ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sectioned

S EH1 K SH AH0 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sectioned-, *sectioned*, section, sectione
CMU English Pronouncing Dictionary
SECTIONED S EH1 K SH AH0 N D
SECTION S EH1 K SH AH0 N
SECTIONS S EH1 K SH AH0 N Z
SECTIONAL S EH1 K SH AH0 N AH0 L
SECTION'S S EH1 K SH AH0 N Z
SUBSECTION S AH1 B S EH0 K SH AH0 N
SECTIONING S EH1 K SH AH0 N IH0 NG
DISSECTION D AY0 S EH1 K SH AH0 N
MIDSECTION M IH1 D S EH2 K SH AH0 N
DISSECTION D AY1 S EH0 K SH AH0 N
DISSECTIONS D AY1 S EH0 K SH AH0 N Z
DISSECTIONS D AY0 S EH1 K SH AH0 N Z
TRANSECTION T R AE1 N S EH2 K SH AH0 N
INTERSECTION IH2 N T ER0 S EH1 K SH AH0 N
INTERSECTIONS IH2 N T ER0 S EH1 K SH AH0 N Z

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
caesarian section(n) การผ่าท้องทำคลอด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
section(n) ส่วนที่ตัดออก, See also: ส่วนย่อย, ส่วนที่แยกออก, ท่อน, ตอน, Syn. piece, segment
section(n) กลุ่ม, See also: หน่วย, คณะ, แผนก, เหล่า, ตอน, Syn. class, level, part, division, unit
section(n) หมวด, See also: มาตรา, หมู่, ข้อ
section(n) เขต (ทางภูมิศาสตร์), See also: เขต, ส่วน, เขตพื้นที่, ส่วนย่อย, Syn. area, region, zone, district
section(n) การผ่าตัด (ทางการแพทย์), See also: การตัด, Syn. operation
section(vt) แบ่งออก, See also: แยกส่วน, ตัดออก, ผ่าตัด
resection(n) การชำแหละ, See also: การตัดออกเป็นชิ้นๆ, Syn. reapportion
sectional(adj) เป็นตอนๆ, See also: เป็นส่วนๆ, เฉพาะส่วน, ประกอบด้วยหลายส่วนที่เป็นอิสระต่อกัน, Syn. fractional, partial, separated, Ant. whole, united
dissection(n) การชำแหละคน สัตว์หรือพืชเพื่อการศึกษา, See also: การผ่าเพื่อพิสูจน์, Syn. itemization, analysis
midsection(n) ส่วนกลาง, Syn. abdomen
sectionally(adv) เป็นตอนๆ
transection(n) การผ่านตามขวาง
vivisection(n) การผ่าตัดร่างกายสัตว์
vivisection(n) การชำแหละ
intersection(n) จุดที่ทาง 2 สายมาบรรจบกัน, See also: จุดตัด, ชุมทาง, สี่แยก, Syn. junction, interchange
cross section(n) กลุ่มตัวอย่าง
cross section(n) การตัดตามขวาง
vivisectional(adj) เกี่ยวกับการชำแหละ
vivisectionist(n) ผู้ชำแหละ
vivisectionally(n) โดยการชำแหละ
caesarean section(n) การคลอดบุตรโดยการผ่าท้อง, Syn. caesarean, caesareance, c-section

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caesarean section(-เซค'เชิน) n. การผ่าผนังช่องท้องและมดลูกเพื่อเอาทารกในครรภ์ออก, Syn. Caesarean operation
cross sectionn. ส่วนที่ตัดตามขวาง,การตัดตามขวาง, See also: cross-sectional adj. ดูcross section
intersection(อินเทอเซค'เชิน) n. ชุมทาง,ทางสี่แยก,ทางที่ถนนตั้งแต่2สายขึ้นไปพบกัน
section(เซค'เชิน) n. การตัดออก,ส่วนที่ตัดออก,ส่วนตัด,ท่อน,ส่วน,ตอน,ข้อ,ชิ้น,ช่วง,มาตรา,หมวด,วรรค,หมู่,หน่วย,เหล่า,กลุ่ม,วงการ,เครื่องหมายแบ่งตอน vt. ตัด,แบ่ง,แยก,ผ่า,ผ่าตัด, See also: sectional adj., Syn. part, division, district

English-Thai: Nontri Dictionary
CROSS cross section(n) การสำรวจทางสถิติ,การตัดขวาง,ภาพตัดขวาง,แผนภาพ,แผนภูมิ,รูปตัด
dissection(n) การผ่าตัด,การชำแหละ,การผ่าศพ,การวิเคราะห์,การจำแนก
intersection(n) การตัด,การแบ่ง,สี่แยก,ชุมทาง
section(n) ตอน,ส่วน,แผนก,มาตรา,วรรค,หมวด,วงการ
section(vt) ตัด,แบ่ง,ผ่า,แยก
sectional(adj) เป็นส่วนๆ,เป็นตอนๆ
vivisection(n) การผ่าตัด,ศัลยกรรม,การชำแหละ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pneumonoresection; pneumoresectionการตัดปอดบางส่วนออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumoresection; pneumonoresectionการตัดปอดบางส่วนออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phlebotomy; venesection; venotomyการผ่าหลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
penoscrotal resectionการผ่าตัดองคชาตร่วมถุงอัณฑะออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvisectionการตัดเชิงกราน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phlebectomy; resection, venous; venectomyการตัดหลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plane sectionภาคตัดบนระนาบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
piecewise continuous; sectionally continuousต่อเนื่องเป็นช่วง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
point of intersectionจุดตัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
longitudinal sectionรูปตัดตามยาว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
laparotomy; celiotomy; section, abdominalการผ่าท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
right sectionภาคตัดฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
radial sectionภาคตัดแนวรัศมี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ramicotomy; ramisection; ramisection, sympathetic; ramisectomyการตัดแขนงประสาทซิมพาเทติก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ramisection; ramicotomy; ramisection, sympathetic; ramisectomyการตัดแขนงประสาทซิมพาเทติก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
resectionการตัดออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
resection, penoscrotalการผ่าตัดองคชาตร่วมถุงอัณฑะออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
resection, vaginal; vaginalectomy; vaginectomy๑. การตัดช่องคลอด๒. การตัดปลอกหุ้มอัณฑะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
resection, venous; phlebectomy; venectomyการตัดหลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ramisection, sympathetic; ramicotomy; ramisection; ramisectomyการตัดแขนงประสาทซิมพาเทติก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ramisectomy; ramicotomy; ramisection; ramisection, sympatheticการตัดแขนงประสาทซิมพาเทติก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sympathetic ramisection; ramicotomy; ramisection; ramisectomyการตัดแขนงประสาทซิมพาเทติก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serial sectionการตัดเรียงลำดับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sectionส่วน, ตอน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
section๑. การตัด๒. หน้าตัด, ด้านตัด๓. ส่วน, ส่วนตัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sectionหมู่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
section๑. มาตรา๒. ตอน๓. แผนก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sectionรูปตัด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sectionภาคตัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
section heightความสูงภาคตัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
section widthความกว้างภาคตัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
section, abdominal; celiotomy; laparotomyการผ่าท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
section, cesareanการผ่าท้องทำคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sagittal sectionการตัดแบ่งซ้ายขวา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
section, coronal; section, frontalการตัดแบ่งหน้าหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
section, frontal; section, coronalการตัดแบ่งหน้าหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
section, frozenการตัดตรวจเนื้อเย็นแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
section, sagittalการตัดแบ่งซ้ายขวา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
section, serialการตัดเรียงลำดับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sectional impressionรอยพิมพ์แยกส่วน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
sectional investmentเบ้าแยกส่วน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
sectional partial dentureฟันปลอมแยกส่วน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
sectionalismคตินิยมถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sectionally continuous; piecewise continuousต่อเนื่องเป็นช่วง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
subsectionหมู่ย่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
subsectionอนุมาตรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stratotype; type sectionชั้นหินแบบฉบับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
output sectionส่วนนำออก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
antivivisectionistผู้ต้านการทดลองในสัตว์ [มีความหมายเหมือนกับ zoophile ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abdominal section; celiotomy; laparotomyการผ่าท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Section titleชื่อแบ่งตอน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Cesarean sectionการผ่าท้องทำคลอด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cesarean sectionการผ่าท้องทำคลอด [TU Subject Heading]
Dissectionการชำแหละศพ [TU Subject Heading]
Sections, columns, etc.คอลัมน์ [TU Subject Heading]
Transurethral resection of prostateการผ่าตัดต่อมลูกหมากผ่านท่อปัสสาวะ [TU Subject Heading]
Veterinary dissectionการชำแหละซากทางสัตว์แพทย์ [TU Subject Heading]
Sectionเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ, Example: เหล็กที่ผลิตออกมามีหน้าตัดเป็นรูปลักษณะต่างๆ ใช้ในงานโครงสร้าง [สิ่งแวดล้อม]
Cross-Sectional Analysisการวิเคราะห์เชิงตัดขวาง, Example: ในทางประชากรศาสตร์ หมายถึง การศึกษาปรากฏการณ์ทางประชากรของคนหลายรุ่นปีที่เกิดขึ้น ภายในช่วงเวลาที่กำหนดเดียวกัน [สิ่งแวดล้อม]
Bowel Dissection, Segmentalผ่าตัดลำไส้ช่วงนั้นออก [การแพทย์]
Cervical Medullary Transectionตัดแยกก้านสมองออกจากไขสันหลัง [การแพทย์]
Cesarean Sectionการผ่าตัดเอาเด็กออกทางหน้าท้อง,การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง,การผ่าตัดให้เด็กคลอดออกทางหน้าท้อง,การผ่าตัดคลอด,การผ่าตัดทำคลอด,ผ่าตัดทำคลอด,การผ่าตัดเอาเด็กออกทางหน้าท้อง,การผ่าตัดเอาเด็กออก,การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง,ผ่าคลอด,การผ่าท้องทำคลอด,การผ่าท้องคลอด,การผ่าท้องทำคลอด [การแพทย์]
Cesarean Section, Classicalการผ่าตัดมดลูกตามแนวตั้ง [การแพทย์]
Cesarean Section, Repeatedการผ่าท้องทำคลอดซ้ำ [การแพทย์]
Communication Sectionด้านการสื่อความหมาย [การแพทย์]
Coronal Sectionรูปแสดงสมองใหญ่ภาพตัดขวาง [การแพทย์]
Cross Sectionตัดตามขวาง [การแพทย์]
Cross-Sectionตัดตามแนวขวาง [การแพทย์]
Cross-Section Membranesภาพเนื้อเยื่อตัดขวาง [การแพทย์]
Cross-Section, Histologicลักษณะกล้องจุลทรรศน์ของภาคตัดขวางของจอตา [การแพทย์]
Cross-Sectionalภาพตัดขวาง [การแพทย์]
Cross-Sectional Analytic Studiesการศึกษาระยะสั้นเชิงวิเคราะห์ [การแพทย์]
Cross-Sectional Descriptive Studiesการศึกษาระยะสั้นเชิงพรรณนา [การแพทย์]
Cross-Sectional Methodการศึกษาโดยใช้กลุ่มหลายๆกลุ่ม [การแพทย์]
Cross-Sectional Studiesการศึกษาเชิงวิเคราะห์ณจุดเวลาใดเวลาหนึ่ง [การแพทย์]
Debridement, Resectionalการตัดเนื้อบางส่วนเพื่อแต่งแผล [การแพทย์]
Dissectionศพ,การชำแหละ,พยาธิสภาพเริ่มต้น,การผ่าเพื่อแยกดูให้เห็นชัด,การชำแหละศพ [การแพทย์]
Dissection of Mosquitoesการชำแหละยุง [การแพทย์]
Dissection, Bluntการแหวกเนื้อเยื่อตามแนวแยกทางธรรมชาติด้วยนิ้วมือ,แยกด้วยกรรไกร [การแพทย์]
Dissection, Retrogradeการชำแหละย้อนทาง [การแพทย์]
Enbloc Resectionการผ่าตัดเคลื่อนกระดูกทั้งส่วน [การแพทย์]
Fine Motor Sectionด้านการฝึกหัดกล้ามเนื้อเล็ก [การแพทย์]
Frontal Sectionผ่าซีก,ตัดตามยาว [การแพทย์]
Frozen Sectionsโฟรสเซ่นเซคชั่น,เครื่องตัดชนิดแช่แข็ง,โฟรเซนเซคชัน,โฟร๊ซเซ่นเซ็คชั่น [การแพทย์]
control sectioncontrol section, รูปตัดควบคุม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
cross sectioncross section, รูปตัดตามขวาง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
conic sectionภาคตัดกรวย, ส่วนโค้งที่ได้จากการตัดกรวยกลมด้วยระนาบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
cross sectionภาคตัดขวาง, การตัดรูปทรงกระบอกหรือรูปอื่นตามแนวตั้งฉากกับแกนสมมาตร     [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
intersection (of two sets)อินเตอร์เซกชัน (ของเซต 2 เซต), อินเตอร์เซกชันของเซต A และเซต B คือ เซตที่ประกอบด้วยสมาชิกของทั้งเซต A และเซต B  เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ A B [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
intersection of eventsอินเตอร์เซกชันของเหตุการณ์, อินเตอร์เซกซันของเหตุการณ์ E1 และ E2 คือเหตุการณ์ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่อยู่ทั้งในเหตุการณ์ E1 และ E2  เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ E1 E2 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Girdlestone Resectionการตัดหัวของกระดูกต้นขาออกเพื่อรักษาโรค [การแพทย์]
Groin Node Dissectionการผ่าตัดเลาะต่อมน้ำเหลืองออก [การแพทย์]
Gut Resectionตัดลำไส้บางส่วน [การแพทย์]
Mandibular Resectionการตัดขากรรไกร [การแพทย์]
Median Sectionอวัยวะสืบพันธุ์หญิง [การแพทย์]
Microdissectionการแยกเนื้อเยื่อภายใต้กล้องจุลทรรศน์ [การแพทย์]
Motor Section, Grossการฝึกหัดกล้ามเนื้อใหญ่ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bonding section(n, vt) ในส่วนการเชื่อม
sectional(n) ชุดโซฟา, โซฟาเข้ามุม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sectionAccording to informed sources, ____ Ltd. is preparing for the move up to the first section of the Tokyo Stock exchange.
sectionCould I have three seats in the unreserved section?
sectionCould we have a table in the non-smoking section.
sectionCould we have a table in the smoking section?
sectionDad said he'd be promoted to section manager next year.
sectionDo you have a non-smoking section?
sectionDrive to the next intersection and make a left turn.
sectionHe belongs to the planning section.
sectionHe failed to see the stop sign at the intersection and hit an oncoming car.
sectionHe makes it a rule to go over the financial section every time he reads the paper.
sectionHe was promoted to section chief.
sectionHe works in the planning section.
sectionHis shop is in a busy section of town.
sectionI asked for a seat in the non-smoking section.
sectionI asked for a seat in the no-smoking section.
sectionI asked for a seat in the smoking section.
sectionI had a Caesarian section six months ago.
sectionIncluded for the grammar section it includes the passive voice of the present perfect.
sectionIn the first section of this review I raise the question of how brain processes cause our conscious experiences.
sectionIn the U.S., you have the option, when you enter a restaurant, to sit in the smoking or non-smoking section.
sectionI was appointed to section chief.
sectionI would like to sit in the non-smoking section.
sectionMr Williams carries that section.
sectionMr Yamada is in charge of the personnel section.
sectionMy rusty Ford broke down, obstructing the intersection.
sectionOur section chief always makes a face at me when I ask him for something.
sectionShe is attached to the general affairs section.
sectionSomeone ploughed into me from behind at an intersection yesterday.
sectionThe accident took place near that intersection.
sectionThe bus fare here is 90 yen a section.
sectionThe committee divided into five sections.
sectionThe conflicts among leaders resulted in unhealthy sectionalism.
sectionThe new section chief seems to spend most of his time finding fault with the work of his men.
sectionThe problem quoted isn't one, but there are problems in the reading section that ask you to distinguish relative pronouns from relative adverbs.
sectionThere are seven men and four women in my section.
sectionThere's no hope at this moment that the closed section will be reopened.
sectionThe scene was a tiny mountain village in a remote section of West Virginia.
sectionThe section chief keeps him down.
sectionThe section chief made me work like a slave.
sectionThe section chief was really steamed/livid. What did you do?
sectionThe signal at the intersection didn't increase the number of the traffic accidents in the city.
sectionThe top favorites of each section were gathered together.
sectionThis is a business section of Tokyo.
sectionWalk along the street and turn left at the third intersection.
sectionWe'll also have to separate the smoking section won't we?
sectionWe'll have to organize the drinking party all over again. The section chief is sick.
sectionWe ran out of gas in the middle of the intersection.
sectionWe sat in the nose-bleed-section and could barely see the game.
sectionWhat's the name of this intersection?
sectionWhere is the sanitary section?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บช.(n) accounting section, Syn. แผนกบัญชี
หน้าการเมือง(n) political section
หน้ากีฬา(n) sports section
หน้าศิลปะบันเทิง(n) arts section, See also: feuilleton
ภาคปฏิบัติ(n) practical part, See also: practical section, Ant. ภาคทฤษฎี, Example: แนวคิดและทฤษฎีบางอย่าง เมื่อนำไปใช้ในภาคปฏิบัติแล้วก็ไม่สามารถกระทำได้จริง, Thai Definition: ส่วนที่มีการลงมือกระทำกันจริงๆ
ส่วนหัว(n) head portion, See also: head section, Syn. ท่อนหัว, Ant. ส่วนท้าย, ส่วนหาง, Example: ส่วนหัวของสัตว์บางประเภทมีขนาดเล็กกว่าส่วนลำตัวมาก, Thai Definition: ส่วนแห่งสิ่งของบางอย่างที่อยู่ข้างหน้าหรือข้างต้น หรือแรกเริ่ม
ภาคปฎิบัติ(n) practical part, See also: field training, practical section, practice, Ant. ภาคทฤษฎี, Example: การศึกษานอกสถานที่สะท้อนให้เห็นการศึกษาที่เน้นความสำคัญของภาคปฏิบัติ, Thai Definition: ภาคลงมือทดลองทำจริงๆ
มาตรา(n) section, See also: code, article, clause, provision, Syn. ข้อกำหนด, หลักกำหนด, Example: มาตรา 301 ของกฎหมายการค้าฉบับปี 2531 นั้น เป็นการแก้ไขมาตรา 301 ในกฎหมายการค้าฉบับปี 2517, Count Unit: มาตรา, Thai Definition: บทบัญญัติในกฎหมายที่แบ่งออกเป็นข้อๆ โดยมีเลขกำกับเรียงตามลำดับ, Notes: (กฎหมาย)
ห้วง(n) period, See also: section, stage, interval, Syn. ช่วง, ระยะ, ตอน, Example: ในห้วงทศวรรษที่ 70 เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นในโลก
เภท(n) part, See also: section, Syn. ส่วน, ภาค, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ย่าน(n) area, See also: section, locality, district, quarter, zone, region, Syn. เขต, แถว, ที่, บริเวณ, ถิ่นที่, Example: บ้านเขาอยู่ในย่านของคนรวย รถติดทั้งเช้าทั้งเย็น, Thai Definition: แถบหรือบริเวณที่ตำแหน่งนั้น
ภาค(n) part, See also: section, Syn. ส่วน, ตอน, Example: เรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆ หรอกต้องมีภาคต่อไปอีกแน่นอน, Count Unit: ภาค, Thai Definition: สิ่งที่แบ่งจากสิ่งรวมหรือส่วนรวมทั้งหมด
แผนก(clas) division, See also: section, sector, subdivision, department, Syn. กอง, เหล่า, พวก, หมู่, Example: ลองนับดูว่าบริษัทเรามีกี่แผนก แล้วก็จดบันทึกไว้
แผนก(n) division, See also: section, sector, subdivision, department, Syn. กอง, เหล่า, พวก, หมู่, Example: แผนกส่วนใหญ่ของเรายังไม่จำเป็นต้องใช้ระบบเครือข่ายในตอนนี้, Count Unit: แผนก, Thai Definition: ส่วนย่อยของส่วนใหญ่
หมวด(clas) category, See also: group, type, division, section, sort, class, grade, Syn. กลุ่ม, หมู่, พวก, Example: หนังสือเหล่านี้สามารถจำแนกได้เป็น 12 หมวด, Thai Definition: ลักษณนามที่ใช้กับสิ่งที่จัดรวมกัน
ส่วน(n) part, See also: section, portion, Syn. แผนก, ตอน, ท่อน, Thai Definition: ส่วนที่แบ่งจากสิ่งรวม
เครื่องช่วงล่าง(n) lower section of the machine, Syn. เครื่องล่าง, Thai Definition: อุปกรณ์ประกอบที่อยู่ใต้พื้นรถยนต์
ปล้อง(n) section, See also: internode, segment, Syn. ข้อ, บ้อง, Example: คนเล่นว่าวจะนิยมเสาะหาไม้ไผ่สีสุกที่มีปล้องยาวเรียวเรียกว่า เพชรไม้ มาเหลาทำโครงอันกลาง, Count Unit: ปล้อง, Thai Definition: ช่วงระยะระหว่างข้อของไม้ไผ่หรืออ้อย เป็นต้น, โดยปริยายใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น
แผนกผลิต(n) production department, See also: production section or division, Example: บัณฑิตจากวิทยาลัยวิจิตรศิลป์คนหนึ่งบอกว่าจบแล้วก็ไปทำงานที่แผนกผลิตโสตทัศนูปกรณ์ตามหน่วยงานที่มีความต้องการ, Count Unit: แผนก, Thai Definition: ส่วนงานที่ทําสินค้าขึ้นโดยอาศัยแรงงานหรือเครื่องจักร
ฝักฝ่าย(n) group, See also: company, party, school, faction, section, side, Syn. กลุ่ม, พวก, ข้าง, ฝักฝ่าย, Example: นักเรียนในห้องแยกกันเป็นฝักฝ่ายเพราะความเห็นไม่ตรงกัน, Thai Definition: กลุ่มคนที่มีความคิดเห็นตรงกัน
ฝ่ายบริหาร(n) administrative section, See also: executive, administration, Example: ฝ่ายบุคคลจะต้องแนะนำบุคคลที่เข้ามาใหม่ให้กับฝ่ายบริหารได้รับทราบก่อนที่จะเริ่มทำงาน, Count Unit: ฝ่าย, Thai Definition: กลุ่มผู้ปฏิบัติหน้าที่ในระดับนโยบายของหน่วยงาน
ฝ่ายวิชาการ(n) academic section, See also: technical side, academic administration, technical office, Example: ท่านเข้ามาทำงานวิจัยในฝ่ายวิชาการของกองอนุรักษ์สัตว์ป่าในปีพ.ศ.2526, Count Unit: ฝ่าย, Thai Definition: กลุ่มที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับวิชาความรู้โดยเฉพาะ
พู(n) section, See also: segment, portion, Example: อย่าลืมเลือกที่พูใหญ่ๆ นะ จะได้กินเนื้อบ้าง, Thai Definition: สิ่งที่มีลักษณะเป็นเหลี่ยมนูนขึ้นมา
แพนก(n) section, See also: division, department, Syn. แผนก, ฝ่าย, Thai Definition: แผนก, Notes: (โบราณ)
ภาคตัดกรวย(n) conic-section, Thai Definition: ระบบเส้นโค้ง ซึ่งกำหนดขึ้นโดยอัตราส่วนระหว่างระยะจากจุดบนเส้นโค้งไปยังจุดโฟกัสกับระยะตั้งฉากจากจุดนั้นไปยังเส้นไดเรกตริกซ์ อัตราส่วนดังกล่าวมีค่าคงตัวเสมอ, Notes: (คณิตศาสตร์)
ภาคทฤษฎี(n) theory, See also: theoretical section, Syn. ส่วนทฤษฎี, Ant. ภาคปฏิบัติ, Example: หลักสูตรเดิมเน้นภาคทฤษฎีมากเกินไป นักศึกษาไม่ได้ฝึกใช้จริงเลย, Thai Definition: ภาคที่เกี่ยวกับความคิดเห็นอันเนื่องด้วยหลักวิชา
เปลาะ(n) section or distance between knots, See also: section, part, division, Example: พยาบาลใช้ผ้ารัดตัวผู้ป่วยให้ติดกับแผ่นกระดานเป็นเปลาะๆ ไม่ให้เคลื่อนไปมา, Count Unit: เปลาะ, Thai Definition: ระยะที่มัดหรือขอดไว้เป็นตอนๆ, ลักษณะที่มัดหรือขอดไว้เป็นตอนๆ
วิธ(n) sort, See also: kind, section, Syn. อย่าง, ชนิด, แบบ, วิธา, Notes: (บาลี)
วิภาค(n) part, See also: section, Syn. ส่วน, ตอน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ตากล้า(n) seeding field, See also: the earthen dyke around a paddy field, sectional pieces of land for young rice plant, Syn. ตาตกกล้า, Example: เขายืนตะโกนเรียกลูกชายอยู่บนตากล้า, Count Unit: ตา, Thai Definition: พื้นดินที่ยกเป็นคันแบ่งเป็นช่องๆ สำหรับตกกล้า
ตาตกกล้า(n) seedling field, See also: sectional pieces of land for young rice plant, earthen dyke around a paddy field, Syn. ตากล้า, Example: ชาวบ้านช่วยกันทำตาตกกล้าอย่างขันแข็ง, Count Unit: ตา, Thai Definition: พื้นดินที่ยกเป็นคันแบ่งเป็นช่องๆ สำหรับตกกล้า
ตัวบทกฎหมาย(n) law, See also: statute, legal provision, section, rule, Syn. ตัวกฎหมาย, Example: คดีนี้คงต้องพิพากษาไปตามตัวบทกฎหมาย, Count Unit: ข้อ, ประการ, Thai Definition: เนื้อหาหรือรายละเอียดของกฎหมายที่ได้กำหนดไว้
ตากล้า(n) seeding field, See also: earthen dyke around a paddy field, sectional pieces of land for young rice plant, Syn. ตาตกกล้า, Example: เขายืนตะโกนเรียกลูกชายอยู่บนตากล้า, Count Unit: ตา, Thai Definition: พื้นดินที่ยกเป็นคันแบ่งเป็นช่องๆ สำหรับตกกล้า
ตาตกกล้า(n) seedling field, See also: sectional pieces of land for young rice plant, earthen dyke around a paddy field, Syn. ตากล้า, Example: ชาวบ้านช่วยกันทำตาตกกล้าอย่างขันแข็ง, Count Unit: ตา, Thai Definition: พื้นดินที่ยกเป็นคันแบ่งเป็นช่องๆ สำหรับตกกล้า
ตอน(clas) section, See also: section, part, passage, paragraph, division, Syn. ชุด, วรรค, ท่อน, ระยะ, Example: หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนแรกเป็นภาษาไทย ตอนที่สองเป็นภาษาอังกฤษ, Count Unit: ตอน, Thai Definition: ลักษณนามเรียกส่วนที่ตัดออกหรือแบ่งออก
ตอน(n) part, See also: portion, section, passage, paragraph, Syn. ส่วน, Example: ข้อความเชิงอรรถจะปรากฏอยู่ตอนท้ายของย่อหน้าหรืออยู่ที่บรรทัดล่างสุดของหน้ากระดาษแต่ละหน้า, Thai Definition: ส่วนหนึ่งๆ ที่แบ่งออกจากส่วนใหญ่
ท่อน(n) bit, See also: piece, strip, section, fraction, Syn. แท่ง, ลิ่ม, ต้น, ดุ้น, Example: ช่างไม้เลื่อยไม้เป็นท่อนเล็กๆ, Count Unit: ท่อน, Thai Definition: ส่วนที่ตัดหรือทอนออกเป็นตอนๆ
ทวิภาค(n) two portions, See also: two parts, two sections, Syn. สองภาค, สองส่วน, Example: สถาบันการศึกษาแห่งนี้เปิดการเรียนการสอนแบบทวิภาค, Notes: (สันสกฤต)
ทางแยก(n) crossroad, See also: intersection, Syn. ทางตัด, ชุมทาง, Example: ชายชราเดินปล่อยอารมณ์เรื่อยมา จนถึงทางแยกที่จะผ่านหน้าสนามเด็กเล่น, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: ทางที่แยกออกจากทางเดิม
ระวาง(n) part, See also: section, portion, Syn. ส่วน, ตอน, Example: ในพ.ศ. 2512 ได้มีการพิจารณาเปลี่ยนขนาดระวางแผนที่จากขนาดเดิม 10 ' x 15 ' เป็นขนาด 15 ' x 15 '
รูปตัด(n) section, Example: ลูกเห็บ คือ เม็ดน้ำที่เกาะตัวลงบนเม็ดฝนที่แข็งตัวเป็นชั้นๆ คล้ายกับรูปตัดของหัวหอม
ซีก(clas) piece, See also: section, part, portion, side, Syn. ส่วน, ด้าน, Example: แม่ผ่าแตงโมออกเป็น 2 ซีก, Thai Definition: ลักษณนามเรียกส่วนที่แยกออกนั้น
ซีก(n) piece, See also: section, part, portion, side, Syn. ส่วน, ด้าน, Example: บันไดนี้ทำด้วยไม้ซีกเล็กๆ ขนาดเท่าไม้ต้นจาก, Count Unit: ซีก, Thai Definition: ส่วนที่ผ่าครึ่ง, ส่วนของสิ่งบางอย่างเช่นไม้ไผ่หรือแตงโมที่ผ่าออกโดยปกติตามยาว
กระทง(n) section, See also: clause, division, point, part, Example: ในข้อความนี้มีกระทงความอยู่ 5 ตอนได้, Thai Definition: ตอนหนึ่งๆ ของข้อความ
กระบอกไม้ไผ่(n) bamboo tube, See also: bamboo section, Example: หลาม หมายถึงการทำอาหารให้สุกในกระบอกไม่ไผ่, Count Unit: กระบอก, Thai Definition: ไม้ไผ่ที่ตัดเป็นท่อน
มหาพน(n) name of the seventh of the twelve sections of the story of Gautama Buddha as Vessantara, Syn. กัณฑ์มหาพน, Example: วันนี้ที่วัดมีเทศน์มหาชาติในกัณฑชูชกและมหาพน, Thai Definition: ชื่อกัณฑ์ที่ 7 ของมหาชาติว่าด้วยเรื่องป่า
กองเชียร์(n) cheering team, See also: cheering section, Example: กองเชียร์ร้องเพลงเสียงดังมาก
กัณฑ์(clas) section, See also: piece, part, Example: ฉันโดนแม่เทศน์เสียหลายกัณฑ์เลย, Notes: บาลี
ข้อ(n) item, See also: provision, clause, point, section, Syn. เรื่อง, หัวเรื่อง, หัวข้อ, ประเด็น, ข้อความ, Example: ปัญหาเรื่องชนชาติไทยและแหล่งกำเนิดของไทยก็ยังไม่อาจสรุปเป็นข้อยุติที่แน่นอนได้, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: เนื้อความตอนหนึ่งๆ, ใจความสั้นๆ ของเรื่อง, ข้อความ ก็ว่า, เรื่อง เช่น ข้อพิพาท ข้อยุติ, หัวข้อ เช่น ข้ออ้าง ข้อข้องใจ
จาตุรงค์(adj) composed of four parts, See also: four parts, four sections, Syn. จาตุรงค, Thai Definition: มีองค์ 4, มีส่วน 4, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุมาตรา[anumātrā] (n) EN: subsection
แบ่งออก[baeng øk] (v, exp) EN: distribute  FR: scinder ; sectionner
บั่น[ban] (v) EN: cut down ; slash ; cut ; sever ; gash ; stab  FR: couper ; sectionner ; ôter
บั้น[ban] (n) EN: section ; part ; portion ; division  FR: section [f] ; portion [f]
บั้ง[bang] (n) EN: bamboo section ; section of thick bamboo
บรรพ[bap] (n) EN: book ; chapter ; part  FR: livre [m] ; section [f] ; partie [f]
บ้อง[bǿng] (n) EN: cutoff section of bamboo ; bamboo section ; pipe for smoking marijuana ; hole in an ax/hammer for the handle  FR: section de bambou [f]
บท[bot] (n) EN: chapter ; section ; clause ; article ; lesson  FR: chapitre [m] ; leçon [f] ; strophe [f] ; épisode [m] ; terme [m] ; clause [f] ; article [m]
เชือด[cheūat] (v) EN: cut ; carve ; slash ; slice  FR: trancher ; sectionner
ช่วง[chūang] (n) EN: part ; section ; phase ; period ; stage ; span ; interval ; block ; portion ; range ; distance  FR: intervalle [m] ; espace [m] ; phase [m] ; période ]f] ; section [f] ; portion [f] ; partie [f]
ช่วงบน[chūang bon] (n, exp) EN: upper portion ; upper section ; superstructure
ชุมทาง[chumthāng] (n) EN: crossroads ; junction ; intersection (Am.) ; road junction ; railway junction ; railroad junction (Am.)  FR: embranchement [m] ; croisement [m] ; jonction [f]
หัวหน้าหน่วย[hūanā nūay] (n, exp) EN: section chief
หัวหน้าแผนก[hūanā phanaēk] (n, exp) EN: chief (of a section)
หัวหน้าส่วน[hūanā suan] (n, exp) EN: section chief
ห้วง[hūang] (n) EN: period ; section ; stage ; interval  FR: période f] ; phase [f] ; partie [f] ; région [f]
อินเตอร์เซกชัน[intoēsēkchan] (n) EN: intersection  FR: intersection [f]
อินเตอร์เซกชันของเซต[intoēsēkchan khøng set] (n, exp) EN: intersection of sets  FR: intersection d'ensembles [f]
กั๊ก[kak] (n) EN: crossing ; intersection  FR: intersection [f]
การตัดกัน[kān tatkan] (n, exp) FR: intersection [m] ; croisement [m]
ข้าวหลาม[khāolām] (n) EN: glutinous rice roasted in bamboo joints ; sticky rice soaked in coconut milk and baked in a length of bamboo  FR: riz gluant dans une section de bambou [m]
ข้อ[khø] (n) EN: clause ; article ; section ; point ; item ; provision  FR: article [m] ; clause [f] ; disposition [f] ; point [m] ; paragraphe [m]
กลีบ[klīp] (n) EN: section ; segment ; fold  FR: part [f] ; section [f]
กลีบส้ม[klīp som] (n, exp) EN: section of an orange  FR: quartier d'orange [m]
กระบอก[krabøk] (n) EN: bamboo flask ; bamboo canteen ; section of bamboo stem  FR: section de bambou [f]
แม่กอง[maēkøng] (n) EN: chief ; section leader ; unit chief
มาตรา[māttrā] (n) EN: section ; code ; article ; clause ; provision ; text  FR: clause [f] ; article [m] ; alinéa [m]
มาตราก่อน[māttrā køn] (n, exp) EN: foregoing section  FR: partie précédente [f]
หมวด[mūat] (n) EN: group ; amount ; mass ; cluster ; category ; platoon ; section  FR: groupe [m] ; sélection [f] ; catégorie [f] ; peloton [m]
หน้าการเมือง[nā kānmeūang] (n, exp) EN: political section
หน้ากีฬา[nā kīlā] (n, exp) EN: sports section
หน้าศิลปะบันเทิง[nā sinlapa banthoēng] (n, exp) EN: arts section
หน่วย[nūay] (n) EN: unit ; squad ; corps ; outfit ; group ; division ; department  FR: unité [f] ; section [f] ; division [f] ; module [m]
ภาค[phāk] (n) EN: part ; section ; sector ; portion ; region ; division ; side ; quarter ; district  FR: part [f] ; partie [f] ; secteur [m] ; section [f] ; segment [m] ; région [f] ; division [f]
แผนก[phanaēk] (n) EN: division ; section ; department ; sector ; subdivision  FR: bureau [m] ; division [m] ; section [m] ; service [m] ; département [m] ; unité [f] ; secteur [m] ; rayon [m]
แผนก[phanaēk] (n) EN: [classifier : departments, sections or divisions of an organization]  FR: [classificateur : départements, divisions ou services d'une organisation]
แผนกบัญชี[phanaēk banchī] (n, exp) EN: accounting department ; accounting section
แผนกขาย[phanaēk khāi] (n, exp) EN: sale section
แผนกผลิต[phanaēk phalit] (n, exp) EN: production department ; production section/division
แผนกประชาสัมพันธ์[phanaēk prachāsamphan] (n, exp) EN: public relations section
แผนกสืบสวน[phanaēk seūpsūan] (n, exp) EN: investigation section
แผนกสอบสวน[phanaēk søpsūan] (n, exp) EN: inquiry section
ภาพตัด[phāp tat] (n) FR: coupe [f] ; section [f]
เภท[phēt] (n) EN: part ; section  FR: partie [f]
ปล้อง[plǿng] (n) EN: segment ; section ; internode  FR: section [f]
สาขา[sākā] (n) EN: branch ; department  FR: catégorie [f] ; département [m] ; section [f]
สารคดี[sārakhadī] (n) EN: feature ; feature article ; feature story ; documentary ; non-fiction ; feature section of a newspaper ; article ; factual account  FR: documentaire [m] ; chronique [f] ; fait [m]
ซีก[sīk] (n) EN: half ; portion ; section ; part ; piece ; slice ; side ; sector  FR: moitié [f] ; partie [f] ; portion [f] ; quartier [m] ; secteur [m]
เสี้ยว[sīo] (n) EN: part ; cut ; piece ; portion ; section ; segment ; fraction  FR: partie [f] ; section [f] ; segment [m]
สี่แยก[sīyaēk] (n) EN: crossroads ; intersection ; square  FR: carrefour [m] ; croisement [m] ; croisée [f] ; intersection [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
section (n) sˈɛkʃən (s e1 k sh @ n)
sections (n) sˈɛkʃənz (s e1 k sh @ n z)
bisection (n) bˈaɪsˈɛkʃən (b ai1 s e1 k sh @ n)
sectional (j) sˈɛkʃənl (s e1 k sh @ n l)
dissection (n) dˈɪsˈɛkʃən (d i1 s e1 k sh @ n)
subsection (n) sˈʌbsɛkʃən (s uh1 b s e k sh @ n)
dissections (n) dˈɪsˈɛkʃənz (d i1 s e1 k sh @ n z)
subsections (n) sˈʌbsɛkʃənz (s uh1 b s e k sh @ n z)
vivisection (n) vˌɪvɪsˈɛkʃən (v i2 v i s e1 k sh @ n)
intersection (n) ˌɪntəsˈɛkʃən (i2 n t @ s e1 k sh @ n)
sectionalism (n) sˈɛkʃənəlɪzəm (s e1 k sh @ n @ l i z @ m)
vivisections (n) vˌɪvɪsˈɛkʃənz (v i2 v i s e1 k sh @ n z)
cross-section (n) krˌɒs-sˈɛkʃən (k r o2 s - s e1 k sh @ n)
intersections (n) ˌɪntəsˈɛkʃənz (i2 n t @ s e1 k sh @ n z)
cross-sections (n) krˌɒs-sˈɛkʃənz (k r o2 s - s e1 k sh @ n z)
vivisectionist (n) vˌɪvɪsˈɛkʃənɪst (v i2 v i s e1 k sh @ n i s t)
vivisectionists (n) vˌɪvɪsˈɛkʃənɪsts (v i2 v i s e1 k sh @ n i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
部门[bù mén, ㄅㄨˋ ㄇㄣˊ, / ] department; branch; section; division, #238 [Add to Longdo]
[bù, ㄅㄨˋ, ] ministry; department; section; part; division; troops; board; (classifier for works of literature, films, machines etc), #246 [Add to Longdo]
[gǔ, ㄍㄨˇ, ] share; portion; section; part; thigh; (classifier for smells, electric currents, spirals etc); whiff, #248 [Add to Longdo]
[huí, ㄏㄨㄟˊ, ] to circle; to go back; to turn around; to answer; to return; to revolve; Hui religious minority (Chinese Muslims); time; classifier for acts of a play; section or chapter (of a classic book), #310 [Add to Longdo]
[kuǎn, ㄎㄨㄢˇ, ] section; paragraph; funds, #339 [Add to Longdo]
部分[bù fèn, ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ, ] part; share; section; piece, #405 [Add to Longdo]
[duàn, ㄉㄨㄢˋ, ] surname Duan; paragraph; section; segment, #774 [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, / ] festival; section; segment; point; part; to economize; to save; temperate; classifier for segments, e.g. lessons, train wagons, biblical verses, #999 [Add to Longdo]
阶段[jiē duàn, ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ, / ] stage; section; phase; period, #1,067 [Add to Longdo]
[kē, ㄎㄜ, ] branch of study; administrative section; division; field; branch; stage directions; family (taxonomy); rules; laws; to mete out (punishment); to levy (taxes etc); to fine sb, #1,083 [Add to Longdo]
内部[nèi bù, ㄋㄟˋ ㄅㄨˋ, / ] interior; inside (part, section); internal, #1,337 [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, ] to gather; to collect; collected works; classifier for sections of a TV series etc: episode, #1,651 [Add to Longdo]
[jiě, ㄐㄧㄝˇ, ] to divide; to break up; to split; to separate; to dissolve; to solve; to melt; to remove; to untie; to loosen; to open; to emancipate; to explain; to understand; to know; a solution; a dissection, #1,887 [Add to Longdo]
[mù, ㄇㄨˋ, ] eye; item; section; list; catalogue; table of contents; order (taxonomy); goal; name; title, #2,277 [Add to Longdo]
部长[bù zhǎng, ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ, / ] head of a (government etc) department; section chief; section head; secretary; minister, #3,247 [Add to Longdo]
[zhāng, ㄓㄤ, ] chapter; seal; section; movement (of symphony); camphor laurel tree; lumber; surname Zhang, #3,805 [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, ] a section; to cut off (a length), #4,923 [Add to Longdo]
路口[lù kǒu, ㄌㄨˋ ㄎㄡˇ, ] crossing; intersection (of roads), #4,962 [Add to Longdo]
中部[zhōng bù, ㄓㄨㄥ ㄅㄨˋ, ] middle part; central section, #5,603 [Add to Longdo]
地段[dì duàn, ㄉㄧˋ ㄉㄨㄢˋ, ] section; district, #7,300 [Add to Longdo]
[bàn, ㄅㄢˋ, ] petal; section, #7,934 [Add to Longdo]
科长[kē zhǎng, ㄎㄜ ㄓㄤˇ, / ] section chief, #12,424 [Add to Longdo]
教研室[jiào yán shì, ㄐㄧㄠˋ ㄧㄢˊ ㄕˋ, ] teaching and research section, #13,928 [Add to Longdo]
剖析[pōu xī, ㄆㄡ ㄒㄧ, ] dissection; self-analysis, #14,743 [Add to Longdo]
上部[shàng bù, ㄕㄤˋ ㄅㄨˋ, ] upper section, #15,246 [Add to Longdo]
十字路口[shí zì lù kǒu, ㄕˊ ㄗˋ ㄌㄨˋ ㄎㄡˇ, ] crossroads; intersection, #17,674 [Add to Longdo]
交集[jiāo jí, ㄐㄧㄠ ㄐㄧˊ, ] intersection (set theory), #18,028 [Add to Longdo]
篇章[piān zhāng, ㄆㄧㄢ ㄓㄤ, ] writing; sections and chapters, #19,039 [Add to Longdo]
片断[piàn duàn, ㄆㄧㄢˋ ㄉㄨㄢˋ, / ] section; fragment; segment, #20,055 [Add to Longdo]
条文[tiáo wén, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄣˊ, / ] clause; explanatory section in a document, #20,343 [Add to Longdo]
章节[zhāng jié, ㄓㄤ ㄐㄧㄝˊ, / ] chapter; section, #20,469 [Add to Longdo]
半截[bàn jié, ㄅㄢˋ ㄐㄧㄝˊ, ] half (of a section), #21,562 [Add to Longdo]
中宣部[zhōng xuān bù, ㄓㄨㄥ ㄒㄩㄢ ㄅㄨˋ, ] Central Propaganda Section; abbr. for 中国共产党中央委员会宣传部; Central Propaganda Department (of the Chinese communist party), #24,626 [Add to Longdo]
前部[qián bù, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄨˋ, ] front part; front section; nose (of a plane), #25,596 [Add to Longdo]
小卖部[xiǎo mài bù, ㄒㄧㄠˇ ㄇㄞˋ ㄅㄨˋ, / ] kiosk; snack counter; retail department or section inside a larger business, #26,708 [Add to Longdo]
薄片[báo piàn, ㄅㄠˊ ㄆㄧㄢˋ, ] thin slice; thin section; flake, #27,487 [Add to Longdo]
门市部[mén shì bù, ㄇㄣˊ ㄕˋ ㄅㄨˋ, / ] retail department; section of a retail store, #27,735 [Add to Longdo]
地皮[dì pí, ㄉㄧˋ ㄆㄧˊ, ] lot, section of land, ground, #27,931 [Add to Longdo]
剖面[pōu miàn, ㄆㄡ ㄇㄧㄢˋ, ] profile; section, #28,739 [Add to Longdo]
交点[jiāo diǎn, ㄐㄧㄠ ㄉㄧㄢˇ, / ] meeting point; point of intersection, #36,073 [Add to Longdo]
[què, ㄑㄩㄝˋ, / ] section of a song; shut, #39,249 [Add to Longdo]
刘云山[Liú Yún shān, ㄌㄧㄡˊ ㄩㄣˊ ㄕㄢ, / ] Liu Yunshan (1947-), PRC career politician, background in journalism in inner Mongolia, from 2002 head of party Central Propaganda Section 中央宣传部, #48,127 [Add to Longdo]
黄金分割[huáng jīn fēn gē, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ ㄈㄣ ㄍㄜ, / ] golden ratio; golden section, #51,331 [Add to Longdo]
交叉点[jiāo chā diǎn, ㄐㄧㄠ ㄔㄚ ㄉㄧㄢˇ, / ] junction; crossroads; intersection point, #56,103 [Add to Longdo]
荆江[Jīng jiāng, ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄤ, / ] Jingjiang section of the Changjiang river in Hunan, #58,940 [Add to Longdo]
横结肠[héng jié cháng, ㄏㄥˊ ㄐㄧㄝˊ ㄔㄤˊ, / ] transverse colon (anat.); second section of large intestine, #70,930 [Add to Longdo]
升结肠[shēng jié cháng, ㄕㄥ ㄐㄧㄝˊ ㄔㄤˊ, / ] ascending colon (anat.); first section of large intestine, #80,750 [Add to Longdo]
要目[yào mù, ㄧㄠˋ ㄇㄨˋ, ] important substance (of a document); key section, #83,581 [Add to Longdo]
交角[jiāo jiǎo, ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄠˇ, ] angle of intersection; angle at which two lines meet, #90,015 [Add to Longdo]
降结肠[jiàng jié cháng, ㄐㄧㄤˋ ㄐㄧㄝˊ ㄔㄤˊ, / ] descending colon (anat.); third section of large intestine, #94,321 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
区分[くぶん, kubun] TH: การแบ่งประเภท  EN: section
[か, ka] TH: แผนก  EN: section

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abdampfquerschnitt {m}exhaust steam cross section [Add to Longdo]
Absatz {m}; Abschnitt {m} | neuer Absatzparagraph; subsection | new paragraph [Add to Longdo]
Abschnitt {m} | Abschnitte {pl}section | sections [Add to Longdo]
Abteilung {f}section [Add to Longdo]
Abteilung {f} (eines fortlaufenden Sammelwerks)section [Add to Longdo]
Abteilungstitel {m} (eines fortlaufenden Sammelwerks)section title [Add to Longdo]
Adressteil des Befehls {m} [comp.]address section [Add to Longdo]
Altstadt {f}; historischer Stadtteilold town; historic section of town [Add to Longdo]
Anlagenteil {m}plant section; system section; installation section [Add to Longdo]
Argumententeil {n}argument section [Add to Longdo]
Aufriss {m}vertical section [Add to Longdo]
Autobahnkreuz {n}motorway intersection; expressway interchange [Add to Longdo]
Baustahlprofil {n}structural steel section [Add to Longdo]
Bildzergliederung {f}image dissection [Add to Longdo]
Bisektionsverfahren {n} [math.]bisection method [Add to Longdo]
Bläser {m} [mus.] | die Bläser {pl} [mus.]wind player | the wind (section) [Add to Longdo]
Bogenstück {n}curved section [Add to Longdo]
Debitorenteil {m}accounts receivable section [Add to Longdo]
Dreiteilung {f} | Dreiteilungen {pl}trisection | trisections [Add to Longdo]
Dünnschnitt {m}thin-section [Add to Longdo]
Durchschnitt (von Mengen) {m}; Schnittmenge {f} [math.]intersection (of sets) [Add to Longdo]
Eingangsstelle {f}entry point; receiving section [Add to Longdo]
Eisenbahnstrecke {f}railway line; railroad line [Am.]; line section [Add to Longdo]
Geradstück {n}straight section [Add to Longdo]
Halbierung {f}bisection [Add to Longdo]
Halbschnitt {m}half-section [Add to Longdo]
Handbedienungsebene {f}operating section manual [Add to Longdo]
Hohlkammerfelge {f}hollow section rim [Add to Longdo]
Holzbläser {m} | Holzbläser {pl}woodwind player | the woodwind section [Add to Longdo]
Inneneckverbinder {m}cross section grille face connector [Add to Longdo]
Isolierstück {n}insulation section [Add to Longdo]
Kabelquerschnitt {m}; Anschlussquerschnitt {m}; Leiterquerschnitt {m}; Leitungsquerschnitt {m} [electr.] | Kabel-Nennquerschnitt {m}; Leitungs-Nennquerschnitt {m}wire size; cable cross section | nominal wire size [Add to Longdo]
Kegelschnitt {m}conic section [Add to Longdo]
Kleinstaaterei {f} [pol.]sectionalism [Add to Longdo]
Kreditorenteil {m}accounts payable section [Add to Longdo]
weite Kreise der Bevölkerungwide sections of the population [Add to Longdo]
Kreuzschnitt {m}cross section [Add to Longdo]
Kreuzung {f}; Straßenkreuzung {f} | Kreuzungen {pl}; Straßenkreuzungen {pl}junction; crossroads; crossing; intersection [Am.] | junctions; crossings; intersections [Add to Longdo]
Längsschnitt {m}longitudinal section [Add to Longdo]
Laufbahnprofil {n} [techn.]runway section [Add to Longdo]
Leichenöffnung {f}cadaver dissection [Add to Longdo]
Leiterquerschnitt {m}conductor cross-section; cross-section area of conductors [Add to Longdo]
Leitungsstrecke {f}wiring section [Add to Longdo]
Lektion {f} | Lektionen {pl}section | sections [Add to Longdo]
Meldeamt {n}record section [Add to Longdo]
Messquerschnitt {m}gauging section [Add to Longdo]
Messstrecke {f}section of measurements [Add to Longdo]
Mindestquerschnitt {m}minimum section [Add to Longdo]
Oberprofil {n}top profile section [Add to Longdo]
Paragraf {m}; Paragraph {m} [alt]section; article [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
2部上場企業[にぶじょうじょうきぎょう, nibujoujoukigyou] (n) Second Section company (on the Tokyo Stock Exchange) [Add to Longdo]
アドオンセクション[adoonsekushon] (n) {comp} add-on section [Add to Longdo]
オンラインテストセクション[onraintesutosekushon] (n) {comp} online test section [Add to Longdo]
クエスチョンタイム[kuesuchontaimu] (n) question time (section of proceedings in parliament) [Add to Longdo]
クリティカルセクション[kuriteikarusekushon] (n) {comp} critical section [Add to Longdo]
クロスセクション[kurosusekushon] (n) cross-section [Add to Longdo]
スクランブル交差点[スクランブルこうさてん, sukuranburu kousaten] (n) multiple intersection (lit [Add to Longdo]
セクショナリズム[sekushonarizumu] (n) sectionalism [Add to Longdo]
セクショニング[sekushoningu] (n) sectioning [Add to Longdo]
セクション[sekushon] (n) section; (P) [Add to Longdo]
セクションペーパー[sekushonpe-pa-] (n) section paper [Add to Longdo]
セクション区画[セクションくかく, sekushon kukaku] (n) {comp} section [Add to Longdo]
デバッグ節[デバッグせつ, debaggu setsu] (n) {comp} debugging section [Add to Longdo]
パスオーバーヘッド部[パスオーバーヘッドぶ, pasuo-ba-heddo bu] (n) {comp} path overhead section [Add to Longdo]
ファイル節[ファイルせつ, fairu setsu] (n) {comp} file section [Add to Longdo]
ファイル分割[ファイルぶんかつ, fairu bunkatsu] (n) {comp} file section [Add to Longdo]
マーク区間[マークくかん, ma-ku kukan] (n) {comp} marked section [Add to Longdo]
マーク区間の有効状態[マークくかんのゆうこうじょうたい, ma-ku kukannoyuukoujoutai] (n) {comp} effective status of a marked section [Add to Longdo]
マーク区間開始[マークくかんかいし, ma-ku kukankaishi] (n) {comp} marked section start [Add to Longdo]
マーク区間終了[マークくかんしゅうりょう, ma-ku kukanshuuryou] (n) {comp} marked section end [Add to Longdo]
マーク区間宣言[マークくかんせんげん, ma-ku kukansengen] (n) {comp} marked section declaration [Add to Longdo]
リズムセクション[rizumusekushon] (n) rhythm section [Add to Longdo]
一くさり;一齣;一闋[ひとくさり, hitokusari] (n) passage in a discourse; one section; one scene [Add to Longdo]
一角[いっかく(P);イッカク, ikkaku (P); ikkaku] (n) (1) (いっかく only) corner; section; point; (2) (いっかく only) one horn; (3) (uk) narwhal (Monodon monoceros); (P) [Add to Longdo]
一節[いっせつ(P);ひとふし, issetsu (P); hitofushi] (n) a verse (e.g. in the Bible); stanza; paragraph; passage; a joint; section; a tune; note; strain; measure; (P) [Add to Longdo]
一部[いちぶ, ichibu] (n-adv,n) (1) one part; one portion; one section; some; (2) one copy (e.g. of a document); (P) [Add to Longdo]
一部分[いちぶぶん, ichibubun] (n) part; portion; section; (P) [Add to Longdo]
一房[ひとふさ, hitofusa] (n) (See 房・ふさ・2,房・ふさ・3) bunch (of grapes); section (of an orange) [Add to Longdo]
運動欄[うんどうらん, undouran] (n) sports column; sports section [Add to Longdo]
円錐曲線[えんすいきょくせん, ensuikyokusen] (n) conic curve; conic section [Add to Longdo]
横断面[おうだんめん, oudanmen] (n) cross-section [Add to Longdo]
黄金分割[おうごんぶんかつ, ougonbunkatsu] (n) (artistic) golden section [Add to Longdo]
[か, ka] (n,n-suf) (1) department; section; (2) (taxonomical) family; (P) [Add to Longdo]
[か, ka] (n,n-suf) (1) lesson; (2) section (in an organization); division; department; (ctr) (3) counter for lessons and chapters (of a book); (P) [Add to Longdo]
課の仕事[かのしごと, kanoshigoto] (n) job (responsibility) of a section [Add to Longdo]
課員[かいん, kain] (n) section staff; (P) [Add to Longdo]
課制[かせい, kasei] (n) section system (companies) [Add to Longdo]
課長[かちょう, kachou] (n) section manager; section chief; (P) [Add to Longdo]
会計課[かいけいか, kaikeika] (n) accounts (accounting) section [Add to Longdo]
解体[かいたい, kaitai] (n,vs) (1) disassembly; dismantling; deconstruction; dissolution; demolishing; (adj-f) (2) (obsc) dissection (i.e. postmortem); (P) [Add to Longdo]
解答欄[かいとうらん, kaitouran] (n) answer column (section) [Add to Longdo]
解剖[かいぼう, kaibou] (n,vs) (1) dissection; autopsy; (2) analysis; (P) [Add to Longdo]
開いているマーク区間宣言[ひらいているマークくかんせんげん, hiraiteiru ma-ku kukansengen] (n) {comp} open marked section declaration [Add to Longdo]
外事課[がいじか, gaijika] (n) foreign affairs section [Add to Longdo]
楽節[がくせつ, gakusetsu] (n) musical passage or section [Add to Longdo]
企画課[きかくか, kikakuka] (n) planning section [Add to Longdo]
危険域[きけんいき, kiken'iki] (n) {comp} critical section [Add to Longdo]
危険地域[きけんちいき, kikenchiiki] (n) {comp} critical section [Add to Longdo]
紀伊國屋[きのくにや, kinokuniya] (n) Kinokuniya; large bookstore with big foreign book section (main branch, Shinjuku) [Add to Longdo]
鬼課長[おにかちょう, onikachou] (n) unsympathetic manager; section chief with a heart of stone [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セクション[せくしょん, sekushon] section [Add to Longdo]
セクション区画[セクションくかく, sekushon kukaku] section [Add to Longdo]
デバッグ節[でばっぐせつ, debaggusetsu] debugging section [Add to Longdo]
パスオーバーヘッド部[パスオーバーヘッドぶ, pasuo-ba-heddo bu] path overhead section [Add to Longdo]
ファイル節[ファイルせつ, fairu setsu] file section [Add to Longdo]
ファイル分割[ファイルぶんかつ, fairu bunkatsu] file section [Add to Longdo]
マーク区間[マークくかん, ma-ku kukan] marked section [Add to Longdo]
マーク区間の有効状態[マークくかんのゆうこうじょうたい, ma-ku kukannoyuukoujoutai] effective status of a marked section [Add to Longdo]
マーク区間開始[マークくかんかいし, ma-ku kukankaishi] marked section start [Add to Longdo]
マーク区間終了[マークくかんしゅうりょう, ma-ku kukanshuuryou] marked section end [Add to Longdo]
マーク区間宣言[マークくかんせんげん, ma-ku kukansengen] marked section declaration [Add to Longdo]
開いているマーク区間宣言[ひらいているマークくかんせんげん, hiraiteiru ma-ku kukansengen] open marked section declaration [Add to Longdo]
危険域[きけんいき, kiken'iki] critical section [Add to Longdo]
危険地域[きけんちいき, kikenchiiki] critical section [Add to Longdo]
区分[くぶん, kubun] partition (vs), divide, section, subdivide, segment [Add to Longdo]
交差[こうさ, kousa] intersection [Add to Longdo]
構成節[こうせいせつ, kouseisetsu] configuration section [Add to Longdo]
作業場所節[さぎょうばしょせつ, sagyoubashosetsu] working-storage section [Add to Longdo]
重複部分配列[じゅうふくぶぶんはいれつ, juufukububunhairetsu] many-one array section [Add to Longdo]
初期化部[しょきかぶ, shokikabu] initialization section [Add to Longdo]
[せつ, setsu] section [Add to Longdo]
節の見出し[せつのみだし, setsunomidashi] section header [Add to Longdo]
節名[せつめい, setsumei] section-name [Add to Longdo]
断面[だんめん, danmen] cross section [Add to Longdo]
通信節[つうしんせつ, tsuushinsetsu] communication section [Add to Longdo]
入出力節[にゅうしゅつりょくせつ, nyuushutsuryokusetsu] input-output section [Add to Longdo]
部分配列[ぶぶんはいれつ, bubunhairetsu] array section [Add to Longdo]
部分配列添字[ぶぶんはいれつそえじ, bubunhairetsusoeji] section subscript [Add to Longdo]
報告書節[ほうこくしょせつ, houkokushosetsu] report section [Add to Longdo]
連絡節[れんらくせつ, renrakusetsu] linkage section [Add to Longdo]
論理積[ろんりせき, ronriseki] conjunction, AND operation, intersection [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  sectioned
      adj 1: consisting of or divided into sections; "a sectional
             sofa"; "sectioned plates" [syn: {sectional}, {sectioned}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top