ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

secure

S IH0 K Y UH1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -secure-, *secure*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
secure(adj) ไม่มีกังวล, See also: แน่นอน, ปลอดภัย, เชื่อถือได้, รับประกันได้, มั่นคง, มั่นใจได้, Syn. firm, fixed, safe, content, certain, sure, stable
secure(vt) ทำให้ปลอดภัย, See also: ป้องกัน, คุ้มกัน, Syn. protect, safeguard, make safe
secure(vt) ได้รับมา, See also: เอามา, ทำให้ได้ผล, Syn. obtain, acquire, achieve, gain
secure(vi) รับประกัน, See also: ทำให้มั่นใจ, ประกัน, รับรอง, Syn. confirm, insure, assure, warrant, guarantee
secure(vt) มัดให้แน่น, See also: ตรึง, รัด, กระชับ, Syn. fasten, tighten, strengthen
securer(n) ผู้ปลอดภัย, See also: ผู้เชื่อถือ
securement(n) ความปลอดภัย, See also: ความมั่นใจได้, การป้องกันได้
secureness(n) ความปลอดภัย, See also: การป้องกันได้
secure against(phrv) ทำให้ปลอดภัยจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
secure(ซีเคียว'เออะ) adj. มั่นคง,มั่นใจ,แน่นหนา,ปลอดภัย,ไว้ใจได้,เชื่อถือได้,วางใจได้,ไร้กังวล,แน่นอน vt. ได้มา,เอามา,ทำให้ได้ผล,ทำให้มั่นใจ,ทำให้ปลอดภัย,รับรอง,รับประกัน,จับกุม,มัดให้แน่น. vi. กลายเป็นปลอดภัย,เข้าเวรประจำการ, See also: securable adj.
insecure(อินซิเคียว'เออะ) adj. ไม่ปลอดภัย,ไม่มั่นคง,เชื่อถือไม่ได้,น่าสงสัย., See also: insecureness n., Syn. unstable

English-Thai: Nontri Dictionary
secure(adj) มั่นคง,แน่นหนา,ปลอดภัย,ไร้กังวล,มั่นใจได้
secure(vt) ทำให้มั่นคง,ทำให้แน่นหนา,ทำให้ปลอดภัย,จับกุม,รับรอง
insecure(adj) ไม่มั่นคง,เชื่อถือไม่ได้,ไม่ปลอดภัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
secured transactionsกิจการที่มีหลักประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Secure LandfillExample: บริเวณที่เลือกหรือเตรียมไว้เพื่อการฝังกลบขยะ การฝังกลบกากของเสีย อันตรายตามหลักวิชาการ เพื่อให้มีความปลอดภัยจากการรั่วไหลออกสู่สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ การปูด้วยชั้นดินเหนียว แผ่นพลาสติกโพลีเอทีลีน ความหนาแน่นสูงเพื่อกันการรั่วซึม โดยมีอายุใช้งานหรือมีอัตราการถมขยะที่ยาวนาน [สิ่งแวดล้อม]
Secured bondพันธบัตรที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
secured loan(n) เงินกู้มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
secured partyฝ่ายที่มีหลักประกัน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We were eager to secure a Rhine river bridgehead but we despaired of taking a bridge intact.สะพานแม่น้ำไรน์ แต่เราหวังสละสะพาน เหมือนเดิม How I Won the War (1967)
One day is all we'll need to secure your name in the annals of Western history.ขอแค่วันเดียว ท่านก็จะได้มีชื่อ ในประวัติศาสตร์ตะวันตกแล้ว Blazing Saddles (1974)
And experience suggests that his troops and his administration are essential in order to secure the peace.และประสบการณ์บอกว่าทหาร และการบริหารของพระองค์ยังจำเป็น เพื่อรักษาความสงบ Gandhi (1982)
Uh, we've managed to secure three seats, but there might be a slight inconvenience as you will be riding on a cargo full of live poultry.เอ่อเราได้มีการจัดการเพื่อรักษาความปลอดภัยสามที่นั่ง แต่อาจจะมีความไม่สะดวกเล็กน้อย ในขณะที่คุณจะได้รับการขี่บนเรือบรรทุกสินค้าเต็มรูปแบบของสัตว์ปีกสด Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
It's my responsibility to secure the perimeter here at Prince and Company.หน้าที่ของฉันคือ ดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณรอบ ๆ ที่นี่... ...ที่ห้างปริ๊นซ์ คอมพานีนี่ Mannequin (1987)
Be careful. The girl will fall out. We must secure the doors.ระวังหน่อยนะ สาวน้อยนั่นจะหล่นลงมาด้วย เราต้องกันประตูไว้ Mannequin: On the Move (1991)
Only little cozy things secure inside their dreamlandมีแต่ความอบอุ่นที่ปลอดภัยภายในโลกแห่งความฝันของพวกเขา The Nightmare Before Christmas (1993)
What is your name ? [ Loudspeaker ] Close and secure all doors.จ่าชื่ออะไรนะ Schindler's List (1993)
Get Drumlin on a secure loop.รับ ดรัมลิน ในวงที่มีความปลอดภัย Contact (1997)
Now the politicians are saying, "Send in the Marines to secure the area,"นักการเมืองบอกว่า ส่งนาวิกเข้าตรึงพื้นที่ Good Will Hunting (1997)
but my happy and mostly secure world had just been flipped over.ความสุขทั้งหมดและโลกที่แสนอบอุ่นหายไปทันที Frailty (2001)
Coach obsessed with winning his 200th game helps bonehead players pass test to secure his position in the pantheon of high-school sports.โค้ชเป็นเจ้าของถ้วยรางวัลชนะเลิศครั้งที่ 200 เชียวนะ เขาจะยอมลดตัวลงมาช่วยพวกนั้นเชียวหรือ คงได้กลายเป็นการขุดหลุมฝังตัวเอง ให้กับวงการกีฬาซะมากกว่า Hothead (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
secureAccording to the news report, the ruling coalition has secured 72 seats as of 5 p.m.
secureAll you have to do to secure a seat is to wait in line.
secureCan you secure me two good seats for the concert?
secureColumbus secured this region of interests.
secureDon't climb that ladder - it's not secure.
secureDo you feel secure about the future?
secureHe has managed to secure several accounts.
secureHis economical backing is secure.
secureI feel secure when I invest in stocks but not bonds.
secureI feel secure with him.
secureIt is necessary to secure financing for local road maintenance.
secureOur victory is secure.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างปลอดภัย(adv) safely, See also: securely, Syn. โดยสวัสดิภาพ, Example: นักท่องเที่ยวและพรานป่ากลับออกมาจากป่าได้อย่างปลอดภัย
แน่นแฟ้น(adv) firmly, See also: securely, stably, Syn. มั่นคง, เหนียวแน่น, Ant. สั่นคลอน, Example: ศาสนาพุทธเป็นสถาบันสำคัญที่เป็นจุดรวมจิตใจของคนไทยอย่างแน่นแฟ้น
ร่มเย็น(adj) peaceful, See also: secure and peaceful, Syn. สุขสบาย, เป็นสุข, ร่มเย็นเป็นสุข, Example: เด็กที่เกิดมาอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมทางครอบครัวที่ร่มเย็น ตั้งแต่เป็นทารกจนกระทั่งเติบใหญ่ ย่อมมีบุคคลิกภาพที่ดี
แน่น(adv) securely, See also: solidly, firmly, fast, Syn. มั่นคง, คงที่, กระชับ, Ant. คลอน, หลวม, Example: ผมจัดการปิดประตูลงกลอนแน่นก่อนเดินออกจากบ้าน, Thai Definition: อยู่กับที่หรือทำให้อยู่กับที่อย่างมั่นคงไม่ให้หลุดไม่ให้คลอน
แน่นหนา(adv) securely, See also: solidly (constructed), firmly (built), Syn. แข็งแรง, มั่นคง, Example: เขาประกบกระดานไว้อย่างแน่นหนา, Thai Definition: อย่างมั่นคงแข็งแรงเป็นปึกแผ่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริคณห์[børikhon] (n, exp) EN: loan contract secured by an indenture agreement
มั่น[man] (v) EN: tight ; secure ; firm  FR: consolider
มั่น[man] (x) EN: certain ; sure ; positive ; confident ; firm ; solid ; stable ; secure ; strong ; sturdy ; steadfast  FR: solide ; sûr ; sérieux ; stable
มั่นคง[mankhong] (v) EN: be secure ; be stable ; be firm ; be strong ; be sturdy ; be steadfast ; firm ; secure ; stable
มั่นคง[mankhong] (adj) EN: strong ; solid ; firm ; stable ; steadfast ; secure  FR: résistant ; robuste ; solide ; ferme ; durable ; stable
แน่น[naen] (adv) EN: tightly ; securely ; solidly ; firmly ; fast
แน่นแฟ้น[naenfaēn] (adv) EN: firmly ; securely ; stably  FR: solidement ; fermement
แน่นหนา[naennā] (adj) EN: secure  FR: résistant ; robuste ; ferme
แน่นหนา[naennā] (adv) EN: tightly ; firmly ; fast ; strongly ; securely ; solidly ; sturdily  FR: solidement ; fermement
เงินให้กู้ยืมที่มีหลักประกัน[ngoen hai kūyeūm thī mī lakprakan] (n, exp) EN: loan against collateral ; secured loan

CMU English Pronouncing Dictionary
SECURE S IH0 K Y UH1 R
SECURED S IH0 K Y UH1 R D
SECURES S IH0 K Y UH1 R Z
SECURELY S IH0 K Y UH1 R L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
secure (v) sˈɪkjˈuəʳr (s i1 k y u@1 r)
secured (v) sˈɪkjˈuəʳd (s i1 k y u@1 d)
secures (v) sˈɪkjˈuəʳz (s i1 k y u@1 z)
securely (a) sˈɪkjˈuəʳliː (s i1 k y u@1 l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tuǒ, ㄊㄨㄛˇ, ] secure; sound, #9,755 [Add to Longdo]
铁饭碗[tiě fàn wǎn, ㄊㄧㄝˇ ㄈㄢˋ ㄨㄢˇ, / ] secure employment (lit. iron rice bowl), #37,515 [Add to Longdo]
[gǒng, ㄍㄨㄥˇ, / ] secure; solid, #48,235 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fälschungssicher {adj}secure against forgery [Add to Longdo]
sicher; gesichert; geborgen {adj} | sicherer | am sichersten | sich sicher fühlen; sich geborgen fühlensecure | securer | securest | to feel secure [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SSL[エスエスエル, esuesueru] (n) secure socket layer; SSL [Add to Longdo]
つなぎ止める;繋ぎ止める;繋ぎ留める[つなぎとめる, tsunagitomeru] (v1,vt) to tie; to fasten; to hitch; to secure (e.g. load, patronage of customers, etc.); to hold on to [Add to Longdo]
セキュア[sekyua] (adj-f) secure [Add to Longdo]
セキュアハッシュアルゴリズム[sekyuahasshuarugorizumu] (n) {comp} secure hash algorithm [Add to Longdo]
セキュアビット[sekyuabitto] (n) {comp} secure bit [Add to Longdo]
安固[あんこ, anko] (adj-na,n) secure; solid; stable [Add to Longdo]
安心安全[あんしんあんぜん, anshin'anzen] (adj-na,n) safe and secure [Add to Longdo]
安全保護付きアクセス管理[あんぜんほごつきアクセスかんり, anzenhogotsuki akusesu kanri] (n) {comp} secure access management; MT [Add to Longdo]
確かなものにする;確かな物にする[たしかなものにする, tashikanamononisuru] (exp,vs-i) to strengthen; to beef up; to put on a firm basis; to ensure; to secure [Add to Longdo]
確固不動[かっこふどう, kakkofudou] (n) unshakeable (e.g. belief); invincible; steadfastness; firmness; unwavering (e.g. support); absolutely secure [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
安全保護付きアクセス管理[あんぜんほごつきアクセスかんり, anzenhogotsuki akusesu kanri] secure access management, MT [Add to Longdo]
保証格納域[ほしょうかくのういき, hoshoukakunouiki] secure storage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 secure
   adj 1: free from fear or doubt; easy in mind; "he was secure
       that nothing will be held against him" [syn: {secure},
       {unafraid}, {untroubled}] [ant: {insecure}]
   2: free from danger or risk; "secure from harm"; "his fortune
     was secure"; "made a secure place for himself in his field"
     [ant: {insecure}, {unsafe}]
   3: not likely to fail or give way; "the lock was secure"; "a
     secure foundation"; "a secure hold on her wrist" [ant:
     {insecure}]
   4: immune to attack; incapable of being tampered with; "an
     impregnable fortress"; "fortifications that made the frontier
     inviolable"; "a secure telephone connection" [syn:
     {impregnable}, {inviolable}, {secure}, {strong},
     {unassailable}, {unattackable}]
   5: financially sound; "a good investment"; "a secure investment"
     [syn: {dependable}, {good}, {safe}, {secure}]
   v 1: get by special effort; "He procured extra cigarettes even
      though they were rationed" [syn: {procure}, {secure}]
   2: cause to be firmly attached; "fasten the lock onto the door";
     "she fixed her gaze on the man" [syn: {fasten}, {fix},
     {secure}] [ant: {unfasten}]
   3: assure payment of
   4: make certain of; "This nest egg will ensure a nice retirement
     for us"; "Preparation will guarantee success!" [syn:
     {guarantee}, {ensure}, {insure}, {assure}, {secure}]
   5: fill or close tightly with or as if with a plug; "plug the
     hole"; "stop up the leak" [syn: {plug}, {stop up}, {secure}]
   6: furnish with battens; "batten ships" [syn: {batten}, {batten
     down}, {secure}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top