ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

segment

S EH1 G M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -segment-, *segment*
English-Thai: Longdo Dictionary
market segmentส่วนตลาด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
segment(n) กลุ่ม, See also: ท่อน, ตอน, ข้อ, ส่วน, ส่วนที่แยกออก, กลีบ, พวก, ชิ้น, เสี้ยว, Syn. part, piece, fragment, sector, section
segment(vt) แยกเป็นส่วน, See also: แยกเป็นตอน, แบ่งส่วน, แบ่งกลุ่ม, แบ่งเป็นท่อนๆ, Syn. fractionize, fragment, divide, segment
segment(n) ส่วนตัด (ทางเรขาคณิต), See also: ส่วนของวงกลมที่ถูกตัดออก, ส่วนตัดของรูปวงกลม
segment(n) เสียงพูด (ทางภาษาศาสตร์), See also: ส่วนของวงกลมที่ถูกตัดออก, ส่วนตัดของรูปวงกลม
segmental(adj) ที่แบ่งเป็นตอนๆ, See also: เกี่ยวกับกลุ่ม, ซึ่งเป็นส่วน, ซึ่งเป็นตอน, Syn. divided, sectional
segmental(adj) เกี่ยวกับเสียงพูด, See also: เกี่ยวกับเสียงที่เปล่งออกมา
segmentary(adj) ซึ่งแยกเป็นส่วน, See also: ซึ่งแบ่งเป็นตอนๆ
segmentally(adv) อย่างเป็นตอนๆ
segmentation(n) การแบ่งออกเป็นส่วน, See also: ส่วน, ตอน, การแบ่งเซลล์, การแบ่งกลีบ, การแบ่งเป็นเสี้ยว, การแบ่งเป็นตอน, Syn. separation, scission, subdivision

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
segment(เซก'เมินทฺ) n. ส่วน,ตอน,ท่อน,ข้อ,ปล้อง,ซีก,เสี้ยว,ชั้น,กลีบ,ส่วนตัดของรูป vt.,vi. แยกหรือแบ่งออกเป็นส่วน (ตอน,ท่อน,ข้อ...) เซ็กเมนต์หน่วยความจำในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่มีขนาด 1 เมกะไบต์ จะถูกแบ่งออก เป็น 16 ส่วน แต่ละส่วนเรียกว่า "เซ็กเมนต์ " แต่ละเซ็กเมนต์จะมีความจุ 64 เคไบต์ (เฉพาะชิป (chip) 8088 หรือ 8086), See also: segmentary adj., Syn. part
segmental(เซกเมน'เทิล) adj. เกี่ยวกับsegment (ดู) ,เกี่ยวกับคำพูดที่ตามมา,เป็นส่วนเสริม,เศษ, See also: segmentally adv.
segmentaryadj. =segmental (ดู)
segmentation(เซเมินเท'เชิน) n. การแบ่งออกเป็นส่วน (ตอน,ท่อน,ข้อ,ปล้อง,ซีก,เสี้ยว,ชั้น,กลีบ) ,ส่วน,ตอน,การแบ่งเซลล์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
segment๑. ส่วน, เซกเมนต์๒. แบ่งย่อย, ตัดแยก, แบ่งส่วน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
segment๑. ปล้อง๒. ตอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
segmentส่วน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
segment๑. ส่วน, เซกเมนต์๒. แบ่งย่อย, ตัดแยก, แย่งส่วน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
segmentส่วน, เซกเมนต์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
segmental๑. -ปล้อง๒. -ตอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
segmentationการแบ่งย่อย, การตัดแยก, การแบ่งส่วน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
segmentation๑. การแบ่งส่วน๒. การแบ่งตามปล้อง๓. การแตก, การแยก [มีความหมายเหมือนกับ cleavage] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
segmentation contraction; movement, segmentationการบีบเป็นปล้อง (ลำไส้เล็ก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
segmentation movement; contraction, segmentationการบีบเป็นปล้อง (ลำไส้เล็ก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
segmentMany firms are competing for the wealthier segment of the market.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝักมะขาม(n) segment of a cart-wheel, See also: a piece stuck to the cart wheel, Count Unit: อัน, Thai Definition: ส่วนย่อยที่ต่อกันเป็นกงเกวียน
ฝักมะขาม(n) segment of a cart-wheel, See also: a piece of tamarind pod stuck to the cart wheel, Count Unit: อัน, Thai Definition: ส่วนย่อยที่ต่อกันเป็นกงเกวียน
พู(n) section, See also: segment, portion, Example: อย่าลืมเลือกที่พูใหญ่ๆ นะ จะได้กินเนื้อบ้าง, Thai Definition: สิ่งที่มีลักษณะเป็นเหลี่ยมนูนขึ้นมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝักมะขาม[fakmakhām] (n) EN: segment of a cart-wheel
การแบ่งส่วนตลาด[kān baengsuan talāt] (n, exp) EN: market segmentation ; segmenting  FR: segmentation du marché [f]
การแบ่งส่วนตลาดตามพฤติกรรม[kān baengsuan talāt tām phreuttikam] (n, exp) EN: behavioral segmentation
การแบ่งส่วนตลาดตามพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์[kān baengsuan talāt tām phreuttikam kān børiphōk phalittaphan] (n, exp) EN: behavioristic segmentation
กลีบ[klīp] (n) EN: section ; segment ; fold  FR: part [f] ; section [f]
ภาค[phāk] (n) EN: part ; section ; sector ; portion ; region ; division ; side ; quarter ; district  FR: part [f] ; partie [f] ; secteur [m] ; section [f] ; segment [m] ; région [f] ; division [f]
ภาคส่วน[phāksuan] (n) EN: segment
ปล้อง[plǿng] (n) EN: segment ; section ; internode  FR: section [f]
เสี้ยว[sīo] (n) EN: part ; cut ; piece ; portion ; section ; segment ; fraction  FR: partie [f] ; section [f] ; segment [m]
ส่วน[suan = sūan] (n) EN: portion ; share ; section ; part ; piece ; element  FR: partie [f] ; section [f] ; élément [m] ; portion [f] ; part [f] ; côté [m] ; segment [m] ; domaine [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SEGMENT S EH1 G M AH0 N T
SEGMENT S EH2 G M EH1 N T
SEGMENTS S EH1 G M AH0 N T S
SEGMENTS S EH2 G M EH1 N T S
SEGMENTED S EH1 G M EH2 N T IH0 D
SEGMENT'S S EH1 G M AH0 N T S
SEGMENTED S EH2 G M EH1 N T IH0 D
SEGMENTATION S EH2 G M AH0 N T EY1 SH AH0 N
SEGMENTED(2) S EH1 G M EH2 N IH0 D
SEGMENTED(3) S EH2 G M EH1 N IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
segment (n) sˈɛgmənt (s e1 g m @ n t)
segment (v) sˈɛgmˈɛnt (s e1 g m e1 n t)
segments (n) sˈɛgmənts (s e1 g m @ n t s)
segments (v) sˈɛgmˈɛnts (s e1 g m e1 n t s)
segmented (v) sˈɛgmˈɛntɪd (s e1 g m e1 n t i d)
segmenting (v) sˈɛgmˈɛntɪŋ (s e1 g m e1 n t i ng)
segmentation (n) sˌɛgməntˈɛɪʃən (s e2 g m @ n t ei1 sh @ n)
segmentations (n) sˌɛgməntˈɛɪʃənz (s e2 g m @ n t ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
切分信息[qiè fēn xìn xī, ㄑㄧㄝˋ ㄈㄣ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ, ] segmental information [Add to Longdo]
段错误[duàn cuò wù, ㄉㄨㄢˋ ㄘㄨㄛˋ ㄨˋ, / ] segmentation fault [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschnitt {m}; Kreisabschnitt {m} | Abschnitte {pl}segment | segments [Add to Longdo]
Kreisabschnitt {m}segment of circle [Add to Longdo]
Segment {n} | Segmente {pl} | bewegliches Segmentsegment | segments | floating segment [Add to Longdo]
Segmentwehr {n}segmental weir; radial weir [Add to Longdo]
segmentär {adv}segmentally [Add to Longdo]
segmentiert; schnitt absegmented [Add to Longdo]
segmentiert; übergreifendspanned [Add to Longdo]
segmentweisesegmental [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーバーレー;オーバレイ;オーバーレイ[o-ba-re-; o-barei ; o-ba-rei] (n,vs) (1) overlay; (2) {comp} overlay (segment) [Add to Longdo]
オーバレイ区分[オーバレイくぶん, o-barei kubun] (n) {comp} overlay (segment) [Add to Longdo]
スタックセグメント[sutakkusegumento] (n) {comp} stack segment [Add to Longdo]
セグメンテーション[segumente-shon] (n) segmentation [Add to Longdo]
セグメント[segumento] (n) segment [Add to Longdo]
セグメントアドレッシング[segumentoadoresshingu] (n) {comp} segment addressing [Add to Longdo]
セグメントテーブル[segumentote-buru] (n) {comp} segment table [Add to Longdo]
セグメント化[セグメントか, segumento ka] (n) {comp} segmentation [Add to Longdo]
セグメント属性[セグメントぞくせい, segumento zokusei] (n) {comp} segment attributes [Add to Longdo]
セグメント変換[セグメントへんかん, segumento henkan] (n) {comp} segment transformation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーバレイ[おーばれい, o-barei] overlay (segment) (vs) [Add to Longdo]
オーバレイ区分[オーバレイくぶん, o-barei kubun] overlay (segment) [Add to Longdo]
セグメント[せぐめんと, segumento] segment [Add to Longdo]
セグメントテーブル[せぐめんとてーぶる, segumentote-buru] segment table [Add to Longdo]
セグメント化[セグメントか, segumento ka] segmentation [Add to Longdo]
セグメント属性[せぐめんとぞくせい, segumentozokusei] segment attributes [Add to Longdo]
セグメント変換[せぐめんとへんかん, segumentohenkan] segment transformation [Add to Longdo]
セグメント優先度[せぐめんとゆうせんど, segumentoyuusendo] segment priority [Add to Longdo]
ラインセグメント[らいんせぐめんと, rainsegumento] line segment [Add to Longdo]
ワークステーション依存セグメント記憶域[ワークステーションいぞんせぐめんときおくいき, wa-kusute-shon izonsegumentokiokuiki] workstation dependent segment storage, WDSS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 segment
   n 1: one of several parts or pieces that fit with others to
      constitute a whole object; "a section of a fishing rod";
      "metal sections were used below ground"; "finished the
      final segment of the road" [syn: {section}, {segment}]
   2: one of the parts into which something naturally divides; "a
     segment of an orange"
   v 1: divide into segments; "segment an orange"; "segment a
      compound word" [syn: {segment}, {section}]
   2: divide or split up; "The cells segmented"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top