภัยที่ท่านจะเด็ดชีพข้า The Man in the Iron Mask (1998)
I am on a journey of atonement... for my sins before the war.ผมกำลังเดินทางเพื่อไถ่โทษ... สำหรับบาปของผมก่อนช่วงสงคราม. Millennium Actress (2001)
Love takes no pleasure in other people's sins but delights in the truth.รักไม่ชื่นชมในความประพฤติผิด แต่ชื่นชมในความประพฤติชอบ A Walk to Remember (2002)
Aaron Davis for the grave and grievous sin of homosexuality.อารอน ดาวิส ได้กระทำบาปมหันต์จากการเป็น โฮโมเซ็กชวล Latter Days (2003)
Now that your sins will be forgiven...ตอนนี้ความคิดชั่วร้ายของลูก จะได้รับการให้อภัย My Tutor Friend (2003)
I have committed a terrible sin to your sisterชั้นยอมรับบาป ต่อน้องสาวของนาย Oldboy (2003)
We all sin here, priest comes around twice a year, we all go to confession.จะมีบาทหลวงมาที่นี่ปีละสองครั้ง / พวกเราทุกคนจะได้สารภาพบาป Ladder 49 (2004)
Of course, it's not a sin to be married.ใช่ , การแต่งงานไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายอะไร My Little Bride (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sinA bad cold caused the singer to lose his voice.
sinA bird is singing in the tree.
sinAlice has had a cold since last Sunday.
sinAll of a sudden my mother began to sing.
sinAll these notions I have long since abandoned.
sinAlready three years since I became an office lady. It's not as if I'm dissatisfied with my present lifestyle but ...
sinA mailbag from a single sender addressed to one recipient, as the name suggests, is for delivering a bag of printed matter.
sinAnd since she refused to accept it, she had been living in extreme discomfort, exclaiming: "Why should we spend all the capital we are ever likely to have tying ourselves down to a place we detest!"
sinAnn sings elegantly.
sinA poor singer, he doesn't like to sing in public.
sinAre you going to sing?
sinAre you going to sing here?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครอบครัวเดี่ยว(n) single family, Ant. ครอบครัวใหญ่, ครอบครัวขยาย, Example: ครอบครัวของคนในสังคมเมืองหลวงมีขนาดที่เล็กลงกลายเป็นครอบครัวเดี่ยวซึ่งประกอบด้วยสามีภรรยาและบุตรเท่านั้นเนื่องจากสภาพในสังคมที่เปลี่ยนไป, Thai Definition: ครอบครัวขนาดเล็กประกอบด้วยพ่อแม่ลูก
จากนี้(adv) from this moment, See also: since, till now, Example: นับจากนี้ถึงเดือนกันยายนจะมีการเปลี่ยนแปลงของกรมตำรวจจึงน่าที่จะจับตาดูว่าใครจะเข้ามารับตำแหน่งสำคัญ
ตกน้ำ(v) sink, See also: fall, submerge, Example: กล้องถ่ายรูปหลุดมือผมตกน้ำไป, Thai Definition: ตกลงไปในน้ำ
ครวญเพลง(v) sing, See also: hum, croon, Syn. ร้องเพลง, Example: เธอครวญเพลงคลอเคล้ากับระนาดเอกด้วยท่าทีเอียงอาย, Thai Definition: ร้องเพลงที่ท่วงทำนองช้าสอดแทรกเสียงเอื้อนยาวๆ
เตียงเดี่ยว(n) single bed, Example: โรงแรมมีห้องเตียงเดี่ยวทั้งหมด 25 ห้อง, Thai Definition: มีเตียงเดียว, เรียกห้องพักในโรงแรมที่มีเตียงนอนเตียงเดียว
อัญประกาศเดี่ยว(n) single quotation marks, Thai Definition: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ ' '
สิงคโปร์(n) Singapore, Syn. ประเทศสิงคโปร์
โสด(adj) single, Syn. เดี่ยว, ไร้คู่
ร้องเพลง(v) sing, See also: sing a song, Syn. ขับร้อง, ร้อง, Ant. ฟังเพลง, Example: บรรดาหลานๆ ร่วมกันร้องเพลงเพื่ออวยพรให้คุณปู่เป็นรายการสุดท้าย, Thai Definition: เปล่งเสียงเป็นคำร้องและทำนองต่างๆ
อย่างจริงใจ(adv) sincerely, See also: truly, cordially, Ant. อย่างเสแสร้ง, Example: ผู้นำต้องให้ความนับถือลูกน้องอย่างจริงใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่งน้ำ[aeng nām] (n, exp) EN: basin
แอ่ว[aēo] (v) EN: court ; woo ; serenade ; sing to  FR: faire la cour ; courtiser
อาหาร[āhān] (n) EN: food ; meal ; dish ; nutrition  FR: nourriture [f] ; alimentation [f] ; aliment [m] ; repas [m] ; plat [m] ; cuisine [f]
อาหารฝรั่ง[āhān Farang] (n, exp) EN: western food ; European food  FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f]
อาหารฝรั่งเศส[āhān Farangsēt] (n, exp) EN: French food ; French cuisine  FR: cuisine française [f] ; nourriture française [f]
อาหารอินเดีย[āhān Indīa] (n, exp) EN: Indian food  FR: cuisine indienne [f]
อาหารจีน[āhān Jīn] (n, exp) EN: Chinese food ; Chinese cuisine  FR: cuisine chinoise [f] ; nourriture chinoise [f]
อาหารมังสวิรัติ[āhān mangsawirat] (n, exp) EN: vegetarian food  FR: cuisine végétarienne [f] ; nourriture végétarienne [f] ; alimentation végétarienne [f]
อาหารไทย[āhān Thai] (n, exp) EN: Thai food ; Thai cuisine  FR: cuisine thaïe [f] ; cuisine thaïlandaise [f] ; nourriture thaïe [f]
อาหารท้องถิ่น[āhān thøngthin] (n, exp) EN: local dishes  FR: plat du terroir [m] ; cuisine du terroir [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SIN S IH1 N
SINO S AY1 N OW0
SIND S IH1 N D
SINN S IH1 N
SINE S AY1 N
SINS S IH1 N Z
SINK S IH1 NG K
SING S IH1 NG
SINAY S IH0 N EY1
SINAI S AY1 N AY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sin (v) sˈɪn (s i1 n)
Sino (n) sˈaɪnou (s ai1 n ou)
sine (n) sˈaɪn (s ai1 n)
sing (v) sˈɪŋ (s i1 ng)
sink (v) sˈɪŋk (s i1 ng k)
sins (v) sˈɪnz (s i1 n z)
since (a) sɪns (s i n s)
sines (n) sˈaɪnz (s ai1 n z)
sinew (n) sˈɪnjuː (s i1 n y uu)
singe (v) sˈɪnʤ (s i1 n jh)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
以来[yǐ lái, ㄧˇ ㄌㄞˊ, / ] since (a previous event), #563 [Add to Longdo]
[chàng, ㄔㄤˋ, ] sing; to call loudly; to chant, #1,092 [Add to Longdo]
新浪[Xīn làng, ㄒㄧㄣ ㄌㄤˋ, ] Sina, Chinese web portal and online media company, #1,104 [Add to Longdo]
真心[zhēn xīn, ㄓㄣ ㄒㄧㄣ, ] sincere; heartfelt, #1,942 [Add to Longdo]
既然[jì rán, ㄐㄧˋ ㄖㄢˊ, ] since; as; this being the case, #2,183 [Add to Longdo]
[yuàn, ㄩㄢˋ, ] sincere; willing, #2,326 [Add to Longdo]
自从[zì cóng, ㄗˋ ㄘㄨㄥˊ, / ] since (a time); ever since, #3,342 [Add to Longdo]
新加坡[Xīn jiā pō, ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄚ ㄆㄛ, ] Singapore, #3,562 [Add to Longdo]
歌手[gē shǒu, ㄍㄜ ㄕㄡˇ, ] singer, #4,185 [Add to Longdo]
单一[dān yī, ㄉㄢ ㄧ, / ] single; only; sole, #4,991 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
進角装置[しんかくそうち, shinkakusouchi] (n) ADVANCER
新幹線[しんかんせん, shinkansen] (n) ชิงกังเซ็น รถไฟหัวกระสุนของญี่ปุ่น
新形[しんがた, shingata] (n) รุ่นใหม่, โฉมใหม่, See also: S. 新型
新学期[しんがっき, shingakki] (n) ภาคการศึกษาใหม่, เทอมใหม่
新居[しんきょ, shinkyo] (n) ที่อยู่อาศัยแห่งใหม่
心筋[しんきん, shinkin] (n) กล้ามเนื้อหัวใจ, See also: R. cardiac muscle
心筋炎[しんきんえん, shinkin'en] (n) กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ, See also: R. myocarditis
親近感[しんきんかん, shinkinkan] ความรู้สึกชอบพอ
シンクロナイズド[しんくろないずど, shinkuronaizudo] (vi, vt) ที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน, ที่ทำให้เป็นจังหวะเดียวกัน, ทำให้สอดคล้องกัน, ทำให้พร้อมกัน, ทำให้คล้องจองกัน, See also: S. happen together, be synchronous, coexist, adjust, harmonize
神経系[しんけいけい, shinkeikei] (n) ระบบประสาท, See also: R. nervous system

German-Thai: Longdo Dictionary
sindเป็น อยู่ คือ (คล้าย are ในภาษาอังกฤษ), See also: sein
singen(vi) |sang, hat gesungen| ร้องเพลง
sinken(vi) |sank, ist gesunken| ลดลง, ลดต่ำ, ตกลง, หล่น, ร่วง, จมลง เช่น Die Temperatur sinkt. อุณหภูมิลดต่ำลง, Ein Schiff ist gestern gesunken. เมื่อวานมีเรือลำหนึ่งจม, See also: fallen, A. steigen, Related: senken, Syn. abnehmen
Blödsinn(n) |der, nur Sg.| เรื่องไร้สาระ, งี่เง่า, See also: der Schwachsinn
Schwachsinn(n) |der, nur Sg.| เรื่องไร้สาระ, See also: der Blödsinn
sin(n) |die, pl. Häsinnen| กระต่ายตัวเมีย, See also: A. Hase
Kasino(n) |das, pl. Kasinos| ห้องอาหารของเจ้าหน้าที่
Kasino(n) |das, pl. Kasinos| บ่อนคาสิโน ซึ่งมีชื่อเรียกเต็มๆ ว่า Spielkasino
Kasino(n) |das, pl. Kasinos| ห้องโถงที่ใช้พบปะสังสรรค์หลังเลิกงาน
Gesindel(n) |das, nur Sg.| พยาธิ, คนชั้นต่ำ, คนที่ก่อความวุ่นวาย เช่น Meiner Meinung gehörten die Demonstranten, höchstwahrscheinlich nur arbeitsscheues Gesindel.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Sintern {n}(n) การสตุ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jugendsünde {f}sin of one's youth [Add to Longdo]
Sinekure {f}; Pfründe {f}sinecure [Add to Longdo]
Sinfonie {f}; Symphonie {f} [mus.] | Sinfonien {pl}symphony | symphonies [Add to Longdo]
Singen {n}singing [Add to Longdo]
Singfest {n}songfest [Add to Longdo]
Singsang {m}singsong [Add to Longdo]
Singspiel {n} | Singspiele {pl}musical comedy | musical comedies [Add to Longdo]
Singstimme {f} [mus.]singing voice [Add to Longdo]
Singulärwert {m} [math.]singular value [Add to Longdo]
Singularität {f}singularity [Add to Longdo]
Singulärwertzerlegung {f} [math.]singular value decomposition (SVD) [Add to Longdo]
Singvogel {m} [ornith.] | Singvögel {pl}songbird; singing bird | songbirds; singing birds [Add to Longdo]
Sinkgeschwindigkeit {f}sedimentation velocity [Add to Longdo]
Sinologie {f} (Lehre der chinesischen Sprache und Kultur)sinology [Add to Longdo]
Sinn {m} | Sinne {pl} | Sinn ergeben; sinnvoll sein; vernünftig sein; Sinn machensense | senses | to make sense [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
couteau de cuisine(n) |m| มีดทำครัว
voisine(n) |f| เพื่อนบ้าน เช่น J'ai pris l'aspirateur de la voisine. ฉันไปเอาเครื่องดูดฝุ่นของเพื่อนบ้านมา
grand magasin(n) |m| ห้างสรรพสินค้า, ร้านขายของขนาดใหญ่
magasin d'alimentation(n) |m| ร้านขายของอุปโภคบริโภค
magasin(n) |m| ร้านค้า, ร้านขายของ, Syn. boutique
voisin(n) |m| เพื่อนบ้าน

Japanese-English: EDICT Dictionary
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
ADP[エーディーピー, e-dei-pi-] (n) (See アデノシン二燐酸) adenosine diphosphate; ADP [Add to Longdo]
AMP[エーエムピー, e-emupi-] (n) (See アデノシン一燐酸) adenosine monophosphate (AMP) [Add to Longdo]
ATP[エーティーピー, e-tei-pi-] (n) (See アデノシン三燐酸) adenosine triphosphate; ATP [Add to Longdo]
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]
DDI;ddI[ディーディーアイ, dei-dei-ai] (n) (See ジデオキシイノシン) dideoxyinosine; didanosine; DDI; ddI [Add to Longdo]
MD[エムディー, emudei-] (n) (1) (See ミニディスク) minidisc; MD; (2) missile defense; MD; (3) magnetic disk; MD; (4) (See マーチャンダイジング) merchandising [Add to Longdo]
SB[エスビー, esubi-] (n) (1) (See ストアブランド) store brand; (2) (See 普通社債) straight bond; (3) (See ステーションブレーク) station break; (4) (See サイドバック) sideback; (5) (See 社会的企業) social business [Add to Longdo]
SNP[スニップ, sunippu] (n) single nucleotide polymorphism; SNP [Add to Longdo]
SSPE[エスエスピーイー, esuesupi-i-] (n) (See 亜急性硬化性全脳炎) subacute sclerosing panencephalitis; SSPE [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレシング[あどれしんぐ, adoreshingu] addressing [Add to Longdo]
アドレス指定例外[アドレスしていれいがい, adoresu shiteireigai] addressing exception [Add to Longdo]
アレイ処理[アレイしょり, arei shori] array processing [Add to Longdo]
アンチエイリアシング[あんちえいりあしんぐ, anchieiriashingu] anti-aliasing [Add to Longdo]
イメージ処理[イメージしょり, ime-ji shori] image processing [Add to Longdo]
オーバレイアドレッシング[おーばれいあどれっしんぐ, o-bareiadoresshingu] overlay addressing [Add to Longdo]
キャビネット[きゃびねっと, kyabinetto] cabinet, housing [Add to Longdo]
クロスケーブル[くろすけーぶる, kurosuke-buru] crossing cable [Add to Longdo]
グローバルネットワークアドレス領域[グローバルネットワークアドレスりょういき, guro-barunettowa-kuadoresu ryouiki] global network addressing domain [Add to Longdo]
コサイン[こさいん, kosain] cosine [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
右往左往[うおうさおう, uousaou] sinnlos_hin-und_herlaufen [Add to Longdo]
[ぎん, gin] SINGEN, REZITIEREN [Add to Longdo]
[もう, mou] SINNLOS, WILLKUERLICH [Add to Longdo]
歌う[うたう, utau] singen [Add to Longdo]
正弦曲線[せいげんきょくせん, seigenkyokusen] Sinuskurve [Add to Longdo]
[ぼつ, botsu] SINKEN, UNTERGEHEN [Add to Longdo]
錯覚[さっかく, sakkaku] Sinnestaeuschung, Illusion [Add to Longdo]
類語[るいご, ruigo] sinnverwandtes_Wort, Synonym [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sin
   n 1: estrangement from god [syn: {sin}, {sinfulness},
      {wickedness}]
   2: an act that is regarded by theologians as a transgression of
     God's will [syn: {sin}, {sinning}]
   3: ratio of the length of the side opposite the given angle to
     the length of the hypotenuse of a right-angled triangle [syn:
     {sine}, {sin}]
   4: (Akkadian) god of the Moon; counterpart of Sumerian Nanna
   5: the 21st letter of the Hebrew alphabet
   6: violent and excited activity; "they began to fight like sin"
     [syn: {sin}, {hell}]
   v 1: commit a sin; violate a law of God or a moral law [syn:
      {sin}, {transgress}, {trespass}]
   2: commit a faux pas or a fault or make a serious mistake; "I
     blundered during the job interview" [syn: {drop the ball},
     {sin}, {blunder}, {boob}, {goof}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 let
 
 1. (let, letting) izin vermek, müsaade etmek
 2. by, through, in ile geçmesine, gitmesine veya gelmesine müsaade etmek
 3. kontrata bağlamak
 4. yardımcı fiil olarak --eyim, -elim, -sin, -sinler (birinci veya üçüncü şahıs emir kipi)
 5. kiraya vermek. let alone, let be karışmamak, haline bırakmak. Honesty, let alone honor, was not in him. Şeref şöyle dursun, onda doğruluk namına bir şey yoktu. Let be. Öyle kalsın. Dokunma. Bozma. let blood kan akıtmak, hacamat etmek. let down indirmek
 6. boşa çıkarmak, hayal kırıklığına uğratmak. let down one' hair samimi davranmak (hanımlar) let fall düşürmek. let fly salıverip uçurmak
 7. top veya tüfek atmak. let go bırakmak, koyuvermek
 8. serbest bırakmak. let him down gently yavaş yavaş alıştırarak hayal kırıklığına uğratmak. let in kapıyı açıp içeriye almak. let loose serbest bırakmak (köpek veya deli) let off cezasını affetmek, cezasını hafifletmek, işten çıkarmak
 9. dışarı vermek. let on sırrı başkasına söylemek, sırrı ifşa etmek. let oneself go duygularına serbestçe yol vermek
 10. çekinmeden konuşmak veya gülmek, taşkınlık yapmak. let oneself in anahtar ile kapıyı açıp içeriye girmek. let out dışarıya bırakmak, koyvermek, kaçmasına müsaade etmek
 11. gevşetmek, genişletmek. let slide vazgeçmek, haline bırakmak. let slip kaçırmak, elinden kaçırmak. let the cat out of the bag sırrı meydana çıkarmak. let up yumuşamak, sertliğini kaybetmek. let well enough alone olanla yetinmek. Let x equal 2y. X'in 2y'a eşit oldugunu farze- delim. to let kiralık.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 sepulcher , (ýng.) chre
 
 1. gömüt, sin, mezar, kabir
 2. gömmek, defnetmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 stardom
 
 1. sin, (tiyatro) yıldızlık.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 tomb
 
 1. mezar, kabir, gömüt, sin
 2. türbe.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 are
 
 1. -sin, -iz, -siniz, -dirler. are (bak.) ar.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top