ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

schwa

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -schwa-, *schwa*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
schwa(n) เสียงสระที่ไม่เน้นเสียงในภาษาอังกฤษ, See also: สระปานกลาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Schwarz's inequalityอสมการชวาร์ซ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Schwann cellเซลล์ชวันน์, เซลล์ที่มีลักษณะเป็นเยื่อบาง ๆ หุ้มชั้นนอกสุดของแอกซอน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกกระจิ๊ดปากหนา[nok krajit pāk nā] (n, exp) EN: Radde's Warbler  FR: Pouillot de Schwarz [m] ; Pouillot à moustaches [m] ; Fauvette de Schwarz [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SCHWAB SH W AA1 B
SCHWAN SH W AO1 N
SCHWAM SH W AO1 M
SCHWALL SH W AO1 L
SCHWALB SH W AO1 L B
SCHWAKE SH W EY1 K
SCHWAHN SH W AO1 N
SCHWANZ SH W AO1 N S
SCHWALM SH W AA1 L M
SCHWABE SH W AO1 B

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
schwa (n) ʃwˈaː (sh w aa1)
schwas (n) ʃwˈaːz (sh w aa1 z)
Schwarz (n) ʃwˈɔːtz (sh w oo1 t z)
Schwartz (n) ʃwˈɔːtz (sh w oo1 t z)
Schwarzkopf (n) ʃwˈɔːtskɒpf (sh w oo1 t s k o p f)
Schwarzenegger (n) ʃwˈɔːtzɛnɛɪgər (sh w oo1 t z e n ei g @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
施瓦布[Shī wǎ bù, ㄕ ㄨㄚˇ ㄅㄨˋ, ] Schwab (name), #64,129 [Add to Longdo]
许旺细胞[Xǔ wàng xì bāo, ㄒㄩˇ ㄨㄤˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, / ] Schwann cell (support axon of nerve cell); neurolemmocyte [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Schwachsinn(n) |der, nur Sg.| เรื่องไร้สาระ, See also: der Blödsinn
Schwangerschaft(n) |die, pl. Schwangerschaften| ภาวะตั้งครรภ์
Schwanz(n) |der, pl. Schwänze| หาง เช่น Dann beißt sich die Katze wieder in den Schwanz.
schwänzeln(vi) |schwänzelte, hat geschwänzelt| สั่นหาง โดยมากใช้กับสุนัข เช่น Der Hund schwänzelt.
schwänzen(vt) |schwänzte, hat geschwänt| ไม่เข้าเรียน เช่น die Schule schwänzen โดดเรียน
schwarz(adj) ที่มีสีดำ
schwarze Johannisbeere(n) |die, pl. schwarze Johannisbeeren| แบล็คเคอร์แรนท์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwarzbeere {f}; Heidelbeere {f} | Schwarzbeeren {pl}; Heidelbeeren {pl}huckleberry [Am.] | huckleberries [Add to Longdo]
schwarze Liste {f} | schwarze Listenblacklist | blacklists [Add to Longdo]
Schwabbelscheibe {f}; Polierscheibe {f} [techn.]buffing wheel; buff wheel; buff [Add to Longdo]
Schwabenstreich {m}piece of folly [Add to Longdo]
Schwachheit {f}; Schwäche {f}weakness [Add to Longdo]
Schwachkopf {m}half wit; nitwit [Add to Longdo]
Schwachkopf {m}nerd [Add to Longdo]
Schwachkopf {m}idiot; twit [Add to Longdo]
Schwachpunkt {m}; Schwachstelle {f}; schwache Seiteweak point [Add to Longdo]
Schwachsinn {m}dementia [Add to Longdo]
Schwachsinn {m}feeblemindedness [Add to Longdo]
Schwachsinnige {m,f}; Schwachsinnigerimbecile [Add to Longdo]
Schwachstelle {f}flaw [Add to Longdo]
Schwachstrom {m}low-voltage current; weak current [Add to Longdo]
Schwachstromtechnik {f}communication engineering [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キルシュワッサー[kirushuwassa-] (n) kirschwasser (ger [Add to Longdo]
シュワン細胞[シュワンさいぼう, shuwan saibou] (n) Schwann cell [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
凝り性[こりしょう, korishou] Schwaermerei, -Eifer [Add to Longdo]
妊娠[にんしん, ninshin] Schwangerschaft, Empfaengnis [Add to Longdo]
妊娠中絶[にんしんちゅうぜつ, ninshinchuuzetsu] Schwangerschaftsabbruch [Add to Longdo]
妊婦[にんぷ, ninpu] schwangere_Frau [Add to Longdo]
[お, o] Schwanz [Add to Longdo]
弱い[よわい, yowai] schwach [Add to Longdo]
弱まる[よわまる, yowamaru] schwach_werden, schwaecher_werden [Add to Longdo]
弱める[よわめる, yowameru] schwaechen, abschwaechen [Add to Longdo]
弱る[よわる, yowaru] schwach_werden, schwaecher_werden [Add to Longdo]
弱体[じゃくたい, jakutai] schwach [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  schwa
      n 1: a neutral middle vowel; occurs in unstressed syllables
           [syn: {schwa}, {shwa}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top