ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sediment

S EH1 D AH0 M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sediment-, *sediment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sediment(n) ตะกอน, See also: สารตกตะกอน, Syn. grounds, settlings, deposit
sedimental(adj) ซึ่งเป็นตะกอน
sedimentary(adj) เป็นตะกอน, See also: ตกตะกอน, ทับถมเป็นตะกอน, Syn. deposited, indissoluble
sedimentous(adj) ซึ่งเป็นตะกอน
sedimentation(n) การทับถมของตะกอนเป็นชั้นหิน, See also: การตกตะกอน, Syn. deposit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sediment(เซด'ดะเมินทฺ) n. ตะกอน, See also: sedimentous adj., Syn. dregs
sedimentary(เซดดะเมน'ทะรี่) adj. เกี่ยวกับตะกอน,มีลักษณะเป็นตะกอน, See also: sedimentarily adj.
sedimentation(เซดดะเมนเท'เชิน) n. การตกตะกอน,การทับถมเป็นตะกอน

English-Thai: Nontri Dictionary
sediment(n) ตะกอน
sedimentary(adj) เป็นตะกอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sedimentตะกอน, สิ่งนอนก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sedimentตะกอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sediment, urinaryตะกอนปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sedimentary cycle; cycle of sedimentationวัฏจักรการตกตะกอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sedimentary rockหินชั้น, หินตะกอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sedimentary structureโครงสร้างหินชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sedimentationการนอนก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sedimentationการเกิดหินตะกอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sedimentation rateอัตรา(เลือด)นอนก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sedimentation, erythrocyteการนอนก้นของเม็ดเลือด(แดง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sedimentตะกอน, Example: หมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง ของแข็งที่ตกจมจากสภาพการแขวนลอยในของเหลว / สสาร หรือสารอินทรีย์ที่เคลื่อนย้ายจากแหล่งเดิม เนื่องจากกระแสลมหรือกระแสน้ำพัดผ่านและตกอยู่ตามผิวโลกไม่ว่าจะอยู่สูงหรือต่ำกว่าระดับน้ำทะเล
หมวดทรัพยากรที่ดินและการใช้ที่ดิน หมายถึง เศษหิน ดิน แร่ และอินทรียวัตถุที่เกิดจากกระบวนการผุสลายและพังทลาย วัสดุเหล่านี้ถูกน้ำ ลม หรือธารน้ำแข็งพามาสะสม
[สิ่งแวดล้อม]
sedimentsediment, ตะกอน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
sedimentตะกอน, สารที่ตกทับถมกันเนื่องจากการกระทำของน้ำหรือลม  เช่น ทราย กรวด หินที่สึกกร่อนตกทับถมอยู่ใต้น้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Sediment (Geology)ตะกอน (ธรณีวิทยา) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
sediment catchersediment catcher, เครื่องดักตะกอน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
sediment controlsediment control, การควบคุมตะกอน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Sediment Dischargeปริมาณระบายตะกอน, Example: ปริมาณน้ำหนักของตะกอนในน้ำที่ไหลต่อหนึ่ง หน่วยเวลา [สิ่งแวดล้อม]
sediment loadsediment load, ตะกอน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
sediment runoffsediment runoff, ตะกอนพัดพา [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Sediment transportการเคลื่อนที่ของตะกอน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sedimentBy means of a super high-pressure water spray practically all the sediment is removed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะกอน(n) dregs, See also: sediment, precipitate, silt, refuse, deposit, lees, Syn. ขี้ตะกอน, กาก, Example: เราควรหลีกเลี่ยงดื่มน้ำที่มีตะกอนเพราะจะทำให้เป็นนิ่ว, Thai Definition: สิ่งที่ละลายปนอยู่ในน้ำหรือของเหลวอื่นแล้วตกลงจมนอนก้นภาชนะ
หินชั้น(n) sedimentary rock, Syn. หินตะกอน, Thai Definition: หินที่เกิดจากการทับถมของสิ่งตกจมจากหินอื่นๆ และจากซากชีวิตทั้งมวล
หินตะกอน(n) sedimentary rock, Syn. หินชั้น, Example: การสึกกร่อนพังทลายของหินตะกอนทำให้ดินพัง, Thai Definition: หินที่เกิดจากการทับถมของสิ่งตกจมจากหินอื่นๆ และจากซากชีวิตทั้งมวล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หินชั้น[hinchan] (n, exp) EN: sedimentary rock  FR: roche sédimentaire [f]
หินตะกอน[hintakøn] (n, exp) EN: sedimentary rock  FR: roche sédimentaire [f]
ขี้ตะกอน[khītakøn] (n) EN: dregs ; residue ; lees ; sediment
ก้นตะกอน[kontakøn] (n) EN: sediment
ตะกอน[takøn] (n) EN: sediment ; deposits ; dregs ; lees ; silt ; precipitate ; refuse  FR: sédiments [mpl] ; dépôt [m] ; vase [f] ; limon [m] ; précipité [m] ; lie [f]
ตกตะกอน[toktakøn] (v) EN: deposit ; precipitate ; have sediment ; silt ; settle ; subside  FR: précipiter ; sédimenter

CMU English Pronouncing Dictionary
SEDIMENT S EH1 D AH0 M AH0 N T
SEDIMENTS S EH1 D AH0 M AH0 N T S
SEDIMENTARY S EH2 D AH0 M EH1 N T ER0 IY0
SEDIMENTATION S EH2 D AH0 M AH0 N T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sediment (n) sˈɛdɪmənt (s e1 d i m @ n t)
sedimentary (j) sˌɛdɪmˈɛntriː (s e2 d i m e1 n t r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沉积[chén jī, ㄔㄣˊ ㄐㄧ, / ] sediment; deposit; sedimentation (geol.), #10,571 [Add to Longdo]
沉积物[chén jī wù, ㄔㄣˊ ㄐㄧ ㄨˋ, / ] sediment, #35,720 [Add to Longdo]
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, / ] sediment; precipitate, #42,842 [Add to Longdo]
沉积岩[chén jī yán, ㄔㄣˊ ㄐㄧ ㄧㄢˊ, / ] sedimentary rock (geol.), #70,792 [Add to Longdo]
沉积作用[chén jī zuò yòng, ㄔㄣˊ ㄐㄧ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, / ] sedimentation (geol.) [Add to Longdo]
沉积带[chén jī dài, ㄔㄣˊ ㄐㄧ ㄉㄞˋ, / ] sedimentary belt (geol.) [Add to Longdo]
积物[jī wù, ㄐㄧ ㄨˋ, / ] sediment; deposit [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablagerung {f} | Ablagerungen {pl}sediment | sediments [Add to Longdo]
Feststoff-Bilanz-Modell {n}sediment budget model [Add to Longdo]
Feststoffdichte {f}sediment density [Add to Longdo]
Feststoffprobe {f} | Feststoffproben {pl}sediment sample | sediment samples [Add to Longdo]
Feststofftransport {m}sediment transport [Add to Longdo]
Schwebstoffprobennahme {f}sediment sampling [Add to Longdo]
Sediment {n} | Sedimente {pl} | Gehalt an Sedimentsediment | sediments | sediment content [Add to Longdo]
Sedimentation {f}; Sedimentbildung {f}sedimentation [Add to Longdo]
Sedimentation {f}; Ablagerung {f}sedimentary deposition [Add to Longdo]
Sedimenttransport {m}sediment transport [Add to Longdo]
sedimentär {adj}; Sediment...sedimentary [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さざれ石;細石;細れ石[さざれいし, sazareishi] (n) (1) pebbles; gravel; (2) boulder formed from gravel and sediment [Add to Longdo]
セジメント[sejimento] (n) sediment; sludge [Add to Longdo]
遠沈[えんちん, enchin] (n,vs) sediment; centrifuge [Add to Longdo]
血沈[けっちん, kecchin] (n) sedimentation (rate) of blood cells [Add to Longdo]
酒の澱[さけのおり, sakenoori] (n) lees; sediment of wine [Add to Longdo]
上澄み;上澄(io)[うわずみ, uwazumi] (n) the clear top of a liquid; the clear layer in a fluid, atop the sediment [Add to Longdo]
赤血球沈降速度[せっけっきゅうちんこうそくど, sekkekkyuuchinkousokudo] (n) erythrocyte sedimentation rate [Add to Longdo]
赤沈[せきちん, sekichin] (n) blood sedimentation rate [Add to Longdo]
堆積[たいせき, taiseki] (n,vs) pile (of things); depositing (in a pile); accumulation (sediment); (P) [Add to Longdo]
堆積学[たいせきがく, taisekigaku] (n) sedimentology [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sediment
   n 1: matter that has been deposited by some natural process
      [syn: {sediment}, {deposit}]
   v 1: deposit as a sediment
   2: settle as sediment

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top