ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sidle

S AY1 D AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sidle-, *sidle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sidle(vi) เดินเอียงข้าง, See also: เดินหลบๆ เลี่ยงๆ, Syn. veer, walk sideways, tilt
sidle(n) การเดินเอียงข้าง
sidle in(phrv) เข้าด้านข้าง, See also: เข้ามาเงียบๆ ด้านข้าง, ย่องมาด้านข้าง
sidle up(phrv) เข็น (เรือ) ออกไปด้านข้าง (ตรงไปยัง)
sidle out(phrv) ออกไปด้านข้าง, See also: เอียงข้างออกไป
sidle away(phrv) เดินออกไปด้านข้าง, See also: เอียงข้าง, หันข้าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sidle(ไซ'เดิล) vi. เคลื่อนไปทางข้าง,เอียงตัว,เอียงข้าง,เดินข้าง,เดินเอียง. vt. ทำให้เดินข้าง. n. การเอาข้างเดิน

English-Thai: Nontri Dictionary
sidle(vi) เลียบ,หันด้านข้าง,เดินเอียง,เอียงข้าง

CMU English Pronouncing Dictionary
SIDLE S AY1 D AH0 L
SIDLED S AY1 D AH0 L D
SIDLER S AY1 D AH0 L ER0
SIDLER S AY1 D L ER0
SIDLES S AY1 D AH0 L Z
SIDLEY S IH1 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sidle (v) sˈaɪdl (s ai1 d l)
sidled (v) sˈaɪdld (s ai1 d l d)
sidles (v) sˈaɪdlz (s ai1 d l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
躙り寄る;にじり寄る[にじりよる, nijiriyoru] (v5r,vi) to sidle up to [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sidle
   v 1: move unobtrusively or furtively; "The young man began to
      sidle near the pretty girl sitting on the log"
   2: move sideways [syn: {sidle}, {sashay}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top