ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

signer

S AY1 N ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -signer-, *signer*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
signer(ไซ'เนอะ) n. ผู้ลงนาม, ผู้ลงลายชื่อ,ผู้เซ็นสัญญา
cosigner(โคไซ'เนอะ) n. ผู้ร่วมลงนาม
designer(ดิไซ'เนอะ) n. ผู้ออกแบบ,ผู้วางแผน

English-Thai: Nontri Dictionary
designer(n) นักออกแบบ,นักวางแผน,ดีไซเนอร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
signerสำเนาสลิป มีความหมายเหมือนกับ off slip และ signing slip [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Charles Carroll was the last surviving signer of the Declaration of Independence.ชาลล์ คาร์รอลล์ เป็นคนลงนามในใบประกาศเอกราช ที่เหลือรอดคนสุดท้าย. National Treasure (2004)
Yeah, I know. I'm a really slow signer I realized.ใช่ ผมรู้ Iผมเองที่อยากให้เรื่องนี้ผ่านไปช้าที่สุด Her (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่ง[baeng] (v) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion  FR: diviser ; séparer ; allouer ; partager ; répartir ; assigner
แบ่งหน้าที่[baeng nāthī] (v, exp) EN: assign ; allocate  FR: assigner les tâches
ช่างตกแต่งภายใน[chang toktaeng phāinai] (n, exp) EN: interior designer
แจก[jaēk] (v) EN: separate ; divide ; apportion ; allot ; share out ; assign  FR: partager ; répartir ; assigner ; allouer
จดทะเบียน[jotthabīen] (v) EN: register ; enroll  FR: consigner ; enregistrer
กำหนด[kamnot] (v) EN: prescribe ; stipulate ; fix ; determine ; estimate ; set ; settle ; assign ; appoint ; allocate  FR: déterminer ; définir ; établir ; évaluer ; fixer ; stipuler ; arrêter ; prescrire ; assigner ; allouer
กำหนดให้[kamnot hai] (v, exp) EN: assign ; prescribe ; stipulate ; allot  FR: assigner ; proposer ; allouer
กำหนดหน้าที่[kamnot nāthī] (v, exp) EN: allot work ; assign a job  FR: assigner un travail
ขนานชื่อ[khanān cheū] (v, exp) EN: call ; name ; designate   FR: appeler ; désigner ; nommer
เลือก[leūak] (v) EN: choose ; pick out ; select ; vote ; elect  FR: choisir ; sélectionner ; préférer ; voter ; élire ; désigner

CMU English Pronouncing Dictionary
SIGNER S AY1 N ER0
SIGNERS S AY1 N ER0 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unterzeichner {m} | Unterzeichner {pl}signer | signers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーバンデザイナー[a-bandezaina-] (n) urban designer [Add to Longdo]
インダストリアルデザイナー[indasutoriarudezaina-] (n) industrial designer [Add to Longdo]
インテリアデザイナー[interiadezaina-] (n) interior designer [Add to Longdo]
ウェブデザイナ[uebudezaina] (n) {comp} web designer [Add to Longdo]
グラフィックデザイナー[gurafikkudezaina-] (n) graphic designer [Add to Longdo]
サイトデザイナ[saitodezaina] (n) {comp} site designer [Add to Longdo]
システムデザイナー[shisutemudezaina-] (n) systems designer [Add to Longdo]
デザイナー[dezaina-] (n) designer; (P) [Add to Longdo]
デザイナードラッグ[dezaina-doraggu] (n) designer drug [Add to Longdo]
デザイナーニセン[dezaina-nisen] (n) {comp} Designer2000 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デザイナーニセン[でざいなーにせん, dezaina-nisen] Designer2000 [Add to Longdo]
パワーデザイナー[ぱわーでざいなー, pawa-dezaina-] PowerDesigner [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 signer
   n 1: someone who can use sign language to communicate
   2: someone who signs and is bound by a document [syn: {signer},
     {signatory}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top