ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rugby

R AH1 G B IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rugby-, *rugby*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Rugby(n) เมืองหนึ่งในอังกฤษ
Rugby(n) โรงเรียนชายล้วนที่มีชื่อเสียงในอังกฤษก่อตั้งปีค.ศ.1576
rugby(n) กีฬารักบี้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rugby(รัก'บี) n. กีฬารักบี้ (หรือเรียกว่าRugby footballหรือ rugger)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rugby footballรักบี้ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're in the rugby team.พวกเราอยู่ทีมรักบี้น่ะ Secret (2007)
A rugby match.เท่ากับการแข่งรักบี้ Namastey London (2007)
But charlie is the University Rugby Champion... that's why he challenged you for Rugby and not Cricket.แต่ชาร์ลีเป็นแชมป์รักบี้มหาลัย... เขาถึงเตือนคุณว่ารักบี้ไม่ใช่คลิกเก็ต Namastey London (2007)
Hope that you will not marry such a bad rugby player.หวังว่าคุณจะไม่แต่งงานกับคนที่เล่นรักบี้ไม่เอาไหน Namastey London (2007)
Where are you going, son? We've got some rugby to play!นายจะไปไหนหรอ ลูกชาย? Namastey London (2007)
And my house doesn't look like it was decorated by a drunk rugby player.และบ้านฉันก็ไม่ได้ดูเหมือนว่าตกแต่งโดย นักรักบี้ขี้เมา The Itch (2008)
The rugby match.การแข่งขันรักบี้ Invictus (2009)
The Rugby World Cup is now less than a year away.ทั้งที่การแข่งขันรักบี้เวิร์ลคัพ.. จะมีขึ้นภายในเวลาไม่ถึงปี Invictus (2009)
So this rugby is just a political calculation?ถ้าเช่นนั้น.. เรื่องรักบี้นี่ก็เป็น.. หนึ่งในหมากทางการเมืองของท่านเหรอคะ? Invictus (2009)
- I shook his hand on the rugby field.- แค่จับมือก่อนแข่งรักบี้เองนะ Invictus (2009)
On the other hand, rugby is a hooligan's game played by gentlemen.ในขณะที่รักบี้.. เป็นกีฬาป่าเถื่อน.. แต่เล่นโดยสุภาพบุรุษ Invictus (2009)
Please get the head of South African Rugby for me.ช่วยต่อสายประธานกีฬารักบี้.. ของแอฟริกาใต้ให้ผมที Invictus (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rugbyDo you play soccer or rugby?
rugbyHe is good at rugby.
rugbyHe was a rugby player.
rugbyHow many people do you need for a rugby game?
rugbyI am fond of soccer, rugby, football, and so on.
rugbyI belong to the rugby football club.
rugbyI had never seen such an exciting rugby match as one I saw yesterday.
rugbyI like such sports as soccer and rugby.
rugbyI recorded a rugby game on videotape.
rugbyJohn is going to tell Lucy about the origin of rugby.
rugbyMy whole body was one big bruise after the rugby game.
rugbyOf soccer and rugby, I prefer the latter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รักบี้(n) rugby, See also: rugby football, rugger, Example: รักบี้เป็นกีฬาต้นกำเนิดของอเมริกันฟุตบอล, Thai Definition: กีฬาอย่างหนึ่งคล้ายฟุตบอล แต่ใช้มือจับได้ด้วย มีผู้เล่นฝ่ายละ 15 คน ใช้ลูกบอลมีลักษณะกลมรี, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รักบี้[rakbī] (n) EN: rugby  FR: rugby [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RUGBY R AH1 G B IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Rugby (n) rˈʌgbiː (r uh1 g b ii)
rugby (n) rˈʌgbiː (r uh1 g b ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拉格比[Lā gé bǐ, ㄌㄚ ㄍㄜˊ ㄅㄧˇ, ] Rugby (game); Rugby school in England, #488,380 [Add to Longdo]
英式橄榄球[Yīng shì gǎn lǎn qiú, ㄧㄥ ㄕˋ ㄍㄢˇ ㄌㄢˇ ㄑㄧㄡˊ, / ] rugby [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rugby {n} [sport]rugby [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメラグ[ameragu] (n) (abbr) American rugby [Add to Longdo]
インゴール[ingo-ru] (n) in-goal area (rugby) [Add to Longdo]
オープンサイド[o-punsaido] (n) open side (rugby) [Add to Longdo]
キッカー[kikka-] (n) kicker (soccer, football, rugby, etc.) [Add to Longdo]
キャリーバック[kyari-bakku] (n) (1) large bag with handles; carry bag; (2) small case with wheels; (3) bringing the ball back to one's own position (rugby) (wasei [Add to Longdo]
クロスキック[kurosukikku] (n) cross kick (rugby) [Add to Longdo]
スクラメージ[sukurame-ji] (n) (See スクラム・1) scrummage (rugby); scrum [Add to Longdo]
スリークォーター[suri-kuo-ta-] (n) three-quarter back (rugby) [Add to Longdo]
タッチダウン[tacchidaun] (n,vs) touchdown (as in rugby, etc.) [Add to Longdo]
タッチラグビー[tacchiragubi-] (n) touch rugby [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  rugby
      n 1: a form of football played with an oval ball [syn: {rugby},
           {rugby football}, {rugger}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top