ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

simile

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -simile-, *simile*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
simile(n) การเปรียบเทียบ, See also: การอุปมาอุปไมย, Syn. analogy, metaphor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
simile(ซิม'มะลี) n. การเปรียบเทียบ,การอุปมาอุปไมย,ตัวอย่างการเปรียบเทียบ เช่น 'หล่อนสวยเหมือนนางฟ้า
facsimile(แฟคซิม'มะลี) n. สำเนา,vt. อัดสำเนา,ถอดแบบ โทรสารโทรภาพใช้ตัวย่อว่า FAX เป็นระบบสื่อสารข้อมูล ที่เป็น เอกสารและภาพที่ส่งมาในรูปของสัญญาณไฟฟ้าผ่านสายโทรศัพท์ เครื่องรับ/ส่งแฟกซ์หรือโทรสารนั้น หมายถึง อุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายเครื่องโทรศัพท์ ใช้ส่งและรับข้อความหรือภาพ ผู้รับและผู้ส่งจะต้องใช้กระดาษเป็นสื่อ ปัจจุบัน เราอาจจะต่อสายแฟกซ์ผ่านโมเด็มเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ในกรณีเช่นนี้ จะเป็นการส่งหรือรับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เลย ไม่ต้องใช้กระดาษ คล้ายไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

English-Thai: Nontri Dictionary
simile(n) คำอุปมาอุปไมย,การเปรียบเทียบ
facsimile(n) สำเนา,ฉบับก๊อบปี้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
simileอุปมา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
simileCan't we use a simile here?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุปมัย(n) simile, See also: analogue, comparison, analogy, metaphor, Syn. อุปไมย, อุปมาอุปไมย, Thai Definition: สิ่งหรือข้อความที่พึงเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นเพื่อให้เข้าใจแจ่มแจ้ง
คำอุปมา(n) metaphor, See also: simile, Example: ผู้วิจารณ์ติดใจกับคำอุปมาที่ไม่ทำให้เห็นภาพพจน์เพียงพอในความรู้สึกของผู้วิจารณ์เอง
อุปมา(n) simile, See also: metaphor, analogy, Thai Definition: สิ่งหรือข้อความที่ยกมาเปรียบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดูดซึม[dūtseum] (v) EN: absorb ; suck up ; soak up  FR: absorber ; assimiler
แฟกซ์[faēk] (n) EN: facsimile ; fax  FR: fax [m] (anglic.)
เรียน[rīen] (v) EN: learn ; study  FR: étudier ; apprendre ; assimiler
อุปมา[uppamā] (n) EN: analogue ; comparison ; analogy ; simile ; metaphor ; figure of speech  FR: analogie [f] ; comparaison [f] ; métaphore [f]
อุปมาน[uppamān] (n) EN: analogue ; comparison ; analogy ; simile ; metaphor  FR: induction [f]
อุปมาอุปไมย[uppamā-uppamai] (n) EN: metaphor ; analogy ; simile ; comparison  FR: métaphore [f]
ย่อย[yǿi = yøi] (v) EN: digest  FR: digérer ; assimiler

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
simile (n) sˈɪmɪliː (s i1 m i l ii)
similes (n) sˈɪmɪlɪz (s i1 m i l i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
譬喻[pì yù, ㄆㄧˋ ㄩˋ, ] simile; rhetorical comparison (that contains an explicit link word 如同, 好比 "like", "just like"), #91,320 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gleichnis {n} | Gleichnisse {pl}simile | similes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シミリ[shimiri] (n) simile [Add to Longdo]
テレビファクシミリ[terebifakushimiri] (n) (abbr) facsimile through television [Add to Longdo]
ファクシミリ[fakushimiri] (n) (1) facsimile; (2) (See ファックス) fax; fax machine; (P) [Add to Longdo]
ファクシミリアダプタ[fakushimiriadaputa] (n) {comp} facsimile adapter [Add to Longdo]
ファクス[fakusu] (n) (abbr) fax; facsimile; (P) [Add to Longdo]
ファックス[fakkusu] (n) (See ファクシミリ・2) facsimile; FAX; (P) [Add to Longdo]
ファックス通信機能[ファックスつうしんきのう, fakkusu tsuushinkinou] (n) {comp} facsimile communications function [Add to Longdo]
ミニファクス[minifakusu] (n) minifacsimile [Add to Longdo]
レタックス[retakkusu] (n) (abbr) letter facsimile [Add to Longdo]
影印[えいいん, eiin] (n,vs) facsimile [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファックス[ふぁっくす, fakkusu] FAX, facsimile [Add to Longdo]
ファックス通信機能[ファックスつうしんきのう, fakkusu tsuushinkinou] facsimile communications function [Add to Longdo]
写真電送[しゃしんでんそう, shashindensou] facsimile transmission, phototelegraphy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 simile
   n 1: a figure of speech that expresses a resemblance between
      things of different kinds (usually formed with `like' or
      `as')

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top