ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

school

S K UW1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -school-, *school*
English-Thai: Longdo Dictionary
school(n) โรงเรียน
all-girls school(n) โรงเรียนสตรีล้วน
trade school(n) โรงเรียนช่าง เช่น Find a Trade School near you & turn your passion into a profession!

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
school(n) โรงเรียน, See also: สถาบันการศึกษา, สถานศึกษา, สถานที่เรียน, Syn. academy, grammar school
school(n) การสอน, See also: การอบรม, การฝึกหัด, การศึกษา
school(n) เวลาเรียน, See also: ภาคเรียน
school(n) ฝูงปลาหรือสัตว์ทะเลอื่น
school in(phrv) ฝึกฝน, See also: เรียนรู้
school to(phrv) ควบคุม, See also: ฝึกฝน
schoolboy(n) เด็กนักเรียนชาย, Syn. lad, learner, pupil, student
schoolfee(n) ค่าเล่าเรียน
schooling(n) การเรียนการสอน, Syn. discipline, nurture, teaching
schoolman(n) ครู, See also: อาจารย์, ผู้อบรมสั่งสอน, เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
school(สคูล) n. โรงเรียน,ระบบการศึกษา,การศึกษา, กลุ่มนักเรียน,ภาคเรียน,ฝูงปลา,ฝูงสัตว์น้ำ. adj. เกี่ยวกับโรงเรียน,เกี่ยวกับการสอน vi. อยู่เป็นฝูง,ไปเป็นฝูง, Syn. academy, institute, college
school busรถโรงเรียน
schoolbagn. กระเป๋าเรียน
schoolboyn. เด็กนักเรียนชาย
schoolfee(สคูล'ฟี) n. ค่าเล่าเรียน
schoolgirl(สคูล'เกิร์ล) n. นักเรียนหญิง
schooling(สคูล'ลิง) n. การเรียนการสอน (โดยเฉพาะในโรงเรียน), Syn. training
schoolmaster(สคูล'มาสเทอะ) n. ครูผู้ชาย,ครูใหญ่. vt.,vi. ทำหน้าที่เป็นครู,ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่., See also: schoolmastership n.
schoolmate(สคูล'เมท) n. เพื่อนร่วมโรงเรียน,เพื่อนนักเรียน,เพื่อนที่เคยเรียนมาด้วยกัน
schoolmistressn. ครูใหญ่ที่เป็นผู้หญิง,ครูผู้หญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
school(n) โรงเรียน,วิทยาลัย,สถาบันการศึกษา,การเล่าเรียน,ฝูงปลา
school(vt) สอน,ให้การศึกษา,สั่งสอน
SCHOOL school year(n) ปีการศึกษา
schoolbag(n) กระเป๋านักเรียน,กระเป๋าหนังสือ
schoolboy(n) นักเรียนชาย
schoolfellow(n) เพื่อนนักเรียน
schoolgirl(n) นักเรียนหญิง
schoolhouse(n) อาคารเรียน,โรงเรียน,ตึกเรียน,สถานที่เรียน
schooling(n) ระบบการศึกษา,การเรียนการสอน,แผนการศึกษา
schoolmaster(n) ครูใหญ่,ครูผู้ชาย,อาจารย์ใหญ่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
school๑. โรงเรียน๒. สำนัก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
schoolสกุลศิลปะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
school ageวัยเรียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
school age childเด็กวัยเรียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
school age populationประชากรวัยเรียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
school attendance, compulsoryการเข้าศึกษาภาคบังคับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
school fees insuranceการประกันชีวิตเพื่อการศึกษา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
School of Parisสกุลศิลปะปารีส [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
school, public๑. โรงเรียนรัฐบาล๒. โรงเรียนราษฎร์ (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
School accidentsอุบัติเหตุในโรงเรียน [TU Subject Heading]
School administratorsผู้บริหารโรงเรียน [TU Subject Heading]
School attendanceการเข้าชั้นเรียน [TU Subject Heading]
School board membersกรรมการโรงเรียน [TU Subject Heading]
School boardsคณะกรรมการโรงเรียน [TU Subject Heading]
School buildingsอาคารโรงเรียน [TU Subject Heading]
School busesรถโรงเรียน [TU Subject Heading]
School chaplainsอนุศาสนาจารย์ในโรงเรียน [TU Subject Heading]
School childrenนักเรียนประถมศึกษา [TU Subject Heading]
School dictionaryพจนานุกรมฉบับนักเรียน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
School Bus Turn Around(slang) ทางรถบัสกลับรถ, See also: A. ead, ead, Syn. ead
School kits[สคูล คิด] (n) ชุดเครื่องเขียน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
schoolAbout the same time as he entered the classroom and arrived at his seat the chime to announce class rings across the school.
schoolA dog followed me to my school.
schoolAdolfo likes his new school, but really remembers his friends at his old school.
schoolAdversity is the best school.
schoolA few days after his thirteenth birthday, Tony left school, too.
schoolAfter he left school, he went to London.
schoolAfter high school, he went to college and studied to be a minister, like his father.
schoolAfter school, I go to an English school to practice English conversation.
schoolAfter school we play baseball with our classmates.
schoolA great many students were absent from school.
schoolA group of foreign students visited Akira's high school.
schoolA heavy snow kept us from going to school.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร.ร.(n) school, Syn. โรงเรียน
โรงเรียน(n) school, Syn. สถานศึกษา, สถานที่เรียน, Count Unit: โรง, แห่ง
ศิษย์(n) student, See also: school child, Syn. ลูกศิษย์, Ant. ครู, อาจารย์, Count Unit: คน
สถานศึกษา(n) school, See also: establishment for education, Syn. โรงเรียน
เด็กวัยเรียน(n) school age child, Example: เราไม่มีสถานศึกษาให้พอกับจำนวนประชากรในเด็กวัยเรียน, Count Unit: คน
เพื่อนร่วมโรงเรียน(n) schoolmate, See also: schoolfriend, Syn. เพื่อนร่วมสถาบัน, Example: ข้าพเจ้าสืบเสาะดูได้ความว่า เพื่อนร่วมโรงเรียนประมาณ 7-8 คน ประจำอยู่กองพันนี้, Count Unit: คน
โรงเรียนชาย(n) school for boys, Ant. โรงเรียนหญิง, Example: พ่อแม่ภูมิใจในตัวเขามากที่เขาสอบเข้าโรงเรียนชายประจำจังหวัดได้, Count Unit: โรง, แห่ง
โรงเรียนหญิง(n) girl's school, See also: school for girls, Syn. โรงเรียนสตรี, Ant. โรงเรียนชาย, Example: แม่ตั้งใจว่าจะให้ลูกสาวเรียนโรงเรียนหญิงล้วน, Count Unit: แห่ง
สมุดพก(n) school report, See also: report card, school children's report book, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: สมุดบันทึกผลการเรียน
สถานศึกษา(n) school, See also: academy, college, seminary, institute, institution, Syn. โรงเรียน, Example: ขณะนี้สถานศึกษากำลังประสบปัญหาขาดแคลนครูอยู่มาก, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: สถานที่ให้การศึกษา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์[ājān] (n) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn  FR: professeur [m,f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อาคารเรียน[ākhān rīen] (n, exp) EN: school building ; education building  FR: bâtiment scolaire [m]
อนุบาล[anubān] (n) EN: nursing school ; kindergarten  FR: école maternelle [f] ; école gardienne [f] (Belg.) ; jardin d'enfants [m]
แบบเรียน[baēprīen] (n, exp) EN: school book ; textbook  FR: livre scolaire [m] ; manuel scolaire [m]
ใบสุทธิ[baisutthi] (n) EN: graduation certificate ; school-leaving certificate ; diploma ; testimonial ; certificate of honourable dismissal   FR: attestation [f] ; certificat [m]
บทฝึกหัด[bot feukhat] (n) EN: exercice (in school)  FR: exercice (scolaire) [m]
ชีวิตในโรงเรียน[chīwit nai rōngrīen] (n, exp) EN: school life
ชุดนักเรียน[chut nakrīen] (n, exp) EN: student's uniform ; school uniform  FR: uniforme d'écolier [m] ; uniforme scolaire [m]
เด็กก่อนวัยเรียน[dek køn wai rīen] (n, exp) EN: pre-school child  FR: enfant d'âge préscolaire
เด็กประถม[dek prathom] (n, exp) EN: pupil ; children at primary school ; young boy  FR: enfant de l'école primaire [m, f] ; écolier [m] ; écolière [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SCHOOL S K UW1 L
SCHOOLS S K UW1 L Z
SCHOOLER S K UW1 L ER0
SCHOOLEY S K UW1 L IY0
SCHOOLS' S K UW1 L Z
SCHOOL'S S K UW1 L Z
SCHOOLED S K UW1 L D
SCHOOLBOY S K UW1 L B OY2
SCHOOLBUS S K UW1 L B AH2 S
SCHOOLERS S K UW1 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
school (v) skˈuːl (s k uu1 l)
schools (v) skˈuːlz (s k uu1 l z)
schooled (v) skˈuːld (s k uu1 l d)
schoolboy (n) skˈuːlbɔɪ (s k uu1 l b oi)
schooling (v) skˈuːlɪŋ (s k uu1 l i ng)
schoolman (n) skˈuːlmæn (s k uu1 l m a n)
schoolmen (n) skˈuːlmɛn (s k uu1 l m e n)
schoolbook (n) skˈuːlbuk (s k uu1 l b u k)
schoolboys (n) skˈuːlbɔɪz (s k uu1 l b oi z)
schooldays (n) skˈuːldɛɪz (s k uu1 l d ei z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
学校[xué xiào, ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ, / ] school; CL:所[suo3], #416 [Add to Longdo]
[xiào, ㄒㄧㄠˋ, ] school; military officer, #1,065 [Add to Longdo]
作业[zuò yè, ㄗㄨㄛˋ ㄧㄝˋ, / ] school assignment; homework; work; task; operation; to operate, #2,579 [Add to Longdo]
[zōng, ㄗㄨㄥ, ] school; sect; purpose; model; ancestor; family; surname Zong, #3,398 [Add to Longdo]
院校[yuàn xiào, ㄩㄢˋ ㄒㄧㄠˋ, ] school or college, #4,281 [Add to Longdo]
学历[xué lì, ㄒㄩㄝˊ ㄌㄧˋ, / ] school record, #4,669 [Add to Longdo]
校车[xiào chē, ㄒㄧㄠˋ ㄔㄜ, / ] school bus, #6,442 [Add to Longdo]
学业[xué yè, ㄒㄩㄝˊ ㄧㄝˋ, / ] schoolwork; study material, #9,263 [Add to Longdo]
书包[shū bāo, ㄕㄨ ㄅㄠ, / ] schoolbag; satchel, #11,800 [Add to Longdo]
学派[xué pài, ㄒㄩㄝˊ ㄆㄞˋ, / ] school of thought, #12,854 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abitur {n}; Abi {n} [ugs.]; Matura {f} [Ös.]; Abiturprüfung {f}; Reifeprüfung {f} | englisches Abiturschool leaving examination | A levels [Add to Longdo]
Ingenieurschule {f} | Ingenieurschulen {pl}school of engineering | schools of engineering [Add to Longdo]
Jugendfreund {m}school day friend [Add to Longdo]
Klassenfahrt {f}school trip [Add to Longdo]
Kunstschule {f} | Kunstschulen {pl}school of arts | schools of arts [Add to Longdo]
Lehranstalt {f} | Lehranstalten {pl}school | schools [Add to Longdo]
Schulabgänger {m}; Schulabgängerin {f}school leaver [Add to Longdo]
Schulangst {f}school phobia [Add to Longdo]
Schulausflug {m}school outing [Add to Longdo]
Schulausgabe {f}school edition [Add to Longdo]
Schulbank {m}school desk [Add to Longdo]
Schulbesuch {m}school attendance [Add to Longdo]
Schulbildung {f}school education [Add to Longdo]
Schule {f} | Schulen {pl} | in die Schule gehenschool | schools | to go to school [Add to Longdo]
Schulentlassene {m,f}; Schulentlassenerschool leaver [Br.]; school graduate [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いいとこ;いいところ[iitoko ; iitokoro] (n) (1) good thing; strong point; (2) good family; prestigious school; (3) the right moment; (adj-f) (4) utter; extreme; (n-adv) (5) at (the) best; at most [Add to Longdo]
うた沢;歌沢;哥沢[うたざわ, utazawa] (n) (歌沢 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
うた沢節;歌沢節;哥沢節[うたざわぶし, utazawabushi] (n) (歌沢節 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢節 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) (See うた沢) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
アジャタ[ajata] (n) (abbr) (See 玉入れ) sport similar to ball-toss game played in schools (All Japan Tamaire) [Add to Longdo]
アメスク[amesuku] (n) (abbr) American school [Add to Longdo]
アメリカンスクール[amerikansuku-ru] (n) American school [Add to Longdo]
イコクエイラクブカ属[イコクエイラクブカぞく, ikokueirakubuka zoku] (n) Galeorhinus (genus whose only member is the school shark, Galeorhinus galeus, in the family Triakidae) [Add to Longdo]
イメージクラブ[ime-jikurabu] (n) sex establishment in which staff dress in costumes (schoolgirl, nurse, etc.) (wasei [Add to Longdo]
イメクラ[imekura] (n) (abbr) (See イメージクラブ) sex establishment in which staff dress in costumes (schoolgirl, nurse, etc.) (wasei [Add to Longdo]
インターハイ[inta-hai] (n) (abbr) inter high school [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 school
   n 1: an educational institution; "the school was founded in
      1900"
   2: a building where young people receive education; "the school
     was built in 1932"; "he walked to school every morning" [syn:
     {school}, {schoolhouse}]
   3: the process of being formally educated at a school; "what
     will you do when you finish school?" [syn: {school},
     {schooling}]
   4: a body of creative artists or writers or thinkers linked by a
     similar style or by similar teachers; "the Venetian school of
     painting"
   5: the period of instruction in a school; the time period when
     school is in session; "stay after school"; "he didn't miss a
     single day of school"; "when the school day was done we would
     walk home together" [syn: {school}, {schooltime}, {school
     day}]
   6: an educational institution's faculty and students; "the
     school keeps parents informed"; "the whole school turned out
     for the game"
   7: a large group of fish; "a school of small glittering fish
     swam by" [syn: {school}, {shoal}]
   v 1: educate in or as if in a school; "The children are schooled
      at great cost to their parents in private institutions"
   2: teach or refine to be discriminative in taste or judgment;
     "Cultivate your musical taste"; "Train your tastebuds"; "She
     is well schooled in poetry" [syn: {educate}, {school},
     {train}, {cultivate}, {civilize}, {civilise}]
   3: swim in or form a large group of fish; "A cluster of
     schooling fish was attracted to the bait"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top