ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

serial

S IH1 R IY2 AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -serial-, *serial*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
serial(n) สิ่งที่ต่อเนื่องกัน, See also: สิ่งพิมพ์ที่ต่อเนื่องกัน, ภาพยนตร์ที่ฉายเป็นตอนต่อกัน, Syn. installment, serial picture, series
serial(adj) ซึ่งพิมพ์ต่อเนื่อง, See also: ซึ่งเป็นลำดับต่อกันไป, ซึ่งเป็นตอนๆ, Syn. consecutive, continued, on-going, following
serially(adv) อย่างเป็นชุดๆ, See also: อย่างเป็นตอนๆ
serialize(vi) ้เป็นอนุกรม
serialize(vt) ทำให้เป็นอนุกรม
serial number(n) เลขอนุกรม, See also: เลขลำดับ, เลขหมายอนุกรม, หมายเลขลำดับ, เลขหมายประจำเครื่อง เครื่องยนต์ กล้องถ่ายรูปและอ
serialization(n) การทำให้เป็นอนุกรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
serial(เซีย'เรียล) n. สิ่งที่ต่อเนื่องกัน,สิ่งตีพิมพ์,ที่ต่อเนื่องกัน,ภาพยนตร์ที่ฉายเป็นตอน ๆ adj. พิมพ์ต่อเนื่องกัน,ตีพิมพ์เป็นรายสัปดาห์ (รายปักษ์,เดือน,ครึ่งเดือน...) ,เกี่ยวกับสิ่งตีพิมพ์ดังกล่าว,เป็นลำดับ,เป็นตอน ๆ, See also: serially adv.
serial communicationsการสื่อสารแบบเรียงลำดับหมายถึง การถ่ายโอนข้อมูลทีละบิตผ่านทางสายเคเบิลเดี่ยว โดยปกติจะต้องให้ผ่านโมเด็ม (modem) ด้วย
serial computerคอมพิวเตอร์แบบอนุกรมหมายถึงคอมพิวเตอร์ชนิดที่ทำการประมวลผลข้อมูลเรียงไปตามลำดับ ตรงข้ามกับ คอมพิวเตอร์แบบขนาน (pararell computer) ดู pararell computer เปรียบเทียบ
serial numbern. เลขอนุกรม,เลขลำดับ,หมายเลขอนุกรม,หมายเลขลำดับ,
serial portช่องอนุกรมหมายถึง ช่องที่อยู่ด้านหลังของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ที่มีไว้สำหรับเสียบสายไฟ ต่อไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เมาส์ การถ่ายโอนข้อมูลผ่านทางช่องนี้ จะช้ากว่าผ่านทางช่องขนาน (pararell port) มาก เพราะจะสามารถส่งถ่ายข้อมูลได้ครั้งละ 1 บิตเท่านั้น ดู pararell port เปรียบเทียบ
serial processingการประมวลผลแบบลำดับหมายถึง การอ่าน ประมวลผล และแสดงผลลัพธ์ไปทีละแฟ้มข้อมูล โดยเรียงไปตามลำดับของแฟ้มที่เก็บไว้ ตรงข้ามกับการประมวลผลแบบขนาน (pararell processing) ดู pararell processing เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
serial(adj) เป็นตอน,เป็นอันดับ,ต่อเนื่องกัน,ติดต่อกัน
serial(n) สิ่งที่ต่อเนื่องกัน,เรื่องยาว,ภาพยนตร์ชุด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
serial accessการเข้าถึงโดยเรียงตัว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
serial correlationสหสัมพันธ์เชิงอนุกรม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
serial fileแฟ้มเรียง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Serial Line Internet Protocol (SLIP)เกณฑ์วิธีอินเทอร์เน็ตแบบสายอนุกรม (สลิป) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Serial Line Internet Protocol (SLIP)เกณฑ์วิธีอินเทอร์เน็ตแบบสายอนุกรม (สลิป) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
serial migrationการย้ายถิ่นตามลำดับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
serial processing; sequential processingการประมวลผลแบบลำดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
serial sectionการตัดเรียงลำดับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
serial ATA (SATA)ซีเรียลเอทีเอ, ขั้วต่อสำหรับใช้เชื่อมต่อฮาร์ดดิสก์ หรือดีวีดีไดร์ฟที่มีลักษณะของการส่งข้อมูลเป็นแบบอนุกรม มีอัตราเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงกว่าแบบ EIDE [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Serial bondพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที่มีกำหนดไถ่ถอนเป็นงวด ๆ [เศรษฐศาสตร์]
Serial murderersฆาตกรต่อเนื่อง [TU Subject Heading]
Serial murdersฆาตกรรมต่อเนื่อง [TU Subject Heading]
serial portทางเข้า/ออกแบบขนาน, Example: ตัวเชื่อมต่อบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ยอมให้ส่งข้อมูลผ่านไปมาได้ทีละหนึ่งบิต [คอมพิวเตอร์]
Serial publicationสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง, Example:

Serial publication
ภาพที่ 1 ตัวอย่างหน้าปกสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

คือ สิ่งพิมพ์ที่มีกำหนดการออกอย่างต่อเนื่อง ภายในชื่อเรื่องเดียวกัน ทั้งนี้ส่วนใหญ่มักมีหมายเลขแสดงลำดับที่การออกในแต่ละช่วงปีที่ดำเนินการจัดพิมพ์และเผยแพร่ เช่น วารสาร Nature Medicine ซึ่งมีกำหนดออกรายเดือน ฉบับประจำเดือน พ.ค. 2554 คือ May 2011, Volume 17 No 5 pp515-632

ตัวอย่างกำหนการออก

รายสัปดาห์ (Weekly) คือ 7 วัน : ครั้ง

รายปักษ์ (Bi-weekly) คือ 15 วัน : ครั้ง หรือ ครึ่งเดือน : ครั้ง

รายเดือน (Monthly) คือ 1 เดือน : ครั้ง

รายสองเดือน (Bi-monthly) คือ 2 เดือน : ครั้ง

รายสามเดือน (Quarterly) คือ 3 เดือน : ครั้ง หรือ ปีละ 4 ฉบับ

รายสี่เดือน (Quarterly) คือ 4 เดือน : ครั้ง หรือ ปีละ 3 ฉบับ

รายหกเดือน (Two times a year) คือ 6 เดือน : ครั้ง หรือ ปีละ 2 ฉบับ

รายปี (Annually) คือ 1 ปี : ครั้ง เช่น รายงานประจำปี

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องนี้รวมถึง วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งพิมพ์รายปี เช่น รายงานประชุมปี รายงานการสำรวจ สถิติ เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Serial publicationsสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง [TU Subject Heading]
Serial subsrciption agencyตัวแทนบอกรับสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง, Example:

การจัดซื้อ จัดหา บอกรับ ผ่านตัวแทนบอกรับสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องหรือวารสาร เป็น ประเภทหนึ่งของวิธีการจัดหาวารสารโดยส่วนใหญ่การจัดหาวารสาร มี 2 วิธีหลัก คือ การจัดหาโดยตรงจากผู้ผลิตหรือสำนักพิมพ์ และ การจัดหาผ่านตัวแทน (Subscription agent)

การจัดหาโดยตรงจากผู้ผลิตหรือสำนักพิมพ์ มีข้อดี คือ ประหยัดเงินงบประมาณ เนื่องจากไม่ต้องเสียค่าบริการ (Service charge) ให้กับบริษัทตัวแทนจำหน่าย ข้อเสีย คือ ต้องสำรองจ่ายเงินสำหรับค่าวารสารที่จะบอกรับล่วงหน้า กรณีบอกรับวารสารหลายสำนักพิมพ์ ต้องยุ่งยากในการดำเนินการเรื่องเอกสาร การติดต่อประสานงาน และเสียเงินค่าธรรมเนียมในการบอกรับแต่ละรายสำนักพิมพ์

การจัดหาผ่านตัวแทน (Subscription agent, Dealers , Vendors) หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างห้องสมุดและสำนักพิมพ์ มีความรับผิดชอบในกระบวนการจัดหาวารสารให้แก่ห้องสมุด ครอบคลุมการสมัครเป็นสมาชิก การรับ-ส่งวารสาร การต่ออายุสมาชิก การทวง การแจ้งข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับวารสาร เช่น การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของวารสาร เช่น การเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนกำหนดออก เปลี่ยนลักษณะรูปเล่ม เปลี่ยนราคา เป็นต้น การบอกรับผ่านตัวแทนนี้ ผู้ดำเนินงานจัดหาวารสารมีหน้าที่เพียงแต่รวบรวมรายชื่อวารสารทั้งหมดที่ห้องสมุดต้องการจะเป็นสมาชิก ส่งไปให้ตัวแทนบอกรับวารสาร ต่อจากนั้นตัวแทนก็จะดำเนินการติดต่อกับทางสำนักพิมพ์ให้ทั้งหมด

ข้อดีของการบอกรับวารสารผ่านตัวแทน

1. ประหยัดเวลาและแรงงานในการดำเนินงาน

2. ตัวแทนมีความเข้าใจและรู้รายละเอียดของสำนักพิมพ์ และมีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยเฉพาะ ทำให้สามารถบริหารจัดการกับการบอกรับวารสารที่หลากหลายชื่อ หลายสำนักพิมพ์ ได้ดี

3. ลดความยุ่งยากในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตัวแทนบางราย คิดราคาเป็นสกุลเงินไทย ซึ่งห้องสมุดต้องตรวจสอบราคาจริงจากสำนักพิมพ์ประกอบด้วย

ข้อเสียของการบอกรับวารสารผ่านตัวแทน คือ ห้องสมุดต้องเสียค่าบริการ (Service charge) ในการดำเนินการอำนวยความสะดวกให้กับห้องสมุดนั้น

หลักเกณฑ์ในการเลือกตัวแทนบอกรับวารสาร

1. คุณภาพการให้บริการ และ ความรวดเร็วในการให้บริการ

2. ความน่าเชื่อถือ พิจารณาจากผลการดำเนินงานธุรกิจของตัวแทนบอกรับวารสาร สภาพทางการเงินของตัวแทน

3. ลักษณะของตัวแทน พิจารณาที่ขนาดของบริษัทตัวแทนบอกรับวารสาร สามารถให้บริการในระดับนานาชาติได้

การพิจารณาคัดเลือกตัวแทนบอกรับวารสาร ห้องสมุดสามารถใช้วิธีการศึกษาข้อมูลจากบริษัทตัวแทนโดยตรง หรือสอบถามไปยังผู้ดำเนินงานจัดหาวารสารของห้องสมุดอื่น ๆ เพื่อสอบถามข้อมูล ข้อดีและข้อเสีย ก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการ

การบอกรับผ่านตัวแทน ในเรื่องต่าง ๆ ควรมีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรประกอบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยัน หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในภายหลัง อย่างไรก็ตามการบอกรับทั้ง 2 วิธี ห้องสมุดควรตั้งงบประมาณเผื่อสำหรับการคำนวณกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วย ซึ่งมีอัตราขึ้นลงอยู่เสมอ อาจทำให้การจ่ายเงินในบางเวลามีค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่ตั้งงบประมาณไว้ และที่สำคัญหน่วยงานราชการ ตามระเบียบการจัดซื้อพัสดุ พ.ศ. 2535 ให้ต่ออายุได้ปีต่อปีเท่านั้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Serials control systemระบบควบคุมสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Serials control systemระบบควบคุมสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is the beautiful blond novelist a serial killer?ใช่นักเขียนนวนิยายผมบลอนด์สาวสวย คนนั้นรึเปล่าที่เป็นฆาตกรต่อเนื่อง? Basic Instinct (1992)
He's an Oxford-educated psychologist who wrote a monograph on serial killers and the occult that helped to catch Monty Props in 1988.- อย่างไร ? - จากกิตติศัพท์ ค่ะ อืม... Deep Throat (1993)
Serial number 583625.เอ็น.ดี.อาร์ 114 เลขเครื่อง 583625 Bicentennial Man (1999)
Serial killer.เหมือนฆาตรกรต่อเนื่องน่ะแหละ Eating Out (2004)
You're a serial pervert, aren't you!แกเป็น พวกเลี้ยงต้อยต่อเนื่องใช่มั๊ย My Little Bride (2004)
Eventually, to avoid this, he became a serial one-night-stander and lost the power to love.ในที่สุด, เขาก็หลีกหนีมัน เขาจะมีอะไรแค่คืนเดียว และสูญเสียความรักไป Formula 17 (2004)
The serial poisoning suspect is holding a hostage inside this temple.คนร้ายที่เราสงสัยได้จับประกันไว้ในวัดแห่งนี้ Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
I can give you my name, rank and serial number.ฉันบอกชื่อ ยศ และเลขประจำตัวได้ The Great Raid (2005)
- No, who is he? - He is a serial killer.ไม่ เค้าคือไครละ เค้าคือฆาตรกรโรคจิต Saw II (2005)
There are 2 common stressors for a serial arsonist.มีความกดดันอยู่สองอย่าง/Nสำหรับพวกลอบวางเพลิง Compulsion (2005)
Pyromania as a mental disorder may just be a simple myth, but we do know from precedent that serial arsonists derive pleasure from pathological fire-setting.พวกโรคจิตชอบวางเพลิง/Nบางทีอาจเป็นเพียงความเชื่อง่าย ๆ แต่เรารู้จากแบบแผนว่า/Nนักวางเพลิงได้รับ ความพึงพอใจจากพยาธิวิทยาของการก่อเพลิง Compulsion (2005)
But a serial arsonist wouldn't just set a fire and walk away.แต่นักวางเพลิงจะไม่/Nก่อเพลิงแล้วเดินจากไป Compulsion (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
serialA new serial will being in our next month's issue.
serialIf it goes well I'll put you forward for a drama serial.
serialLast year's pop hit was set off by a serial TV drama.
serialThe television serial is getting more and more interesting.
serialThis story appeared serially in the Asahi.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุกรมเอกสาร[anukrom ekkasān] (n, exp) EN: reference number of a document ; serial number of a document  FR: référence de document [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SERIAL S IH1 R IY2 AH0 L
SERIALS S IH1 R IY0 AH0 L Z
SERIALIZE S IH1 R IY2 AH0 L AY2 Z
SERIALIZED S IH1 R IY2 AH0 L AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
serial (n) sˈɪəʳrɪəʳl (s i@1 r i@ l)
serials (n) sˈɪəʳrɪəʳlz (s i@1 r i@ l z)
serially (a) sˈɪəʳrɪəʳliː (s i@1 r i@ l ii)
serialize (v) sˈɪəʳrɪəʳlaɪz (s i@1 r i@ l ai z)
serialized (v) sˈɪəʳrɪəʳlaɪzd (s i@1 r i@ l ai z d)
serializes (v) sˈɪəʳrɪəʳlaɪzɪz (s i@1 r i@ l ai z i z)
serializing (v) sˈɪəʳrɪəʳlaɪzɪŋ (s i@1 r i@ l ai z i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
连续剧[lián xù jù, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄩˋ ㄐㄩˋ, / ] serialized drama; dramatic series; show in parts, #14,456 [Add to Longdo]
连载[lián zài, ㄌㄧㄢˊ ㄗㄞˋ, / ] serialized; published as a serial (in a newspaper), #20,429 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fabrikationsnummer {f}; Fabrik-Nummer {f}serial number [Add to Longdo]
Feuilleton {n}serial story column; supplement [Add to Longdo]
in Fortsetzungen; Serien... | in Fortsetzungen veröffentlichen | in Fortsetzungen veröffentlichtserial | to serialize | published in serial form [Add to Longdo]
Fortsetzungsroman {m}serial novel; serial [Add to Longdo]
Motornummernschild {n}serial number plate [Add to Longdo]
Nummernschild {n}serial number plate [Add to Longdo]
Serienmörder {m}; Serienmörderin {f}serial killer [Add to Longdo]
Seriennummer {f}; fortlaufende Nummerserial number [Add to Longdo]
Serienproduktion {f}serial production [Add to Longdo]
Serienübertragungssignal {n}serial transfer signal [Add to Longdo]
serialisierbarserializable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
USB[ユーエスビー, yu-esubi-] (n) {comp} universal serial bus; USB [Add to Longdo]
シリアライズ[shiriaraizu] (n) serialize; serialise [Add to Longdo]
シリアル;シリヤル[shiriaru ; shiriyaru] (adj-na,n,adj-no) (1) serial; (2) cereal [Add to Longdo]
シリアルATA[シリアルエーティーエー, shiriarue-tei-e-] (n) {comp} Serial AT Attachment [Add to Longdo]
シリアルATAII[シリアルエーティーエーアイアイ, shiriarue-tei-e-aiai] (n) {comp} serial AT Attachment 2 [Add to Longdo]
シリアルEEPROM[シリアルイーイープロム, shiriarui-i-puromu] (n) {comp} serial EEPROM [Add to Longdo]
シリアルインターフェース[shiriaruinta-fe-su] (n) {comp} serial interface [Add to Longdo]
シリアルインターフェイス[shiriaruinta-feisu] (n) {comp} serial interface [Add to Longdo]
シリアルインタフェース[shiriaruintafe-su] (n) {comp} serial interface [Add to Longdo]
シリアルコネクタ[shiriarukonekuta] (n) {comp} serial connector [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シリアルインタフェース[しりあるいんたふぇーす, shiriaruintafe-su] serial interface [Add to Longdo]
シリアルデバイス[しりあるでばいす, shiriarudebaisu] serial device [Add to Longdo]
シリアルトラックボール[しりあるとらっくぼーる, shiriarutorakkubo-ru] serial trackball [Add to Longdo]
シリアルナンバー[しりあるなんばー, shiriarunanba-] serial number [Add to Longdo]
シリアルプリンタ[しりあるぷりんた, shiriarupurinta] character printer, serial printer [Add to Longdo]
シリアルポート[しりあるぽーと, shiriarupo-to] serial port [Add to Longdo]
シリアルポインティングデバイス[しりあるぽいんていんぐでばいす, shiriarupointeingudebaisu] serial pointing device [Add to Longdo]
シリアルマウス[しりあるまうす, shiriarumausu] serial mouse [Add to Longdo]
シリアル接続[シリアルせつぞく, shiriaru setsuzoku] serial connection [Add to Longdo]
シリアル伝送[シリアルでんそう, shiriaru densou] serial transmission [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 serial
   adj 1: in regular succession without gaps; "serial concerts"
       [syn: {consecutive}, {sequent}, {sequential}, {serial},
       {successive}]
   2: pertaining to or composed in serial technique; "serial music"
   3: pertaining to or occurring in or producing a series; "serial
     monogamy"; "serial killing"; "a serial killer"; "serial
     publication"
   4: of or relating to the sequential performance of multiple
     operations; "serial processing" [syn: {serial}, {in
     series(p)}, {nonparallel}]
   n 1: a serialized set of programs; "a comedy series"; "the
      Masterworks concert series" [syn: {serial}, {series}]
   2: a periodical that appears at scheduled times [syn: {series},
     {serial}, {serial publication}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top