ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scorn

S K AO1 R N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scorn-, *scorn*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scorn(n) การเหยียดหยาม, See also: การดูถูก, Syn. contempt, disdain, mockery, sarcasm
scorn(vt) ดูหมิ่น, See also: ดูถูก, Syn. disdain
scorner(n) ผู้ดูหมิ่น
scornful(adj) ดูถูก, See also: ดูหมิ่น, รังเกียจ, Syn. contemptous, disdainful
scornfulness(n) การดูหมิ่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scorn(สคอร์น) vt.,n. (การ) ดูถูก,ดูหมิ่น,สบประมาท,ปฎิเสธอย่างสบประมาท,สิ่งที่ดูถูก,สิ่งที่ดูหมิ่น, See also: scorner n. scorningly adv., Syn. contempt
scornful(สคอร์น'ฟูล) adj. เต็มไปด้วย (การดูถูก,การดูหมิ่น,การสบประมาท,การหัวเราะเยาะ), See also: scornfully adv. scornfulness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
scorn(vt) ดูถูก,เหยียดหยาม,สบประมาท,หมิ่นประมาท
scornful(adj) ซึ่งดูถูก,ซึ่งเหยียดหยาม,ซึ่งสบประมาท,ซึ่งรังเกียจ
scornfully(adv) อย่างสบประมาท,อย่างเหยียดหยาม,อย่างดูถูก,อย่างรังเกียจ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scornAt home, because of his reddish hair and freckles, his mother scornfully named him "carrot" and had everybody else call him that.
scornHe was scornful of the danger.
scornHe was the scorn of the other boys.
scornHis face and attitude showed the scorn he felt.
scornMary was scornful of Tom.
scornShe has scorn for a liar.
scornShe has scorn for me.
scornShe scorned the boy.
scornSilence is the most perfect expression of scorn.
scornThey scorned a liar.
scornThey scorned our attempts at reconciliation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยามน้ำหน้า(v) look down upon, See also: scorn, Syn. เย้ยหยัน, ดูหมิ่น, Ant. ยกย่อง, เชิดชู, ให้เกียรติ, Example: คู่ต่อสู้หยามน้ำหน้าเขาว่าคงจะพ่ายแพ้แน่, Thai Definition: ดูหมิ่นเกียรติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลู่[lū] (v) EN: insult ; humiliate ; disparage ; scorn ; disdain ; slight ; treat with disrespect  FR: insulter : humilier ; mépriser
แสยะ[sayae] (v) EN: sneer ; grin ; grimace with the mouth ; smile broadly ; smile grimly ; smile scornfully  FR: forcer un sourire
หยามหน้า[yām nā] (v) EN: insult ; view with contempt ; scorn
หยามน้ำหน้า[yāmnāmnā] (n) EN: look down upon ; scorn  FR: toiser ; rabaisser
เหยียด[yīet] (v) EN: belittle ; discriminate (against) ; look down on/upon ; slight ; insult ; abuse ; affront ; call names ; put down ; look with contempt ; hold in contempt ; be scornful of/about ; insult ; despise ; run sb. down  FR: dénigrer ; déprécier ; rabaisser ; mépriser ; dédaigner ; regarder qqn de haut ; ignorer ; manquer d'égards envers ; blesser ; offenser ; avoir du mépris pour ; sous-estimer
เหยียดหยัน[yīet-yan] (v) EN: disdain ; belittle ; hold in contempt ; look down on ; scorn ; slight  FR: dénigrer ; déprécier ; rabaisser ; mépriser ; dédaigner ; regarder qqn de haut ; ignorer ; manquer d'égards envers ; blesser ; offenser ; avoir du mépris pour ; sous-estimer
เหยียดหยัน[yīet-yan] (adv) EN: disdainfully ; contemptuously ; slightly ; scornfully  FR: avec dédain ; dédaigneusement ; avec mépris
ยกตัว[yok tūa] (v, exp) EN: praise oneself ; swell with pride ; exalt oneself and scorn others  FR: se glorifier

CMU English Pronouncing Dictionary
SCORN S K AO1 R N
SCORNS S K AO1 R N Z
SCORNED S K AO1 R N D
SCORNFUL S K AO1 R N F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scorn (v) skˈɔːn (s k oo1 n)
scorns (v) skˈɔːnz (s k oo1 n z)
scorned (v) skˈɔːnd (s k oo1 n d)
scornful (j) skˈɔːnfəl (s k oo1 n f @ l)
scorning (v) skˈɔːnɪŋ (s k oo1 n i ng)
scornfully (a) skˈɔːnfəliː (s k oo1 n f @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
せせら笑い;嘲笑い;冷笑い[せせらわらい, seserawarai] (n) sardonic laugh; scornful smile [Add to Longdo]
ジト目[ジトめ, jito me] (n) (m-sl) (stare or glare with) scornful eyes; reproachful eyes; disgusted eyes [Add to Longdo]
軽侮[けいぶ, keibu] (n,vs) contempt; scorn [Add to Longdo]
軽蔑(P);軽べつ[けいべつ, keibetsu] (n,vs) scorn; disdain; (P) [Add to Longdo]
軽蔑的[けいべつてき, keibetsuteki] (adj-na) contemptuous; disdainful; scornful [Add to Longdo]
見下げ果てる[みさげはてる, misagehateru] (v1,vt) to despise; to scorn; to look down on [Add to Longdo]
曝し者;晒し者;晒者;さらし者[さらしもの, sarashimono] (n) pilloried criminal exposed to public view; public scorn or humiliation; person shamed in front of others [Add to Longdo]
卑しむ;賤しむ(oK)[いやしむ, iyashimu] (v5m) to despise; to disdain; to scorn [Add to Longdo]
鼻で笑う[はなでわらう, hanadewarau] (exp,v5u) to laugh scornfully [Add to Longdo]
侮り[あなどり, anadori] (n) contempt; scorn [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scorn
   n 1: lack of respect accompanied by a feeling of intense
      dislike; "he was held in contempt"; "the despite in which
      outsiders were held is legendary" [syn: {contempt},
      {disdain}, {scorn}, {despite}]
   2: open disrespect for a person or thing [syn: {contempt},
     {scorn}]
   v 1: look down on with disdain; "He despises the people he has
      to work for"; "The professor scorns the students who don't
      catch on immediately" [syn: {contemn}, {despise}, {scorn},
      {disdain}]
   2: reject with contempt; "She spurned his advances" [syn:
     {reject}, {spurn}, {freeze off}, {scorn}, {pooh-pooh},
     {disdain}, {turn down}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top