ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sill

S IH1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sill-, *sill*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sill(n) ฐานกำแพง, See also: ฐาน, ฐานหิน, Syn. beam, threshold
sill(n) ธรณีประตูหรือหน้าต่าง, Syn. bottom of the frame
silly(adj) โง่, See also: ทึ่ม, เขลา, Syn. foolish, senseless, unreasonable, stupid
silly(adj) ไร้สาระ, See also: เหลวไหล, ไร้เหตุผล
silly(adj) มึน, See also: งง
silly(adj) อ่อนแอ
silly(adj) น่าเวทนา, See also: น่าสมเพท
silly(n) คนโง่
silliness(n) ความโง่เขลา, Syn. foolishness, imbecility, stupidity
silly season(idm) ช่วงเวลา (มักเป็นฤดูร้อน) ที่ไม่มีข่าวสำคัญทำให้ต้องลงข่าวเล็กๆ หรือให้ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sill(ซิล) n. ฐาน,ฐานกำแพง,ฐานหิน,รากฐาน,ธรณีประตูหน้าต่าง,ฐานชั้นหินใต้ท้องทะเล,คาน
silly(ซิล'ลี) adj. เซ่อ,โง่,เง่า,เหลวไหล,ไร้เหตุผล,งงงัน,อ่อนแอ. n.. คนเซ่อ,คนโง่,คนเง่า., See also: sillily adv. silliness n.
disillusion(ดิสอิลู'เชิน) vt.ขจัดสิ่งลวงตาออก,ขจัดความเข้าใจผิดทิ้ง, See also: disillusionment n.
pusillanimity(พิวซิล'ละนิม'มิที) n. ความขี้ขลาดตาขาว,ใจอ่อนแอ, Syn. timidity
pusillanimous(พิวซะแลน'นิเมิส) adj. ขี้ขลาด,ตาขาว,ใจอ่อนแอ,ใจปลาซิว,ใจไม่เข้มแข็ง, Syn. cowardly
tonsillectomy(ทอนซิลเลค'โทมี) n. การตัดเอา ต่อมทอนซิลออก
tonsillitis(ทอนซิลไล'ทิส) n. ภาวะต่อมทอนซิลอักเสบ., See also: tonsillitic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
sill(n) คาน,ธรณีประตู,ฐาน,รากฐาน
silliness(n) ความเซ่อ,ความโง่,ความเหลวไหล,ความบ้า
silly(adj) เซ่อ,โง่,เหลวไหล,บ้า,ไร้เหตุผล
disillusion(n) การทำให้รู้ความจริง,การปลดเปลื้อง,การเข้าใจถูก
fusillade(n) การระดมยิง,การกระหน่ำยิง
fusillade(vt) ระดมยิง,กระหน่ำยิง,ระดมโจมตี
pusillanimity(n) ความขลาด,ความอ่อนแอ,ความไม่เข้มแข็ง
pusillanimous(adj) ขี้ขลาด,อ่อนแอ,ใจปลาซิว,ไม่เข้มแข็ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sillพนังแทรกชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sillimaniteซิลลิมาไนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
sillsill, ธรณี [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Sillimaniteซิลลิมาไนต์, Example: แหล่ง - ในประเทศไทย พบตามหินแปร พวกหินชีสต์ หินไนส์ทางภาคเหนือทั่ว ๆ ไป ประโยชน์ - เป็นตัวอย่างเพื่อการศึกษา เพราะเป็นแร่ประกอบหินที่สำคัญของหินแปร [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Klaus is sill out there, and he knows you tried to kill him.คลาวส์ยังคงอยู่ข้างนอกนั่น และเขาก็รู้ด้วยว่า เธอพยายามจะฆ่าเขา The New Deal (2012)
The victim's broad nasal aperture with a rounded nasal sill in combination with the protruding nature of the mandible suggests negroid.ช่องโพรงจมูกของเหยื่อ มีความกลม เมื่อมาพิจารณารวมกับลักษณะ The Survivor in the Soap (2013)
But we sill love our girl.แต่เราก็ยังคงรักแม่หนูน้อยของเรา Inside Out (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sillAhh, silly me, I've messed up again.
sillBob thinks it is a silly idea to call her so far, to spend so much, and to say so little.
sillCome on, don't be silly.
sillDon't be silly.
sillDon't put such silly thoughts into his head.
sillDon't worry about such a silly thing.
sillEven the cleverest students can make silly mistakes.
sillFather was tormented by my silly question.
sillHe cannot have done such a silly thing.
sillHe cried how silly he have been.
sillHe often asks silly questions.
sillHer anger was aroused by his silly actions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนงี่เง่า(n) fool, See also: silly person, Example: เพราะเธอเป็นคนงี่เง่าแบบนี้ ผมจึงไม่อยากสุงสิงกับเธอ, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่พูดไม่รู้เรื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัดซบ[batsop] (adj) EN: stupid ; idiotic ; silly  FR: stupide ; idiot
บอ[bø] (adj) EN: slightly crazy ; potty ; foolish ; silly  FR: insensé ; déraisonnable
บ้องตื้น[bǿngteūn] (adj) EN: foolish ; silly ; stupid ; ignorant ; idiotic ; nitwit (inf.)  FR: idiot ; stupide ; niais ; nigaud
ฉี่[chī] (n) EN: hiss; sizzle ; bubbling  FR: grésillement [m]
โฉด[chōt] (adj) EN: foolish ; stupid ; clumsy ; unwise ; silly ; ignorant ; benighted ; idiotic  FR: stupide ; absurde ; ignare ; ignorant ; idiot
โฉดเขลา[chōtkhlāo] (v) EN: be foolish ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be silly ; be idiotic ; be dull ; be unwise ; be imprudent
โฉดเขลา[chōtkhlāo] (adj) EN: foolish ; stupid ; uneducated ; ignorant ; silly ; idiotic ; dull ; unwise ; imprudent
หัวทึบ[hūatheup] (adj) EN: dull ; stupid ; silly ; foolish  FR: stupide ; idiot
การยิงเป้า[kān ying pao] (n, exp) FR: tir [m] ; fusillade [f]
ฆ่า[khā] (v) EN: assassinate ; kill ; murder ; slay ; slaughter ; butcher ; get rid of  FR: tuer ; assassiner ; abattre ; trucider (fam.) ; occire (litt.) ; descendre (fam.) ; zigouiller (fam.) ; liquider (fam.) ; se débarrasser de ; bousiller (fam.) ; butter (arg.)

CMU English Pronouncing Dictionary
SILL S IH1 L
SILLS S IH1 L Z
SILLY S IH1 L IY0
SILLER S IH1 L ER0
SILLIER S IH1 L IY0 ER0
SILLMAN S IH1 L M AH0 N
SILLIEST S IH1 L IY0 AH0 S T
SILLIMAN S IH1 L IH0 M AH0 N
SILLERMAN S IH1 L ER0 M AH0 N
SILLINESS S IH1 L IY0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sill (n) sˈɪl (s i1 l)
sills (n) sˈɪlz (s i1 l z)
silly (n) sˈɪliː (s i1 l ii)
sillier (j) sˈɪlɪəʳr (s i1 l i@ r)
sillies (n) sˈɪlɪz (s i1 l i z)
sillabub (n) sˈɪləbʌb (s i1 l @ b uh b)
silliest (j) sˈɪlɪɪst (s i1 l i i s t)
sillabubs (n) sˈɪləbʌbz (s i1 l @ b uh b z)
silliness (n) sˈɪlɪnəs (s i1 l i n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
愚蠢[yú chǔn, ㄩˊ ㄔㄨㄣˇ, ] silly; stupid, #10,276 [Add to Longdo]
[hān, ㄏㄢ, ] silly; simple-minded, #15,256 [Add to Longdo]
新罗[Xīn luó, ㄒㄧㄣ ㄌㄨㄛˊ, / ] Silla, one of three Korean kingdoms from 1st century, defeated its rivals Paikche and Koryo by collaborating with Tang around 645, ruled unified Korea 658-935, #136,978 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwelle {f} | Schwellen {pl}sill | sills [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お馬鹿さん[おばかさん, obakasan] (n) silly person; dumb-bunny; dope [Add to Longdo]
ちゃんちゃらおかしい[chancharaokashii] (adj-i) ridiculous; absurd; silly; laughable [Add to Longdo]
イージーミス[i-ji-misu] (n) (See 凡ミス) silly mistake (was easy miss) [Add to Longdo]
デサリュージョン;デスィリュージョン[desaryu-jon ; desuiryu-jon] (n) disillusion [Add to Longdo]
一斉射撃[いっせいしゃげき, isseishageki] (n) volley firing; fusillade; broadside [Add to Longdo]
艶消し;つや消し[つやけし, tsuyakeshi] (adj-na,adj-no) (1) frosted (glass); matted; (n,adj-na) (2) disillusionment; letdown [Add to Longdo]
覚める(P);醒める[さめる, sameru] (v1,vi) (1) to wake; to wake up; (2) to become sober; to sober up; to regain consciousness (e.g. after anaesthesia); (3) to come to one's senses; to be disillusioned; (P) [Add to Longdo]
覚醒[かくせい, kakusei] (n,vs) (1) waking up; awakening; arousal; revival; (2) disillusion; disillusionment; awakening (figurative) [Add to Longdo]
戯ける;戲ける(oK)[おどける;たわける, odokeru ; tawakeru] (v1,vi) to jest; to joke; to play the fool; to act indecently; to be silly over; to talk foolishly [Add to Longdo]
戯言;たわ言;戲言(oK);譫言(iK)[たわごと;ぎげん(戯言;戲言);たわこと(ok), tawagoto ; gigen ( tawagoto ; tawagoto ); tawakoto (ok)] (n) nonsense; bullshit; silly things; joke [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sill
   n 1: structural member consisting of a continuous horizontal
      timber forming the lowest member of a framework or
      supporting structure
   2: (geology) a flat (usually horizontal) mass of igneous rock
     between two layers of older sedimentary rock

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top